Ar atsiras Lietuvoje super prabangaus „Rolls-Royce“ kabrioleto pirkėjų?

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-15 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-15 06:00
„Rolls-Royce Dawn“ Gamintojo nuotraukos
Pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos „Rolls-Roy­ce“ pri­sta­tė nau­ją mo­de­lį at­vi­ru sto­gu – „Dawn“. Iš­skir­ti­nės pra­ban­gos, kom­for­to ir di­zai­no au­to­mo­bi­lį pats ga­min­to­jas va­di­na „sek­sua­liau­siu ka­da nors su­kur­tu „Rolls-Roy­ce“. Be ki­ta ko, kon­cer­nas gi­ria­si, kad tai – ty­liau­sias pa­sau­ly­je kab­rio­le­tas.

„Ne vel­tui šį au­to­mo­bi­lį „Rolls-Roy­ce“ pa­va­di­no „Dawn“ (iš­ver­tus iš ang­lų k. – auš­ra), nes jis iš tie­sų žy­mi nau­ją eta­pą su­per pra­ban­gių kab­rio­le­tų seg­men­te ir do­va­no­ja įkvė­pi­mą bei jau­du­lį, ku­rį su­tei­kia ry­ti­niai auš­ros spin­du­liai. „Dawn“ tu­ri tai, į ką pri­vers ly­giuo­tis ki­tus pra­ban­gių kab­rio­le­tų ga­min­to­jus – jis pra­ban­gus, au­ten­tiš­kas, kla­si­ki­nis, ir tuo pa­čiu šiuo­lai­kiš­kas bei so­cia­lus. So­cia­lus tuo, kad tai pir­ma­sis kab­rio­le­tas is­to­ri­jo­je, ku­ria­me pa­to­giai jau­sis ga­li­nė­se sė­dy­nė­se sė­din­tys as­me­nys“, – sa­kė bend­ro­vės „Kras­ta Au­to“, ku­ri Lie­tu­vo­je tar­pi­nin­kau­ja įsi­gy­jant „Rolls-Roy­ce“ au­to­mo­bi­lius, at­sto­vas Mar­ty­nas Lu­ko­šiū­nas.

„Rolls-Roy­ce Dawn“ mo­de­lio kai­na pra­si­dės nuo kiek dau­giau nei 335 tūkst. eu­rų. Pa­sak M. Lu­ko­šiū­no, per pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus „Kras­ta Au­to“ pa­dė­jo įsi­gy­ti ke­le­tą pra­ban­gių „Rolls-Roy­ce“ mo­de­lių pir­kė­jams iš Lie­tu­vos. „Kiek­vie­nas to­kio au­to­mo­bi­lio pir­ki­mas yra la­bai in­di­vi­dua­li­zuo­tas, bū­si­ma­sis sa­vi­nin­kas ga­li su­si­komp­lek­tuo­ti pa­čią įvai­riau­sią pra­ban­gos ir kom­for­to įran­gą, pa­pras­tai ap­si­lan­ko ir pa­čio­je ga­myk­lo­je“, – sa­kė M. Lu­ko­šiū­nas.

Kom­for­tas vi­siems keturiems

Nau­ja­jam pra­ban­gos še­dev­rui „Rolls-Roy­ce“ da­vė „Dawn“ var­dą taip pa­brė­žiant au­to­mo­bi­lio su­tei­kia­mą emo­ci­ją, uni­ka­lu­mą ir kil­nią pri­gim­tį. 1950-1954 m. lai­ko­tar­piu „Rolls-Roy­ce“ in­di­vi­dua­liems klien­tams pa­ga­mi­no 28 „Sil­ver Dawn“ mo­de­lius, ku­rie bu­vo itin iš­skir­ti­niai ir re­ti. Nau­ja­sis „Dawn“ mo­de­lis taps šiuo­lai­ki­niu „Sil­ver Dawn“ ati­tik­me­niu, ir „žy­mi nau­ją eta­pą itin pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių at­vi­ru sto­gu seg­men­te“.

Kon­cer­no ma­ny­mu, lig­šio­li­niuo­se kab­rio­le­tuo­se mon­tuo­ja­mos ne­pa­to­gios ga­li­nės sė­dy­nės yra ne kas ki­ta kaip „ga­min­to­jų ne­su­ge­bė­ji­mas su­de­rin­ti nu­ima­mą sto­gą su erd­ve ba­ga­ži­nei ir ga­li­niams ke­lei­viams“. „Rolls-Roy­ce“ yra ne tik pui­kūs au­to­mo­bi­liai, bet ir tam ti­kra so­cia­li­nė erd­vė, – pa­žy­mė­jo „Rolls-Roy­ce“ di­zai­no va­do­vas Gi­le­sas Tay­lo­ras. – Bū­tų bu­vę smerk­ti­na su­kur­ti to­kį „Dawn“, ku­ris bū­tų pa­to­gus tik ke­liau­jan­tiems dvie­se. Tai­gi, kur­da­mi „Dawn“ mes ne­da­rė­me jo­kių komp­ro­mi­sų, ir už­ti­kri­no­me kom­for­tą ir pra­ban­gą vi­siems ke­tu­riems šiuo sti­lin­gu au­to­mo­bi­liu ke­liau­jan­tiems as­me­nims.“

Iš iš­orės aki­vaiz­du, kad „Rolls-Roy­ce Dawn“ iš­lai­kė pa­grin­di­nius šiam pra­ban­giam bri­tiš­kam au­to­mo­bi­liui bū­din­gus di­zai­no ele­men­tus – il­gą, iš­ki­lų au­to­mo­bi­lio va­rik­lio dang­tį, to­li į prie­kį „nus­tum­tą“ prie­ki­nių ra­tų ašį, stat­me­ną ir ma­sy­vų, bet tuo pa­čiu ele­gan­tiš­ką ir pra­ban­gų prie­kį, sti­lin­gai smai­lė­jan­tį ir at­si­ki­šu­sį au­to­mo­bi­lio ga­lą, aukš­tą „pe­čių“ li­ni­ją.

Pa­tiks ro­man­ti­kos mėgėjams

Ga­min­to­jas tei­gia, kad nors „Dawn“ nau­do­ja tą pa­čią ba­zę, kaip „Wraith“ mo­de­lis, net 80 proc. kė­bu­lo de­ta­lių yra sa­vi­tos. Iš­skir­ti­niu in­ži­ne­ri­niu spren­di­mu pa­si­žy­mi nu­lei­džia­mas sto­gas, ku­ris pa­ky­la ar nu­si­lei­džia be gar­so per 22 se­kun­des, ir tą ga­li­ma da­ry­ti au­to­mo­bi­liui va­žiuo­jant iki 50 km/val. grei­čiu. „Rolls-Roy­ce“ į „Dawn“ pa­si­rin­ko mon­tuo­ti me­džia­gi­nį sto­gą dėl jo es­te­ti­kos, ro­man­tiš­ku­mo ir tin­ka­mu­mo. Kaip tvir­ti­na kon­cer­nas, „nė­ra nie­ko ro­man­tiš­kiau nei va­žiuo­ti „Rolls-Roy­ce“ kab­rio­le­tu nak­ties me­tu ir gir­dė­ti į sto­gą bar­be­nan­tį lie­tų“, ir tą kon­cer­nas ži­no iš po­kal­bių su sa­vo klien­tais.

Spe­cia­liai au­to­mo­bi­liui „Rolls-Roy­ce“ su­kū­rė ir pa­dan­gas, mon­tuo­ja­mas ant 20 ar­ba 21 co­lio skers­mens rat­lan­kių. Tai „run-flat“ ti­po pa­dan­gos, ku­rią pra­dū­rus, „Dawn“ ga­li va­žiuo­ti to­liau – dar apie 160 km, ir net iki 80 km/val. grei­čiu. Tai lei­do ga­min­to­jui at­si­sa­ky­ti at­sar­gi­nės pa­dan­gos ir su­tau­py­ti vie­tos ba­ga­žo sky­riu­je.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami