Ambasadorius Švedijoje: Skandinavija lietuviams tampa vis artimesnė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-16 08:55
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-16 08:55
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir vers­lo at­sto­vų žvilgs­niams kryps­tant link Skan­di­na­vi­jos kraš­tų, oro li­ni­jų bend­ro­vė „Air Li­tua­ni­ca“ im­asi už­pil­dy­ti su­si­sie­ki­mo su Va­ka­rų Da­ni­jos ir Pie­tų Šve­di­jos re­gio­nu spra­gą. 

Va­sa­rą kom­pa­ni­ja sa­vo skry­džių že­mė­la­pį pa­pil­dė tri­mis nau­jo­mis kryp­ti­mis: va­kar pir­mą kar­tą pa­ki­lo lėk­tu­vas į Ge­ter­bor­gą, o šian­dien vyks pir­ma­sis skry­dis į Bi­lun­dą, an­tra­die­nį – į Mal­mę.

„Mū­sų vi­suo­me­nė­je daž­ni pa­si­sa­ky­mai „skan­di­na­viš­kas sti­lius“, „skan­di­na­viš­ka vers­lo kul­tū­ra“ ir pan., ku­rie by­lo­ja apie la­bai ge­rą sko­nį, eti­ką ir są­ži­nin­gu­mą. Skan­di­na­vai yra di­džiau­si in­ves­tuo­to­jai į mū­sų ša­lį, tad ne­nuos­ta­bu, kad mes iš jų se­mia­mės pa­tir­ties ir se­ka­me ge­rais jų pa­vyz­džiais. Sie­kiant, kad bend­ra­dar­bia­vi­mas su šio­mis ša­li­mis bū­tų plė­to­ja­mas tei­sin­gai, kryp­tin­gai ir pers­pek­ty­viai, la­bai svar­bu už­ti­krin­ti ge­rą su­si­sie­ki­mą tarp vals­ty­bių“, – sa­ko Lie­tu­vos Am­ba­sa­do­rius Šve­di­jo­je Eit­vy­das Ba­ja­rū­nas.

Va­ka­rų Da­ni­ją nuo šian­dien bus ga­li­ma pa­siek­ti nau­ju marš­ru­tu Vil­nius-Bi­lun­das. Bi­lun­das yra cen­tri­nė­je ša­lies da­ly­je, iš jo pa­to­gu pa­siek­ti an­trą pa­gal dy­dį Da­ni­jos mies­tą Or­hu­są, taip pat Oden­sę ir Ol­bor­gą – tre­čią ir ket­vir­tą pa­gal dy­dį Da­ni­jos mies­tus. Ap­link Bi­lun­do oro uos­tą gy­ve­na 2,6 mln. gy­ven­to­jų, oro uos­tas vyk­do dau­giau nei 60 tarp­tau­ti­nių marš­ru­tų, tad drą­siai sa­ve va­di­na Va­ka­rų Da­ni­jos tarp­tau­ti­niu oro uos­tu. Tu­ris­tams Bi­lun­das taip pat yra ži­no­mas dėl ja­me vei­kian­čio „Le­go­len­do“ – di­džiu­lės vai­kų pra­mo­gų oa­zės.

Ge­te­bor­gas yra pa­grin­di­nis Šve­di­jos uos­tas – di­džiau­sias jū­rų uos­tas Šiau­rės ša­ly­se. Stra­te­gi­nę reikš­mę šis mies­tas tu­ri nuo pat įkū­ri­mo 1621 m. – tuo­met Ge­te­bor­gas bu­vo vie­nin­te­liai Šve­di­jos „var­tai“ į Šiau­rės jū­rą ir At­lan­to van­de­ny­ną. Tre­čia­sis pa­gal dy­dį Šve­di­jos mies­tas Mal­mė iki XVII a. vid. pri­klau­sė Da­ni­jai. Iki pat šių die­nų Mal­mė va­di­na­ma an­trą­ja Ko­pen­ha­ga ir sa­vo dva­sia yra la­biau da­niš­kas nei šve­diš­kas mies­tas. Su Da­ni­jos sos­ti­ne Mal­mę jun­gia 8 ki­lo­me­trų Ore­sun­do til­tas-tu­ne­lis, ku­riuo kas­dien va­žiuo­ja dau­gy­bė žmo­nių, gy­ve­nan­čių vie­na­me mies­te, o dir­ban­čių ki­ta­me.

Nuo bir­že­lio 15 d. iki rugp­jū­čio 27 d. skry­džiai iš Vil­niaus oro uos­to į Ge­te­bor­go Land­ve­ter oro uos­tą bus vyk­do­mi tre­čia­die­niais ir sek­ma­die­niais, iš­skri­di­mas iš Ge­te­bor­go 18.45 val., skry­džio truk­mė 1 val. 35 min.

Nuo bir­že­lio 16 d. iki rugp­jū­čio 28 d. skry­džiai iš Vil­niaus į Bi­lun­do oro uos­tą Da­ni­jo­je bus vyk­do­mi tris kar­tus per sa­vai­tę. Pir­ma­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais iš­skri­di­mo lai­kas iš Vil­niaus – 18 val. 15 min., o šeš­ta­die­niais – 9 val. 50 min. Skry­džio truk­mė 1 val. 45 min.

Nuo bir­že­lio 17 d. iki rugp­jū­čio 29 d. iš Vil­niaus į Mal­mę or­lai­viai kils an­tra­die­niais ir penk­ta­die­niais 18.45 val., skry­džio truk­mė 1 val. 25 min.

„At­si­ra­dus šiam in­ten­sy­viam va­sa­ros tvar­ka­raš­čiui, per sa­vai­tę mū­sų lėk­tu­vai ore pra­leis apie 132 va­lan­das, – sa­ko „Air Li­tua­ni­ca“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Si­mo­nas Bart­kus. – Iš Vil­niaus oro uos­to per sa­vai­tę kil­si­me 43 kar­tus“.

Taip pat „Air Li­tua­ni­ca“ iš Vil­niaus oro uos­to skren­da į Ber­ly­ną, Briu­se­lį, Pra­hą, Miun­che­ną, Par­yžių ir Ta­li­ną. Skry­džiai vyk­do­mi dviem or­lai­viais – 86 vie­tų „Emb­raer 175“ ir 50 vie­tų „CRJ 200“. Nuo rugp­jū­čio 31 d. bus vyk­do­mi skry­džiai ir į Ams­ter­da­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami