9 karštos, vokiškos (ir ne tik) Frankfurto automobilių premjeros

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-18 06:00
„Mini Cooper Clubman Concept“ Gamintojų nuotraukos
Jau po mė­ne­sio vi­sų me­lo­ma­nų, ku­riems gra­žiau­sia mu­zi­ka – mo­to­rų gaus­mas, ir me­no ger­bė­jų, ku­riems to­bu­liau­sia skulp­tū­ra – nau­jau­sių au­to­mo­bi­lių mo­de­lių for­mos, au­sys ir akys nu­kryps į 66-osios tarp­tau­ti­nės Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­odos nau­jie­nas. Nors da­lį svar­biau­sių prem­je­rų ga­min­to­jai sle­pia iki pa­sku­ti­nės už­dan­gos pa­kė­li­mo aki­mir­kos, kai ku­rie gran­dio­zi­nia­me ren­gi­ny­je pa­si­ro­dy­sian­tys nau­ji ar at­nau­jin­ti mo­de­liai jau yra ži­no­mi. Pra­ver­ki­me už­dan­gą – štai „ne­nus­lėp­tos“ Frank­fur­to nau­jie­nos.

1. „Re­nault Talisman“. Pra­ncū­zų kon­cer­nas, pri­sta­tan­tis aukš­tes­nės kla­sės nei jo pirm­ta­kės „La­gu­na“ ir „La­ti­tu­de“ įpė­di­nį, ti­ki­si, jog šis mo­de­lis taps vie­nu rim­čiau­sių bend­ro­vės sėk­mės ta­lis­ma­nų ir sėk­min­gai kon­ku­ruos aikš­tin­ga­me rin­kos seg­men­te, ku­rio ne­abe­jo­ti­nu ly­de­riu šiuo me­tu yra „Volks­wa­gen Pa­ssat“, o dėl pir­kė­jų dė­me­sio ra­gais ir na­gais taip pat pe­ša­si to­kie iš­ties ko­ky­biš­kai pa­ga­min­ti au­to­mo­bi­liai, kaip „Maz­da6“ ar „Ford Mon­deo“. Įdo­mu tai, kad nau­ja­sis flag­ma­nas bus komp­lek­tuo­ja­mas su sis­te­ma „4Con­trol“, ku­ri su­teiks ga­li­my­bę su­kant vai­rą pa­suk­ti ne tik prie­ki­nius, bet ir už­pa­ka­li­nius ra­tus. Jei, kaip ža­da pra­ncū­zai, at­sto­vų sa­lo­nuo­se po Nau­jų­jų pa­si­ro­dy­sian­tis „Ta­lis­man“ iš­ties ko­ky­be pri­lygs „Volks­wa­gen“, o kai­na bus kon­ku­ren­cin­ga, juo ga­li su­si­do­mė­ti ir pra­ncū­ziš­kiems au­to­mo­bi­liams apa­tiš­ki Lie­tu­vos pir­kė­jai, ku­rių dau­ge­liui „Pas­sat“ – au­to­mo­bi­lio ko­ky­bės eta­lo­no si­no­ni­mas.

„Renault Talisman“

2. „Al­fa Ro­meo Giulia“. Šie ita­lai mū­sų ša­ly­je – gry­na eg­zo­ti­ka, o į Frank­fur­tą at­rie­dan­ti nau­jo­ji „Giu­lia“ di­džia­jai dau­gu­mai me­lo­ma­nų ir to­liau aso­ci­juo­sis su pra­ei­ty­je gar­sia lie­tu­viš­kos es­tra­dos dai­ni­nin­ke, bet ne pui­kių spor­ti­nių cha­rak­te­ris­ti­kų ke­tur­ra­te ga­ze­le. Iš pe­ties pa­dir­bė­ju­si „Al­fa Ro­meo“ ko­man­da per trum­pą pus­tre­čių me­tų lai­ko­tar­pį su­kū­rė iš­ties įspū­din­gą ga­lu va­ro­mą au­to­mo­bi­lį, ku­rio efek­tin­giau­sia „Quad­ri­fog­lio“ ver­si­ja bus va­ro­ma „Fer­ra­ri“ ga­myk­lo­je su­kons­truo­ta 510 AG V-6 jė­gai­ne. Pa­gal kons­truk­ci­jo­je pa­nau­do­tą ang­lies pluoš­to ir aliu­mi­nio kie­kį šis au­to­mo­bi­lis į ino­va­ty­viau­sio­mis me­džia­go­mis be­si­pui­kuo­jan­čius su­pe­rau­to­mo­bi­liams. Au­to­mo­bi­ly­je įdieg­tos su­ki­mo mo­men­to val­dy­mo sis­te­mos ga­li­my­bės iš­ties ne­ei­li­nės ir vai­ruo­to­jui su­tei­kia dau­gy­bę lais­vės – pa­vyz­džiui, pri­klau­so­mai nuo ap­lin­ky­bių, vi­si niu­ton­me­trai ga­li ke­liau­ti tik į vie­ną ga­li­nės ašies ra­tą. Ae­ro­di­na­mi­ka – taip pat iš lenk­ty­nių pa­sau­lio: prie­ki­nės gro­te­lės au­to­ma­tiš­kai ju­da ir ko­re­guo­ja pri­spau­di­mo jė­gą, pri­klau­so­mai nuo si­tua­ci­jos ke­ly­je.

„Alfa Romeo Giulia“

3.„Au­di A4“. Penk­to­sios lai­dos „Au­di“ ris­tū­nas (ar­ba 9-oji „beš­kė“, jei is­to­ri­ją skai­čiuo­si­me nuo pir­mo­sios „Au­di 80“ pa­si­ro­dy­mo) at­ke­liau­ja iš­lai­kęs kla­si­ki­nes anks­tes­nio mo­de­lio iš­orės for­mas, bet kar­di­na­liai evo­liu­cio­na­vu­siu in­ter­je­ru. Spren­di­mas lo­giš­kas: vers­li­nin­kai, į ku­riuos orien­tuo­tas šis mo­de­lis, džiaug­sis so­li­džiu iš­ori­niu įvaiz­džiu, o vi­du­je jau­sis – it šiuo­lai­ki­niams po­rei­kiams pri­tai­ky­ta­me kos­mi­nia­me lai­ve. Vi­si nau­jau­si elek­tro­ni­niai pa­gal­bi­nin­kai už­ti­krins sau­gią, o in­for­ma­ci­nė pra­mo­gi­nė sis­te­ma – ne­nuo­bo­džią ke­lio­nę vai­ruo­to­jui bei ke­lei­viams.Vyš­nia ant tor­to – už pa­pil­do­mą kai­ną siū­lo­ma be­veik to­bu­la 3D „Bang and Oluf­sen“ gar­so sis­te­ma. Šiek tiek erd­ves­ni, bet 120 kg leng­ves­ni už anks­tes­nį mo­de­lį „Au­di A4“ būs siū­lo­mi su dy­ze­li­niais 2 l ir 3 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­liais ar­ba ben­zi­ni­niais 2 l ir pir­mą­kart šio mo­de­lio is­to­ri­jo­je – 1,4 l va­rik­liais.

„Audi A4“

3. BMW 7. Šiuo nau­juo­ju flag­ma­nu, ku­ria­me įdieg­ta gau­sy­bė ino­va­ci­jų, ba­va­rai tra­di­ciš­kai sie­kia pa­teik­ti eta­lo­ną vi­sai li­mu­zi­nų rin­kai. Tech­no­lo­gi­nių nau­jo­vių spek­tras pla­tus – nuo la­ze­ri­nių prie­ki­nių ži­bin­tų iki ju­de­siais val­do­mos in­for­ma­ci­nės pra­mo­gi­nės sis­te­mos. Vis dar ne­džiu­gi­na? Tuo­met su­nkią kas­die­ny­bę gal pra­skaid­rins vi­sos ma­sa­žo funk­ci­jas tu­rin­čios sė­dy­nės, o ypa­tin­gas kom­for­tas skir­tas sė­din­tie­siems ga­le – nu­stū­mus prie­ki­nę ke­lei­vio sė­dy­nę į prie­kį, iš­si­lanks­to pa­gal­vė­lė ko­joms, jas ga­li­ma vi­siš­kai iš­ties­ti, tad BMW 7 grei­tai virs pa­to­giau­siu biu­ru ar­ba poil­sio kam­ba­riu su ra­tais. Į komp­lek­tą ne­pa­mirš­ki­te as­me­ni­nio vai­ruo­to­jo.

7 klasės BMW

4. „In­fi­ni­ti Q30“. Pra­ėjus dve­jiems me­tams po kon­cep­ci­nio mo­de­lio pri­sta­ty­mo Frank­fur­to par­odo­je, „Nis­san“ pra­ban­gos mar­kė „In­fi­ni­ti“ pri­sta­to rin­kai iš­baig­tą Q30 heč­be­ką, vi­zua­liai ne daug kuo be­sis­ki­rian­tį nuo pir­mi­nio su­ma­ny­mo. Tai pir­ma­sis šio kė­bu­lo ti­po, pen­kių du­rų „In­fi­ni­ti“ ban­dy­mas, šiek tiek ri­zi­kin­gas, nes pa­grin­di­niai mar­kės pir­kė­jai ame­ri­kie­čiai (iš JAV į Lie­tu­vą at­ke­liau­ja di­džio­ji da­lis „In­fi­ni­ti“ au­to­mo­bi­lių), nė­ra en­tu­zias­tin­gi karš­tų­jų heč­be­kų mė­gė­jai. „I­ni­fi­ni­ti“, kaip vi­sa­da, ža­da už­ti­krin­ti to­bu­lą au­to­mo­bi­lio val­dy­mą ir di­na­mi­nes sa­vy­bes, ku­rios tiks ir įspū­džių iš­troš­ku­siems ra­lis­tams, ir pa­sy­ves­niems he­do­nis­tams, bei aukš­čiau­sią su­rin­ki­mo ko­ky­bę. Nau­jie­ji Q30 iš­rie­dės iš „In­fi­ni­ti“ ga­myk­los San­der­len­de (D. Bri­ta­ni­ja).

„infiniti Q30“

5.„Mer­ce­des-Benz GLC“. At­nau­jin­tais po­pu­lia­riais mo­de­liais pliūp­te­lė­jęs MB kon­cer­nas na­mų are­no­je pri­sta­tys nau­ją sa­vo kom­pak­ti­nio vi­su­rei­gio ver­si­ją. Pra­ban­ges­nė nei pirm­ta­ko GLK iš­orė ir in­te­je­ras – tai pir­miau­sia krin­ta į akis, iš­vy­dus nau­ją­jį GLC. At­nau­jin­to vi­su­rei­gio sa­lo­nas ne tik gra­žes­nis, bet ir erd­ves­nis – dau­giau vie­tos tiek ant už­pa­ka­li­nių ke­lei­vių sė­dy­nių, tiek ir ba­ga­ži­nė­je. GLC vi­su­rei­giai bus siū­lo­mi ne tik su pui­kiai eks­per­tų ver­ti­na­ma „4Ma­tic“ ke­tu­rių ra­tų pa­va­ra, bet ir ver­si­ja už­pa­ka­li­niais va­ro­mai­siais ra­tais, o va­žiuok­lę ga­li­ma bus nu­sta­ty­ti „Com­fort“, „Sport“, „Sport+“ re­ži­mu. Pa­si­rin­kus pa­sta­rą­jį re­ži­mą, va­žiuok­lė pa­že­mė­ja dviem cen­ti­me­trais, ati­tin­ka­mai pri­si­tai­ko ir amor­ti­za­to­riai bei va­rik­lis. Šių ga­mo­je – 2 li­trų 4 ci­lind­rų ben­zi­ni­nis su tur­bi­na, 3 li­trų še­šių ci­lind­rų ben­zi­ni­nis su dviem tur­bi­no­mis; ne­abe­jo­ja­ma, jog pir­kė­jams bus pa­siū­ly­ta ir „Blue­Tec“ dy­ze­li­nė par­ink­tis. Pa­gei­dau­jan­tie­ji spor­tiš­kes­nio GLC vi­su­rei­gio ga­li dai­ry­tis į „Cou­pe“ ver­si­ją, ku­rio kre­do: „Pa­si­ruo­šęs lenk­ty­niau­ti ant bet ko­kios dan­gos.“

„Mercedes-Benz GLC“

6. „O­pel Astra“. Iki šiol vie­no po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je au­to­mo­bi­lių mo­de­lių kū­rė­jai nau­jo­sios „As­tros“ kė­bu­lą šiek tiek pa­trum­pi­no ir pa­že­mi­no, ta­čiau vi­du­je erd­vės, pa­ly­gin­ti su anks­tes­nią­ja lai­da, – ne­tgi dau­giau. Penk­tos lai­dos „As­tra“, ga­min­to­jo tei­gi­mu, sau­ges­nė, leng­ves­nė, pa­to­ges­nė, grei­tes­nė ir eko­no­miš­kes­nė nei anks­tes­nė. Jei ma­no­te, kad ly­gi­na­mų­jų liaup­sių jau per daug, pri­dė­si­me tai, kad „O­pel“ į nau­ją­ją „As­trą“ su­grū­do kur kas dau­giau tech­ni­kos nau­jo­vių, nei bū­tų ga­li­ma ti­kė­tis iš šio seg­men­to mo­de­lio. Ge­riau­sios ver­si­jos „As­tra“ tu­rės 8 co­lių ju­tik­li­nį ekra­ną, wi-fi funk­ci­ją sa­lo­ne, au­to­ma­ti­nio par­ka­vi­mo funk­ci­ją, er­go­no­miš­kas nu­gar­kau­lį ma­sa­žuo­jan­čias sė­dy­nes su pa­pil­do­ma ven­ti­lia­ci­ja ir prie­ki­nius LED ži­bin­tus. Tai­gi ko­vai su šio seg­men­to var­žo­vais – „Ford Fo­cus“ ir „Volks­wa­gen Golf“ – „As­tra“ iš­ties pui­kiai par­eng­ta. Siū­lo­mi nuo 95 iki 200 AG dy­ze­li­niai ir ben­zi­ni­niai va­rik­liai.

„Opel Astra“

7. „Ford Galaxy“. Nau­ja­sis ket­vir­tos lai­dos mi­ni­ve­nas siū­lo pa­to­gią ke­lio­nę pir­mą­ja kla­se. Nors na­mų rin­ko­je už At­lan­to ame­ri­kie­čiai kur kas la­biau lin­kę graibs­ty­ti „Ford“ vi­su­rei­gius ir pi­ka­pus, ta­čiau glo­ba­lio­je rin­ko­je „Ford Ga­la­xy“ yra vie­nas iš dar­bi­nių kon­cer­no ark­liu­kų. Ma­sy­vus sep­tyn­vie­tis vie­na­tū­ris iš kar­to krin­ta į akis dėl vi­siems nau­jiems „Ford“ mo­de­liams bū­din­gų iš „As­ton Mar­tin“ pa­sis­ko­lin­tų prie­ki­nių gro­te­lių, ele­gan­tiš­kos ži­bin­tų li­ni­jos ir grakš­taus si­lue­to. Vi­siems sep­ty­niems „Ga­la­xy“ ke­lei­viams „Ford“ pa­siū­lys itin il­gą pa­gal­bi­nių bei sau­gu­mo sis­te­mų są­ra­šą, pa­to­gų ir leng­vai trans­for­muo­ja­mą sa­lo­ną bei vi­siš­kai nau­ją 2,0 l dar­bi­nio tū­rio TDCi dy­ze­li­nį va­rik­lį, pa­sie­kian­tį 210 AG. Nau­jos lai­dos „Ga­la­xy“ taip bus die­gia­ma nau­ja „In­tel­li­gent Speed Li­mi­ter“ grei­čio val­dy­mo sis­te­ma, nu­skai­tan­ti ke­lio ženk­lus ir ri­bo­jan­ti au­to­mo­bi­lio ju­dė­ji­mo grei­tį taip, kad vai­ruo­to­jams ne­rei­kė­tų dis­ku­tuo­ti su ke­lių po­li­ci­ja. Taip pat įdieg­tas ga­li­mus su­si­dū­ri­mus su kliū­ti­mis prie­ky­je su­stab­dan­tis elek­tro­ni­nis pa­gal­bi­nin­kas.

„Ford Galaxy“

8. „Mi­ni Clubman“. Ne tik bri­tų jau­ni­mo, bet ir Lie­tu­vos hips­te­rių pa­mėg­ta mar­kė, at­nau­ji­na sa­vo mies­to „klu­bi­nė­to­ją“, tai­ky­da­ma­si į vai­ki­nus ir mer­gi­nas, ku­riems ke­liau­jant į va­sa­ros mu­zi­kos fes­ti­va­lį stan­dar­ti­nia­me „Coo­per“ bū­tų per ma­žai vie­tos ne tik ran­ki­nei, bet ir pa­la­pi­nei. „Mi­ni“ ko­man­dai te­ko ne­leng­va už­duo­tis, kaip su­kur­ti vie­tos, bet ne­sub­jau­ro­ti au­to­mo­bi­lio tiek, kad jį su­nku bū­tų įvar­din­ti MI­NI. Ke­tu­rios du­rys, pa­pil­do­mais 27 cen­ti­me­trai į il­gį ir 7,3 cen­ti­me­trų į plo­tį pa­au­gęs „Club­man“ tu­rė­tų ga­li su­do­min­ti ne tik vie­ni­šius, bet ir iš­skir­ti­nio di­zai­no grei­to au­to­mo­bi­liu­ko ieš­kan­čias šei­mas.

9 „Ško­da Superb“. Tie­siai iš Frank­fur­to par­odos į at­sto­vų sa­lo­nus Lie­tu­vo­je šį ru­de­nį at­ke­liaus ir tre­čios lai­dos „Su­perb“ ver­si­ja, ku­ri dėl vai­ruo­to­jų sim­pa­ti­jų grum­sis su po­pu­lia­riuo­ju „Pas­sat“ ir ki­tais seg­men­to mo­de­liais. Lie­tu­viai graibs­to uni­ver­sa­lus, šio kė­bu­lo ti­po au­to­mo­bi­liai iš­lai­ko ir kiek di­des­nę kai­ną an­tri­nė­je rin­ko­je, to­dėl, ti­kė­ti­na, „Su­perb“ do­mins pir­kė­jus ne tik se­da­no, bet ir uni­ver­sa­lo (“Com­bi“) pa­vi­da­lais. „Su­perb“ uni­ver­sa­las pa­siū­lys dar dau­giau erd­vės – 650 li­trų ba­ga­ži­nę, ku­ri nu­len­kus sė­dy­nes iš­au­ga iki 1950 li­trų. Ant nau­jo­sios mo­du­li­nės „Volks­wa­gen“ MQB plat­for­mos su­ręs­ta „Su­perb“, va­ro­ma be prie­kaiš­tų dir­ban­čių „Eu­ro 6“ stan­dar­to va­rik­lių, ver­ti­nant vi­sais as­pek­tais – vie­nas lo­giš­kiau­sių ir eko­no­miš­kiau­sių pa­si­rin­ki­mų šia­me seg­men­te.

„Škoda Superb Combi“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Garbe cekams  78.60.168.138 2015-08-18 08:06:47
Superb turetu buti geras . Pagal dydi it prestiza jis, scarbiausia, tinka is lietuviams.
0 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami