5 mitai apie draudimą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-10 06:00
Moterims draudimas neretai kainuoja pigiau dėl to, kad šios renkasi ne tokius galingus automobilius. LŽ archyvo nuotrauka
Trans­por­to drau­di­mas yra po­pu­lia­rus ir įpras­tas da­ly­kas, ta­čiau drau­di­kai tei­gia, kad dau­gy­bė klien­tų tu­ri klai­din­gų įsi­ti­ki­ni­mų. Rau­do­ni au­to­mo­bi­liai la­biau vi­lio­ja va­gis. Vil­niu­je draus­tis dvi­gu­bai bran­giau nei Ši­lu­tė­je. To­kie ir pa­na­šūs mi­tai truk­do klien­tams su­vok­ti, kas iš ti­krų­jų le­mia drau­di­mo įmo­kų dy­dį ar iš­mo­kos są­ly­gas.

1. Vy­res­ni vai­ruo­to­jai mo­ka di­des­nes drau­di­mo įmo­kas.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je daž­nai ten­ka iš­girs­ti ne­igia­mų nuo­mo­nių apie vis dar vai­ruo­jan­čius sen­jo­rus. Ta­čiau drau­di­kai, skai­čiuo­da­mi ri­zi­ką, ne­da­ro prie­lai­dos, kad vy­res­ni vai­ruo­to­jai su­ke­lia dau­giau ava­ri­jų. Jiems yra tai­ko­ma ta pa­ti kai­no­da­ra kaip ir jau­nes­niems žmo­nėms. Prieš­in­gai, kuo vy­res­nis vai­ruo­to­jas, tuo jis yra at­sar­ges­nis, tu­ri dau­giau pa­tir­ties, o daž­nai ir ge­res­nę drau­di­mo is­to­ri­ją - tai ga­li lem­ti ma­žes­nes drau­di­mo įmo­kas.

„Sta­tis­tiš­kai vy­res­ni vai­ruo­to­jai mo­ka ma­žes­nes įmo­kas, o jau­ni – di­des­nes, ta­čiau tai su­si­ję ne su am­žiu­mi, bet su tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja apie kon­kre­taus vai­ruo­to­jo drau­di­mo is­to­ri­ją. Ne­re­tai vy­res­ni žmo­nės no­ri, kad jų drau­di­mas ga­lio­tų ne tik jiems, bet ir jų vai­kams ar anū­kams, ku­rie kar­tais vai­ruo­ja se­ne­lių, tė­vų au­to­mo­bi­lius. To­kiu at­ve­ju kai­na vy­res­niems žmo­nėms ga­li bū­ti di­des­nė, nes įmo­kos bus skai­čiuo­ja­mos at­siž­vel­giant į fak­tą, kad au­to­mo­bi­lį nau­dos ir ne­pa­ty­rę vai­ruo­to­jai“, – pa­žy­mė­jo bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Drau­di­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius To­mas Ne­nar­ta­vi­čius.

2. Mo­te­rims trans­por­to drau­di­mas bran­ges­nis nei vy­rams.

Ly­tis, kaip ir am­žius, sa­vai­me nei bran­gi­na nei pi­gi­na drau­di­mo iš­mo­kų – mo­te­rims ir vy­rams yra tai­ko­mos to­kios pat drau­di­mo są­ly­gos. Ta­čiau daž­nai ski­ria­si vy­rų ir mo­te­rų au­to­mo­bi­lių pa­si­rin­ki­mas. „Pas­te­bi­me, kad dai­lio­sios ly­ties at­sto­vės yra pra­ktiš­kes­nės: jos daž­niau ren­ka­si ne­di­de­lio va­rik­lio tū­rio au­to­mo­bi­lius, ku­rie nė­ra ga­lin­gi. Vy­rai už drau­di­mą daž­nai su­mo­ka bran­giau to­dėl, kad ren­ka­si ga­lin­ges­nius, dau­giau ri­zi­kos ke­ly­je su­ke­lian­čius au­to­mo­bi­lius“, – tei­gė T. Ne­nar­ta­vi­čius.

3. Kuo dau­giau eis­mo įvy­kių su­ke­lia vai­ruo­to­jas – tuo bran­ges­nis jos drau­di­mas.

Teo­riš­kai po drau­džia­mo­jo įvy­kio drau­di­mas tu­rė­tų bent jau ne­pig­ti, ta­čiau ti­kro­vė­je pa­si­tai­ko įvai­rių si­tua­ci­jų. Drau­di­mas eko­no­mi­niu po­žiū­riu yra toks pat pro­duk­tas kaip ir ki­ti, jo kai­no­da­ra ga­li svy­ruo­ti dėl inf­lia­ci­jos, re­gio­no ap­lin­kos, drau­di­mo rin­kos ten­den­ci­jų, vers­lo stra­te­gi­jos ir ki­tų da­ly­kų.

„Eis­mo įvy­kis ga­li pa­veik­ti tu­ri­mą draus­min­gu­mo is­to­ri­ją ir pa­kel­ti drau­di­mo įmo­ką, ta­čiau ki­tos ap­lin­ky­bės – pa­di­dė­jęs vai­ra­vi­mo sta­žas, trans­por­to prie­mo­nės pa­kei­ti­mas į ne to­kią ga­lin­gą ga­li lem­ti kai­nos ma­žė­ji­mą. Daž­niau­siai po vie­no in­ci­den­to drau­di­mo kai­na ne­si­kei­čia, – aiš­ki­no drau­di­mo eks­per­tas. - Ta­čiau jei įvy­kiai ir nuo­sto­liai virs­ta sis­te­mi­niais, ti­kė­ti­na, kad įmo­ka kei­sis. Vi­sais at­ve­jais su­tau­po draus­min­gi vai­ruo­to­jai.“

4. Mies­tų gy­ven­to­jams drau­di­mas at­siei­na daug bran­giau nei kai­mo.

Mies­to ir kai­mo drau­di­mo kai­no­da­ros skir­tu­mas eg­zis­tuo­ja, ta­čiau jis daug ma­žes­nis, nei ma­no žmo­nės. Šio fak­to su­reikš­mi­ni­mas at­si­ra­do vei­kiau­siai dėl to, kad di­des­niuo­se mies­tuo­se daž­niau drau­džia­mi nau­jau­sių mo­de­lių au­to­mo­bi­liai. Nau­jes­nių au­to­mo­bi­lių re­mon­tas kai­nuo­ja daug bran­giau nei se­nų, be to, nau­ji au­to­mo­bi­liai la­biau ma­si­na va­gi­lius, to­dėl jų kas­ko drau­di­mas yra bran­ges­nis.

5. Rau­do­ną au­to­mo­bi­lį draus­ti bran­giau nei si­dab­ri­nį.

Tai, kad au­to­mo­bi­lio drau­di­mas pri­klau­so nuo jo spal­vos, yra vie­nas keis­čiau­sių trans­por­to drau­di­mo mi­tų. Prieš­in­gai, ryš­kios spal­vos au­to­mo­bi­lis yra ge­riau ma­to­mas, to­dėl ga­li­ma da­ry­ti prie­lai­dą, kad jis re­čiau pa­ten­ka į eis­mo įvy­kius. Pa­sak eks­per­tų, bet ku­riuo at­ve­ju žmo­nės, ku­rie prieš pirk­da­mi drau­di­mą iš­sik­lau­si­nė­ja vi­sų smulk­me­nų, da­ro tei­sin­gai.

„Nė­ra kvai­lų ar juo­kin­gų klau­si­mų. Ge­riau prieš per­kant pro­duk­tą vis­ką apie jį iš­sik­lau­si­nė­ti, nei ne­lai­mės at­ve­ju ne­ži­no­ti sa­vo tei­sių. Mū­sų pra­kti­ko­je yra pa­si­tai­kę, kai as­me­nys krei­pė­si ne į kal­ti­nin­ko drau­di­ką, o į sa­vo drau­di­mo įmo­nę ar­ba su­si­dū­rę su ne­ap­sid­rau­du­siu vai­ruo­to­ju ne­ži­no­jo, kad to­kiu at­ve­ju ža­lą tu­ri at­ly­gin­ti Drau­di­kų biu­ras. Tuo­met, užuot ga­vus drau­di­mo iš­mo­ką, lei­džia­ma­si į mig­lo­tus su­si­ta­ri­mus su kal­ti­nin­ku, at­ly­gi­na­ma tik da­lis ža­los ar­ba as­muo yra ap­gau­na­mas kal­ti­nin­ko ir lie­ka be nie­ko“, - tei­gė „ER­GO In­su­ran­ce“ Drau­di­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.

Drau­di­kai pa­ta­ria kiek­vie­nam prieš drau­džian­tis iš­siaiš­kin­ti, ko­kiu at­ve­ju ga­lio­ja drau­di­mas, ko­kie nuo­sto­liai dėl ža­los bus ap­mo­kė­ti, o nu­ti­kus ne­lai­mei vi­sų pir­ma pa­si­kon­sul­tuo­ti su drau­di­mo eks­per­tu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami