3-iajai BMW serijai stuktelėjo 40 metų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-29 14:30
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt
2015-05-29 14:30
„BMW 3“ (2007 m.) Gamintojo nuotrauka
„BMW 3“ se­ri­jos au­to­mo­bi­lių kar­ta prieš ke­tu­rias de­šim­tis me­tų, 1975 m. Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­odo­je, bu­vo pir­mą­kart pri­sta­ty­ta vai­ruo­to­jams. Ge­riau­siai par­duo­da­mas kom­pa­ni­jos au­to­mo­bi­lis – ly­de­rio ka­rū­ną 3 se­ri­jos mo­de­liai pa­si­puo­šė pra­ėjus vos ke­le­riems me­tams po star­to. Bė­gant lai­kui „BMW 3“ se­ri­ja ta­po tam žan­ro stan­dar­tu, o šian­dien maž­daug kas tre­čias įsi­gy­ja­mas kon­cer­no au­to­mo­bi­lis yra „BMW 3”.

„Tre­čio­sios se­ri­jos au­to­mo­bi­liai pa­kei­tė „BMW 02“ mo­de­lį ir pra­dė­jo nau­jo seg­men­to rin­ko­je rai­dą. „BMW 3“ pa­si­žy­mė­jo kaip au­to­mo­bi­liai, tu­rin­tys ga­lin­gus va­rik­lius, pui­kias val­dy­mo cha­rak­te­ris­ti­kas bei sau­gu­mo įran­gą, kas iki tol bu­vo bū­din­ga tik pra­ban­gos seg­men­to au­to­mo­bi­liams. To­kie bu­vo pir­mie­ji šios se­ri­jos mo­de­liai, to­kie yra ir da­bar­ti­niai, prieš ke­lias sa­vai­tes pri­sta­ty­tos šeš­tos kar­tos „BMW 3“, de­mons­truo­jan­tys aukš­čiau­sius kla­sės stan­dar­tus“, – sa­kė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Oleg Mar­ty­niuk.

Pa­siū­lė daug naujovių

Iš vi­so ba­va­rai pa­ga­mi­no 1 mi­li­jo­ną ir 364 tūkst. E21 ga­myk­li­niu in­dek­su žy­mė­tos pir­mo­sios kar­tos „BMW 3“ au­to­mo­bi­lių eg­zemp­lio­rių. De­biu­tan­to sėk­mę rin­ko­se lė­mė tai, kad kon­cer­nas nau­jai pri­sta­ty­ta­me mo­de­ly­je pa­siū­lė tai, kuo iš­sis­ki­ria iki šių die­nų – tech­ni­nes ino­va­ci­jas, spor­tiš­ku­mą, iki tol kom­pak­tiš­kuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ne­re­gė­tą so­li­du­mo ir pa­to­gu­mo kas­die­niam nau­do­ji­mui su­de­ri­na­mu­mą. Daug spren­di­mų, pri­sta­ty­tų pir­mos kar­tos „BMW 3“ se­ri­jos au­to­mo­bi­liuo­se, šia­me seg­men­te bu­vo nau­jo­vės – pa­vyz­džiui, 1977 me­tais „tre­čiu­kai“ ga­vo še­šių ci­lind­rų va­rik­lius.

Ino­va­ci­jos ta­po iš­skir­ti­niu „BMW 3“ au­to­mo­bi­lių bruo­žu ir vė­les­nė­se mo­de­lio kar­to­se. An­tro­sios kar­tos (E30) au­to­mo­bi­liuo­se de­biu­ta­vo pir­mie­ji dy­ze­li­niai mo­to­rai, vė­liau pa­si­ro­dė mo­de­lio ver­si­jos su vi­sų ra­tų pa­va­ra, ku­rias ga­li­ma lai­ky­ti šių lai­kų „BMW xDri­ve“ pro­tė­viais, bu­vo pri­sta­ty­ti ir pir­mie­ji uni­ver­sa­lai. An­tros kar­tos „BMW 3“ se­ri­jos laik­me­čiu bu­vo pri­sta­ty­tas ir pir­ma­sis itin spor­tiš­kas „BMW M3“, ku­ris ta­po tie­siog kul­ti­niu au­to­mo­bi­liu.

Sėk­min­giau­sia - ket­vir­to­ji karta

Pri­sta­čius tre­čios kar­tos „BMW 3“ se­ri­ją de­biu­ta­vo ku­pė ir tre­jų du­rų heč­be­ko „Com­pact“ ver­si­jos. Pa­sta­rą­jį ga­li­ma lai­ky­ti da­bar­ti­nės „BMW 1“ se­ri­jos pro­tė­viu. Tre­čio­ji kar­ta, žy­mė­ta ga­myk­li­niu in­dek­su E36, bu­vo ne ką ma­žiau sėk­min­ga nei pirm­ta­kai. Au­to­mo­bi­liai bu­vo ga­mi­na­mi ne tik Vo­kie­ti­jo­je, bet ir JAV, Mek­si­ko­je ir Egip­te. Au­to­mo­bi­lis bu­vo ga­min­tas iki pat 2000 me­tų.

Ket­vir­tos kar­tos „BMW 3“ se­ri­jos au­to­mo­bi­lius spe­cia­lis­tai va­di­na sėk­min­giau­siais šio mo­de­lio is­to­ri­jo­je. Bu­vo pa­ga­min­ta net 3 mi­li­jo­nai ir 266 885 tūkst. E46 ga­myk­li­niu in­dek­su žy­mė­tų „tre­čiu­kų“. Šių, nuo 1998 me­tų pra­dė­tų ga­min­ti mo­de­lių iki šiol gau­su ir Lie­tu­vos ke­liuo­se. Jų fir­mi­niu ženk­lu ta­po pir­mą kar­tą po vie­nu stik­lu su­mon­tuo­tos dvi­gu­bos BMW ap­va­lios lem­pos, o prie­ki­nės gro­te­lės in­teg­ruo­tos į va­rik­lio dang­tį. Ket­vir­tos kar­tos mo­de­liai pa­si­žy­mė­jo ir nau­ja leng­va va­žiuok­le.

Penk­to­je „tre­čiu­ko“ se­ri­jo­je de­biu­ta­vo ir „BMW M3“ su V8 ti­po va­rik­liu. Jo ga­lia sie­kė net 309 kW/420 AG. 2012 me­tais pa­sau­lio rin­koms bu­vo pri­sta­ty­tas F30 ga­myk­li­niu in­dek­su žy­mi­mas mo­de­lis, šeš­to­ji „BMW 3“ kar­ta. Su juo at­si­ra­do ta­kos­ky­ra tarp se­da­nų­/u­ni­ver­sa­lų ir ku­pė/­kab­rio­le­tų – dve­jų du­rų ver­si­jos evo­liu­cio­na­vo į „BMW 4” se­ri­jos au­to­mo­bi­lius. Šeš­tos kar­tos „M3“ ga­vo pir­mą šia­me mo­de­ly­je tur­bi­ni­nį mo­to­rą – tri­jų li­trų dar­bo tū­rio še­šių ci­lind­rų va­rik­lio ga­lia sie­kia 317 kW/431 AG. Da­bar­ti­niai „BMW 3“ se­ri­jos au­to­mo­bi­liai iš­lie­ka sa­vo seg­men­to ly­de­riai ir kiek­vie­nais me­tais su­ran­da dau­giau kaip 500 tūkst. pir­kė­jų.

Nau­jie­na – tri­jų ci­lind­rų motorai

Šį mė­ne­sį vo­kie­čiai vėl pri­sta­tė ra­di­ka­liai nau­ją „BMW 3“ se­ri­jos šei­my­ną. Nuo šiol tai bus pir­mas au­to­mo­bi­lis šia­me seg­men­te, ku­ris bus komp­lek­tuo­ja­mas ir su tri­jų ci­lind­rų mo­to­rais. Šio­je mo­de­lių šei­my­no­je taip pat de­biu­tuos nau­jas „BMW Ef­fi­cient­Dy­na­mics“ še­šių ci­lind­rų va­rik­lis, ku­ris pa­si­žy­mi ne tik iš­au­gu­sia ga­lia, bet ir tau­pu­mu bei su­ma­žė­ju­sia tar­ša.

Spor­tiš­ki ir so­li­dūs nau­jie­ji „BMW 3“ se­ri­jos au­to­mo­bi­liai bus pir­mie­ji seg­men­te, pa­lai­kan­tys grei­čiau­sią duo­me­nų per­da­vi­mo for­ma­tą LTE. Taip pat nau­ja­me mo­de­ly­je bus pri­sta­ty­ti to­kie elek­tro­ni­niai pa­dė­jė­jai, kaip „Ac­ti­ve Crui­se Con­trol“ sis­te­ma ir par­ka­vi­mo asis­ten­tas, lei­džian­tis au­to­mo­bi­lį į sto­vė­ji­mo vie­tą pa­sta­ty­ti be vai­ruo­to­jo įsi­ki­ši­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
vazinetojai  78.60.64.156 2015-05-30 00:07:55
jomis tikrai stukteleti
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami