5 pažeidimai, kuriuos vairuotojai daro tyčia

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-19 09:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-19 09:30
Griežtos baudos už nusižengimus pradedantiems vairuotojams veiksmingos - net 25 proc. jų teigia niekada nenusižengiantys Kelių eismo taisyklių reikalavimams.  LŽ archyvo nuotrauka
Dau­giau nei de­vy­ni iš 10-ties vai­ruo­to­jų pri­si­pa­žįs­ta bent kar­tais są­mo­nin­gi pa­žei­džian­tys ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), o kas de­šim­tas taip el­gia­si la­bai daž­nai ar ne­tgi kiek­vie­ną­kart va­žiuo­da­mas. 

Vai­ruo­to­jai tei­gia, kad daž­niau­siai ne­pai­so grei­čio rei­ka­la­vi­mų, tai ro­do ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ at­lik­ta vai­ruo­to­jų apk­lau­sa.

In­ter­ne­tu į bend­ro­vės klau­si­mus at­sa­kė be­veik 3,2 tūkst. ša­lies vai­ruo­to­jų. Gau­ti re­zul­ta­tai liu­di­ja, kad daž­niau­siai KET pa­žei­di­mus są­mo­nin­gai da­ro jau­nes­ni vai­ruo­to­jai, vy­rai, iki 35 me­tų. Tuo tar­pu vy­res­nie­ji taip ke­ly­je el­gia­si re­čiau, kaip nu­ro­do pa­tys – tik kar­tais ar la­bai re­tai.

„Šie ty­ri­mo duo­me­nys at­spin­di vai­ruo­to­jų ri­zi­kin­gu­mą, ku­rį nu­sta­to drau­di­mo bend­ro­vės. Mū­sų sta­tis­ti­ka taip pat ro­do, kad as­me­nys nuo 35 me­tų pra­de­da vai­ruo­ti žy­miai sau­giau – jie jau bū­na su­kau­pę ver­tin­gos vai­ra­vi­mo pra­kti­kos, ge­riau įver­ti­na pa­vo­jus, ne­tu­ri po­lin­kio per­dė­tai ri­zi­kuo­ti. Taip pat jie dar pa­si­žy­mi pui­kia reak­ci­ja“, – aiš­ki­no įmo­nės Gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo pa­da­li­nio va­do­vas And­rius Gim­bic­kas.

Nie­ka­da ty­čia KET ne­nu­si­žen­gian­tys tvir­ti­na apie 10 proc. ša­lies vai­ruo­to­jų. Skai­čiuo­jant pro­por­ci­niu bū­du, to­kių dau­giau­sia tarp dve­jų me­tų sta­žo ne­tu­rin­čių vai­ruo­to­jų – net ket­vir­ta­da­lis jų tvir­ti­na nie­ka­da ne­pa­žei­džian­tys KET rei­ka­la­vi­mų. Tai­syk­lių ke­ly­je lau­žy­ti ne­lin­kę ir 76 me­tų bei vy­res­ni vai­ruo­to­jai.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­lik­tas ty­ri­mas taip pat at­sklei­dė 5 KET pa­žei­di­mus, ku­riuos vai­ruo­to­jai daž­niau­siai da­ro su­pras­da­mi, kad nu­si­žen­gia ga­lio­jan­čiai tvar­kai:

1. Vir­ši­ja leis­ti­ną mak­si­ma­lų grei­tį. Tą pri­si­pa­žįs­ta da­rą 74 proc. vai­ruo­to­jų.

2. Va­žiuo­ja per gel­to­ną švie­so­fo­ro sig­na­lą, nors ga­lė­jo spė­ti ra­miai su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį. Šį veiks­mą, su­pras­da­mi, kad el­gia­si ri­zi­kin­gai, pra­kti­kuo­ja kas tre­čias vai­ruo­to­jas.

3. Ne­leis­ti­no­je vie­to­je len­kia lė­čiau va­žiuo­jan­čią trans­por­to prie­mo­nę. Toks el­ge­sys ne­sve­ti­mas 25 proc. ša­lies vai­ruo­to­jų. Pa­ste­bi­ma, kad šį pa­žei­di­mą prie vai­ro vy­rai da­ro du­syk daž­niau nei mo­te­rys.

4. Ker­ta iš­ti­si­nę li­ni­ją. Šį ma­nev­rą ke­ly­je ten­ka at­lik­ti 22 proc. vairuotojų

5. Ne­ro­do po­sū­kio sig­na­lo prieš su­kda­mi. Į rei­ka­la­vi­mą iš anks­to prieš su­kant par­ody­ti po­sū­kį pro pirš­tus ret­kar­čiais pa­žiū­ri kas šeš­tas ša­lies vai­ruo­to­jas.

„Į­do­mu pa­ste­bė­ti, kad šiais veiks­mais vai­ruo­to­jai ne tik ri­zi­kuo­ja bū­ti nu­baus­ti, bet ir su­ke­lia pyk­tį ki­tiems vai­ruo­to­jams. Mū­sų anks­tes­nis ty­ri­mas par­odė, kad vai­ruo­to­jus itin er­zi­na, kai ki­ti eis­mo da­ly­viai ne­pa­ro­do po­sū­kio sig­na­lo, ypač – prieš su­kda­mi į kai­rę, taip pat kai vai­ruo­to­jai ban­do „į­tilp­ti“ į san­kry­žą jau už­si­de­gus gel­to­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui ir taip užb­lo­kuo­ja eis­mą ki­tiems au­to­mo­bi­liams“, – pa­ste­bė­jo A. Gim­bic­kas.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ apk­lau­sa bu­vo vyk­do­ma rug­sė­jo-spa­lio mė­ne­siais kar­tu su bend­ro­vės ini­ci­juo­tu na­cio­na­li­niu Ke­lių eis­mo tai­syk­lių eg­za­mi­nu, ku­riuo sie­kia­ma ska­tin­ti eis­mo da­ly­vius pri­si­min­ti KET rei­ka­la­vi­mus ir jų lai­ky­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Dar geriau  78.60.168.138 2015-10-19 21:18:27
Dar geriau 5 km/h. A ne?
0 0  Netinkamas komentaras
Dar labiau  85.206.7.220 2015-10-19 13:34:17
sumazinkit leistina greiti. Pvz. iki 20 km/val. Tada tikrai visas 100% vairuotoju virsys leistina greiti.
1 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami