Aludariai investuoja į ekologiją

lzinios.lt 2015-07-01 15:24
lzinios.lt
2015-07-01 15:24
Rolandas Virsilas: "Tikiu, kad artimoje ateityje ekologiškos transporto priemonės taps kiekvienos socialiai atsakingos įmonės prioritetu“. LŽ archyvo nuotraukos
At­si­nau­ji­nu­sį bend­ro­vės „Švy­tu­rys-Ute­nos alus“ au­to­mo­bi­lių par­ką ką tik pa­pil­dė 32 eko­lo­giš­ki au­to­mo­bi­liai, tei­gia­ma bend­ro­vės pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Anot jo, pa­kei­tę iki šiol bend­ro­vė­je nau­do­tas dy­ze­li­nes trans­por­to prie­mo­nes, nau­jie­ji hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai pa­dės su­ma­žin­ti eksp­loa­ta­ci­jos są­nau­das ir pri­si­dės prie šva­res­nės ap­lin­kos. Pa­žy­mi­ma, kad tai yra vie­na di­džiau­sių ša­ly­je vers­lo in­ves­ti­ci­jų į eko­lo­giš­kų au­to­mo­bi­lių par­ko plė­trą, ku­rio ver­tė su­da­ro per 0,5 mln. eu­rų.

At­ei­ties investicija

„Vie­ni pir­mų­jų ša­ly­je in­ves­tuo­da­mi į to­kį skai­čių eko­lo­giš­kų trans­por­to prie­mo­nių no­ri­me pa­si­rū­pin­ti tuo, ko­kio­je ap­lin­ko­je mes gy­ven­si­me ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je. Šie drau­giš­ki gam­tai au­to­mo­bi­liai leis ge­ro­kai su­ma­žin­ti ap­lin­kos tar­šą ir pri­si­dės prie mū­sų sie­kio elg­tis at­sa­kin­gai vi­so­se veik­los sri­ty­se. Ti­kiu, kad ar­ti­mo­je at­ei­ty­je eko­lo­giš­kos trans­por­to prie­mo­nės taps kiek­vie­nos so­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės pri­ori­te­tu“, – tei­gia bend­ro­vės „Švy­tu­rys-Ute­nos alus“ va­do­vas Ro­lan­das Vir­ši­las.

Pa­sak bend­ro­vės „Mo­to­to­ja“ au­to­mo­bi­lių „Toyo­ta“ par­da­vi­mų va­do­vo Ge­di­mi­no Je­ken­tos, ja­po­niš­kos mar­kės hib­ri­dų par­da­vė­jai džiau­gia­si „Švy­tu­rio-Ute­nos alaus“ spren­di­mu rink­tis eko­lo­giš­kus hib­ri­di­nius au­to­mo­bi­lius ne­pai­sant fak­to, kad to­kių trans­por­to prie­mo­nių įsi­gi­ji­mas Lie­tu­vo­je, skir­tin­gai ne­gu ki­tos Eu­ro­pos ša­ly­se, nė­ra pa­pil­do­mai ska­ti­na­mas. „“Toyo­ta“ yra hib­ri­di­nių tech­no­lo­gi­jų ly­de­ris au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė­je, o „Švy­tu­rys-Ute­nos alaus“ šian­dien tam­pa ly­de­riu tarp di­de­lius au­to­par­kus val­dan­čių ša­lies įmo­nių, nes pa­si­rin­ko tau­pias, eko­lo­giš­kas ir no­va­to­riš­kas trans­por­to prie­mo­nes“, – sa­ko „Toyo­ta“ at­sto­vas.

Hibridiniai "Toyota Yaris" ir "Toyota Auris" Klaipėdos aludariams kainavo apie 0,5 mln. eurų.

Pa­si­rin­ki­mą lė­mė ekologija

„Švy­tu­rio-Ute­nos alaus“ įsi­gy­ti hib­ri­di­niai „Toyo­ta Ya­ris“ ir „Toyo­ta Au­ris“ mo­de­liai su­da­rys maž­daug penk­ta­da­lį vi­so bend­ro­vės au­to­par­ko ir bus skir­ti par­da­vi­mo va­dy­bi­nin­kams. Skai­čiuo­ja­ma, kad hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai pa­dės nuo 11 iki 26 proc. su­ma­žin­ti de­ga­lų są­nau­das, ma­žiau lė­šų rei­kės skir­ti ir jų prie­žiū­rai bei re­mon­tui. Dėl iki 40 proc. ma­žes­nės ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­jos per me­tus į ap­lin­ką bus iš­skir­ta iki 49 to­nų ma­žiau šių ter­ša­lų. Bend­ro­vė tei­gia ir at­ei­ty­je, įsi­gy­da­ma trans­por­to prie­mo­nes, teik­sian­ti pir­me­ny­bę eko­lo­giš­kiems au­to­mo­bi­liams.

„Toyo­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­liai pa­si­rink­ti at­siž­vel­gus ne vien į jų tech­ni­nes cha­rak­te­ris­ti­kas, bet ir pa­pil­do­mas nau­das, to­kias, kaip eko­lo­giš­ko vai­ra­vi­mo spren­di­mai ar nuo­to­li­nė de­ga­lų su­var­to­ji­mo ste­bė­se­na.

Hib­ri­das – lyg mo­der­ni dar­bo vieta

„Bend­ro­vės va­dy­bi­nin­kas per me­tus vi­du­ti­niš­kai nu­va­žiuo­ja apie 33 tūkst. ki­lo­me­trų. Toks at­stu­mas leis su­tau­py­ti ap­čiuo­pia­mą da­lį lė­šų, ski­ria­mų ku­rui. Ka­dan­gi hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai iš­sis­ki­ria kur kas ma­žes­ne ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja už įpras­tas trans­por­to prie­mo­nes, tei­gia­mas po­vei­kis ap­lin­kai dar la­biau jun­ta­mas. Ki­tas svar­bus as­pek­tas yra jų pa­to­gu­mas. Na­tū­ra­lu, kad daug va­ži­nė­jan­čiam va­dy­bi­nin­kui au­to­mo­bi­lis pri­lygs­ta ko­ne nuo­la­ti­nei dar­bo vie­tai. To­dėl hib­ri­di­nį au­to­mo­bi­lį ga­li­ma pa­ly­gin­ti su mo­der­nia ir pa­to­gia dar­bo vie­ta“, – sa­ko R. Vir­ši­las.

„Re­gi­tros“ duo­me­ni­mis, ša­lies ke­liais šiuo me­tu rie­da apie 3 tūkst. hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių. Šio ti­po trans­por­to prie­mo­nės iš­sis­ki­ria tuo, kad juo­se kar­tu su įpras­tu ben­zi­ni­niu va­rik­liu nau­do­ja­ma ir elek­tri­nė pa­va­ra. Toks spren­di­mas lei­džia ge­ro­kai pa­di­din­ti ben­zi­ni­nio va­rik­lio dar­bo efek­ty­vu­mą, iš­sau­go­ti da­lį stab­dy­mo me­tu pra­ran­da­mos ener­gi­jos, taip ga­lop pa­ste­bi­mai su­ma­ži­na­mas ku­ro su­var­to­ji­mas ir ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja.

Nau­jie­ji „Švy­tu­rio-Ute­nos alaus“ hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai jau šian­dien ati­tin­ka nuo 2021 m. įsi­ga­lio­sian­čias griež­tas ES tai­syk­les dėl mak­si­ma­lios leis­ti­nos nau­jų au­to­mo­bi­lių tar­šos.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami