Amerikietiški elektromobiliai griauna statistiką

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-17 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-17 06:00
Gali būti, kad Lietuvoje registruojami nauji amerikietiški "Tesla" elektromobiliai nepatenka į oficialią ACEA statistiką. LŽ archyvo nuotraukos
Nuo šių me­tų sau­sio pra­džios iki ba­lan­džio 1 die­nos Lie­tu­vo­je bu­vo par­duo­ta 14 elek­tro­mo­bi­lių, ar­ba 40 proc. dau­giau nei 2015-ai­siais tuo pa­čiu me­tu, kai jų par­duo­ta 10.

To­kią nau­jau­sią at­as­kai­tą, ku­rio­je at­spin­di­ma 2016 me­tų pir­mo­jo ket­vir­čio Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mo nau­jo trans­por­to rin­ka, pa­skel­bė Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­ja (ACEA). Lie­tu­va pa­gal šios rin­kos au­gi­mo spar­tu­mą tarp ES vals­ty­bių na­rių at­si­dū­rė 13-ojo­je vie­to­je.

Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jai duo­me­nis apie tra­di­ci­nių nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mą Lie­tu­vo­je pa­tei­kia ty­ri­mų bend­ro­vė „Da­ta Cen­ter“. Ta­čiau ana­li­zuo­jant „Lie­tu­vos ži­nioms“ jos pa­teik­tus duo­me­nis aiš­kė­ja, kad mū­sų ša­lis 2016 me­tų sau­sio-ko­vo mė­ne­siais tu­rė­jo par­ody­ti ge­res­nį au­gi­mo re­zul­ta­tą, nei nu­ro­dė ACEA.

Ši aso­cia­ci­ja skel­bia, kad, „Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, nuo sau­sio pra­džios iki ba­lan­džio 1-osios mū­sų ša­lies fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys re­gis­tra­vo 30 nau­jų elek­tra va­ro­mų leng­vų­jų ma­ši­nų, ki­taip ta­riant, net 16 dau­giau, nei su­skai­čia­vo ACEA.

Ne­tiks­lu­mo kai­na – že­mes­nė vieta

Prie al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių ACEA pri­ski­ria ne vien elek­tro­mo­bi­lius. Dar skai­čiuo­ja­mi hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai, pa­pil­do­mai įkrau­na­mi hib­ri­dai ir du­jo­mis va­ro­mos leng­vo­sios ma­ši­nos. Iš aso­cia­ci­jos at­as­kai­tos aiš­kė­ja, kad lie­tu­viai au­to­mo­bi­lių su du­ji­niais mo­to­rais ir pa­pil­do­mai įkrau­na­mų hib­ri­dų pir­mą­jį ket­vir­tį iš­vis ne­re­gis­tra­vo, o Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre, be elek­tro­mo­bi­lių, at­si­ra­do dar 75 įra­šai apie hib­ri­dus.

Tad, ACEA duo­me­ni­mis, iš vi­so 2016 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tos 85 nau­jos al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mos ma­ši­nos, ar­ba 26,9 proc. dau­giau nei sau­sį-ko­vą 2015-ai­siais (67). Aso­cia­ci­jos pa­teik­tas šių me­tų sau­sio-ko­vo mė­ne­sių re­zul­ta­tas ir lė­mė Lie­tu­vai 13-ąją vie­tą pa­gal nau­jo al­ter­na­ty­vaus trans­por­to pir­mo­jo ket­vir­čio au­gi­mą. Jei bū­tų rem­ta­si „Da­ta Cen­ter“ pa­teik­tais skai­čiais, prie al­ter­na­ty­vaus Lie­tu­vo­je re­gis­truo­to trans­por­to dar rei­kė­tų pri­dė­ti še­šio­li­ka nau­jų elek­tro­mo­bi­lių. Ta­da mū­sų ša­ly­je per pir­mus tris šių me­tų mė­ne­sius jau bū­tų bu­vę re­gis­truo­ta 101 nau­ja al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­ma ma­ši­na, o tai jau bū­tų 33,7 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ėju­siais me­tais. Su to­kiu re­zul­ta­tu pa­gal al­ter­na­ty­vaus trans­por­to au­gi­mo spar­tą ACEA len­te­lė­je Lie­tu­va bū­tų at­si­dū­ru­si 11-ojo­je vie­to­je. Ta­čiau kas at­si­ti­ko, kad aso­cia­ci­jos duo­me­nys ski­ria­si nuo tų, ku­riuos tu­ri „Da­ta Cen­ter“?

Ne­su­ta­ri­mų prie­žas­tis – „Tes­la“?

Ty­ri­mų bend­ro­vės pro­jek­tų koor­di­na­to­rius And­rius Ver­by­la aiš­ki­no „Lie­tu­vos ži­nioms“, kad duo­me­nis apie al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mas ma­ši­nas Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jai tei­kia ne „Da­ta Cen­ter“, o pa­ti vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Re­gi­tra“. Anot A. Ver­by­los, jis tiks­liai ne­ži­no, dėl ko ski­ria­si „Re­gi­tros“ ir „Da­ta Cen­ter“ pa­teik­ti pir­mo­jo ket­vir­čio duo­me­nys apie re­gis­truo­tas nau­jas al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mas ma­ši­nas. „Ga­li bū­ti įvai­rių va­rian­tų. Ži­nau, kad re­gis­truo­jant hib­ri­dus daž­nai ne­tei­sin­gai nu­ro­do­mas va­rik­lio ti­pas. Ir jei­gu duo­me­nys nė­ra vėl pa­ti­kri­na­mi pa­gal mo­de­lį ar mo­to­ro dar­bi­nį tū­rį, dar kar­tą įver­ti­nant vi­sus par­ame­trus, klai­dą leng­va įvel­ti. At­ski­ras klau­si­mas dėl nau­jų ir nau­do­tų elek­tro­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo. Lie­tu­vo­je ne­re­tai re­gis­truo­ja­mi elek­tro­mo­bi­liai, ku­rie yra, tar­kim, 2016 me­tų ga­my­bos, bet jau bu­vo re­gis­truo­ti už­sie­ny­je. Vėl ga­li at­si­ras­ti duo­me­nų ne­ati­ti­ki­mas. O „Re­gi­tra“ tei­kia duo­me­nis at­siž­velg­da­ma į tai, ko sa­vo užk­lau­so­je pra­šo už­sa­ko­vas, šiuo at­ve­ju – ACEA. Jei bu­vo pra­šy­ta duo­me­nų apie nau­jus 2015–2016 me­tais pa­ga­min­tus elek­tro­mo­bi­lius, „Re­gi­tra“ pa­tei­kia vie­nus skai­čius, jei­gu apie pir­mą­kart re­gis­truo­tus Lie­tu­vo­je – vi­sai ki­tus“, – svars­tė „Da­ta Cen­ter“ pro­jek­tų koor­di­na­to­rius.

Ma­mer­tas Ku­la­kaus­kas, VĮ „Re­gi­tra“ Trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo me­to­di­kos sky­riaus va­do­vas, „Da­ta Cen­ter“ spė­ji­mus pa­tvir­ti­no iš da­lies. „A­CEA skel­bia tik apie tas 14 al­ter­na­ty­vių trans­por­to prie­mo­nių, ku­rios bu­vo pir­mą kar­tą re­gis­truo­tos ir par­duo­tos Lie­tu­vo­je. Ta­čiau Lie­tu­vo­je nau­jo­mis ma­ši­no­mis lai­ko­mos ir tos, nuo ku­rių pir­mos re­gis­tra­ci­jos pra­ėjo 5 mė­ne­siai ir 30 die­nų. To­kios ma­ši­nos anks­čiau ga­lė­jo bū­ti re­gis­truo­tos Vo­kie­ti­jo­je ar ki­tur už­sie­ny­je, vė­liau jos at­vy­ko į Lie­tu­vą, bu­vo dar kar­tą re­gis­truo­tos ir lai­ko­mos kaip nau­jos. Dau­giau nie­kur ki­tur to nė­ra. Tad pir­mą­jį ket­vir­tį to­kių ma­ši­nų bu­vo 3. Ir tre­čia ne­ati­ti­ki­mo prie­žas­tis – ame­ri­kie­tiš­ki elek­tro­mo­bi­liai, ku­rie at­ke­liau­ja į Lie­tu­vą, čia re­gis­truo­ja­mi, nors ir ne­ati­tin­ka eu­ro­pi­nių stan­dar­tų“, – var­di­jo „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

„Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, 2016 me­tų sau­sį-ko­vą Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ti 4 nau­ji elek­tro­mo­bi­liai „Tes­la Mo­del S“, ta­čiau M. Ku­la­kaus­kas ne­pa­tiks­li­no, ar bū­tent juos tu­ri ome­ny­je.

Vo­kie­čiai ne­sku­ba rink­tis alternatyvų

Kaip ro­do ACEA at­as­kai­ta, šių me­tų pir­ma­sis ket­vir­tis ES nau­jų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių rin­kai bu­vo ga­na der­lin­gas. Iš vi­so 2016 me­tų sau­sį-ko­vą Bend­ri­jo­je re­gis­truo­ta 154 795 nau­jos al­ter­na­ty­vios trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba 6,4 poc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ką pra­ėju­siais me­tais (145 442). Dau­gė­jo elek­tro­mo­bi­lių (+33,9 proc.), hib­ri­dų (+30,1 proc.), pa­pil­do­mai įkrau­na­mų hib­ri­dų (+23,5 proc.), ma­žė­jo – du­jo­mis va­ro­mų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (-22,4 proc.). Ne­pai­sant to, „du­ji­nių“ ma­ši­nų iš vi­sų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių pir­mą­jį ket­vir­tį vis dar re­gis­truo­ta dau­giau­sia (69 530, ar­ba 44,9 proc.). An­tro­ji vie­ta po­pu­lia­riau­sių al­ter­na­ty­vių ma­ši­nų rin­ko­je te­ko hib­ri­dams (35 730), tre­čio­ji – pa­pil­do­mai įkrau­na­miems hib­ri­dams (18 661), ket­vir­to­ji – elek­tro­mo­bi­liams (16 519).

Lie­tu­va – uodegoje

Pa­gal ACEA at­as­kai­tą iš ES ša­lių dau­giau­sia al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­truo­ta Ita­li­jo­je (53 130), Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je (25 714) ir Pra­ncū­zi­jo­je (23 210). Tuo pat me­tu di­džiau­sia Eu­ro­po­je nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių Vo­kie­ti­jos rin­ka pa­gal al­ter­na­ty­vaus trans­por­to re­gis­tra­vi­mą li­ko tik ket­vir­to­joj vie­to­je (14 239).

Ne­pai­sant užim­tos 13-osios vie­tos pa­gal nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų, va­ro­mų al­ter­na­ty­viais de­ga­lais, au­gi­mą, Lie­tu­va pir­mą­jį ket­vir­tį pa­gal re­gis­truo­to nau­jo al­ter­na­ty­vaus trans­por­to skai­čių (85) tarp 22 ES ša­lių, apie ku­rias duo­me­nis skel­bia ACEA, li­ko tre­čia nuo ga­lo, 19-ojo­je vie­to­je. Ap­len­kė­me kai­my­nus lat­vius, ku­rie sau­sį-ko­vą re­gis­tra­vo 78 al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mas ma­ši­nas (4 proc. ma­žiau nei nuo 2015 me­tų sau­sio pra­džios iki ba­lan­džio 1 die­nos) ir bul­ga­rus (74).

De­šim­tu­kas ES vals­ty­bių, ku­rio­se al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių rin­ka au­go spar­čiau­siai, 2016 m. I ketv.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis (proc.)*
1.Vengrija359+112,4
2.Rumunija131+101,5
3.Danija1736+86,7
4.Suomija1542+67,6
5.Airija1643+73,3
6.Suomija1542+67,6
7.Belgija538056,1
8.Ispanija7599+51,9
9.Estija139+39
10.Portugalija1447+37,7
…13.Lietuva85+26,9

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

Šal­ti­nis: ACEA

De­šim­tu­kas ES vals­ty­bių, ku­rio­se elek­tro­mo­bi­lių rin­ka au­go spar­čiau­siai, 2016 m. I ketv.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis (proc.)*
1.Rumunija5+400
2.Vengrija51+218,8
3.Latvija5+150
4.Austrija992+149,2
5.Ispanija405+120
6.Lenkija20+66,7
7.Belgija584+61,8
8.Portugalija157+45,4
9.Lietuva14+40
10.Švedija663+30,9

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

Šal­ti­nis: ACEA

Nau­jų elek­tro­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas Lie­tu­vo­je, 2016 m. I ketv.

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.BMW i315(3)**+400
2.BMW i84(2)+100
3.„Mitsubishii-MiEV“ 0(2)–100
4.„Nis­san Leaf“ 7(1)+600
5.„Tes­la Mo­del S“4(1)+300

* Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I ketv.

** 2015 m. I. ketv. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: „Da­ta Center“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
juozas  193.219.76.230 2016-05-17 11:33:19
Nu vieni juokai....kas tuos procentus skaičiavo....daugybos lentelės nemoka...BMW i8 kaip gavo +100, Mitsubishi -100 ir aplamai vienos klaidos....GĖDA Kaip gauti augimą 400 proc. Rumunijai...kiek reikėjo prieš tai parduoti...
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami