4 vairuotojų tipai, sukeliantys daugiausiai pavojų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt
2015-05-30 06:00
Nekantrūs vairuotojai daugiausiai žalos pridaro miestų gatvėse, dažniausiai sukelia smulkius, tačiau nuotaiką gadinančius eismo įvykius, o taip pat ir transporto spūstis. LŽ archyvo nuotrauka
Ke­lio­nės au­to­mo­bi­liu kar­tais bai­gia­si ne vien ma­lo­niu pa­si­va­ži­nė­ji­mu. Pa­grin­di­niai stre­są prie vai­ro su­ke­lian­tys fak­to­riai – ne­at­sa­kin­gas ki­tų eis­mo da­ly­vių el­ge­sys, eis­mo spūs­tys, bend­ras nuo­var­gis.

Vai­ruo­to­jų kas­die­ny­bę ne­re­tai ap­kar­ti­na pa­si­tai­kan­čios ava­ri­nės si­tua­ci­jos ar eis­mo įvy­kiai, su­kel­ti ne­draus­min­gų, ne­kul­tū­rin­gų ar pa­pras­čiau­siai ne­pa­ty­ru­sių vai­ruo­to­jų. Psi­cho­lo­gai iš­ski­ria ke­tu­ris daž­niau­siai ne­ma­lo­nu­mų sau ir ki­tiems ke­ly­je pri­da­ran­čius vai­ruo­to­jų ti­pus.

Ti­pas Nr. 1 – ne­pa­ty­ręs vairuotojas

Vie­ni iš daž­niau­siai ava­ri­nes si­tua­ci­jas su­ke­lian­čių vai­ruo­to­jų, ki­tų eis­mo da­ly­vių ne­re­tai pra­var­džiuo­ja­mi „kle­vais“. Prie vai­ro ne­se­niai sė­dę as­me­nys dar tik to­bu­li­na sa­vo vai­ra­vi­mo įgū­džius, tad net men­kiau­sias jų ne­ap­dai­ru­mas ga­li baig­tis liūd­nai.

„Ri­zi­ka jau­niems vai­ruo­to­jams su­kel­ti in­ci­den­tą ke­ly­je yra iš­ties di­des­nė. Pa­tir­ties trū­ku­mas įver­ti­na­mas ir drau­džiant ne­se­niai tei­sę vai­ruo­ti įgi­ju­sių vai­ruo­to­jų au­to­mo­bi­lius“, – tei­gė Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas.

Ki­ta ver­tus, pa­sak R. Bie­liaus­ko, jei as­muo tei­sę vai­ruo­ti tu­ri jau ne vie­ne­rius me­tus, tai dar ne­reiš­kia, kad jis yra su­kau­pęs pa­kan­ka­mai rea­lios pa­tir­ties ke­liuo­se. Pa­si­tai­ko gy­ven­to­jų, ku­rie vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą tu­ri ge­rus de­šimt me­tų, ta­čiau prie vai­ro sė­da vos ke­le­tą kar­tų per me­tus. To­kiu at­ve­ju net vai­ruo­to­jui sten­gian­tis lai­ky­tis vi­sų eis­mo tai­syk­lių, ne­vir­šy­ti grei­čio pa­pras­čiau­sia įgū­džių sto­ka ga­li pa­kiš­ti ko­ją ir su­kel­ti ava­ri­nę si­tua­ci­ją.

„Ne­ma­lo­nių in­ci­den­tų ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti tik mak­si­ma­li vai­ruo­jan­čio­jo kon­cen­tra­ci­ja ir ati­du­mas bei vi­sų eis­mo da­ly­vių su­pra­tin­gu­mas ir pa­gar­ba vie­nas ki­tam. Ma­tant tam ti­kro­je si­tua­ci­jo­je su­tri­ku­sį ar ne vi­sai už­ti­krin­tai ma­nev­ruo­jan­tį vai­ruo­to­ją rei­kė­tų su­teik­ti jam dau­giau erd­vės, ne­pul­ti ra­gin­ti jo gar­si­niu sig­na­lu ar pik­tais ges­tais. Svar­biau­sia – ne­su­da­ry­ti si­tua­ci­jos, ku­rio­je ne­pa­ty­ręs vai­ruo­to­jas dar la­biau pa­si­mes­tų“, - su­pra­tin­gu­mo pa­ta­rė ne­sto­ko­ti R. Bie­liaus­kas.

Ti­pas Nr. 2 – iš­sib­laš­kęs vairuotojas

Toks vai­ruo­to­jas vie­na ran­ka vai­ruo­ja, ki­ta – nar­šo „Fa­ce­book“. Sė­dus prie vai­ro vi­są dė­me­sį de­rė­tų skir­ti ki­tiems eis­mo da­ly­viams ir ke­lio ženk­lams, ta­čiau da­lis vai­ruo­to­jų ma­no, kad vai­ra­vi­mą ga­li­ma su­de­rin­ti su ki­to­mis veik­lo­mis. To­kius vai­ruo­to­jus psi­cho­lo­gai ir drau­di­kai taip pat pri­ski­ria prie po­ten­cia­lių eis­mo įvy­kių su­kė­lė­jų.

„Net se­kun­dė­lei pra­ras­tas bud­ru­mas, į ša­lį nu­kreip­tas žvilgs­nis ga­li bran­giai kai­nuo­ti“, – tei­gė R. Bie­liaus­kas. - „Ne­pai­sant to, vai­ruo­jant įsi­gud­ri­na­ma ir pa­pus­ry­čiau­ti, ir pa­ti­krin­ti so­cia­li­nius tink­lus, elek­tro­ni­nį pa­štą, jau ne­kal­bant apie po­kal­bius mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu“.

Drau­di­mo eks­per­to tei­gi­mu, eis­mo įvy­kiai su­ke­lia­mi net ir, at­ro­dy­tų, vi­sai ne­kal­to­se si­tua­ci­jo­se, kai au­to­mo­bi­lio gro­tu­ve ban­do­ma pa­keis­ti mu­zi­ką, už­si­žiū­ri­ma į na­vi­ga­ci­jos įran­gos ekra­ną, per­ne­lyg įsi­jau­čia­ma į po­kal­bius su ke­lei­viais ar­ba tie­siog pa­si­len­kia­ma pa­kel­ti nu­kri­tu­sio van­dens bu­te­liu­ko.„Vai­ruo­jant sau­giai vi­sus pa­ša­li­nius dar­bus rei­kė­tų ati­dė­ti ar­ba pa­ti­kė­ti ša­lia esan­tiems ke­lei­viams, pa­si­rū­pin­ti lais­vų ran­kų įran­ga te­le­fo­nui“, – įsi­ti­ki­nęs drau­di­mo eks­per­tas.

Ti­pas Nr. 3 – nekantruolis

Ne­ma­žai prob­le­mų ke­liuo­se, drau­di­kų ir psi­cho­lo­gų tei­gi­mu, pri­da­ro vi­sur ir vi­suo­met pir­mi no­rin­tys bū­ti vai­ruo­to­jai, ban­dan­tys už­lįs­ti prieš ki­tus eis­mo da­ly­vius, kamš­čiuo­se pa­sto­viai be­si­ri­kiuo­jan­tys iš vie­nos eis­mo juo­stos į ki­tą, bet ko­kia kai­na mė­gi­nan­tys ap­va­žiuo­ti gat­vė­je be­si­par­kuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. To­kie ne­kan­truo­liai dau­giau­siai ža­los pri­da­ro mies­tų gat­vė­se, daž­niau­siai su­ke­lia smul­kius, ta­čiau nuo­tai­ką ga­di­nan­čius eis­mo įvy­kius, o taip pat ir trans­por­to spūs­tis.

„Vai­ruo­jant daž­niau­siai ga­lio­ja po­sa­kis – ne­sku­bėk ir bū­si pir­mas. De­ja, da­lis vai­ruo­to­jų ne­lin­kę juo va­do­vau­tis ir pri­da­ro be­rei­ka­lin­gų prob­le­mų ne tik sau, bet ir ki­tiems eis­mo da­ly­viams, ap­sun­ki­na eis­mą ke­liuo­se ir gat­vė­se“, – pa­žy­mė­jo R. Bie­liaus­kas.

Anot spe­cia­lis­to, pa­sta­ro­jo ti­po vai­ruo­to­jai yra ge­ras bend­ros eis­mo kul­tū­ros ša­ly­je in­di­ka­to­rius, to­dėl au­gant eis­mo da­ly­vių są­mo­nin­gu­mui, bea­to­dai­riš­kų ne­kan­truo­lių gat­vė­se tu­rė­tu­me su­tik­ti vis re­čiau. Pa­sak eks­per­to, pa­gar­ba vie­nas ki­tam ke­ly­je yra es­mi­nis spren­di­mas, ku­ris ga­lė­tų su­ma­žin­ti au­toį­vy­kių skai­čių ke­liuo­se.

Ti­pas Nr. 4 – ke­lių erelis

Ne­pa­ty­rę, iš­sib­laš­kę ar itin ne­kan­trau­jan­tys vai­ruo­to­jai ga­li tap­ti ti­kru gal­vos skaus­mu ki­tiems eis­mo da­ly­viams, ta­čiau pa­ti pa­vo­jin­giau­sia vai­ruo­to­jų ka­te­go­ri­ja ke­liuo­se, drau­di­ko įsi­ti­ki­ni­mu, yra ne­draus­min­gi, ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­pai­san­tys, grei­tį vir­ši­jan­tys, prie vai­ro ne­blai­vūs sė­dan­tys as­me­nys. Šis ti­pas lin­kęs per­ver­tin­ti sa­vo vai­ra­vi­mo su­ge­bė­ji­mus, ne­pai­so ki­tų eis­mo da­ly­vių sau­gu­mo, to­dėl daž­nai su­ke­lia itin skau­džias eis­mo ne­lai­mes.

De­ja, bet to­kių vai­ruo­to­jų mū­sų ke­liuo­se vis dar pa­si­tai­ko ne­ma­žai, o jų su­kel­to­se ava­ri­jo­se nu­ken­čia ne tik trans­por­to prie­mo­nės, bet ir su­ža­lo­ja­mi žmo­nės.

Pa­ste­bė­jus pa­vo­jin­gai ma­nev­ruo­jan­tį, di­de­liu grei­čiu skrie­jan­tį, ga­li­mai ne­blai­vaus as­mens vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį, rei­kia ne­del­siant apie tai in­for­muo­ti ke­lių po­li­ci­ją, nuo to­kios trans­por­to prie­mo­nės lai­ky­tis di­des­niu at­stu­mu.

R. Bie­liaus­kas taip pat pri­mi­nė, kad eis­mo įvy­kiai su­kel­ti vai­ruo­jant chu­li­ga­niš­kai ar ne­blai­viam pri­pa­žįs­ta­mi ne­drau­džia­mai­siais, o nuo­sto­liai kal­ti­nin­kui to­kiu at­ve­ju ne­at­ly­gi­na­mi net ir tu­rint Kas­ko drau­di­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami