Ateityje – dar daugiau miesto visureigių

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-30 06:00
Takayuki Katsuda: "Miesto visureigių segmentas turi dar daug potencialo ir artimiausiais metais vėl matysime, kaip tradiciniai sedanų vairuotojai persėda į visureigius." Tomo Fedaravičiaus nuotrauka
Nau­ja „plau­kio­jan­čio sto­go skry­bė­le" pa­si­puo­šęs pra­ban­gus ket­vir­tos lai­dos „Le­xus RX“ į Lie­tu­vą at­plau­kė dar rugp­jū­čio pa­bai­go­je, prieš ofi­cia­lią jo Eu­ro­pos prem­je­rą Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­odo­je. Dėl „Toyo­tos“ kor­po­ra­ci­jai pri­klau­san­čios pre­mium mar­kės „Le­xus“ per­ka­miau­sio vi­su­rei­gio, prieš jį pri­sta­tant pa­sau­liui, vi­rė daug už­ku­li­si­nių gin­čų, o pir­mi­nis jo eks­ter­je­ras bu­vo kei­čia­mas, kai ne­įti­ko pa­čiam „Toyo­tos“ pre­zi­den­tui Akio Toyo­dai.

Dis­ku­si­jos griež­tos hie­rar­chi­jos pri­nci­pais val­do­mo­se ja­po­nų kor­po­ra­ci­jo­se vyks­ta kiek ki­taip nei „ho­ri­zon­ta­lio­se“ va­ka­rie­čių vers­lo or­ga­ni­za­ci­jo­se. Le­mia­mam vy­riau­sio­jo va­do­vo žo­džiui pa­klūs­ta­ma. To­dėl, kai A. Toyo­da ge­ne­ra­li­nės RX per­žiū­ros me­tu par­eiš­kė esąs ne­pa­ten­kin­tas RX pro­to­ti­po iš­vaiz­da, nes kė­bu­lo li­ni­jos ir kam­puo­tu­mas ne­atro­dė it „žen­gę į gy­ve­ni­mą“ iš pir­mi­nių di­zai­ne­rių es­ki­zų, tai reiš­kė il­gas be­mie­ges nak­tis RX ko­man­dai, kol kė­bu­le bu­vo iš­gau­tos „aš­trios ir sod­rios“ li­ni­jos.

Nau­ja­sis „Le­xus RX“ ne tik leis pa­ten­kin­ti šios mar­kės ger­bė­jų lū­kes­čius, bet ir pa­dės pri­trauk­ti nau­jų klien­tų to­liau aug­sian­čiam mie­to vi­su­rei­gių seg­men­tui – tuo ne­abe­jo­jo jau an­trą RX lai­dą ku­rian­tis vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius Ta­kayu­ki Katsuda, su ku­riuo pa­si­kal­bė­ti "Lie­tu­vos ži­nios" tu­rė­jo iš­skir­ti­nę pro­gą vos šiam ati­den­gus nau­ją­jį sa­vo kū­ri­nį Frank­fur­to par­odos sce­no­je.

Iš­peš­ti iš kor­po­ra­ci­jos "Toyo­ta" at­sto­vų dau­giau, nei pa­tei­kia­ma ofi­cia­liuo­se pra­ne­ši­muo­se, - itin re­ta ga­li­my­bė. Nors nau­jo­jo RX pir­kė­jai Lie­tu­vo­je mies­to vi­su­rei­gio komp­lek­ta­ci­ją grei­čiau­siai ga­lės rink­tis iš dvie­jų va­rik­lių – 2,0 li­trų ben­zi­nio su dvi­gu­ba (twin scroll) tur­bi­na ar­ba hib­ri­di­nės pa­va­ros su 3,5 li­tro ben­zi­ni­niu ir elek­tros va­rik­liais, jau da­bar ne­abe­jo­ja­ma, kad an­tra­sis va­rian­tas bus po­pu­lia­riau­sias. Iki šiol net 9 iš 10 Lie­tu­vo­je par­duo­da­mų yra bū­tent hib­ri­di­niai mo­de­liai. Pa­sak T. Kat­su­dos, „Le­xus“ pir­kė­jai Lie­tu­vo­je, spren­džiant iš to­kios ten­den­ci­jos, yra prog­re­sy­vūs, į nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas ir ap­lin­ko­sau­gos spren­di­mus orien­tuo­ti eu­ro­pie­čiai.

„Mes itin džiau­gia­mės sa­vo lai­mė­ji­mais Eu­ro­po­je, kur mū­sų iš­to­bu­lin­ta vi­siš­kai hib­ri­di­nės sis­te­mos tech­no­lo­gi­ja su­lau­kia itin pla­taus mas­to pri­pa­ži­ni­mo. Net gim­to­jo­je Ja­po­ni­jo­je hib­ri­di­nių RX par­da­vi­mas yra men­kes­nis – su­da­ro pu­sę, o di­džiau­sio­je „Le­xus“ rin­ko­je JAV – tik apie 15 proc. par­da­vi­mo. Jei ma­ny­si­me, kad van­de­ni­liu va­ro­mi au­to­mo­bi­liai yra trans­por­to at­ei­tis, tai vi­siš­kai hib­ri­di­nė, „Toyo­tos“ puo­se­lė­ja­ma tech­no­lo­gi­ja yra „a­tei­tis šian­dien“, - sa­kė T. Kat­su­da.

Nau­jos proporcijos

Vie­nas es­mi­nių pa­ge­ri­ni­mų, ly­gi­nant anks­tes­nią­ją ir nau­ją­ją RX lai­das, pa­sak vy­riau­sio­jo in­ži­nie­riaus, yra va­rik­lio sky­riaus pert­var­ka. At­li­ku­siems va­rik­lio ir ki­tos ge­le­žies po ka­po­tu dis­lo­ka­ci­jos ir tvir­ti­ni­mo re­vi­zi­ją RX in­ži­nie­riams pa­vy­ko iš­gau­ti ge­res­nius su­ki­mo­si stan­du­mo par­ame­trus – nau­ja­sis RX ta­po dar leng­viau ir sta­bi­liau val­do­mas ke­ly­je, ne­at­si­sa­kant vai­ra­vi­mo kom­for­to.

„Ki­tas itin svar­bus da­ly­kas, ku­rio iš­kart ėmiau­si pra­dė­jęs ket­vir­to­sios RX lai­dos pro­jek­tą, yra nau­jos pro­por­ci­jos – ra­tų ba­zės il­gi­ni­mas, pa­dė­jęs ne tik pa­ge­rin­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo cha­rak­te­ris­ti­kas, bet ir - svar­biau­sia – lei­dęs su­kur­ti dau­giau kom­for­to sa­lo­ne. Da­bar an­tro­je sė­dy­nių ei­lė­je kur kas dau­giau vie­tos ir ga­li iš­si­tek­ti du su­au­gę žmo­nės. Pa­pil­do­mo eksp­re­sy­vu­mo ir tvir­tu­mo ke­ly­je nau­ja­jam RX taip pat tei­kia di­des­ni ra­tai – vie­toj 19 da­bar jie 20 co­lių. Šiuos po­ky­čius lė­mė tiek bend­ros mies­to vi­su­rei­gių to­bu­lė­ji­mo ten­den­ci­jos, tiek ir „Le­xus“ klien­tų lū­kes­čiai, ku­rių mes la­bai pa­iso­me", - pa­žy­mė­jo T. Kat­su­da.

Dau­giau pra­ktiš­ku­mo ir vie­tos RX už­pa­ka­li­nė­je da­ly­je itin rei­ka­lau­ja ga­min­to­jo klien­tai Šiau­rės Ame­ri­ko­je, o „Le­xus“ par­da­vi­mo va­do­vas JAV anks­čiau net yra par­eiš­kęs, jog tre­čia sė­dy­nių ei­lė RX mo­de­ly­je treč­da­liu pa­kel­tų šio ga­min­to­jo po­pu­lia­riau­sio vi­su­rei­gio par­da­vi­mą.

Ta­čiau T. Kat­su­da LŽ ne­igė kal­bas, jog ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je iš­vy­si­me sep­tyn­vie­tį RX, nors mar­kės ger­bė­jai in­ter­ne­to fo­ru­muo­se dis­ku­tuo­ja apie nuo­ša­lio­se ban­dy­mų tra­so­se už­fik­suo­tą sep­tyn­vie­tį RX pro­to­ti­pą. Pa­sak pa­šne­ko­vo, no­rint įtai­sy­ti tre­čią sė­dy­nių ei­lę tek­tų at­si­sa­ky­ti verž­laus kė­bu­lo di­zai­no, au­to­mo­bi­lio už­pa­ka­li­nė da­lis tap­tų kam­puo­ta ir gre­mėz­diš­ka. Trum­pai ta­riant, pra­ktiš­ku­mas nė­ra svar­biau­sia „Le­xus“ ver­ty­bė – tai la­biau „Toyo­tos“ sri­tis.

Dau­giau ga­lios - ma­žiau taršos

Šiuo me­tu apie treč­da­lį „Le­xus“ bend­ro­vės pir­kė­jų pa­sau­ly­je su­da­ro bū­tent RX mies­to vi­su­rei­gį įsi­gi­jan­tys klien­tai. To­dėl, T. Kat­su­dos tei­gi­mu, bend­ro­vė šį mo­de­lį sie­kia op­ti­ma­liai at­nau­jin­ti ne tik iš­oriš­kai, bet ir tech­no­lo­giš­kai – juk tai ga­min­to­jo flag­ma­nas. La­bai daug dė­me­sio ski­ria­ma hib­ri­di­nės pa­va­ros, pa­čių va­rik­lių ir pa­va­rų dė­žės efek­ty­vu­mui.

„Tu­ri­me su­de­rin­ti hib­ri­di­nė­je ver­si­jo­je nau­do­ja­mo At­kin­so­no cik­lo V6 va­rik­lio ga­lios di­dė­ji­mą su ma­žes­nių de­ga­lų są­nau­dų ir tar­šos sie­kiu. Dėl itin ar­šios kon­ku­ren­ci­jos mies­to vi­su­rei­gių seg­men­te iš mū­sų ti­ki­ma­si di­džiau­sių in­ži­ne­ri­nių lai­mė­ji­mų, bet, ki­ta ver­tus, ne­ga­li­me dėl to leis­ti iš­aug­ti ga­lu­ti­nei vi­su­rei­gio kai­nai“, - sa­kė RX vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius.

Pa­ly­gin­ti su anks­tes­nią­ja lai­da, į nau­ją­jį hib­ri­di­nį RX mon­tuo­ja­mos to pa­ties 3,5 l dar­bi­nio tū­rio jė­gai­nės ga­lia iš­au­go 10 AG – iki 259, o su­ki­mo mo­men­tas esant 4800 aps./min pa­di­dė­jo 17 Nm – iki 334. Kar­tu su elek­tros va­rik­lio ge­ne­ruo­ja­mais sū­kiais bend­ra hib­ri­di­nio mo­de­lio ga­lia - 300 AG. Maž­daug pu­sę li­tro de­ga­lų 100 ki­lo­me­trų tu­ri pa­dė­ti su­tau­py­ti ir vi­siš­kai nau­ja 8 laips­nių au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, pa­kei­tu­si 6 laips­nių dė­žę. Va­rian­tas su 2,0 l tur­bi­ni­ne pa­va­ra, pa­sak T. Kat­su­dos, tu­rė­tų la­biau pa­tik­ti tiems, ku­rie no­ri grei­tes­nės ak­ce­le­ra­ci­jos pa­sie­kiant di­des­nį nei mies­tuo­se lei­džia­mą grei­tį.

„Ma­no ma­ny­mu, mies­to vi­su­rei­gių seg­men­tas tu­ri dar daug po­ten­cia­lo ir ar­ti­miau­siais me­tais vėl ma­ty­si­me, kaip tra­di­ci­niai se­da­nų vai­ruo­to­jai per­sė­da į vi­su­rei­gius”, - sa­kė T. Kat­su­da.

Dar dau­giau kom­for­to tu­rė­tų su­teik­ti elek­tro­ni­niai „Sa­fe­ty Sys­tem+” pa­gal­bi­nin­kai. Elek­tro­ni­nės su­si­dū­ri­mo iš­ven­gi­mo, eis­mo juo­stos lai­ky­mo­si sis­te­mos bei au­to­ma­ti­nis to­li­mų­jų ir ar­ti­mų­jų ži­bin­tų per­jun­gi­mas su nau­ją­ja lai­da at­ke­liau­ja stan­dar­ti­nia­me RX pa­ke­te. T. Kat­su­dos tei­gi­mu, pa­gal­bi­nės elek­tro­ni­nės sis­te­mos to­bu­lė­ja taip spar­čiai, kad jau da­bar „Le­xus“ ir ki­ti tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je ly­de­riai ga­min­to­jai ga­lė­tų kur­ti sa­va­val­džius ar bent pu­siau sa­va­val­džius au­to­mo­bi­lius, ta­čiau tam rei­kia bend­res­nio di­džių­jų pa­sau­lio vy­riau­sy­bių, ga­min­to­jų ir vi­suo­me­nės su­ta­ri­mo - ko­kia kryp­ti­mi žengs vi­sa au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­ja.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Japs  213.102.11.215 2015-09-30 16:43:51
Japonai automoto visada geriausi. Uosto dulkes visi vokiečiai, o ką jau prancūzai. Arigato!
0 0  Netinkamas komentaras
Sofer  90.143.126.5 2015-09-30 16:22:57
Lexus idealios masinis. Ale tyk nedaug ju devetu pas mus ira,, bandziau mamulei IS rast koky taj varijanta be sansu.
0 0  Netinkamas komentaras
Ats  213.252.196.2 2015-09-30 15:55:41
Todel kad blondines uz x5 vairo nori bent tackoj jaustis virsininkes. net jei pamirsta degalinej pistolke is bako istruakt :)))
0 0  Netinkamas komentaras
Benas  217.147.36.231 2015-09-30 15:30:10
Nikaip nesuprantu kam mieste reikia visureigio. Kad ant borto uzlipus saligatviais vazinet? Toks pat durnumas kaip nudropinus sports auto per dirvonus vazinet.
1 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami