Angliškai dešinei Lietuvos vairuotojai nepritaria papildyta 16.30

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-23 10:30
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-23 10:30
Trečdaliui apklausos dalyvių vairas kitoje pusėje problemų nesukeltų. LŽ archyvo nuotrauka
Ne­pai­sant to, kad de­ši­nia­vai­riai au­to­mo­bi­liai dėl men­kes­nės pa­sau­li­nės pa­klau­sos yra aki­vaiz­džiai pi­ges­ni, ta­čiau dau­ge­lis Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų ne­abe­jo­ja, kad to­kios ma­ši­nos – kur kas pa­vo­jin­ges­nės. To­dėl net 62 proc. lie­tu­vių ne­pri­ta­ria Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) nu­ro­dy­mui leis­ti mū­sų ša­ly­je re­gis­truo­ti de­ši­nia­vai­rius au­to­mo­bi­lius.

Su­kels pa­pil­do­mų sunkumų

Vos prieš mė­ne­sį ES pri­im­tam spren­di­mui, jog Lie­tu­va tu­rės leis­ti re­gis­truo­ti de­ši­nia­vai­rius au­to­mo­bi­lius, ne­pri­ta­ria dau­giau nei pu­sė – 62 proc. – skel­bi­mų por­ta­lo Au­top­lius.lt or­ga­ni­zuo­to­je apk­lau­soj da­ly­va­vu­sių res­pon­den­tų.

Pa­sak Vik­to­ro Dauk­šo, por­ta­lo plė­tros va­do­vo, di­džio­ji da­lis lie­tu­vių ma­no, kad de­ši­nia­vai­rės trans­por­to prie­mo­nės ne­iš­ven­gia­mai tu­rės įta­kos bend­rai eis­mo si­tua­ci­jai. To­kie au­to­mo­bi­liai ga­li pa­di­din­ti ava­rin­gu­mą ke­liuo­se, nes nei eis­mo tai­syk­lės, nei pa­tys ke­liai jiems nė­ra pri­tai­ky­ti.

„Ti­kė­ti­na, jog au­to­mo­bi­liai su vai­ru de­ši­nė­je pu­sė­je įneš chao­so, nes juos vai­ruo­ti rei­kia pa­pil­do­mų ge­bė­ji­mų ir įgū­džių. Pa­vyz­džiui, si­tua­ci­jo­se, ka­da de­ši­nia­vai­re trans­por­to prie­mo­ne len­kia­mas au­to­mo­bi­lis ar da­ro­mas kai­ry­sis po­sū­kis. To vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­se Lie­tu­vo­je nė­ra mo­ko­ma, tad ti­kė­ti­na, jog vai­ruo­to­jams ga­li kil­ti pa­pil­do­mų su­nku­mų. Be to, de­ši­nia­vai­rių au­to­mo­bi­lių ži­bin­tai pri­tai­ky­ti ge­riau apš­vies­ti kai­rį kel­kraš­tį, tad ke­ly­je akin­tų va­žiuo­jan­čius prieš­in­ga pu­se“, – de­ši­nia­vai­rių au­to­mo­bi­lių trū­ku­mus var­di­jo V.Dauk­šas.

Treč­da­lis ti­ki­si sutaupyti

Tie­sa, ki­ta apk­lau­sos da­ly­vių da­lis – be­veik 30 proc. – spren­di­mą leis­ti re­gis­truo­ti de­ši­nia­vai­rius au­to­mo­bi­lius pa­lai­ko, nes tai su­teiks pro­gų įsi­gy­ti ge­ro­kai pi­ges­nių au­to­mo­bi­lių iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos. V.Dauk­šo tei­gi­mu, tai ypač ak­tua­lu lie­tu­viams emig­ran­tams, ku­rie už­sie­ny­je pirk­tą de­ši­nia­vai­rę trans­por­to prie­mo­nę ga­lės lais­vai re­gis­truo­ti ir ją vai­ruo­ti Lie­tu­vo­je.

„Šiuo me­tu nau­do­tos trans­por­to prie­mo­nės, ku­rių vai­ras yra de­ši­nė­je pu­sė­je, kai­nuo­ja nuo 30 proc., o ne­re­tai ir iki 50 proc. pi­giau už įpras­tus au­to­mo­bi­lius. Štai mū­sų ša­ly­je vie­no po­pu­lia­riau­sių 2006 m. ga­min­to “Volks­wa­gen Pa­ssat” vi­du­ti­nė kai­na Lie­tu­vo­je yra 17,3 tūkst. li­tų. D.Bri­ta­ni­jo­je to­kį au­to­mo­bi­lį ga­li­ma įsi­gy­ti už 13 tūkst. li­tų, t.y. treč­da­liu pi­giau“, – sa­kė V.Dauk­šas.

Jo tei­gi­mu, lei­di­mas to­kius au­to­mo­bi­lius re­gis­truo­ti mū­sų ša­ly­je da­liai vai­ruo­to­jų leis su­tau­py­ti nuo 2 iki 10 tūkst. li­tų, ku­riuos ki­tu at­ve­ju tek­tų in­ves­tuo­ti į de­ši­nia­vai­rės trans­por­to prie­mo­nės pri­tai­ky­mą Lie­tu­vos ke­liams.

Bran­ges­nis drau­di­mas?

Kaip ro­do apk­lau­sos duo­me­nys, net ga­li­my­bė įsi­gy­ti be­veik per­pus pi­ges­nį de­ši­nia­vai­rį automobilį

lie­tu­vių ne­vi­lio­ja. Net 70 proc. res­pon­den­tų pri­pa­ži­no, kad mie­liau rink­tų­si įpras­tą trans­por­to prie­mo­nę, o ne pi­ges­nę ir su vai­ru de­ši­nė­je pu­sė­je. Li­ku­si res­pon­den­tų da­lis at­sa­kė, jog vai­ras ki­to­je nei įpras­tai pu­sė­je jiems di­de­lių prob­le­mų ne­su­kel­tų, to­dėl jie rink­tų­si de­ši­nia­vai­rę trans­por­to prie­mo­nę.

Apk­lau­sos da­ly­vių taip pat bu­vo klau­sia­ma, ar de­ši­nia­vai­riams au­to­mo­bi­liams tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi di­des­ni mo­kes­čiai nei įpras­tiems au­to­mo­bi­liams. Be­veik 60 proc. at­sa­kiu­sių­jų pri­ta­ria, kad jiems tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi re­gis­tra­ci­jos, kas­ko bei ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo mo­kes­čiai, nes to­kie au­to­mo­bi­liai kel­tų di­des­nę ri­zi­ką ke­liuo­se. 33 proc. apk­lau­sos da­ly­vių to­kie mo­kes­čiai at­ro­do ne­tei­sin­gi. Anot jų, ri­zi­ką ke­liuo­se ke­lia ne au­to­mo­bi­lis, o ne­įgu­dę ir vai­ra­vi­mo kul­tū­ros sto­ko­jan­tys vai­ruo­to­jai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
:-)  83.178.94.97 2014-04-30 21:01:21
specialista-nepilnaprotis ar siap bet ko sneketojas dauksas?ka jis supranta?
2 0  Netinkamas komentaras
vadas  5.20.101.101 2014-04-25 22:58:51
62 proc. lie­tu­vių ne­pri­ta­ria Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) nu­ro­dy­mui leis­ti mū­sų ša­ly­je re­gis­truo­ti de­ši­nia­vai­rius au­to­mo­bi­lius. Pinigai. Ir elektrine uzdaryt nepritare.
4 0  Netinkamas komentaras
Pritariu  78.62.188.78 2014-04-24 09:33:42
Keliuose ir taip nėra saugu, automobiliai su vairu dešinėj pusėj pablogintų situaciją, kaip sakė ponas Daukšas mūsų keliai nėra pritaikyti tokiems automobiliams ir tai paprasčiausiai saugumo ir tvarkos klausimas. Reikėtų taip pasakyti ir ES, nes jiems gal tik rinka rūpi ir lygios galimybės, o gal aš norėsiu automobilio su vairu bagažinėj ir vairuotojo sėdyne šonu į kelią, ar ir tai man ES leis, kad būtų lygios galimybės?
5 0  Netinkamas komentaras
tiek ir uz tiek  5.20.205.100 2014-04-23 17:11:32
akivaizdu kad didesnis pasirinkimas vartotojams tik i nauda Be to gal sugalvos pagaliau isteigt normalia valstybine imone kad profesionaliai be rizikos ir uz dotuojama vartotojui kaina perkelt vaira i kaire puse Juk apie lietuviska automobili jau kaip ir liepta pamirst : ka veiks tie ubagai vokieciai jei lietuviai isleis pigu ir pritaikyta butent LIetuvos salygom savo auto Juk skandalas : lenda i senai pasidalintas rinkas blogiau nei kinai nes yra visai pasonej Tikrai tiems veikejams kisantiems savo savanaudiska trigrasi i si tarpduri tas duris viena kart stipriai pridaryciau Kad ir ateiciai pasimokytu
5 0  Netinkamas komentaras
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami