A.Žukaitė: nuo ledo - ant asfalto

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-06 16:31
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-06 16:31
A.Žukaitė: "Nors niekada anksčiau nedalyvavau jokiose automobilių lenktynėse, sulaukusi pasiūlymo varžytis žurnalistų ralyje labai nudžiugau ir nė už ką nenorėjau praleisti tokios progos". LŽ archyvo nuotrauka
Ge­gu­žės 30-ąją pra­si­dė­sian­čia­me XIX-aja­me tarp­tau­ti­nia­me Press ra­ly­je da­ly­vaus vi­sas bū­rys ži­niask­lai­dos ir pra­mo­gų pa­sau­lio žvaigž­džių, ku­rie po­rai die­nų bus pri­vers­ti pa­lik­ti TV ekra­ną ar sce­ną, ati­dė­ti į ša­lį ra­di­jo mi­kro­fo­ną ir sem­ti rieš­ku­čio­mis ad­re­na­li­ną ne vi­siems įpras­to­se ra­lio tra­so­se, tei­gia­ma ra­lio or­ga­ni­za­to­riaus Lie­tu­vos žur­na­lis­tų au­tok­lu­bo pra­ne­ši­me spau­dai.

Vie­na ra­ly­je da­ly­vau­sian­čių, anot pra­ne­ši­mo, žvaigž­džių - LNK spor­to ži­nių ve­dė­ja As­ta Žu­kai­tė, kaip ji pa­ti ti­ki­na, - sli­dų le­dą mie­lai iš­kei­sian­ti į daug pa­ti­ki­mes­nį as­fal­tą. Jo­kių per­kel­ti­nių pra­smių čia ieš­ko­ti ne­ver­ta. Mat As­tos žvaigž­dė vi­su ryš­ku­mu švie­tė ką tik pa­si­bai­gu­sia­me LNK „Šo­kių ant le­do“ pro­jek­te, kur ji kar­tu su par­tne­riu, Lie­tu­vos dai­lio­jo čiuo­ži­mo čem­pio­nu Sau­liu­mi Amb­ru­le­vi­čiu­mi iš­ko­vo­jo gar­bin­gą an­trą­ją vie­tą.

Ti­ki­si nau­jų potyrių

„Šis pro­jek­tas su­tei­kė ga­li­my­bę iš­mė­gin­ti sa­vo jė­gas sce­no­je, at­sisk­lei­džiau sri­ty­je, ku­rio­je nie­ka­da ne­su bu­vu­si. Man la­bai įdo­mu ir la­bai pa­tin­ka nau­jo­vės, ir dar ne­atras­ti dir­vo­nai“, – sa­ko LNK žur­na­lis­tė A. Žu­kai­tė.

Au­to­mo­bi­lių ra­lis – As­tai ir­gi dar ne­ar­ti dir­vo­nai. Ta­čiau spor­to žur­na­lis­tė vai­ruo­ja jau be­veik vie­nuo­li­ka me­tų, o bū­si­ma nau­ja pa­tir­tis jos ne­gąs­di­na. Vei­kiau prieš­in­gai, įkve­pia nau­jiems, dar ne­atras­tiems ir vi­sa­da vi­lio­jan­tiems po­ty­riams.

„Ko­kia esu vai­ruo­to­ja? Sten­giuo­si vi­suo­met pa­isy­ti eis­mo tai­syk­lių, ta­čiau mėgs­tu grei­tį ir esu pa­kan­ka­mai tem­pe­ra­men­tin­ga“, - ne­sle­pia Press ra­lio ba­ta­li­joms be­si­ruo­šian­ti As­ta.

Jos nuo­mo­ne au­to­mo­bi­lių ra­lis ir šo­kiai ant le­do, nors iš pir­mo žvilgs­nio la­bai skir­tin­gos spor­to ša­kos, tu­ri ir daug bend­ro, nes juos sie­ja ne vien ad­re­na­li­no pliūps­niai ir daug daug emo­ci­jų, kas la­bai ar­ti­ma As­tos cha­rak­te­riui. Tik jei tarp šo­kė­jų prieš pa­si­ro­dy­mą pri­im­ta lin­kė­ti sli­daus le­do, tai į ke­lio­nę su­si­ruo­šu­siam pa­lin­kė­ti to­kio pat ke­lio, švel­niai ta­riant, bū­tų di­džiau­sias ne­su­sip­ra­ti­mas.

„Nors nie­ka­da anks­čiau ne­da­ly­va­vau jo­kio­se au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nė­se, su­lau­ku­si pa­siū­ly­mo var­žy­tis žur­na­lis­tų ra­ly­je la­bai nu­džiu­gau ir nė už ką ne­no­rė­jau pra­leis­ti to­kios pro­gos. Pa­si­bai­gus šo­kių ant le­do pro­jek­tui, ku­riam ati­da­viau pu­sę me­tų, mie­lai su­ti­kau pri­im­ti dar vie­ną iš­šū­kį ir net ne­abe­jo­ju, kad jis su­teiks nau­jos pa­tir­ties ir leis pa­si­sem­ti nau­jų ir įdo­mių įspū­džių“,- įsi­ti­ki­nu­si žvaigž­džių de­san­to XIX Press ra­ly­je de­biu­tan­tė.

Rung­ty­niaus su "Peu­geot"

Pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą me­no is­to­ri­kė džiau­gia­si, jog pa­grin­di­ne pro­fe­si­ja ta­pęs spor­tas jos gy­ve­ni­mą ly­di nuo pat ma­žens. Au­to­mo­bi­lių spor­tas - ir­gi ne iš­im­tis. Užau­gu­si ša­lia Ka­čer­gi­nės mies­te­lio As­ta la­bai daž­nai ste­bė­da­vo įvai­riau­sias au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nes, ka­dai­se dre­bi­nu­sias „Ne­mu­no žie­do“ tra­są. Nuo mo­kyk­los lai­kų jai te­ko bend­rau­ti su au­to­mo­bi­lių spor­to at­sto­vais, lenk­ty­ni­nin­kais bei pa­lai­ky­ti juos. To­dėl ne­si­do­mė­ti šia spor­to ša­ka bu­vo tie­siog ne­įma­no­ma.

„Ne­ži­nau, kam – au­to­mo­bi­lių spor­to ka­ra­lie­nei „For­mu­lei 1“ ar gar­sia­jam Da­ka­ro ra­liui bū­čiau lin­ku­si ati­duo­ti pir­me­ny­bę. Dau­gy­bę me­tų se­ku šias var­žy­bas ir per tą lai­ką su­si­do­mė­ji­mas jo­mis to­ly­džio au­ga. Abi jos ver­tos ne tik su­si­do­mė­ji­mo. Abi jos pel­nė iš­skir­ti­nę vie­tą au­to­mo­bi­lių spor­to is­to­ri­jo­je“, - tei­gia As­ta.

O da­bar ža­vio­ji LNK spor­to ži­nių ve­dė­ja A. Žu­kai­tė ne­kan­trau­da­ma lau­kia mo­men­to, kai su ga­lin­gu ir grei­tu „Peu­geot“ užims vie­tą prie Press ra­lio star­to li­ni­jos.

„Bus ti­krai la­bai sma­gu. Juo­lab, kad ma­no štur­ma­nu šia­me ra­ly­je taps daug­kar­ti­nis ša­lies čem­pio­nas, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to meis­tras Ra­mū­nas Čap­kaus­kas, - sa­ko A. Žu­kai­tė. - Ži­nau, jog ra­ly­je var­žy­sis ne vie­na dai­lio­sios ly­ties at­sto­vė, tad bus ne­ma­žiau įdo­mu ir nau­din­ga pa­kon­ku­ruo­ti tar­pu­sa­vy­je“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami