Aktualu žiemą: kaip apsaugoti automobilį nuo korozijos?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-28 09:15
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-28 09:15
LŽ archyvo nuotrauka
Nors gruo­džio pra­džia vai­ruo­to­jus le­pi­no ge­rais orais, at­si­pa­lai­duo­ti ne­de­rė­tų. Si­nop­ti­kai tei­gia, kad ti­kros žie­mos lauk­ti il­gai ne­teks. To­dėl bū­ti­na ne tik ži­no­ti, kaip tin­ka­mai par­uoš­ti au­to­mo­bi­lį šal­ta­jam se­zo­nui, bet ir ką da­ry­ti, kai jam pra­dės gra­sin­ti šla­pias snie­gas, tem­pe­ra­tū­rų skir­tu­mai, drus­ka ir ją ly­din­ti ko­ro­zi­ja.

Pa­ta­ri­mais, kaip šal­tuo­ju se­zo­nu pri­žiū­rė­ti trans­por­to prie­mo­nę, kad bū­tų pa­to­gu ir sau­gu vai­ruo­ti, o pa­va­sa­rį ne­rei­kė­tų lo­py­ti rū­džių iš­grauž­tų sky­lių kė­bu­le, da­li­na­si lan­ko­miau­sio ša­ly­je trans­por­to skel­bi­mų por­ta­lo Au­top­lius.lt spe­cia­lis­tai.

Daž­niau plau­ki­te au­to­mo­bi­lį. Vie­nas di­džiau­sių gal­vos skaus­mų vai­ruo­to­jams žie­mą – drus­ka. Kas­met Lie­tu­vos ke­liuo­se jos iš­bars­to­ma iki 90 tūkst. to­nų. Kuo­met drus­ka pra­de­da kaup­tis įvai­rio­se au­to­mo­bi­lio vie­to­se (ra­tų ar­kų kraš­tuo­se, kė­bu­lo ert­mė­se), ti­kė­ti­na, kad anks­čiau ar vė­liau ten at­si­ras ko­ro­zi­jos ži­di­nys, t.y. au­to­mo­bi­lis pra­dės rū­dy­ti.

„Vie­nas iš pa­pras­čiau­sių bū­tų už­kirs­ti ke­lią ko­ro­zi­jai – daž­niau plau­ti au­to­mo­bi­lį. Žie­mą į plo­vyk­lą re­ko­men­duo­ja­ma vyk­ti daž­niau nei šil­tuo­ju me­tų se­zo­nu. Kruopš­čiai nu­plau­ti rei­kė­tų ne tik vir­šu­ti­nę, bet ir apa­ti­nę kė­bu­lo da­lį, su­nkiai pa­sie­kia­mas ert­mes. Be to, pa­tar­ti­na nau­do­ti ir spe­cia­lų žie­mi­nį šam­pū­ną, ku­ris pa­ke­lia nuo kė­bu­lo ne­šva­ru­mus, kad šie leng­viau nu­sip­lau­tų, ir sau­go jį nuo drėg­mės“, – sa­ko Ma­tas Bu­ze­lis, Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas.

Ven­ki­te karš­to van­dens. Žie­mą ne­pa­tar­ti­na au­to­mo­bi­lio plau­ti karš­tu van­de­niu. Šis ga­li ne­igia­mai pa­veik­ti au­to­mo­bi­lį den­gian­čius da­žus, la­ką, pri­da­ry­ti ža­los stik­lams. Nuo su­si­da­riu­sio va­di­na­mo­jo „ter­mo­šo­ko“ jie ga­li grei­tai su­trū­ki­nė­ti.

Vė­din­ki­te ga­ra­žą. Pra­stai vė­di­na­ma ar­ba šil­do­ma pa­tal­pa, ku­rio­je lai­ko­mas au­to­mo­bi­lis, yra pui­ki ert­mė su­si­da­ry­ti rū­dims. Ka­dan­gi vai­ruo­to­jai au­to­mo­bi­lius į ga­ra­žus daž­nai pa­sta­to snie­guo­tus, kar­tu su nu­tir­pu­siu snie­gu į au­to­mo­bi­lio ply­šius su­bė­ga ir drus­ka.

M. Bu­ze­lio tei­gi­mu, ta­da be­liks su­lauk­ti pa­va­sa­rio, ka­da su pir­mą­ja žo­le lau­ke ant kė­bu­lo pra­dės kal­tis pūs­lės, vė­liau pa­vir­sian­čios sky­lė­mis. Pa­sak jo, to­kių pa­žei­di­mų tai­sy­mas ga­li at­siei­ti bran­giau nei kai­na­vo pats au­to­mo­bi­lis.

„Pras­tai vė­di­na­muo­se, drėg­nuo­se ga­ra­žuo­se yra pa­lan­kios są­ly­gos veis­tis ir pe­lė­siui. Jį pa­ša­lin­ti bū­na ir su­dė­tin­ga, ir bran­gu. Į tai dė­me­sį tu­rė­tų at­kreip­ti tie vai­ruo­to­jai, ku­rie šal­tuo­ju me­tų lai­ku sa­vo au­to­mo­bi­lių nu­spren­džia ne­eksp­loa­tuo­ti“, – tei­gia Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas.

Nau­do­ki­te an­ti­ko­ro­zi­nę me­džia­gą. Da­lis vai­ruo­to­jų prieš žie­mą au­to­mo­bi­lį pa­den­gia an­ti­ko­ro­zi­ne me­džia­ga. Ta­čiau tą bū­ti­na pa­da­ry­ti tik to­kiu at­ve­ju, jei au­to­mo­bi­lio dar ne­nu­sė­jo rū­dys. Tie­sa, au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ar­ba par­da­vė­jai kar­tais pa­siū­lo kė­bu­lo cin­ka­vi­mą, ta­čiau M. Bu­ze­lis pers­pė­ja šia pro­ce­dū­ra per­ne­lyg ne­si­ža­vė­ti.

„Cin­ko sluoks­nis ap­sau­go kė­bu­lą nuo ko­ro­zi­jos, ta­čiau tik lai­ki­nai. Pa­kan­ka ne­di­de­lio da­žų ar me­ta­lo įbrė­ži­mo, kad kė­bu­las tap­tų ne­ats­pa­rus ko­ro­zi­jai“, – tei­gia au­to­mo­bi­lių eks­per­tas.

Pri­pil­dy­ki­te de­ga­lų ba­ką. Spe­cia­lis­tai sa­ko, kad pus­tuš­čia­me ba­ke žie­mą ren­ka­si ga­rų kon­den­sa­tas, ku­ris esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai virs­ta le­du. Be to, pus­tuš­čia­me ba­ke grei­čiau kau­pia­si nuo­sė­dos ir for­muo­ja­si rū­dys.

Pa­si­keis­ki­te va­ly­tu­vus. Kai už lan­go šlapd­ri­ba, va­žiuo­ti į gat­ves be ge­rų lan­gų va­ly­tu­vų ne­pa­tar­ti­na. Lan­gų va­ly­tu­vus rei­kia keis­ti vos tik jie pra­de­da cyp­ti ar ant prie­ki­nio stik­lo lie­ka ne­šva­ru­mai ir van­dens žy­mės.

Įsi­gy­ki­te le­do gremž­tu­ką. Šis prie­tai­sas, kaip ir žie­mi­nės pa­dan­gos, pri­va­lo­mas kiek­vie­nam vai­ruo­to­jui vos tik tem­pe­ra­tū­ra nu­kren­ta že­miau nu­lio. Tie­sa, ša­lia le­do gremž­tu­ko siū­lo­ma nau­do­ti ir spe­cia­lų, le­dą nuo lan­gų nu­tirp­dan­tį skys­tį bei švel­nų še­pe­tį snie­gui nu­brauk­ti.

Pa­sak Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vo, už­ša­lu­sio stik­lo jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma gran­dy­ti pei­liu, ban­ko kor­te­le ar ki­tu kie­tu daik­tu. Taip ri­zi­kuo­ja­ma su­brai­žy­ti stik­lą.

Su­tep­ki­te du­rų gu­mas ir spy­ne­les. Kad ry­tais ne­rei­kė­tų sto­vi­niuo­ti prie už­ša­lu­sių du­re­lių ir jė­ga ban­dy­ti jas ati­da­ry­ti, prieš užk­lum­pant šal­tai žie­mai, siū­lo­ma su­tep­ti du­rų gu­mas ir spy­ne­les spe­cia­liu si­li­ko­ni­niu skys­čiu.

Žymės:korozija •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami