Akmenukai iš po ratų pridaro šimtatūkstantinių nuostolių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-06 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-06 06:00
Draudikų duomenimis, dažniausiai akmenukais automobiliams stiklas išdaužiamas kaimo žvyrkeliuose. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Nors daž­nai at­ro­do vi­sai ne­pa­vo­jin­gas, ta­čiau ma­žy­tis ant ke­lio pa­si­tai­kęs ak­me­nu­kas vai­ruo­to­jams kar­tais ga­li kai­nuo­ti ir ke­lio­li­ka tūks­tan­čių eu­rų, tei­gia­ma Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Pa­sak drau­di­kų Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vo Rai­mon­do Bie­liaus­ko, šie­met iš po ra­tų iš­šo­kę ir į au­to­mo­bi­lius at­si­tren­kę ak­me­nu­kai jų vai­ruo­to­jams jau pri­da­rė nuo­sto­lių už dau­giau nei 425 tūkst. eu­rų. Be to, drau­di­mo eks­per­tas pa­ste­bi ten­den­ci­ją, kad vis daž­niau pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai kal­tę dėl ak­me­nu­ko su­kel­tų nuo­sto­lių ne­pel­ny­tai pri­sii­ma nie­ko dė­ti vai­ruo­to­jai.

„Šie­met jau už­fik­sa­vo­me 1538 at­ve­jus, kai nuo ke­lio at­skrie­ję ak­me­nu­kai ap­ga­di­no va­žiuo­jan­tį ar kel­kraš­ty­je sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį. Be abe­jo, daž­niau­siai lyg kul­ka iš po ra­tų iš­šo­vę ak­me­nu­kai įske­lia prie­ki­nius au­to­mo­bi­lių stik­lus, ži­bin­tų gaub­tus, taip pat apib­rai­žo ar įlen­kia kė­bu­lą. Kliū­na ir ga­li­nio vaiz­do veid­ro­dė­liams bei šo­ni­niams lan­gams, du­re­lėms“, – sa­ko R. Bie­liaus­kas.

Raimondas Bieliauskas: „Šiemet jau užfiksavome 1538 atvejus, kuomet nuo kelio atskrieję akmenukai apgadino važiuojantį ar kelkraštyje stovintį automobilį"./LŽ archyvo nuotrauka

Anot drau­di­mo eks­per­to, ne­re­tai dėl ak­me­nu­ko įskel­to stik­lo gy­ven­to­jai kal­ti­na prie­ky­je va­žia­vu­sio au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jus, kar­tais pa­si­vi­ję ne­tgi spau­džia juos pri­pa­žin­ti sa­vo kal­tę ir už­pil­dy­ti eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ją. Vis tik R. Bie­liaus­kas sa­ko, kad dau­ge­liu at­ve­jų vai­ruo­to­jų kal­tės po­žy­miai nė­ra nu­sta­to­mi, o ak­me­nu­kų ar as­fal­to at­plai­šų pa­da­ry­tos ža­los daž­niau­siai pri­ski­ria­mos nuo vai­ruo­to­jų ne­prik­lau­san­čioms ap­lin­ky­bėms.

„Vai­ruo­to­jai ti­krai ne­tu­rė­tų pa­si­ra­ši­nė­ti jo­kių pri­si­pa­ži­ni­mų dėl ne­va jų kal­tės ki­tai trans­por­to prie­mo­nei iš po ra­to iš­šo­ku­sio ak­me­nu­ko pa­da­ry­tos ža­los. Vai­ruo­to­jų kal­tę ga­li­ma įžvelg­ti tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais – tuo­met kai ke­lias yra pa­žy­mė­tas apie ak­me­nu­kų pa­vo­jų įspė­jan­čiu ženk­lu, o eis­mo da­ly­vis ne­pai­sy­da­mas jo at­lie­ka pa­vo­jin­gus len­ki­mo ma­nev­rus, va­žiuo­ja gre­ta di­de­liu grei­čiu. Vis tik to­kie at­ve­jai, kai ga­li­ma įro­dy­ti vai­ruo­to­jo kal­tę, yra la­bai re­ti, o dau­ge­liu at­ve­ju ža­las le­mia pa­pras­čiau­sias at­si­tik­ti­nu­mas“, – sa­ko R. Bie­liaus­kas.

Drau­di­kų at­sto­vas pri­si­me­na ir pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­jų, kai trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai kal­tę dėl, ne­aiš­ku ka­da, pa­tir­tų ža­lų sie­kė su­vers­ti nie­ko dė­tiems vai­ruo­to­jams.

„Tu­rė­jo­me si­tua­ci­ją, kai la­bai pra­ban­gaus au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas pri­si­vi­jo ki­tą eis­mo da­ly­vį ir spau­dė pri­si­pa­žin­ti, ne­va iš po šio as­mens trans­por­to prie­mo­nės ra­tų at­skrie­ję ak­me­nu­kai stip­riai ap­ga­di­no bran­gią ma­ši­ną. Pa­si­me­tęs jau­nas vai­ruo­to­jas pa­si­ra­šė eis­mo įvy­kio dek­la­ra­ci­ją, o ža­la tuo­kart bu­vo įver­tin­ta net 12 tūkst. eu­rų. Vis tik mū­sų eks­per­tai įro­dė, kad nuo­sto­liai ne­ga­lė­jo bū­ti pa­tir­ti dėl pri­si­pa­ži­nu­sio vai­ruo­to­jo kal­tės. Tai nu­sta­ty­ti ti­krai yra įma­no­ma įver­ti­nus at­stu­mus tarp au­to­mo­bi­lių, ke­lio būk­lę, va­žia­vi­mo grei­tį, įski­li­mų ir įlen­ki­mų mat­me­nis, at­li­kus ga­li­mų ak­me­nu­ko skrie­ji­mo tra­jek­to­ri­jų aukš­čio ir kryp­ties ma­ta­vi­mus“, – pa­sa­ko­ja R. Bie­liaus­kas.

Daž­niau­siai nuo ak­me­nu­kų vai­ruo­to­jai, anot „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je at­sto­vo, nu­ken­čia žvy­ru deng­tuo­se vieš­ke­liuo­se ir kai­mo ke­liuo­se, taip pat – ne­se­niai iš­as­fal­tuo­to­se gat­vių ruo­žuo­se, kur po at­lik­tų dar­bų pa­pras­tai lie­ka smul­kių as­fal­to at­plai­šų ir ak­me­nu­kų.

R. Bie­liaus­ko tei­gi­mu, va­žiuo­da­mi to­kiais ke­liais vai­ruo­to­jai tu­rė­tų lai­ky­tis di­des­nio at­stu­mo nuo ki­tų trans­por­to prie­mo­nių, pa­si­rink­ti pro­tin­gą grei­tį, ne­sant bū­ti­ny­bei ne­lenk­ti ki­tų au­to­mo­bi­lių. Taip pat rei­kė­tų sek­ti apie ke­lio dar­bus ir ak­me­nuo­tą ke­lią įspė­jan­čius ženk­lus ir įva­žia­vus į to­kius ruo­žus su­ma­žin­ti grei­tį. Ak­me­nu­kui net ir ne­žy­miai įskė­lus stik­lą eks­per­tas pa­ta­ria ne­dels­ti ir iš kar­to jį tvar­ky­ti ar­ba keis­ti. Prieš­in­gu at­ve­ju net ir ne­di­de­lė duo­be­lė, au­to­mo­bi­lio kres­te­lė­ji­mas ar pa­kar­to­ti­nas ak­me­nu­ko smū­gis ga­li vi­siš­kai su­skal­dy­ti lan­gą, iš­gąs­din­ti vai­ruo­to­ją, pa­ska­tin­ti ins­tink­ty­viai su­kte­lė­ti vai­rą ar stai­giai spus­te­lė­ti stab­džių pe­da­lą ir to­kiu bū­du su­kel­ti ava­ri­nę si­tua­ci­ją. Ak­me­nu­kų pa­da­ry­tą ža­lą den­gia trans­por­to prie­mo­nių Kas­ko drau­di­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami