Aktorius L. Pobedonoscevas užkrečia saugiu požiūriu į dviratį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-30 20:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-30 20:00
Aktorius Leonardas Pobedonoscevas. Asmeninio albumo nuotraukos
„Į­si­ti­ki­ni­mą, kad va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu ne­pri­si­se­gus dir­žo ar min­ti dvi­ra­tį be šal­mo yra kie­ta, pa­ma­žu kei­čia sau­ges­ni įpro­čiai. Vei­kia so­cia­li­nė rek­la­ma, da­ro įta­ką už­sie­ny­je sa­vo­mis aki­mis pa­ma­ty­ta vai­ra­vi­mo, ėji­mo per gat­vę ar va­žia­vi­mo dvi­ra­čiu kul­tū­ra. Pra­dė­jo­me mo­ky­tis iš sa­vo ir drau­gų klai­dų, sten­gia­mės jų ne­be­da­ry­ti,“- sa­ko ak­to­rius Leo­nar­das Po­be­do­nos­ce­vas.

Vals­ty­bei su­griež­ti­nus Ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET), ku­rios įpa­rei­go­jo dvi­ra­ti­nin­kus net die­nos me­tu vil­kė­ti švie­są at­spin­din­čią lie­me­nę ar­ba va­žiuo­ti su įjung­tais ži­bin­tais, gy­ven­ti su­dė­tin­giau ne­pa­si­da­rė. As­me­nys, įstai­gos, bend­ro­vės pra­dė­jo ieš­ko­ti, kaip su­de­rin­ti pri­va­lo­mą sau­gu­mą su gro­žiu, ma­da, iš­skir­ti­nu­mu.

Ma­dų ne­si­vai­kan­tis, ta­čiau ir bet kaip at­ro­dy­ti ne­mėgs­tan­tis L. Po­be­do­nos­ce­vas ma­no, jog be pa­grin­di­nių sa­vo funk­ci­jų šal­mas ga­li bū­ti kie­tas, švie­są at­spin­din­ti lie­me­nė – iš­skir­ti­nė, o at­švai­tai ga­li puo­šti. Sau­giau dvi­ra­ti­nin­kui jaus­tis pa­de­da ir po­pu­lia­rė­jan­tis dvi­ra­ti­nin­ko drau­di­mas.

No­ri gra­žes­nės liemenės

„Kaip au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad dvi­ra­ti­nin­ko lie­me­nės pui­kiai at­lie­ka sa­vo funk­ci­ją – in­for­muo­ja, įspė­ja. Lie­me­nės yra ma­to­mos die­ną ir nak­tį, jos ryš­kes­nės už švie­so­fo­rą. Tos įpras­ti­nės kar­tais leng­vai iš­gąs­di­na, pri­ver­čia su­ma­žin­ti grei­tį, nes yra pa­na­šios į po­li­ci­nin­kų (juo­kia­si).

Ar esu są­ži­nin­gai lie­me­nę dė­vin­tis dvi­ra­ti­nin­kas? Ma­tot, nuo ta­da, kai dė­vė­ti jas ta­po pri­va­lo­ma, be­veik ne­bu­vau Lie­tu­vo­je. Iš ki­tos pu­sės, man ne vi­sai pa­tin­ka įpras­ti­nių lie­me­nių di­zai­nas. Ta­čiau net ne­abe­jo­ju, kad jau yra fab­ri­kas, ga­mi­nan­tis gra­žes­nes lie­me­nes,“ – šyp­so­si ne­se­niai iš Azi­jos grį­žęs ak­to­rius.

Pa­sku­ti­nis jo sa­ki­nys – tie­siai į de­šim­tu­ką. Gra­žes­nes, ki­to­kias, įvai­res­nes ir spal­vin­ges­nes švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes Lie­tu­vo­je ga­mi­na so­cia­liai at­sa­kin­gą el­ge­sį ska­ti­nan­ti „Sau­Go“ ko­man­da. Spal­vin­gos lie­me­nės ir puo­šia, ir sau­go. Šiais me­tais „Sau­Go“ ta­po ofi­cia­lio­mis di­džiau­sio dvi­ra­čių mė­gė­jų ren­gi­nio – „Ve­lo­ma­ra­to­no“ – lie­me­nė­mis.

„Sau­Go” - tai švie­są at­spin­din­čio­mis me­džia­go­mis de­ko­ruo­tos dvi­ra­ti­nin­kų lie­me­nės vai­kams ir su­au­gu­siems. Spe­cia­liai la­bai ryš­kias­pal­vės, sti­lin­gos ir links­mos, kad ak­ty­viai ju­dan­tys bū­tų ma­to­mi ir sau­gūs ke­ly­je. Šias lie­me­nes su­kū­rė­me to­dėl, kad vi­suo­me­nė­je jau­tė­si po­rei­kis ki­to­kiam, kū­ry­biš­kes­niam, ori­gi­na­les­niam spren­di­mui, ku­ris pa­ska­tin­tų dvi­ra­ti­nin­kus at­sa­kin­giau žvelg­ti į sau­ges­nį ju­dė­ji­mą. Ir, be abe­jo­nės, tai vei­kia, pir­kė­jai rea­guo­ja la­bai tei­gia­mai, nuo­tai­kin­gai, svei­ki­na ir džiau­gia­si dėl at­si­ra­du­sios al­ter­na­ty­vos ke­li­nin­kų lie­me­nėms,” – pa­sa­ko­ja „Sau­Go“ pre­kės ženk­lo kū­rė­ja Ri­ta Gri­guo­lai­tė.

Tu­ri ke­tu­ris šalmus

„Tu­riu mo­to­ro­le­rio, dvi­ra­čio, snieg­len­tės ir par­ašiu­ti­nin­ko šal­mus. Pra­džio­je snow­boar­du va­ži­nė­jau be šal­mo. Bet kai ly­gio­je vie­to­je griu­vau ir stip­riai su­si­tren­kiau gal­vą, dar tą pa­čią die­ną įsi­gi­jau šal­mą. Pa­mo­kan­ti is­to­ri­ja, ar ne?

Dvi­ra­ti­nin­kai su šal­mais man aso­ci­juo­ja­si su rim­tu rei­ka­lu. Pa­ma­tęs to­kį, klau­siu sa­vęs – čia dėl sau­gu­mo ar dėl įvaiz­džio? Man tai yra gra­žu. Su­nku net įsi­vaiz­duo­ti, kad ge­ras dvi­ra­ti­nin­kas su ge­ru dvi­ra­čiu bū­tų be šal­mo. Ge­ri da­ly­kai ei­na komp­lek­tu,“ – po­žiū­riu į šal­muo­tus dvi­ra­ti­nin­kus da­li­ja­si L. Po­be­do­nos­ce­vas.

Šal­mas ma­din­gas tarp pa­aug­lių, jį pa­mėgs­ta vy­res­ni žmo­nės, o pro­fe­sio­na­lūs dvi­ra­ti­nin­kai sa­vo kas­die­ny­bės be gal­vos ap­sau­gos tie­siog ne­beį­si­vaiz­duo­ja. Pui­kiai šal­mo svar­bą ži­no po me­tų per­trau­kos į pro­fe­sio­na­lų dvi­ra­čių spor­tą grįž­tan­tis To­mas Vait­kus.

„Dvi­ra­ti­nin­kai, mo­to­cik­li­nin­kai ar ki­tų spor­to ša­kų at­sto­vai šal­mus dė­vi ne šiaip sau. Tai prie­mo­nė, ap­sau­gan­ti itin svar­bią kū­no da­lį. Anks­čiau var­žy­bo­se bu­vo ga­li­ma va­žiuo­ti be šal­mo, bet po po­ros žū­čių šal­mas ta­po pri­va­lo­mu. Pro­fe­sio­na­lūs dvi­ra­ti­nin­kai griū­va re­čiau ir griū­ti mo­ka, o dvi­ra­čių mė­gė­jai nė­ra to­kie koor­di­nuo­ti kaip pro­fe­sio­na­lūs spor­ti­nin­kai. Jie daž­niau virs­ta ir su­nkiau su­si­žei­džia. Daž­nam va­žiuo­ti dvi­ra­čiu – stre­sas. Ma­žiau pa­ty­rę su­si­kon­cen­truo­ja į va­žia­vi­mą ir ne­ma­to, kas vyks­ta ap­link. Dėl to įvyks­ta daug ne­lai­mių. Šal­mas nuo jų gelbs­ti,“ – sa­ko pa­ty­ręs spor­ti­nin­kas.

Gra­žiau­si at­švai­tai ati­ten­ka dukrai

„Ma­no vi­sus at­švai­tus kon­fis­kuo­ja duk­tė ir su­si­de­da ant kup­ri­nės. Bet tuos li­ku­sius už­si­de­du ant dvi­ra­čio rė­mo ar­ba ant kup­ri­nės,“ – pa­sa­ko­ja Vil­niaus se­na­mies­čio gat­ve­lė­mis min­ti mėgs­tan­tis L. Po­be­do­nos­ce­vas. Jei Leo duk­tė at­švai­tais kup­ri­nę puo­šia, tai pats ak­to­rius švie­są at­spin­din­čio­mis smulk­me­no­mis dvi­ra­tį da­ro ma­to­mes­nį. „Kiek pa­ste­bė­jau, net ma­žiau­sias, kad ir bo­ru­žės dy­džio, į ap­ran­gą in­teg­ruo­tas at­švai­tė­lis ma­to­si iš to­li. Kuo jis di­des­nis, tuo la­biau ma­to­mas. At­švai­tas ke­ly­je jo sa­vi­nin­ką pa­da­ro ryš­kiau­sia žvaigž­de,“- kal­bė­da­mas apie sau­gų eis­mą ge­ros nuo­tai­kos ne­sto­ko­ja pa­šne­ko­vas.

Kiek at­švai­tai iš­gel­bė­jo gy­vy­bių, duo­me­nų nė­ra. Ta­čiau yra ki­ta sta­tis­ti­ka, ku­ri ro­do, kiek dvi­ra­ti­nin­kų tam­siu par­os me­tu nu­ken­tė­jo, nes ke­ly­je bu­vo ne­ma­to­mi.

„Kam yra rei­ka­lin­gi ir ko­dėl yra rei­ka­lin­gi at­švai­tai, ži­no vi­si. Bet pra­ktiš­kai dar ne vi­si ne­nau­do­ja. Pa­klaus­ti, ko­dėl taip da­ro, su­ran­da ga­ly­bę pa­aiš­ki­ni­mų ir net pa­si­pik­ti­na, kad rei­kia juos dė­vė­ti. At­švai­tas yra ne­bran­gi ir efek­ty­vi prie­mo­nė tiek pės­tie­siems, tiek dvi­ra­ti­nin­kams. Už­si­dė­jai ant ko­jos že­miau ke­lio, ap­si­vil­kai lie­me­nę ir mi­ni sau­giai. Mes nuo­lat pri­me­na­me at­švai­tų svar­bą, ra­gi­na­me juos nau­do­ti. Juk net be spe­cia­lis­tų ra­gi­ni­mų ar įsta­ty­mų dvi­ra­ti­nin­kai ir pės­tie­ji tu­rė­tų no­rė­ti bū­ti kuo ge­riau ma­to­mi, o ne prieš­in­tis di­des­niam sa­vo pa­čių sau­gu­mui,” – sa­ko Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie su­si­ti­ki­mo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, lai­ki­nai ei­nan­tis di­rek­to­riaus par­ei­gas Egi­di­jus Skro­de­nis.

Dvi­ra­čio dar neapdraudė

„Apd­rau­džiau mo­to­ro­le­rį, ke­lio­ni­nį au­to­bu­siu­ką, au­to­mo­bi­lį. Ne­draus­tas li­ko tik ma­no dvi­ra­tis. Ti­kiuo­si, kol sve­čia­vau­si ki­tuo­se kraš­tuo­se, dvi­ra­čio drau­di­mas pri­va­lo­mu ne­ta­po?“ – vėl į po­kal­bį pokš­tą įter­pia L. Po­be­do­nos­ce­vas. Su­rim­tė­ję ži­no­mas vy­ras pri­du­ria: „Tie­są sa­kant, ge­rai, kad yra to­kia ga­li­my­bė. Sau­gu­mą mėgs­tan­tiems to­kia pa­slau­ga tu­rė­tų pa­tik­ti.“

Dvi­ra­ti­nin­kai tam­pa tiek ava­ri­jų au­ko­mis, tiek kal­ti­nin­kais. Jie su­si­žei­džia ar su­žei­džia ki­tus. Dvi­ra­ti­nin­kai ne­ten­ka dvi­ra­čių. Ap­sid­rau­dę po to­kių įvy­kių gau­na kom­pen­sa­ci­ją, o to ne­pa­da­rę lie­ka tuš­čio­mis.

„Dvi­ra­tis po tru­pu­tį tam­pa įpras­ta trans­por­to prie­mo­ne ir mies­te vis daž­niau pa­kei­čia au­to­mo­bi­lį. Ke­liau­ti dvi­ra­čiu į dar­bą ne­truk­do nei kos­tiu­mas, nei aukš­ta­kul­niai. Ta­čiau taip pat kaip au­to­mo­bi­liu, šia dvi­ra­te trans­por­to prie­mo­ne svar­bu tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti, ne­pa­mirš­tant drau­di­mo, – at­krei­pia dė­me­sį Min­dau­gas Bud­rys, „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Vers­lo klien­tų de­par­ta­men­to Al­ter­na­ty­vių par­da­vi­mų ka­na­lų gru­pės va­do­vas.

Pa­sak jo, dvi­ra­ti­nin­ko drau­di­mas yra tri­jų rū­šių ir api­ma daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čias ri­zi­kas, kai dvi­ra­tis tam­pa il­ga­pirš­čių gro­biu, ne­lai­min­gus at­si­ti­ki­mus, dėl ku­rių pa­ti­ria­mi su­ža­lo­ji­mai va­žiuo­jant dvi­ra­čiu, ir ne­ti­kė­tus nuo­sto­lius pa­da­rius ža­lą ki­tiems eis­mo da­ly­viams. „Pas­ta­rie­ji at­ve­jai nė­ra re­ti – pa­si­tai­ko ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų, kai dvi­ra­ti­nin­kas su­žei­džia ki­tą žmo­gų ne­ty­čia į jį at­si­tren­kęs ar pa­da­ro tur­ti­nę ža­lą su­si­dū­ręs su au­to­mo­bi­liu. Tad nors ne­ma­lo­nu­mų pa­si­tai­ko vi­siems, šis drau­di­mas skir­tas tam, kad jau ir taip ne­ma­lo­nių po­jū­čių ne­stip­rin­tų pa­pil­do­mos ne­ti­kė­tos iš­lai­dos“, – sa­ko M. Bud­rys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami