508 RHX: dar vienas prancūzų eksperimentas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-23 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-23 06:00
Vienąkart pripildžius atnaujinto "Peugeot 308 RXH" su dyzeliniu motoru baką, galima nuvažiuoti apie 1,5 tūkst. kilometrų.  Gamintojo nuotrauka
Per­nai Pra­ncū­zi­jos kon­cer­no „Peu­geot 508“ šei­my­ną pa­pil­dė nau­jas mo­de­lis RHX. Nuo to lai­ko dau­ge­lis au­to­mo­bi­lių mė­gė­jų ta­pa­ti­na jį su hib­ri­di­ne ma­ši­na, ta­čiau pra­ncū­zų kom­pa­ni­jos at­sto­vai Lie­tu­vo­je da­vė LŽ ban­dy­ti „Peu­geot 508 RHX“, tu­rin­tį vien tik dy­ze­li­nį va­rik­lį.

Hib­ri­di­nį ir tra­di­ci­nį dy­ze­li­nį mo­de­lius ski­ria ir de­ta­les­ni jų pa­va­di­ni­mai – vien tik dy­ze­lio va­ro­mas mo­de­lis pa­va­din­tas „Peu­geot 508 RXH 2,0 l Blue HDI 180 AG 2WD“, o dy­ze­lio ir elek­tri­nio mo­to­ro - „Peu­geot 308 l Hdi Hyb­rid4 200AG 4WD“. Vien iš pa­va­di­ni­mų jau ga­li­ma spręs­ti, kad pir­ma­sis mo­de­lis tu­ri tik du va­ro­muo­sius ra­tus, o an­tra­sis yra ke­tu­riais ra­tais va­ro­mas vi­su­rei­gis. Ta­čiau „Peu­geot 508 RXH 2,0 l Blue HDI 180 AG 2WD“ yra silp­nes­nis – po va­rik­lio dang­čiu dir­ba 180 AG dy­ze­lis. Ti­kro hib­ri­do „Peu­geot 308 l Hdi Hyb­rid4 200AG 4WD“ jė­gai­nę su­da­ro dy­ze­li­nis (163 AG) ir elek­tri­nis (67 AG) va­rik­liai, o jų bend­ra mak­si­ma­li ga­lia – 200 AG. Ban­dant „Peu­geot 508 RXH“ iš­kart ki­lo klau­si­mas – kam pra­ncū­zų ga­min­to­jui pri­rei­kė slėp­ti iš es­mės "pa­pras­tą" uni­ver­sa­lą 508 po ma­giš­ko­mis rai­de­lė­mis RXH, ku­rio­mis jau pla­čiai iš­rek­la­muo­tas hib­ri­di­nis mo­de­lis?

Pa­va­di­ni­mų mišinys

At­sa­ky­ti į šį klau­si­mą, kaip at­ro­dė, bu­vo su­nku net „Peu­geot“ at­sto­vams. Jie daug leng­viau ko­men­ta­vo, kuo „Peu­geot 508 RXH“ vien tik su dy­ze­li­niu va­rik­liu ski­ria­si nuo „pap­ras­to“ 508 šei­my­nos uni­ver­sa­lo. Kad nors tru­pu­tį pra­skleis­tum pa­slap­ties šy­dą, esi pri­vers­tas pa­si­telk­ti ir grioz­diš­kus de­ta­les­nius mo­de­lių pa­va­di­ni­mus, o tai nė­ra la­bai pa­to­gu.

„Pir­miau­sia tas skir­tu­mas ma­ty­ti ly­gi­nant RXH ir „pap­ras­to“ uni­ver­sa­lo iš­orę. Vien tik dy­ze­li­nu va­ro­mas „Peu­geot 508 RXH 2,0 l Blue HDI 180 AG 2WD“ iš iš­orės yra ly­giai toks pat kaip ir hib­ri­di­nis mo­de­lis. Ant uni­ver­sa­lo kė­bu­lo su­mon­tuo­ti pa­pil­do­mos ap­sau­gos įren­gi­niai, be to, „Peu­geot 508 RXH“ yra už „pap­ras­tą“ uni­ver­sa­lą „aukš­tes­nis“, jo ir vi­daus bei iš­orės di­zai­nas mo­der­nes­nis, jis pa­si­žy­mi gau­ses­ne ir pa­žan­ges­ne įran­ga“, - var­di­jo „Peu­geot“ at­sto­vai.

Ki­taip ta­riant, leis­ta su­pras­ti, kad RXH rai­de­lės „Peu­geot 508“ uni­ver­sa­lo pa­va­di­ni­me pir­miau­sia at­si­ra­do dėl to, kad bū­tų pa­brėž­tas tech­no­lo­gi­nis „Peu­geot 508 RXH 2,0 l Blue HDI 180 AG 2WD“ pra­na­šu­mas prieš „pap­ras­tus“ tos pa­čios šei­my­nos uni­ver­sa­lus. Ma­ža to, dy­ze­li­nis RXH va­rian­tas už hib­ri­di­nį ir kai­nuo­ja apie 8 tūkst. eu­rų ma­žiau („Peu­geot 508 RXH 2,0 l Blue HDI 180 AG 2WD“ kai­na pra­si­de­da nuo 32 065 eu­rų). Su­prask, gau­ni pa­tį pa­žan­giau­sią „Peu­geot“ mo­de­lį daug ma­žes­ne, nei iš anks­to ga­lė­jai ti­kė­tis, kai­na. Sa­lia­mo­niš­kas spren­di­mas, to­kį ga­li su­gal­vo­ti tik pra­ncū­zai!

Tau­pus ir dinamiškas

Ne­abe­jo­ti­na, kad di­džiuo­tis „Peu­geot 508 RXH 2,0 l Blue HDI 180 AG 2WD“ ti­krai tu­ri kuo. Pir­miau­sia stul­bi­na au­to­mo­bi­lio eko­no­miš­ku­mas - 100 ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti jis su­nau­do­ja vi­du­ti­niš­kai 4,6 li­tro dy­ze­li­no. Svar­biau­sia, kad va­ži­nė­jant uni­ver­sa­lu pa­aiš­kė­jo, jog dek­la­ruo­to­sios de­ga­lų są­nau­dos be­veik vi­sai ne­sis­ki­ria nuo rea­lių (bai­gus ban­dy­mus bor­to kom­piu­te­ris par­odė, kad vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos bu­vo 4,8 l/100 km). Ka­dan­gi ba­ke tel­pa 72 li­trai dy­ze­li­no, kar­tą pri­pil­džius ba­ką teo­riš­kai ga­li­ma nu­va­žiuo­ti net 1,5 tūkst. km at­stu­mą.

Dar svar­biau, kad eko­lo­gi­niai ma­ši­nos stan­dar­tai vi­siš­kai ne­truk­do jo di­na­mi­nėms sa­vy­bėms. Dy­ze­li­nio „Peu­geot 508 RXH“ kū­rė­jai tvir­ti­na, jog nu­va­žia­vęs ki­lo­me­trą au­to­mo­bi­lis į orą iš­me­ta vos 119 gra­mų ang­lies dvi­de­gi­nio. Į kai ku­riuos au­to­mo­bi­lius, tu­rin­čius to­kius pat eko­lo­gi­nius stan­dar­tus, taip pri­kem­ša­ma įvai­rių fil­trų, kad šie ke­ly­je ima „du­sin­ti“ mo­to­rą. Ypač tuo­met, kai stip­riau pa­spau­džia­ma grei­čio pa­mi­na.

Ta­čiau ši tai­syk­lė vi­sai ne­ga­lio­ja at­nau­jin­tam „Peu­geot 508 RXH“ su 1,8 l dy­ze­liu. Net 400 Nm sū­kio mo­men­tą tu­rin­tis va­rik­lis lei­džia ma­ši­nai ke­ly­je bū­ti vi­kriai, spė­riai lenk­ti ki­tus au­to­mo­bi­lius.

Ta­čiau nau­ją pra­ncū­ziš­ką eks­pe­ri­men­tą pri­me­nan­tis RXH mo­de­lis, ly­gi­nant jį su „pap­ras­tu“ uni­ver­sa­lu, tu­ri ir sa­vo silp­ną­ją vie­tą, o tai ga­li bū­ti lem­tin­ga pir­kė­jams ren­kan­tis au­to­mo­bi­lį. „Pap­ras­tas“ uni­ver­sa­las kai­nuo­ja nuo 19 965 eu­rų, to­dėl mo­kė­ti dau­giau nei treč­da­liu di­des­nę su­mą už dy­ze­li­nį RXH ry­šis ne­bent tie, ku­rie yra pa­mi­šę dėl tech­ni­nio prog­re­so.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Paul  78.60.25.17 2015-04-26 11:08:41
Atrodo gerai tas Peugeot 508 RXH, bet kaina tai is dangaus nurase prancuzai.
0 0  Netinkamas komentaras
vejasi vokiecius  78.60.168.138 2015-04-23 06:33:44
Anksciau prancuzai stengesi konkurentus "nuskinti" dizaino triukais. Dabar, ypac Peugeot, suprato, kad daug perspektyvesnis yra vokiskas kelias minimumeksperimentu dizaine, ir maximum geru technologiniu sprendimu. Taciau del to is karto kyla masinu kainos. Ir tada vairuotojui lieka pasirinkti - pirkti tiek pat kainojancia vokiska, ar prancuziska automobili. Atsakymas, matyt, is anksto aiskus. Taigi prancuzams Lietuvoje dar teks palaukti...
0 0  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami