Ant teismo svarstyklių – ne aplinkkelis, o visi būsimi Lietuvos keliai

Nerijus JASAITIS red@lzinios.lt 2015-06-16 06:00
Nerijus JASAITIS
red@lzinios.lt 2015-06-16 06:00
Teismų nutarimai lems, ar skaidrumo kartelė kelių statybos konkursuose Lietuvoje liks žemai. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio III eta­po li­ki­mą šiuo me­tu spren­džia teis­mai. Jų ver­dik­tai lems, kiek vil­nie­čiai su­mo­kės už šio ke­lio tie­si­mą – 90 mln. eu­rų ar ke­liais, gal net ke­lio­li­ka mi­li­jo­nų ma­žiau. Ma­ža to, teis­mo spren­di­mai tu­rės įta­kos to­kių kon­kur­sų or­ga­ni­za­vi­mui at­ei­ty­je – ar bus už­kirs­tas ke­lias gal­būt ne­skaid­riems bū­si­miems pir­ki­mams?

Per pu­san­tro mė­ne­sio tru­ku­sį kon­kur­są dar Ar­tū­ro Zuo­ko va­do­vau­ja­ma Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė iš dvie­jų kon­kur­so da­ly­vių iš­si­rin­ko „Kau­no til­tų“ va­do­vau­ja­mą še­šių bend­ro­vių kon­sor­ciu­mą. Dėl ga­li­mo šių bend­ro­vių kar­te­li­nio su­si­ta­ri­mo ne­kon­ku­ruo­ti, o pa­si­da­ly­ti dar­bus, jau kreip­ta­si ir į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bą.

Mi­li­jo­nai ke­lių še­šė­ly­je

Ap­link­ke­lio kon­kur­są dėl dis­kri­mi­nuo­jan­čių kon­kur­so są­ly­gų nuo pat jo pa­skel­bi­mo die­nos skun­dė net pen­kios bend­ro­vės. Bu­vo kreip­ta­si į sa­vi­val­dy­bę, pra­šo­ma pa­tiks­lin­ti abe­jo­nių ke­lian­čius rei­ka­la­vi­mus, ku­rie už­kir­to ke­lią kon­kur­se da­ly­vau­ti dau­giau da­ly­vių ir, ti­kė­ti­na, pa­siū­ly­ti ma­žes­nę kai­ną. Sa­vi­val­dy­bei ne­su­ti­kus nie­ko keis­ti, taip pat at­si­sa­kius kon­kur­są skaid­riai skelb­ti iš nau­jo, gin­čas per­si­kė­lė į teis­mus.

„Tai nė­ra vie­no kon­kur­so klau­si­mas – Lie­tu­vos teis­mų spren­di­mai tu­rės įta­kos žai­di­mo tai­syk­lėms, ku­rio­mis to­liau va­do­vau­sis Lie­tu­vos ar net vi­sos Eu­ro­pos Są­jun­gos ke­lių tie­si­mo sek­to­rius“, – sa­kė Ge­na­di­jus Kam­ka­lo­vas, vie­nos iš kon­kur­są gin­či­jan­čios bend­ro­vės „Lat­vi­jas til­ti“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Pa­sak jo, teis­mų nu­ta­ri­mai lems, ar skaid­ru­mo kar­te­lė ke­lių sta­ty­bos kon­kur­suo­se Lie­tu­vo­je liks že­mai – pil­ko­je, daug abe­jo­nių ke­lian­čio­je zo­no­je, ar vis dėl­to šia­me vi­suo­me­nei svar­bia­me ir iš Lie­tu­vos bei ES mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų fi­nan­suo­ja­ma­me sek­to­riu­je bus įtvir­tin­ti vi­siems pri­im­ti­ni skaid­ru­mo stan­dar­tai.

Tu­rė­tų tar­ti žo­dį ES Tei­sin­gu­mo Teismas

Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio at­ve­jis Lie­tu­vos tei­sės pra­kti­ko­je iš­kė­lė ke­le­tą iki šiol ne­nag­ri­nė­tų klau­si­mų dėl ES di­rek­ty­vų tai­ky­mo vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ro­se Lie­tu­vo­je, - jiems iš­spręs­ti, tei­si­nin­kų ver­ti­ni­mu, rei­ka­lin­gas de­ta­lus ES Tei­sin­gu­mo Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mas.

At­siž­velg­da­mos į šį trū­ku­mą, bend­ro­vės „Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui, nag­ri­nė­jan­čiam skun­dą dėl Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio kon­kur­so są­ly­gų ir jo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos, pa­tei­kė pra­šy­mą kreip­tis iš­aiš­ki­ni­mo į ES Tei­sin­gu­mo Teis­mą.

Lau­ros Po­vi­lai­tie­nės, „Kau­no ke­lių“ ju­ris­tės, tei­gi­mu, pieš ke­le­tą mė­ne­sių tik dėl vie­no iš gin­či­ja­mų klau­si­mų Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas yra su­for­ma­vęs iš­sa­mią ir vi­sa­pu­siš­ką pra­kti­ką – kad sa­vo na­tū­ra skir­tin­gi ob­jek­tai ne­tu­rė­tų bū­ti jun­gia­mi į vie­ną bend­rą vie­šą­jį pir­ki­mą, jei lie­ka ma­žiau bū­dų per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos tiks­lams pa­siek­ti.

Ne­tu­ri kuo rem­tis ver­tin­da­mi, ar ne­pa­žei­dė ES direktyvų

„Vis dėl­to šia­me vie­ša­ja­me pir­ki­me iš­ky­la ma­žiau­siai dar pen­ki skir­tin­gi ES tei­sės, ku­rios pri­va­lu lai­ky­tis vi­soms ins­ti­tu­ci­joms ES ša­ly­se na­rė­se, tai­ky­mo klau­si­mai. Dėl šių as­pek­tų aiš­ki­ni­mo iki šiol nė­ra iš­sa­miai kal­bė­jęs ne tik Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas, bet ir Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mas, to­dėl by­lą nag­ri­nė­jan­tis Lie­tu­vos Ape­lia­ci­nis teis­mas ne­tu­ri pa­kan­ka­mai pra­kti­kos, ku­ria ga­lė­tų rem­tis spręs­da­mas Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio kon­kur­so są­ly­gų ir jo or­ga­ni­za­vi­mo tei­sė­tu­mo klau­si­mą“, – tei­gė Va­di­mas Ko­lo­so­vas, „Lat­vi­jas til­ti“ Tei­sės de­par­ta­men­to va­do­vas.

Vil­niaus ap­link­ke­lio kon­kur­sas or­ga­ni­zuo­ja­mas re­mian­tis Lie­tu­vos tei­sės ak­tais, ku­rie įgy­ven­di­na bend­rą­sias ES pir­ki­mų ir per­žiū­ros di­rek­ty­vas, to­dėl teis­mai, pri­im­da­mi spren­di­mus, tu­ri įver­tin­ti, ar vyk­dant kon­kur­są nė­ra pa­žei­džia­mos ES tei­sės nor­mos ir pri­nci­pai.

ES Tei­sin­gu­mo Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mai pa­de­da teis­mams skir­tin­go­se ES ša­ly­se vie­no­dai aiš­kin­ti bei tai­ky­ti ES tei­sės ak­tų nuo­sta­tas ir for­muo­ti bend­rą pra­kti­ką vi­so­se ES ša­ly­se na­rė­se. Į ES Tei­sin­gu­mo Teis­mą iš­aiš­ki­ni­mo ga­li kreip­tis tik ša­lių teis­mai.

Ieš­ki­nį at­siė­mė pri­si­jun­gu­si prie nu­ga­lė­to­jų

Įta­ri­mus, kad ap­link­ke­lio kon­kur­sas ne­vy­ko skaid­riai, su­stip­ri­na fak­tas, kad vie­na iš kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų kon­sor­ciu­mo da­ly­vė AUB „A­XIS Po­wer“ dėl kon­kur­so są­ly­gų ne­tei­sė­tu­mo bu­vo pa­tei­ku­si skun­dą Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai ir ieš­ki­nį teis­mui. Ta­čiau vė­liau „A­XIS Po­wer“ ieš­ki­nį at­siė­mė ir bu­vo pa­skelb­ta kar­tu su „Kau­no til­tais“ bei ki­to­mis bend­ro­vė­mis taip pat da­ly­vau­sian­ti ap­link­ke­lio sta­ty­bos dar­buo­se.

Kon­kur­są lai­mė­ju­sios bend­ro­vės „Kau­no til­tai“ eko­no­mi­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Pra­nas Be­ne­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“ yra pa­tvir­ti­nęs, kad „Kau­no til­tai“ tech­no­lo­giš­kai ga­lė­tų at­lik­ti to­kios apim­ties dar­bus vie­ni. Klau­si­mas yra tik ter­mi­nas.

„Lat­vi­jas til­ti“ ir „Kau­no ke­liai“ pa­siū­ly­mų kon­kur­se ne­tei­kė ir krei­pė­si į teis­mą dėl to­kiems kon­kur­sams ne­bū­din­gų, sku­bo­tų ir, kaip įta­ria­ma, ne­skaid­rių kon­kur­so są­ly­gų. Jei bend­ro­vės pa­siū­ly­mus bū­tų pa­tei­ku­sios, jos ne­bū­tų ga­lė­ju­sios aps­kųs­ti kon­kur­so są­ly­gų teis­mui, nes to­kia nuo­sta­ta bu­vo įtrauk­ta į kon­kur­so są­ly­gas.

„Kon­kur­so ren­gė­jai ap­sid­raus­da­mi bu­vo įtrau­kę nuo­sta­tą, kad pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mas reiš­kia, jog su­tin­ka­me su vi­so­mis kon­kur­so nuo­sta­to­mis. Ta­čiau taip nė­ra – mū­sų įsi­ti­ki­ni­mu, kon­kur­so są­ly­gos prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos ir ES vie­šo­jo pir­ki­mo pri­nci­pams ir ge­ra­jai pra­kti­kai. Pa­si­ra­šius su­tar­tį su pa­skelb­tais kon­kur­so nu­ga­lė­to­jais Lie­tu­vos ir ES gy­ven­to­jų pi­ni­gai bū­tų iš­leis­ti ne­efek­ty­viai ir ne­skaid­riai“, – pa­žy­mė­jo Ra­mū­nas Ši­li­nis, „Kau­no ke­lių“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami