60-ečio laukiantį "Fiat 500" atnaujino dar kartą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-07 14:23
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-07 14:23
Per 58-eris modelio "Fiat 500" gyvavimo metus nuo konvejerio jau nuriedėjo pusantro milijono itališkų mažylių.  Gamintojo nuotrauka
Ita­li­jos au­to­mo­bi­lių kon­cer­nas "Fiat" skel­bia­si at­nau­ji­nęs iki šiol po­pu­lia­riau­sią sa­vo 500-ąjį mo­de­lį.

Ma­ža­sis ita­lų au­to­mo­bi­lis bu­vo pra­dė­tas ga­min­ti ly­giai prieš 58 me­tus. – pir­ma­sis "Fiat 500" nuo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­jo 1957 me­tų lie­pos 4 die­ną. Ža­vin­go, sa­vi­to di­zai­no au­to­mo­bi­lis il­gai­niui ta­po kul­ti­niu mies­to mo­de­liu ir Ita­li­jos ma­si­nių au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­jos sim­bo­liu. Pir­mo­sios kar­tos „Fiat 500“ vi­sa­me pa­sau­ly­je bu­vo par­duo­ta dau­giau nei 3,8 mln. vie­ne­tų. 2007 m. lie­pos 4 d., mi­nė­da­mi mo­de­lio 50-me­tį, ita­lai iš­lei­do at­nau­jin­tą „Fiat 500“, ku­ris iki šių die­nų iš­lie­ka sėk­min­giau­siu kon­cer­no mo­de­liu – jų nuo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­jo dau­giau nei 1,5 mi­li­jo­no.

Sėk­mės for­mu­lės nekeičia

„Pas­ta­ro­sios kar­tos „Fiat 500“ rin­ko­je siū­lo­mas jau 8 me­tus, ta­čiau jų par­da­vi­mai iki šiol au­ga – 2014 me­tais kon­cer­nas par­da­vė re­kor­diš­kai daug 500-tu­kų. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad at­nau­jin­tas „Fiat 500“, ku­ris iš­lai­kė šiai ly­gia­ver­čių kon­ku­ren­tų ne­tu­rin­čiai mo­de­lių šei­mai bū­din­gą sti­lių, pra­tęs ita­liš­ką sėk­mės is­to­ri­ją. Juo­lab, kad ja­me vai­ruo­to­jai ras efek­ty­vius va­rik­lius, šiuo­lai­ki­nes tech­no­lo­gi­jas ir aukš­tos ko­ky­bės me­džia­gas“, – sa­kė „Au­tob­ra­va“ di­rek­to­rius Re­nal­das Gi­nei­ka.

Sek­da­mi šia sėk­mės for­mu­le, nau­ja­ja­me „Fiat 500“ ita­lai iš­sau­go­jo mo­de­lio tra­di­ci­jas ir svar­biau­sius ele­men­tus. Iš iš­orės vai­ruo­to­jai pa­ste­bės at­nau­jin­tą au­to­mo­bi­lio prie­kį ir ga­lą. Ži­bin­tai iš­lai­kė sa­vo tra­di­ci­nę ap­va­lią for­mą ir su­ku­ria itin drą­saus au­to­mo­bi­lio įspū­dį. Ži­bin­tuo­se „Fiat“ pa­nau­do­jo nau­ją tech­no­lo­gi­nį mo­du­lį, ku­ris su­stip­ri­na švie­są ir pa­ge­ri­na ma­to­mu­mą va­žiuo­jant nak­tį, o die­nos ži­bin­tams pa­nau­do­jo LED tech­no­lo­gi­jas.

„Fiat 500“ tu­rės 15 ar­ba 16 co­lių rat­lan­kius, o kė­bu­lo spal­vą bus ga­li­ma pa­si­rink­ti iš 13 va­rian­tų, tarp ku­rių dvi – nau­jos. Kaip ir de­ra sti­liu­mi pa­si­žy­min­čiam au­to­mo­bi­liui, ita­lai siū­lo itin pla­čias tiek iš­orės, tiek sa­lo­no sti­liaus in­di­vi­dua­li­za­vi­mo ga­li­my­bes: pir­kė­jai ga­li rink­tis net iš 16 in­ter­je­ro va­rian­tų, 8 skir­tin­gų kė­bu­lo lip­du­kų rin­ki­nių, 10 skir­tin­gų ženk­liu­kų ir 7 leng­vo ly­di­nio rat­lan­kių di­zai­no va­rian­tų.

Ma­žy­ly­je - pa­žan­giau­sios technologijos

Pa­si­ro­dy­da­mas rin­ko­je nau­ja­sis „Fiat“ bus siū­lo­mas su vie­nu iš 4 va­rik­lių – ben­zi­ni­niu 1,2 li­tro 69 AG, dviem 0,9 li­tro „Twi­nAir“ mo­to­ro ver­si­jo­mis – 85 AG ar­ba 105 AG. Pir­mo­ji jų, be­je, nau­do­ja vos 3,8 l ben­zi­no šim­tui ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti, o į ap­lin­ką iš­me­ta tik 90 g/km. Ket­vir­ta­sis „Fiat 500“ va­rik­lis – dvie­jų ci­lind­rų du­jo­mis ar­ba ben­zi­nu va­ro­mas 1,2 li­tro dar­bi­nio tū­rio „Ea­sy­Po­wer“, ga­lin­tis pa­siek­ti 69 AG.

Vė­liau „Fiat 500“ gaus itin mo­der­nius pa­pil­do­mus va­rik­lius – pa­žan­giau­sia in­ži­ne­ri­ja pa­si­žy­min­tį tur­bo­dy­ze­li­nį 1,3 li­tro „Mul­ti­jet II“ 95 AG, ku­ris ati­tin­ka „Eu­ro 6“ ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tą ir iš­me­ta vos 89 g/km ang­lies dvi­de­gi­nio. An­tra­sis, ku­ris pa­pil­dys va­rik­lių ga­mą gruo­dį – „E­co“ kon­fi­gū­ra­ci­jos 1,2 li­tro 69 AG mo­to­ras, ku­ris taip pat la­bai eko­lo­giš­kas – ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja te­sie­kia 99 g/km.

„Fiat 500“ pa­si­žy­mės ir aukš­čiau­sio ly­gio sau­gu­mo tech­no­lo­gi­jo­mis – stan­dar­ti­nė­je įran­go­je bus 7 oro pa­gal­vės, ak­ty­vios sau­gu­mo ir au­to­mo­bi­lio val­dy­mo tech­no­lo­gi­jos – ABS su elek­tro­ni­niu stab­dy­mo jė­gos pa­skirs­ty­mu (EBD), pa­žan­gi elek­tro­ni­nė sta­bi­lu­mo kon­tro­lės įran­ga (ESC), ra­tų pra­sly­di­mo re­gu­lia­to­rius (ASR), „Hill Hol­der“ tech­no­lo­gi­ja, ku­ri tal­kins vai­ruo­to­jui įkal­nė­se, taip pat hid­rau­li­nis stab­džių stip­rin­tu­vas (HBA).

Ga­min­to­jas kol kas ne­skel­bia ofi­cia­lios nau­jo­jo „Fiat 500“ kai­nos, ta­čiau „Au­tob­ra­va“ pra­ne­ša, kad ji tu­rė­tų iš­lik­ti pa­na­ši, kaip ir da­bar­ti­nio mo­de­lio. Da­bar­ti­nis „Fiat 500“ kai­nuo­ja nuo 10, 9 tūkst. eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Nau­ja­ja­me Džer­sy­je ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nio pi­ko me­tu trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį, žu­vo ma­žiau­sia trys žmo­nės, par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­nus, kad su­žeis­tų­jų yra dau­giau negu 100, dau­ge­lio [...]
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami