REKLAMA

Ar tikrai verta skubėti kelyje?

Adelė AGLINSKAITĖ 2014-09-22 09:55
Adelė AGLINSKAITĖ
2014-09-22 09:55
Rekonstruotuose ir dar teberekonstruojamuose Lietuvos keliuose ir gatvėse avaringumo statistika išlieka grėsminga. LAKD archyvo nuotrauka
Kiek­vie­nas iš­si­ruo­šęs į il­ges­nę ke­lio­nę ga­li pa­tvir­tin­ti, kad rie­dė­ti tvar­kin­gu ke­liu – ti­kras ma­lo­nu­mas. Nors Lie­tu­vos ke­liai šian­dien – tvar­ko­mi kaip nie­kad, die­gia­mos sau­gos in­ži­ne­ri­nės prie­mo­nės ne vi­sa­da ap­sau­go nuo gat­vė­se ir ke­liuo­se ma­to­mų su­mai­to­tų au­to­mo­bi­lių vaiz­dų. Daž­na to­kių re­gi­nių prie­žas­tis – vir­šy­tas leis­ti­nas grei­tis. Il­gą lai­ką vi­so­mis prie­mo­nė­mis su grei­čio mė­gė­jais ko­vo­ję ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nai ga­li pa­liu­dy­ti, kad si­tua­ci­ja Lie­tu­vos ke­liuo­se iš­lie­ka ga­na įtemp­ta, ta­čiau sau­gaus eis­mo švie­ti­mu su­si­rū­pi­nu­sių ins­ti­tu­ci­jų pa­gal­ba kin­tan­tys ne­lai­mių ke­liuo­se ro­dik­liai su­tei­kia vil­ties.

Grei­tes­niam su­si­sie­ki­mui – ge­res­ni keliai

Kiek­vie­nais me­tais Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja įdie­gia virš 100 eis­mo sau­gu­mą ge­ri­nan­čių in­ži­ne­ri­nių prie­mo­nių: net ir ma­žiau­sių kai­mų ir mies­te­lių gy­ven­to­jai ga­li grei­tai ir sau­giai nu­vyk­ti į vie­tas, ku­rios anks­čiau bu­vo su­nkiai pa­sie­kia­mos, o su­tvar­ky­ti di­des­ni re­gio­ni­nės reikš­mės ke­liai į Lie­tu­vą pri­trau­kia vis dau­giau kai­my­ni­nių ša­lių tu­ris­tų.

Ge­rė­jan­ti ke­lių ko­ky­bė ne tik ge­ri­na su­si­sie­ki­mą, bet ir trum­pi­na ke­lio­nės lai­ką. Did­mies­čiuo­se dir­ban­tys, bet kiek at­okiau nuo jų gy­ve­nan­tys žmo­nės ga­li grei­tai pa­siek­ti na­mus, o Lie­tu­vo­je dar­bo rei­ka­lais ke­liau­jan­tys vers­li­nin­kai vis daž­niau pa­ste­bi, kad pa­ly­gi­nus su anks­tes­niais me­tais, per tą pa­tį lai­ką at­lie­ka­mų dar­bu skai­čius ge­ro­kai iš­au­go.

Džiu­gi­na ir tai, kad nuo 2006 me­tų taip va­di­na­mų „juo­dų­jų dė­mių“ vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se skai­čius su­ma­žė­jo nuo 267 iki 37, o dėl kas­met ke­liuo­se įdie­gia­mų virš 20 km ati­tva­ri­nių sis­te­mų, apie 5 km apš­vie­ti­mo, re­kons­truo­ja­mų ava­rin­gų san­kry­žų, įren­gia­mų nau­jų pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų sau­giau jaus­tis ga­li kiek­vie­nas eis­mo da­ly­vis.

Pa­si­se­ka ne visiems

Ta­čiau ne­lai­mės ke­liuo­se ap­len­kia ne vi­sus. Anykš­čiuo­se dir­ban­tis, bet daž­nai Vil­nių ir ki­tus Lie­tu­vos mies­tus dar­bo rei­ka­lais lan­kan­tis pe­da­go­gas Sta­nis­lo­vas jau ne kar­tą yra pa­te­kęs į eis­mo įvy­kį, ku­rio prie­žas­tis – ki­to vai­ruo­to­jo vir­šy­tas leis­ti­nas grei­tis. „Pap­ras­tai ke­liau­ju kar­tu su šei­ma ar mo­ki­niais, to­dėl leis­ti­no grei­čio sten­giuo­si ne­vir­šy­ti, bet taip jau nu­ti­ko, kad ne sy­kį esu su­si­dū­ręs su ne­at­sa­kin­gais vai­ruo­to­jais“, – pa­sa­ko­ja vy­ras.

Kaip vie­ną iš la­biau­siai jį ir jo šei­mą su­krė­tu­sių įvy­kių pe­da­go­gas pri­si­me­na pra­ėju­sių me­tų žie­mą įvy­ku­sią ava­ri­ją: „Prieš pat di­džią­sias me­tų šven­tes su du­kra ke­lia­vau į Vil­nių. Ži­no­jau, kad eis­mo są­ly­gos su­nkios: spau­dė šal­tu­kas, kur ne kur pa­si­ro­dy­da­vo šlapd­ri­ba, ke­lias bu­vo sli­dus, tad nie­kur ne­sku­bė­jau, dai­riau­si ap­lin­kui. Pa­ste­bė­jau, kad ma­ne no­ri lenk­ti di­de­liu grei­čiu le­kian­tis au­to­mo­bi­lis, pa­si­trau­kiau į ša­li­ke­lę, ta­čiau iš pa­skos at­le­kian­tis au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė trans­por­to prie­mo­nės ir lenk­da­mas už­ka­bi­no ma­no au­to­mo­bi­lį. Lė­kiau tie­siai į ša­li­ke­lę, vi­sa lai­mė, kad su­ge­bė­jau iš­tie­sin­ti vai­rą ir vis­kas bai­gė­si ga­na sėk­min­gai, tik grei­tį vir­ši­jęs jau­nuo­lis bu­vo iš­tik­tas šo­ko. Pa­si­ro­do, nau­juo­ju au­to­mo­bi­liu va­žia­vo iš sa­lo­no ir no­rė­jo iš­mė­gin­ti vi­są jo grei­tį. Te­ko ne tik aiš­kin­tis į įvy­kio vie­tą at­vy­ku­siai po­li­ci­jai, bet ir rau­do­nuo­ti prieš au­to­mo­bi­lį nu­pir­ku­sį tė­tį“.

Sta­nis­lo­vo tei­gi­mu, liūd­na kai itin jau­ni ir ne­pa­ty­rę vai­ruo­to­jai ne­pa­si­ren­ka sau­gaus grei­čio, ta­čiau dar skau­džiau, kai dėl jų kal­tės nu­ken­čia vi­sai nie­kuo dė­ti žmo­nės.

„Ma­no pa­tir­tis, dė­kui Die­vui, iki šiol sėk­min­ga, bet ra­jo­ne tu­ri­me ir la­bai liūd­nų pa­vyz­džių. Vi­sa nuo­sta­bių ir la­bai ger­bia­mų me­di­kų šei­ma žu­vo po vil­ki­ko ra­tais. Ži­no­ma, sa­vo ga­lė­jo pa­da­ry­ti ir nuo­var­gis, mat ava­ri­ja įvy­ko tam­siuo­ju par­os me­tu, ta­čiau, ma­nau, kad grei­tis čia ir­gi bus pa­ki­šęs ko­ją“, – sa­kė pa­šne­ko­vas. Pe­da­go­gas dar pri­dū­rė, kad nie­kuo­met ne­sup­ras ir ne­pa­tei­sins ke­ly­je be prie­žas­ties sku­ban­čių, sa­vo ir ki­to gy­vy­be ri­zi­kuo­jan­čių vai­ruo­to­jų.

Sta­tis­ti­ka – ir džiu­gi­na, ir ver­čia sunerimti

Nors Sta­nis­lo­vui ir eis­mo įvy­kius su­kė­lu­siems vai­ruo­to­jams di­des­nių su­ža­lo­ji­mų iš­veng­ti pa­vy­ko, pa­sta­rų­jų me­tų eis­mo įvy­kių ke­liuo­se sta­tis­ti­ka vis dar ver­čia ne­ri­mau­ti.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, iki šių me­tų rug­sė­jo 18 die­nos Lie­tu­vos ke­liuo­se ir gat­vė­se jau žu­vo 176 žmo­nės. 2013 m. bu­vo žu­vę sep­ty­niais ma­žiau – 169. Nuo 2007 iki 2013 m. pa­tei­kia­mo­je ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­ko­je skai­čiai iš­ties ne­ma­ži, ta­čiau 2013 m. duo­me­ni­mis, žu­vu­sių­jų Lie­tu­vos ke­liuo­se skai­čius bu­vo ko­ne 3 kar­tus ma­žes­nis nei 2007 m.

Gy­vy­bės sau­go­mos akcijomis

Nors skau­dūs įvy­kiai ke­ly­je il­gam įstrin­ga at­min­ty­je – tu­ri­me iš ko pa­si­mo­ky­ti. Tai pui­kiai ži­no Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ir ki­tos sau­giu eis­mu ke­liuo­se be­si­rū­pi­nan­čios ins­ti­tu­ci­jos. Jų vyk­do­mų ak­ci­jų me­tu itin di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas šei­mų ir ypač – ma­žiau­sių­jų švie­ti­mui apie sau­gų eis­mą ke­liuo­se. Pa­grei­tį jau įgi­jo šeš­tus me­tus su Lie­tu­vos vys­ku­pi­jo­mis, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tu vyk­do­mas pro­jek­tas „Sau­go­ki­me vie­ni ki­tus ke­liuo­se“, svar­biau­sias idė­jas su­dė­jęs ir į to pa­ties pa­va­di­ni­mo švie­čia­mą­jį lei­di­nį. Mo­ki­nių kon­kur­sas „Sau­go­ki­me jau­nas gy­vy­bes ke­liuo­se“ jau dau­ge­lį me­tų ska­ti­na mo­ki­nius su­si­pa­žin­ti su Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis, jų lai­ky­tis eis­mo ap­lin­ko­je bei su­vok­ti ke­liuo­se ir gat­vė­se ty­kan­čias grės­mes.

Šios ir ki­tos Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­mos ak­ci­jos bei ren­gi­niai vi­suo­me­nei pa­de­da su­pras­ti sau­gaus grei­čio ke­ly­je svar­bą ir už­ti­krin­ti, kad jį vir­ši­jan­čių ir sa­vo bei ki­tų gy­vy­bė­mis ri­zi­kuo­jan­čių vai­ruo­to­jų pa­si­tai­ky­tų vis ma­žiau.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo ministerijos

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Anykštėnas  195.182.86.140 2014-09-22 14:43:04
Malonu skaityti, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kelius tvarko kaip niekad. Tačiau faktas toks, kad eilę metų krašto kelio Anykščiai - Molėtai, būklė Anykščių rajone, stabiliai prastėja. Ši problema žinoma ir susisiekimo ministrui.
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami