3 mln. automobilių ekspertų: geriau apsigaus nei paprašys pagalbos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-30 16:09
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-30 16:09
Nors aplaidumas gali brangiai kainuoti, net du trečdaliai lietuvių, prieš pirkdami automobilį, nepatikrina jo profesionaliame autoservise. LŽ archyvo nuotrauka
Pirk­da­mi au­to­mo­bi­lį dau­giau nei pu­sė (52 proc.) lie­tu­vių ri­zi­kuo­ja įsi­gy­ti vog­tą pre­kę, t.y. jie ne­pa­ti­kri­na, ar au­to­mo­bi­lis ne­tu­ri tei­si­nių bei ki­tų ap­ri­bo­ji­mų. 

To­kius re­zul­ta­tus par­odė lan­ko­miau­sio trans­por­to skel­bi­mų por­ta­lo ša­ly­je Au­top­lius.lt rug­sė­jį at­lik­ta apk­lau­sa. Kad taip ne­nu­tik­tų, prieš įsi­gy­jant au­to­mo­bi­lį pra­var­tu pa­si­kon­sul­tuo­ti su trans­por­to prie­mo­nes iš­ma­nan­čiais bi­čiu­liais ar spe­cia­lis­tais, ta­čiau net 44 proc. lie­tu­vių to ne­da­ro – pa­sik­liau­na tik sa­vi­mi.

Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vo Ma­to Bu­ze­lio tei­gi­mu, lie­tu­viai yra pa­tik­lūs pir­kė­jai ir ge­riau pa­si­ti­kės sa­vi­mi ar­ba par­da­vė­jais, ku­rie ne vi­sa­da bū­na są­ži­nin­gi, nei pa­pra­šys ki­tų žmo­nių – drau­gų, šei­mos na­rių ar pa­žįs­ta­mų – pa­ta­ri­mo ir pa­gal­bos.

„Svar­biau­sia per­kant au­to­mo­bi­lį ne­sku­bė­ti ir apie trans­por­to prie­mo­nę su­si­ži­no­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos. Ati­džiai pa­ti­krin­ki­te ne tik au­to­mo­bi­lio tech­ni­nę būk­lę, bet ir do­ku­men­tus. Tą ge­riau­sia da­ry­ti su au­to­mo­bi­lius iš­ma­nan­čiais eks­per­tais. Tai už­kirs ke­lią ne­ma­lo­niai si­tua­ci­jai, kuo­met pa­vė­luo­tai pa­ste­bė­si­te de­fek­tą ar ge­di­mą, apie ku­rį par­da­vė­jas, ži­no­ma, nu­ty­lė­jo. Ar dar blo­giau – su­ži­no­si­te, kad au­to­mo­bi­lis ne­prik­lau­so par­duo­dan­čia­jam as­me­niui“, – pa­ta­rė M. Bu­ze­lis.

Ne­si­do­mi praeitimi

Apk­lau­sa ro­do, kad pirk­da­mi au­to­mo­bi­lį su iš­ma­nan­čiais drau­gais kon­sul­ta­vo­si tik 29 proc., o su spe­cia­lis­tais – dar ma­žiau – šeš­ta­da­lis apk­laus­tų­jų. Tik 12 proc. vai­ruo­to­jų pa­ta­ri­mo, pa­gal­bos ir nuo­mo­nės krei­pė­si į vy­rą ar žmo­ną, šei­mos na­rius ar gi­mi­nai­čius.

Au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­to tei­gi­mu, si­tua­ci­ja par­adok­sa­li – pirk­da­mi au­to­mo­bi­lį lie­tu­viai kon­sul­tuo­tis ne­lin­kę. Nors kas an­tras apk­lau­sos da­ly­vis pri­si­pa­ži­no, kad jų ži­nios, rei­ka­lin­gos per­kant nau­ją au­to­mo­bi­lį, yra vi­du­ti­nės ar­ba pra­stos.

Pirk­da­mi au­to­mo­bi­lį net 66 proc. lie­tu­vių ne­pa­ti­kri­na jo ser­vi­se. Prieš ket­ve­rius me­tus taip tei­gė 7 proc. ma­žiau apk­lau­sos da­ly­vių. Toks ap­lai­du­mas ga­li bran­giai kai­nuo­ti.

„Jei nu­si­pir­ko­te trans­por­to prie­mo­nę prieš tai ne­at­li­kę kruopš­čios tech­ni­nės ap­žiū­ros ser­vi­se, vė­liau ga­li nu­tik­ti taip, jog teks in­ves­tuo­ti pa­pil­do­mą su­mą į jos re­mon­tą. To­dėl ge­riau skir­ti da­lį pi­ni­gų ap­žiū­rai nei vė­liau gai­lė­tis dėl su­ge­du­sio au­to­mo­bi­lio“, – pa­ta­rė Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas. Spe­cia­lis­tas pri­dū­rė, jog prieš pir­ki­mą, ap­žiū­ros me­tu nu­sta­ty­ti trū­ku­mai taip pat su­tei­kia dau­giau lais­vės de­ry­boms.

Į ap­žiū­rą – su grynaisiais

Kad lie­tu­viai yra pa­tik­lūs, ro­do ir jų el­ge­sys va­žiuo­jant į su­si­ti­ki­mą su par­da­vė­ju. Kaip ro­do apk­lau­sa, kas ket­vir­tas Lie­tu­vos vai­ruo­to­jas į su­si­ti­ki­mą, kur bus ap­žiū­ri­ma trans­por­to prie­mo­nė, ve­ža­si ir vi­są rei­ka­lin­gą gry­nų­jų pi­ni­gų su­mą. Prieš me­tus taip elg­da­vo­si tik kas penk­tas vai­ruo­to­jas.

Užs­ta­tą į ap­žiū­rą ve­ža­si 29 proc. res­pon­den­tų, o ban­ko kor­te­lę pa­sii­ma dar ma­žiau – 22 proc. vai­ruo­to­jų. Ma­to Bu­ze­lio tei­gi­mu, su­si­ti­ki­mo me­tu tu­rė­ti tik ban­ko kor­te­lę ar­ba tik užs­ta­tą yra kur kas sau­giau nei vež­tis vi­są pi­ni­gų su­mą gry­nai­siais.

„Va­žiuo­jant ap­žiū­rė­ti au­to­mo­bi­lio, vež­tis vi­są rei­ka­lin­gą su­mą ti­krai ne­ver­ta – pa­kan­ka tu­rė­ti pi­ni­gų užs­ta­tui ar­ba ban­ko kor­te­lę. Juo­lab, kad nu­ta­rus pirk­ti au­to­mo­bi­lį, vi­sa­da ga­lė­si­te nu­vyk­ti su par­da­vė­ju iki ar­ti­miau­sio ban­ko ir pi­ni­gus iš­sig­ry­nin­ti. Be­je, su­si­tin­kant su par­da­vė­ju svar­bu pa­gal­vo­ti ir apie vie­tą, ku­rio­je ap­žiū­rė­si­te au­to­mo­bi­lį. Pa­tar­ti­na tą da­ry­ti vie­šo­je vie­to­je ir švie­siu par­os me­tu. Taip bus sau­giau, o ne­ga­na to, ge­riau­siai ma­ty­si­te, ar kė­bu­las ne­su­rū­di­jęs, ne­tu­ri įlen­ki­mų, ar ne­nu­si­lu­pę da­žai“, – tei­gė M. Bu­ze­lis.

Pa­klaus­ti, kur įsi­gi­jo ar pla­nuo­ja įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį, di­džio­ji da­lis (be­veik 63 proc.) lie­tu­vių nu­ro­dė kla­si­fi­kuo­tus skel­bi­mų por­ta­lus in­ter­ne­te, be­veik ket­vir­ta­da­lis (24 proc.) trans­por­to prie­mo­nės ieš­ko au­to­mo­bi­lių tur­gu­je, o tik 2,3 proc. – nau­jų au­to­mo­bi­lių sa­lo­nuo­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami