7 būdai, kaip pribaigti savo automobilį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-08 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-08 06:00
Atsikratyti savo automobilio galima įvairiais būdais. 4bp.com nuotrauka
Vai­kai, no­rė­da­mi at­si­kra­ty­ti jiems ne­pa­tin­kan­čių ba­tų ar dra­bu­žių, im­asi gud­ry­bės: ty­čia juos zu­li­na, kad su­plyš­tų ir tė­vams tek­tų pirk­ti nau­jus. Nors min­tis apie su­au­gu­sį sa­vo au­to­mo­bi­lį ban­dan­tį „nud­rož­ti“ vai­ruo­to­ją skam­ba ma­žų ma­žiau­siai keis­tai, bet da­lis ma­ši­nų šei­mi­nin­kų el­gia­si bū­tent taip: it ban­dy­tų sa­vo ke­tur­ra­tes trans­por­to prie­mo­nes kuo grei­čiau pa­siųs­ti į au­to­mo­bi­lių lau­žy­ną ar bent re­mon­to dirb­tu­ves. Ko­kias klai­das da­ro vai­ruo­to­jai?

1. Ne­ti­kri­na te­pa­lo ly­gio. Jei va­rik­ly­je bus per ma­žai te­pa­lo, grei­tai nuo de­ta­lių nu­si­trins ap­sau­gi­nė te­pa­lo plė­ve­lė. Per ma­žas te­pa­lo kie­kis ne­ga­li tin­ka­mai au­šin­ti va­rik­lio (taip, šią funk­ci­ją at­lie­ka ir te­pa­las). Ge­ro­kai pa­di­dė­ja va­rik­lio dė­vė­ji­ma­sis, o čia jau ir iki rim­tų ge­di­mų ne­to­li. Įpras­ki­te te­pa­lo ly­gį ti­krin­ti bent kar­tą per mė­ne­sį ar­ba prieš il­gas ke­lio­nes.

2. Už­ke­lia ap­su­kas, kol va­rik­lis šal­tas. At­min­ki­te, kad šal­tam va­rik­liui rei­kia lai­ko su­kur­ti bū­ti­ną te­pa­lo spau­di­mą, ku­ris už­ti­krins dar­bi­nį de­ta­lių te­pi­mą. Jei­gu nuo­lat spau­si­te ak­se­le­ra­to­rių va­rik­liui ne­spė­jus įšil­ti, be­si­tri­nan­čios de­ta­lės liks be ap­sau­gi­nės plė­ve­lės ir, ati­tin­ka­mai, trum­piau tar­naus. Vos iš­va­žia­vę iš kie­mo, ven­ki­te di­de­lių ap­su­kų.

3. Ne­rei­ka­lin­gai įmi­na san­ka­bą. Tai daž­na pra­de­dan­čių­jų vai­ruo­to­jų klai­da. Va­ži­nė­ji­mas su pra­slys­tan­čia san­ka­ba - ne į ge­rą. Jei­gu vai­ruo­to­jas nuo­lat lai­ko ko­ją ant san­ka­bos pa­mi­nos, jis nė ne­jaus­da­mas ga­li san­ka­bą spau­dy­ti daž­niau, nei rei­kia. San­ka­bos dis­kas pra­slys­ta ir ge­ro­kai trum­piau tar­nau­ja. San­ka­bos kei­ti­mas - il­gas ir to­li gra­žu ne pats pi­giau­sias ma­lo­nu­mas, tad pra­tin­ki­tės ko­ją, kai ne­rei­kia per­jung­ti pa­va­rų, lai­ky­ti ne ant san­ka­bos, o ša­lia.

4. Tem­pia au­to­mo­bi­lį su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že (APD). Su­ge­du­sio au­to­mo­bi­lio tem­pi­mas vir­ve jau ir taip pa­vo­jin­gas, o jei­gu tem­pia­mas au­to­mo­bi­lis su APD, ruo­ški­tės re­mon­tui. Dau­ge­lio au­to­mo­bi­lių APD te­pi­mą už­ti­kri­na siurb­lys, ku­ris vei­kia tik vei­kiant va­rik­liui. Jei­gu jis iš­jung­tas, ne­vei­kia ir pa­va­rų dė­žės siurb­lys. Jei­gu au­to­mo­bi­lis tem­pia­mas di­de­liu grei­čiu ar­ba il­gai, pa­va­rų dė­žę ga­li tek­ti re­mon­tuo­ti ar­ba keis­ti.

5. My­gia stab­džio pe­da­lą. Ne­reik­tų vai­ruo­ti ir nuo­lat spaus­ti stab­dį. Įpra­tu­sie­ji lai­ky­ti ko­ją ant stab­džio pa­mi­nos ir nuo­lat ją spau­dy­ti tu­rė­tų ži­no­ti, kad tuo pat me­tu su­kio­jant vai­rą smar­kiai ap­krau­na­ma ir vai­ro sis­te­ma, ir prie­ki­nės pa­ka­bos de­ta­lės. Dė­vė­ji­ma­sis stip­rė­ja, nes vai­ro stip­rin­tu­vas pri­vers­tas ge­ro­kai smar­kiau dir­ti ta­da, kai ban­do­ma pa­suk­ti stab­džiais spau­džia­mą ra­tą.

6. Stai­giai per­jun­gi­nė­ja pa­va­ras. At­min­ki­te, kad net pa­va­rų dė­žėms su sinch­ro­ni­za­to­riu­mi rei­kia tru­pu­tį lai­ko. Nuo­la­ti­nis pa­va­rų jun­gi­mas „per jė­gą" trum­pi­na dė­žės tar­na­vi­mo lai­ką. Taip pat jung­da­mi pa­va­ras sten­ki­tės tai da­ry­ti tiks­liai, pa­stum­da­mi svir­ti į kai­rę ar de­ši­nę, o ne bruk­da­mi iš­il­gai (pa­vyz­džiui iš an­tros į tre­čią).

7. Va­ži­nė­ja tik trum­pais at­stu­mais. Jei­gu nuo­lat ar daž­niau­siai va­ži­nė­si­te au­to­mo­bi­liu tik trum­pus at­stu­mus, va­rik­lis ne­spės įkais­ti iki dar­bi­nės tem­pe­ra­tū­ros. Ben­zi­ne ar­ba te­pa­le ga­li pra­dė­ti kaup­tis kon­den­sa­tas. Žie­mą, kon­den­sa­tui už­ša­lus, va­rik­lis ga­li ne­už­si­ves­ti. Į te­pa­lą pa­te­kęs van­duo blo­gi­na te­pi­mo sa­vy­bes, di­dė­ja dė­vė­ji­ma­sis. Vi­sa tai ga­li baig­tis ne­pla­nuo­tu re­mon­tu. ~

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami