Amerikiečiams jau nepatinka „automatai“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-22 12:59
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-22 12:59
Amerikiečiai labiausiai skundžiasi robotizuotomis "Fiat" automatinėmis pavarų dėžėmis.  Gamintojo nuotrauka
Iki šio ne­ma­ty­tas da­ly­kas Ame­ri­ko­je: at­lik­da­mas kas­me­ti­nę apk­lau­są apie nau­jų au­to­mo­bi­lių pa­ti­ki­mu­mą, lei­di­nys „Con­su­mer Re­ports“ iš­siaiš­ki­no, kad JAV vai­ruo­to­jai nė­ra pa­ten­kin­ti ma­ši­no­mis su au­to­ma­ti­nė­mis pa­va­rų dė­žė­mis.

To­kia ži­nia iš ti­krų­jų pri­lygs­ta sen­sa­ci­jai. Juk iki pa­sku­ti­nės „Con­su­mer Re­ports“ ty­ri­mo at­ro­dė, kad ir anks­čiau, ir da­bar ame­ri­kie­čiai yra tie­siog pa­mi­šę dėl ma­ši­nų su au­to­ma­ti­nė­mis pa­va­rų dė­žė­mis. Juk vi­si ži­no – vis­ko per­te­ku­siems ir tin­giems ame­ri­kie­čiams yra di­de­lis var­gas at­li­ki­nė­ti pa­pil­do­mus ju­de­sius, ku­rių pri­rei­kia pa­va­ras per­jun­gi­nė­jant ran­ka. Juk ma­ši­no­se su au­to­ma­ti­nė­mis pa­va­rų dė­žė­mis jų val­dy­mą už­ten­ka at­lik­ti ko­jo­mis, spau­dant vos po­ra pa­mi­nų.

Pa­dė­jo internetas

Gal­būt tie­sa bū­tų bu­vu­si ne­atsk­leis­ta ir šį­kart, jei lei­di­nys pir­mą­kart sa­vo ty­ri­mų is­to­ri­jo­je ne­bū­tų apk­lau­sos at­li­kęs tie­sio­gi­nio ry­šio in­ter­ne­te (on-line) bū­du. Kal­bė­da­mi tie­sio­giai su ty­rė­jais Ame­ri­kos vai­ruo­to­jai bu­vo at­vi­res­ni, klau­si­nė­ja­mi ne­ven­gė ir pa­sis­kųs­ti. O tuo­met ir pa­aiš­kė­jo, kad ti­kro­vė­je ame­ri­kie­čiams au­to­mo­bi­liai su au­to­ma­ti­nė­mis pa­va­rų dė­žė­mis nu­vi­lia la­bai daž­nai.

Ga­li bū­ti, kad ne­pa­si­ten­ki­ni­mo prie­žas­tis yra nuo­lat to­bu­li­na­mos au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės, ku­rių dau­ge­liui ga­min­to­jų ne­pa­vy­ko iš­to­bu­lin­ti taip, kad jos veik­tų pa­ti­ki­mai.

„Con­su­mer Re­ports“ at­krei­pia dė­me­sį, kad Ame­ri­kos vai­ruo­to­jas ne­ke­lia jo­kių prob­le­mų lai­ko pa­ti­krin­ti še­šių laips­nių „au­to­ma­tai“. Bet da­bar rin­ko­je siū­lo­mos pa­va­rų dė­žės yra ir sep­ty­nių, ir aš­tuo­nių, ir ne­tgi de­vy­nių laips­nių. Be to, da­lį jų val­do ro­bo­tai.

Nau­jau­sių tec­no­lo­gi­jų pinklės

Ro­bo­ti­zuo­tos au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės bu­vo pra­dė­tos ga­min­ti kaip pi­gi kla­si­ki­nės au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės al­ter­na­ty­va. Jos vei­ki­mo pri­nci­pas toks pats, kaip ir pa­pras­tos me­cha­ni­nės dė­žės. Skir­tu­mas tik tas, kad san­ka­bą iš­mi­na ir pa­va­ras per­jun­gia elek­tro­ni­nis vai­ruo­to­jo pa­gal­bi­nin­kas.

Daug su­dė­tin­ges­nės, o kar­tu ir bran­ges­nės au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės yra su dvi­gu­ba san­ka­ba. Jų di­džiau­sias pri­va­lu­mas tas, kad vei­kia be di­na­mi­nių pa­uzių. Ta­čiau, kaip aiš­kė­ja iš nau­jau­sio „Con­su­mer Re­port“ ty­ri­mo, jos ame­ri­kie­čiams ir ke­lia dau­giau­sia ne­pa­to­gu­mų. „Pag­rin­di­nis to­kių san­ka­bų trū­ku­mas tas, kad jos tech­no­lo­giš­kai yra la­bai su­dė­tin­gos. Dvie­jų san­ka­bų au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės ge­ros tol, kol ne­pra­de­da da­ry­ti pa­uzių per­si­jun­giant pa­va­roms ar­ba pra­slys­tant va­ria­to­riaus dir­žui. Šis ne­to­bu­lu­mas bū­din­gas dau­gu­mos mar­kių au­to­mo­bi­lių dvie­jų dis­kų au­to­ma­ti­nėms pa­va­rų dė­žėms“, – kons­ta­ta­vo Jac­kas Fis­he­ris, lei­di­nio ban­dy­mų sky­riaus va­do­vas.

„Con­su­mer Re­ports“ pa­žy­mė­jo, kad blo­giau­sios ro­bo­ti­zuo­tos dvie­jų san­ka­bų au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės yra mon­tuo­ja­mos į vi­su­rei­gius „Nis­san Pa­thfin­der“, „Jeep Che­ro­kee“ ir „Fiat 500L“. Iš au­to­mo­bi­lių mar­kių nau­jau­sias lei­di­nio ty­ri­mas blo­giau­sio­mis pri­pa­ži­no „Dod­ge“, „Fiat“ ir „Jeep“ au­to­ma­ti­nes pa­va­rų dė­žes.

Per apk­lau­są ma­žiau­siai sa­vo au­to­mo­bi­lių pa­va­rų dė­žė­mis skun­dė­si „Le­xus“, „Toyo­ta“ ir „Au­di“ val­dy­to­jai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
JAV  82.13.134.195 2015-10-23 08:28:49
Nesamones rašinėjate.
0 0  Netinkamas komentaras
Selis  66.87.78.23 2015-10-22 20:45:34
Tai, kad Amerikoje, net emigrantai, dievine mechanines, baigia jas pamiršti, o kad amerikieciai atsisakytu automatiniu, neįsivaizduojamas dalykas.
0 0  Netinkamas komentaras
Iseitis  78.60.168.138 2015-10-22 19:12:11
Draugai amerikonai, pirkite car such mechaninemis dezemis ir viskas bus OK!
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami