Amerikos vairuotojai "atsivertė" išvydę papamobilį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-30 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-30 06:00
Itališkas stilius: prabangius limuzinus popiežius iškeitė į mažutėlį „Fiat 500“. „Scanpix“ nuotrauka
Kai ta­vo au­to­mo­bi­liu va­ži­nė­ja­si 1,3 mlrd. ti­kin­čių­jų vie­ni­jan­čios Ro­mos Ka­ta­li­kų baž­ny­čios gal­va, ge­res­nio rek­la­mos vei­do ne­ra­si. Vi­zi­to Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se me­tu „Fiat 500L“ ke­lia­vęs po­pie­žius Pra­nciš­kus at­krei­pė ame­ri­kie­čių dė­me­sį į sa­vo ma­žą, ver­ti­nant ame­ri­kie­tiš­kais stan­dar­tais, juo­dą au­to­mo­bi­lį.

Nors JAV au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės įvaiz­dis pa­sau­ly­je tra­di­ciš­kai sie­ja­mas su ga­lin­gais pi­ka­pais, ku­rių dar­bi­nis tū­ris daž­nai vir­ši­ja 5 li­trus, ta­čiau, pa­sak JAV ži­niask­lai­dos, vi­sai ga­li bū­ti, jog pra­il­gin­tas „Fiat 500L“ va­rian­tas, ku­ris yra vos 1,4 l , bent jau ku­riam lai­kui at­ver­tė į do­ros ke­lią Ame­ri­kos vai­ruo­to­jus.

„Po­pie­žius vie­toj li­mu­zi­no ren­ka­si pa­pras­tą „Fiat“, „Mei­lės laiš­kas „Fiat 500“ - nau­ja­jam pa­pa­mo­bi­liui“, „Po­pie­žius, juo­das „Fiat“ ir vi­so to sim­bo­liz­mas“, – su­si­do­mė­ji­mo po­pie­žiaus trans­por­tui pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis ne­slė­pė JAV ži­niask­lai­dos an­traš­tės. Prie žur­na­lis­tų pa­ne­gi­ri­kų pa­pa­mo­bi­liui gau­siai pri­si­dė­jo ir soc. tink­lų var­to­to­jai, užp­lū­dę „Fa­ce­book“ ir „Twit­ter“ ži­nu­tė­mis „No­riu Fiat 500“ ir pa­na­šio­mis, o šio mo­de­lio pa­ieš­kos „Goog­le“ sis­te­mo­je iš­au­go de­šim­te­rio­pai.

„Daug klien­tų jau skam­bi­no ir sa­kė, kad no­ri to­kio „Fiat“, kaip po­pie­žiaus. Ma­nau, kad per at­ei­nan­tį mė­ne­sį par­duo­si­me du tris kar­tus dau­giau „Fiat 500“ nei įpras­tai“, - tei­gė ša­lia Va­šing­to­no įsi­kū­ru­sios vie­nos iš „Fiat“ at­sto­vy­bių di­rek­to­rius.

Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­si­rin­ki­mas va­žiuo­ti ne pra­ban­giais, o kom­pak­tiš­kais eko­no­mi­nės kla­sės au­to­mo­bi­liais, yra pla­čiai ži­no­mas. Gy­ven­da­mas Va­ti­ka­ne jis daž­niau­siai iš­vy­koms ren­ka­si „Ford Fo­cus“, o gim­to­jo­je Ar­gen­ti­no­je dva­si­nin­kas už­sis­py­ręs sės­da­vo prie se­nu­tė­lio „Re­nault 4“ vai­ro, nors ne kar­tą su­lau­kė pa­siū­ly­mų jį iš­keis­ti į pra­ban­gų nau­ją li­mu­zi­ną.

Vie­na, ko ne­ži­no po­pie­žiaus „Fiat“ su­si­ža­vė­ję ame­ri­kie­čiai, bet jau spė­jo įsi­ti­kin­ti lie­tu­viai: šio mo­de­lio au­to­mo­bi­lis nė­ra toks ste­buk­lin­gas, nes van­de­niu ne­vaikš­to.

Prieš ke­le­tą sa­vai­čių Vil­niu­je ne­tra­di­ciš­kai pri­sta­ty­tas „Fiat 500“ vos ne­pas­ken­do Ne­ry­je. Vis dėl­to, pa­sta­ruo­ju me­tu tai ne­truk­do „Fiat 500“ iš­lik­ti per­ka­miau­siu nau­ju au­to­mo­bi­liu Lie­tu­vo­je. Vien per pa­sku­ti­nį va­sa­ros mė­ne­sį jų par­duo­ta 177. Tie­sa, ne­ma­ža da­lis šio mo­de­lio ma­žy­lių Lie­tu­vos ke­liuo­se ne­lie­ka, o yra reeks­por­tuo­ja­mi.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Baika  217.147.36.231 2015-10-02 07:21:54
Sita gerai sustume: "Viena, ko nežino popiežiaus „Fiat“ susižavėję amerikiečiai, bet jau spėjo įsitikinti lietuviai: šio modelio automobilis nėra toks stebuklingas, nes vandeniu nevaikšto".
1 0  Netinkamas komentaras
Paulius  78.60.25.17 2015-09-30 19:07:08
Svenciausia masina
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami