Alytus – vairuotojams pavojingiausias miestas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-04 18:30
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-04 18:30
Pagal avarijų tenkančių 1000 gyventojų skaičių lyderių penketuke paeiliui rikiuojasi Alytaus miesto, Vilniaus miesto, Neringos, Kauno miesto ir Palangos savivaldybės.  LŽ archyvo nuotrauka
Kaip ro­do eis­mo įvy­kius de­ta­liai fik­suo­jan­čių drau­di­kų pa­tei­kia­mi sta­tis­ti­niai duo­me­nys, pa­gal 1000 gy­ven­to­jų ten­kan­čių ava­ri­jų skai­čių, to­li gra­žu ne­pres­ti­ži­nis pa­sta­rų­jų tre­jų me­tų ly­de­rio ti­tu­las ati­ten­ka Aly­tui.

Vi­du­ti­niš­kai šia­me šeš­ta­me pa­gal dy­dį Lie­tu­vos mies­te 1000 gy­ven­to­jų ten­ka be­veik 11 eis­mo įvy­kių. Į 10-uką mies­tų, ku­riuo­se fik­suo­ja­ma dau­giau­siai ava­ri­jų, pa­ten­ka ir ke­lios ma­žes­nės sa­vi­val­dy­bės: Ne­rin­ga uži­ma tre­čią vie­tą, Pa­lan­ga – penk­tą, o Birš­to­nas – de­vin­tą.

„In­ten­sy­vus eis­mas bei gau­sus eis­mo da­ly­vių skai­čius le­mia dau­giau pa­vo­jin­gų si­tua­ci­jų. Ava­rin­gu­mo ro­dik­liai Ne­rin­go­je, Birš­to­ne ir Pa­lan­go­je, nors tai ne­daug gy­ven­to­jų tu­rin­čios sa­vi­val­dy­bės, ga­li­mai su­si­ję su tuo, kad šie mies­tai yra ku­ror­ti­niai ir su­lau­kia di­de­lio au­to­mo­bi­lių srau­to dėl at­va­žia­vu­sių tu­ris­tų, ypač šil­tuo­ju se­zo­nu“, – sta­tis­ti­ką ko­men­ta­vo Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas.

Jei nė­ra bū­ti­na, eks­per­tas pa­ta­rė at­os­to­gų me­tu ku­ror­ti­niuo­se mies­te­liuo­se at­si­sa­ky­ti au­to­mo­bi­lio ir nau­do­tis dvi­ra­čiais ar­ba vaikš­čio­ti pės­čio­mis. At­os­to­gau­to­jai daž­nai bū­na iš­sib­laš­kę, ap­kro­vę au­to­mo­bi­lio lan­gus daik­tais, to­dėl, nors ava­ri­jos bū­na smul­kios, su­ke­lia ne­igia­mų emo­ci­jų ir rū­pes­čių. Dau­giau­siai gy­ven­to­jų tu­rin­ti Lie­tu­vos sos­ti­nė Vil­nius uži­ma an­trą vie­tą pa­gal ava­ri­jų skai­čių 1000 gy­ven­to­jų. Drau­di­mo bend­ro­vės duo­me­ni­mis, vi­du­ti­niš­kai per me­tus iš tūks­tan­čio vil­nie­čių dau­giau nei 8 pa­ten­ka į eis­mo įvy­kį.

Ava­rin­giau­sių sa­vi­val­dy­bių de­šim­tu­ke taip pat ri­kiuo­ja­si Kau­nas, Klai­pė­da, Šiau­liai ir Pa­ne­vė­žys, Klai­pė­dos ra­jo­nas. Sta­tis­ti­nių duo­me­nų ana­li­zė at­lik­ta re­mian­tis „ER­GO In­su­ran­ce“ 2012-2014 m. ir Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to 2013 m. duo­me­ni­mis.

Sau­giau­sia vai­ruo­ti Šalčininkuose

Tuo tar­pu Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja dau­giau­siai va­di­na­mų­jų juo­dų­jų dė­mių ke­liuo­se ir pa­di­din­to ava­rin­gu­mo ruo­žų iš­ski­ria Kau­no, taip pat Klai­pė­dos aps­kri­ty­je. Eis­mo in­ten­sy­vu­mą pa­lei Kau­ną di­di­na ma­gis­tra­lė „Via Bal­ti­ca“, o Klai­pė­do­je – uos­to veik­la.

Pa­sak R. Bie­liaus­ko, ava­rin­gu­mo ly­giui kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je įta­kos tu­ri ne tik eis­mo da­ly­vių skai­čius, bet ir ke­lių būk­lė, pa­vo­jin­gų ke­lio ruo­žų, su­dė­tin­ges­nių san­kry­žų skai­čius, taip pat tran­zi­ti­nio eis­mo in­ten­sy­vu­mas.

„Į­do­mu, jog Ma­žei­kių ra­jo­nas, ku­ris tu­ri dau­giau nei 56 tūkst. gy­ven­to­jų, pa­ten­ka į dau­giau­siai gy­ven­to­jų tu­rin­čių sa­vi­val­dy­bių de­šim­tu­ką, ta­čiau, ly­gi­nant pa­gal ava­ri­jų skai­čių, uži­ma tik 29 vie­tą. Tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų čia ten­ka 1,4 eis­mo įvy­kiai per me­tus. Vie­na iš ma­žiau­sių Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių – Pa­gė­gių – uži­ma 31 vie­tą dau­giau­siai ava­ri­jų pa­ti­rian­čių gy­ven­vie­čių są­ra­še. Ta­čiau di­de­lį ava­ri­jų skai­čių le­mia tai, kad per Pa­gė­gius ei­na vie­nas iš pa­grin­di­nių tran­zi­ti­nių ke­lių į Ka­li­ning­ra­dą. Jei yra ga­li­my­bė, ke­liau­jan­tiems po Lie­tu­vą pa­tar­čiau šį ke­lią ap­lenk­ti“, – pa­ta­rė R. Bie­liaus­kas. Sau­giau­sia vai­ruo­ti yra Šal­či­nin­kų ra­jo­ne. Ja­me tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų vi­du­ti­niš­kai per me­tus ten­ka vos 0,4 ava­ri­jos. Nuo šio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ne­daug at­si­lie­ka Šir­vin­tų, Skuo­do, Ša­kių ir Ak­me­nės ra­jo­nai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami