Akis glostė istoriniai automobiliai

LŽ red@lzinios.lt 2016-05-31 06:00

red@lzinios.lt 2016-05-31 06:00
Šventės žvaigžde išrinktas 1937-ųjų gamybos „Mercedes-Benz 540K“. Organizatorių nuotraukos
Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Vil­niu­je „Mer­ce­des-Benz“ ger­bė­jai rin­ko­si į tra­di­ci­nę va­sa­ros se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tę, ku­ri šie­met pa­sie­kė nau­ją re­kor­dą – pa­si­ro­dė net 120 da­ly­vių.

Tarp da­ly­vių bu­vo pa­čių įvai­riau­sių mo­de­lių – nuo nau­jau­sių E kla­sės ar „GLE Cou­pe“ iki tar­pu­ka­riu pa­ga­min­tų, itin re­tai mū­sų ke­liuo­se ma­to­mų au­to­mo­bi­lių. Sa­vo puo­se­lė­ja­mą tech­ni­ką pri­sta­tė ne tik lie­tu­viai, bet ir sve­čiai iš Ru­si­jos bei Lat­vi­jos.

Pra­si­dė­jus šven­tei už „Mer­ce­des-Benz“ is­to­ri­jos puo­se­lė­ji­mą bu­vo pa­dė­ko­ta se­no­vi­nių au­to­mo­bi­lių ko­lek­ci­nin­kui Gi­tau­tui Žič­kui. Jam įteik­tas 1886 me­tų Ben­co tri­ra­čio (pir­mo­jo pa­ten­tuo­to au­to­mo­bi­lio) mo­de­lis.

„Šios mar­kės iš­ta­kos sie­kia 1889 me­tus, kai Mo­na­ke vy­ku­sio­se lenk­ty­nė­se lai­mė­jo Emi­lis Je­li­ne­kas, au­to­mo­bi­lį pa­va­di­nęs sa­vo duk­ters var­du Mer­ce­des. Tė­vas įkal­bė­jo Got­le­bą Daim­le­rį 1900-ai­siais nau­ja­gi­mės var­du pa­va­din­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį. Nors jis bu­vo re­gis­truo­tas tik 1902-ai­siais, dar po po­ros me­tų, kai ta­po ka­ra­liš­ko au­to­mo­bi­lio sim­bo­liu. Šis pre­kės ženk­las tu­ri tur­tin­gą is­to­ri­ją, o ren­gi­ny­je mar­kei at­sto­va­vo įvai­rūs mo­de­liai – nuo 1932 me­tais pa­ga­min­to grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lio iki pa­čių nau­jau­sių 2016-ųjų mo­de­lio au­to­mo­bi­lių“, – kal­bė­jo šven­tę or­ga­ni­za­vu­sio „MB klu­bo“ pre­zi­den­tas Apo­li­na­ras Če­pu­lis.

Li­go­ni­nės mašina

Po ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja ki­bo į dar­bus ir vi­sus da­ly­vius ver­ti­no pen­kio­se ka­te­go­ri­jo­se, o žiū­ro­vai rin­ko jiems la­biau­siai pa­tin­kan­tį mo­de­lį.

Kla­si­ki­nių au­to­mo­bi­lių, ku­rie pa­ga­min­ti iki 1985 me­tų, ka­te­go­ri­jo­je lai­mė­jo „Mer­ce­des-Benz L1000“. 1932 me­tų ga­my­bos au­to­mo­bi­lis bu­vo se­niau­sias ir su­lau­kė be­ne dau­giau­sia dė­me­sio ren­gi­ny­je. Tai bu­vo pir­mas kar­tas, kai šis au­to­mo­bi­lis bu­vo pri­sta­ty­tas vi­suo­me­nei.

86 metų senumo „Mercedes-Benz L1000“ atkeliavo iš Portugalijos.

Jo sa­vi­nin­kas G. Žič­kus pa­sa­ko­jo, kad „Mer­ce­des-Benz L1000“, tu­rin­tį 2,6 l, še­šių ci­lind­rų, 50 AG va­rik­lį, įsi­gi­jo prieš ke­le­tą me­tų Por­tu­ga­li­jo­je, kur iki 1950 me­tų jis bu­vo nau­do­ja­mas kaip vai­kų li­go­ni­nės grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis. 42 tūkst. km nu­va­žia­vu­si ma­ši­na dėl kar­biu­ra­to­riaus ge­di­mo še­šis de­šimt­me­čius pra­sto­vė­jo ne­ju­di­na­ma, kol iš mi­ru­sio tė­vo pa­li­ki­mą ga­vę vai­kai šį au­to­mo­bi­lį nu­spren­dė par­duo­ti.

„Par­ga­ben­ti au­to­mo­bi­lį iš Por­tu­ga­li­jos į Lie­tu­vą už­tru­ko 3 sa­vai­tes. Pri­si­me­nu, kad jis at­ke­lia­vo va­ka­re, 20 val., o vi­dur­nak­tį jau pa­lei­dau va­rik­lį. Sa­lo­ne po sė­dy­nė­mis dar ra­dau ori­gi­na­lų rak­tų rin­ki­nį, įvai­rių vais­tų, am­pu­lių. Da­bar va­rik­lio ne­rei­kia re­mon­tuo­ti, au­to­mo­bi­lis va­žiuo­ja, o to­liau bus ma­ty­ti, gal rei­kės res­tau­ruo­ti. Nors daug kas sa­ko, kad ge­riau jo ne­lies­ti, vis dėl­to su to­kiu lyg ir ne­ga­li ro­dy­tis“, – pa­sa­ko­jo is­to­ri­nių „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bi­lių en­tu­zias­tas. Pa­si­bai­gus ren­gi­niui jis pa­lei­do va­rik­lį ir vi­siems įro­dė, kad šis se­no­vi­nis au­to­mo­bi­lis ti­krai dar va­žiuo­ja.

Kas ku­ria au­to­mo­bi­lio vertę

Is­to­ri­nio au­to­mo­bi­lio sta­tu­so ne­tu­rin­čiam, ta­čiau for­ma­lius ori­gi­na­lu­mo rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čiam ir pui­kiai iš­lai­ky­tam „Mer­ce­des-Benz“ „MB klu­bas“ įtei­kė spe­cia­lų­jį pri­zą – ver­ti­ni­mą is­to­ri­nio au­to­mo­bi­lio sta­tu­sui gau­ti, o tai leis šį mo­de­lį pa­puoš­ti ru­dais nu­me­riais.

Ren­gi­ny­je au­to­mo­bi­liais do­mė­ję­si žiū­ro­vai taip pat bal­sa­vo – jie iš­rin­ko 2016 me­tų žvaigž­dę. Dau­giau­sia pub­li­kos sim­pa­ti­jų pel­nė 1937-ųjų ga­my­bos „Mer­ce­des-Benz 540K“, ku­ris pra­ėju­sių me­tų ren­gi­ny­je taip pat bu­vo pri­pa­žin­tas pub­li­kos mėgs­ta­miau­siu. Jį, kaip ir dar vie­ną 1937 me­tų kab­rio­le­tą, pub­li­kai pri­sta­tė G. Žič­kus.

„Kiek­vie­nais me­tais kie­ky­be ir ko­ky­be au­gan­tis ren­gi­nys ne­abe­jo­ti­nai ro­do, kad Lie­tu­vo­je jau tu­ri­me va­ka­ruo­se se­niai po­pu­lia­rios tra­di­ci­jos pa­ma­tus. Ti­ki­mės, kad to­kie ren­gi­niai ne tik ku­ria bei stip­ri­na au­to­mo­bi­lių ger­bė­jų bend­ruo­me­nę, bet ir pa­de­da vi­suo­me­nei ge­riau su­pras­ti skir­tu­mą tarp trans­por­to prie­mo­nės ir au­to­mo­bi­lio, pa­žiū­rė­ti į au­to­mo­bi­lį kaip di­zai­no ir tech­ni­kos kū­ri­nį, pa­aiš­ki­na, kas ku­ria au­to­mo­bi­lio ver­tę“, – po ren­gi­nio sa­kė or­ga­ni­za­to­riai.

Par­en­gė To­mas Fedaravičius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami