A. Butkevičius: metro idėja yra utopija

BNS 2015-04-01 15:19
BNS
2015-04-01 15:19
Algirdas Butkevičius. LŽ archyvo nuotrauka
Prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui tei­giant, kad me­tro idė­ja yra uto­pi­ja, Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė iš es­mės pa­lai­ky­ti šio trans­por­to idė­ją.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį pri­ta­rė Me­tro įsta­ty­mo pro­jek­to tiks­lams, ta­čiau at­me­tė pa­tį pro­jek­tą kaip ne­tin­ka­mą. Vi­siš­kai at­mes­ti me­tro idė­ją siū­lė že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė, ku­rios nuo­mo­ne, trūks­ta lė­šų dvi­ra­čių ta­kams, gat­vėms tvar­ky­ti ir ke­liams as­fal­tuo­ti, ne­kal­bant apie kur kas di­des­nius in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tus.

„Aš pa­lai­ky­čiau že­mės ūkio mi­nis­trę, ti­krai. Mū­sų po­zi­ci­ja yra aiš­ki - čia yra uto­pi­ja“, - Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je sa­kė prem­je­ras.

„Siū­ly­čiau ap­sisp­ręs­ti - ar­ba mes ti­krai ne­pri­ta­ria­me, ir Sei­mas ta­da ži­no, kad Vy­riau­sy­bės nė­ra kon­sen­su­se. Ne­ti­kiu, kad Vil­niaus mies­tas ne­su­ge­bė­tų in­ves­tuo­ti tiek pi­ni­gų, jei­gu tai ne­bus vy­riau­sy­bi­nio mas­to pro­jek­tas. Ar­ba ne­pri­ta­ria­me, ir jie ga­li dis­ku­tuo­ti tris me­tus, ir su ne­igia­ma iš­va­da ga­li dis­ku­tuo­ti. Sei­mas ga­li ne­at­siž­velg­ti į Vy­riau­sy­bės nuo­mo­nę“, - sa­kė že­mės ūkio mi­nis­trė.

Vy­riau­sy­bė dau­gu­ma bal­sų pa­lai­kė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą pa­čios idė­jos ne­at­mes­ti, ta­čiau siū­lo­mą jos tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą pri­pa­žin­ti ne­tin­ka­mu.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Me­tro įsta­ty­mas nė­ra tai­ko­mas spe­cia­liai kaž­ku­riam mies­tui.

„Me­tro­po­li­te­no įsta­ty­mas ne­tai­ko­mas nei Vil­niui, nei Kau­nui, nei Ra­sei­niams. Jis yra bend­ri­nio po­bū­džio. Kaž­ko­dėl mes apie jį gal­vo­da­mi, tu­ri­me ome­ny­je Vil­nių - jis yra uni­ver­sa­lus“, - sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras. Jis ma­no, kad įsta­ty­mas Sei­me ne­bus pri­im­tas, bet ne­rei­kia draus­ti apie tai dis­ku­tuo­ti.

V.Bal­trai­tie­nė tvir­ti­no ne­ti­kin­ti, kad me­tro pro­jek­tui ne­rei­kės vals­ty­bės pi­ni­gų.

„Dvi­ra­čių ta­kų ne­pa­si­da­ro­me, gat­vių ne­su­sit­var­ko­me, ke­lių ne­išas­fal­tuo­jam“, - sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

Spe­cia­lio­jo me­tro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą siū­lė 37 Sei­mo na­riai.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vie­ną kar­tą yra ve­ta­vu­si Me­tro­po­li­te­no kon­ce­si­jos įsta­ty­mą, tuo me­tu jo au­to­riai sa­ko, kad Vil­niu­je nu­spren­dus ties­ti me­tro, bū­tų at­ver­tas ke­lias ke­lių mi­li­jar­dų li­tų ver­tės už­sie­nio in­ves­ti­ci­joms.

Me­tro są­jū­džio val­dy­bos pir­mi­nin­kas Juo­zas Zy­kus yra sa­kęs, kad 7 ki­lo­me­trų il­gio me­tro sta­ty­ba kai­nuo­tų apie 1 mlrd. li­tų. Pa­sak jo, me­tro ga­lė­tų bū­ti pa­sta­ty­tas per 30 me­tų.

vers­las@bns.lt, +370 5 205 8511 - Vers­lo nau­jie­nų skyrius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ALgiuk  78.56.94.117 2015-04-01 22:02:38
tau Algiuk ir atominė elektrinė utopija, ir metro ir skalūnų dujos Lietuvoje utopija. ačiū už lyderiškumą.
1 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2015-04-01 21:47:27
Didelio čia daikto!... Vilnių - vienintelę ES šalių sostinę Butkevičius su savo ministrais, Grybauskaitei tylint, palieka be europinės vėžės "Rail Baltica" geležinkelio, o čia matai dar metro toks užkampis užsigeidė - "utopija". Metro pirmiausiai - kol dar yra ES paramos Lietuvai pinigų reikia įsirengti Kaune, juolab, kad po geležinkelio stotimi jau yra kone metro tuneliai vedantys Laisvės alėjos link...
1 0  Netinkamas komentaras
Petras  84.15.118.53 2015-04-01 18:44:21
Po Vilniaus mero rinkimų ženkliai sumažėjo tikimybė, kad Vilniuje bus gaivinama įprastinio tramvajaus statybos idėja. Metro tikrai išspręstų visas transporto problemas, bet jo statyba labai brangi. Tikslinga statyti Vilniuje metro ir tramvajaus hibridą-Greitąjį tramvajų, jo linijos arčiau miesto centro randasi po žeme, toliau jos randasi žemės paviršiuje. Greitojo tramvajaus linijų nekerta kitų transporto rūšių keliai. Jis turi visus metro privalumus. Požeminės kelių atkarpos ir stotys statomos atviruoju būdu (ekskavatoriais kasamos tranšėjos, įrengiama statybinė dalis ir užpilama žemėmis), tai atpigina jų įrengimą šimtus kartų. Visus Greitojo tramvajaus statybos darbus yra pajėgios atlikti su jų turima technika Lietuvos statybinės organizacijos. Vėliau pastačius metro, Greitasis tramvajus nesunkiai būtų integruotas į metro sistemą.
2 2  Netinkamas komentaras
butke yra  78.58.84.210 2015-04-01 16:29:41
utopistas-komuniaga,o jei firmos nori ir tikisi pelno tegul stato metro.tiltus ar raketas -koks jo reikalas
1 1  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami