Atgabentus automobilius registruos paprasčiau

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-30 06:00
Iš kitų ES valstybių atgabentiems automobiliams nuo sausio 1 dienos  bus taikomos paprastesnės registracijos procedūros.  Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Nuo šių me­tų vi­du­rio įsi­ga­lio­ju­sios Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos, jas ly­din­tys įgy­ven­di­na­mie­ji tei­sės ak­tai bei su­kel­tas tiek vai­ruo­to­jų, tiek ir vers­li­nin­kų pa­si­pik­ti­ni­mas – tur­būt po­pu­lia­riau­sia su trans­por­tu su­si­ju­si šių me­tų te­ma. Įsta­ty­mą karšt­li­giš­kai puo­lė tai­sy­ti Sei­mas ir ki­tos at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos.

La­biau­siai vai­ruo­to­jus pa­pik­ti­nu­si nuo­sta­ta dėl au­to­mo­bi­lių iš­re­gis­tra­vi­mo lai­ko bu­vo su­švel­nin­ta - ter­mi­nas pra­tęs­tas nuo tri­jų mė­ne­sių iki pus­me­čio. Da­bar jau ga­li leng­viau at­si­pūs­ti ir nau­do­tus au­to­mo­bi­lius į Lie­tu­vą ga­be­nan­tys vers­li­nin­kai, mat su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo pa­keis­tos Mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių, prie­ka­bų ir šių trans­por­to prie­mo­nių su­de­da­mų­jų da­lių ati­tik­ties įver­ti­ni­mo tai­syk­lės. Pa­tai­sos nu­ma­to pa­pras­tes­nę nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo Lie­tu­vo­je pro­ce­dū­rą.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­dau­gė­jo į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją be­si­krei­pian­čių as­me­nų, ku­rie su­si­dū­rė su pa­pil­do­mais rei­ka­la­vi­mais, kai Lie­tu­vo­je ke­ti­no įre­gis­truo­ti ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se įsi­gy­tas nau­do­tas trans­por­to prie­mo­nes. Nuo šiol to­kias trans­por­to prie­mo­nes jie ga­lės įre­gis­truo­ti pa­pras­čiau“, – pa­žy­mė­jo R. Sin­ke­vi­čius.

Tek­da­vo pa­pil­do­mai sverti

Nau­ja­sis su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro įsa­ky­mas nu­ma­to, kad nau­do­tos trans­por­to prie­mo­nės, re­gis­truo­tos ki­to­se ES ša­ly­se su tos ša­lies na­cio­na­li­niais trans­por­to prie­mo­nės ti­po pa­tvir­ti­ni­mais, bus pri­pa­žįs­ta­mos Lie­tu­vo­je be pa­pil­do­mų ti­po pa­tvir­ti­ni­mo pro­ce­dū­rų.

Apie tai, kad dėl ati­tik­ties ver­ti­ni­mo tvar­kos, įsi­ga­lio­ju­sios nuo lie­pos mė­ne­sio, dau­giau­sia ken­tė­jo iš Pra­ncū­zi­jos apy­nau­jus au­to­mo­bi­lius ga­be­nan­tys Lie­tu­vos vers­li­nin­kai, LŽ jau ra­šė anks­čiau. Pra­ncū­zi­jos ga­min­to­jai au­to­mo­bi­lių tech­ni­niuo­se pa­suo­se daž­nai ne­nu­ro­do to­kio par­ame­tro kaip au­to­mo­bi­lio svo­ris, dėl to te­ko re­gis­truo­ja­mus au­to­mo­bi­lius Lie­tu­vo­je pa­pil­do­mai sver­ti.

„Gal ir ne­bū­tų la­bai di­de­lio var­go dėl to svė­ri­mo, jei ne ke­le­tas įtar­ti­nų da­ly­kų. Tar­ki­me, Vil­niaus tech­ni­nės eks­per­ti­zės cen­trai ka­žin ko­dėl siun­čia at­lik­ti svo­rio ma­ta­vi­mus tik į vie­ną vie­tą, esan­čią at­okia­me Kir­ti­mų mi­kro­ra­jo­ne. Čia už au­to­mo­bi­lio svė­ri­mą rei­ka­lau­ja­ma mil­ži­niš­kų pi­ni­gų - be­veik po 100 li­tų. Ži­nau, kad ki­tur sos­ti­nė­je ga­li­ma iš­si­vers­ti ir su 20 li­tų, ta­čiau ki­tų cen­trų pa­žy­mos eks­per­tams ne­tin­ka. Jei į Lie­tu­vą at­si­ve­ži iš kar­to ke­lias­de­šimt au­to­mo­bi­lių, svė­ri­mas smar­kiai ker­ta per ki­še­nę“, - tuo­met guo­dė­si LŽ pa­šne­ko­vai. At­ro­do, kad prieš di­džią­sias me­tų šven­tes jų mal­dos pa­ga­liau bu­vo iš­klau­sy­tos.

Kas­met at­sieis 4 mln. litų

Tuo me­tu Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nės pa­žy­mi, kad nau­jų Tech­ni­nių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir jų prie­ka­bų rei­ka­la­vi­mų ko­ky­biš­kas įgy­ven­di­ni­mas iš pa­ti­krą at­lie­kan­čių įmo­nių par­ei­ka­la­vo ne tik pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų, bet ir ge­ro­kai pa­di­di­no žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių są­nau­das.

„Nuo pra­ėju­sių me­tų pra­džios dar­bui tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) įmo­nė­se pa­pil­do­mai par­eng­ti 43 kon­tro­lie­riai. 2015 me­tų sau­sį bus ren­gia­ma nau­ja tech­ni­nės ap­žiū­ros kon­tro­lie­rių gru­pė. Tad 2014-2015 me­tais prie TA pa­ti­kros li­ni­jų stos dau­giau kaip 70 pa­pil­do­mai ap­mo­ky­tų kon­tro­lie­rių. Šis pa­di­dė­jęs dar­buo­to­jų skai­čius kas­met TA įmo­nėms kai­nuos pa­pil­do­mai iki 4 mln. li­tų", - sa­kė Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Aud­rius Glė­bus.

At­lie­kant trans­por­to prie­mo­nių pri­va­lo­mą­ją TA, rei­kia įgy­ven­din­ti vis griež­tė­jan­čius ES di­rek­ty­vų rei­ka­la­vi­mus, o pa­čios trans­por­to prie­mo­nės tam­pa vis su­dė­tin­ges­nės, tad TA įmo­nės pri­vers­tos vis dau­giau in­ves­tuo­ti į spe­cia­lią įran­gą, to­kią kaip grei­taei­giai ašių kel­tu­vai, spe­cia­lūs su­ka­mie­ji sto­vai, OBD ske­ne­riai, kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių ap­kro­vos im­ita­vi­mo įren­gi­niai ir kt.

„Ver­ti­nant eis­mo sau­gu­mo po­žiū­riu svar­bių sis­te­mų ir maz­gų tech­ni­nę būk­lę rei­ka­lau­ja­ma tai­ky­ti pa­pil­do­mas ti­kri­ni­mo prie­mo­nes. Pa­vyz­džiui, vai­ro me­cha­niz­mo ap­žiū­ra tu­ri bū­ti at­lie­ka­ma tiek su­su­kant vai­ruo­ja­muo­sius ra­tus iki kraš­ti­nių pa­dė­čių į kai­rę ir į de­ši­nę, kai ra­tai yra pa­kel­ti nuo že­mės ar­ba pa­sta­ty­ti ant spe­cia­lių su­ka­mų­jų sto­vų, tiek su­kant vai­ra­ra­tį, kai ra­tai yra įpras­ti­nė­je pa­dė­ty­je - vi­siš­kai ap­krau­ti sto­vi ant tvir­to pa­grin­do. Ra­tų guo­liai, pa­dan­gos ir pa­tys ra­tai tu­ri bū­ti ap­žiū­ri­mi su­kant pa­kel­tą ra­tą ir ra­tui rie­dant, prie­ka­bų stab­džių au­to­ma­ti­nis su­vei­ki­mas tu­ri bū­ti ti­kri­na­mas at­jun­gus val­dy­mo slė­gį“, - su­dė­tin­ges­nes TA at­li­ki­mo są­ly­gas pa­aiš­ki­no bend­ro­vės „Trans­por­to stu­di­jos“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ra­mū­nas Vė­la­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, at­siž­vel­giant į da­bar­ti­nį trans­por­to prie­mo­nių tech­no­lo­gi­jų ly­gį ir at­ski­rų sis­te­mų įta­ką sau­giam eis­mui, į ti­kri­na­mų po­zi­ci­jų są­ra­šą įtrauk­ta iš­sa­mes­nė elek­tro­ni­nių sis­te­mų pa­ti­kra, nu­sta­tant prie­vo­lę tech­ni­nės ap­žiū­ros me­tu pa­ti­krin­ti ne tik trans­por­to prie­mo­nė­je įreng­tų vi­di­nės diag­nos­ti­kos sis­te­mos in­di­ka­to­rių siun­čia­mus sig­na­lus, bet ir fi­ziš­kai pa­ti­krin­ti at­ski­rus kon­kre­čios sis­te­mos kom­po­nen­tus, tai ra­tų su­ki­mo­si grei­čio ju­tik­liai, elek­tros lai­dai, ki­tos su­de­da­mo­sios da­lys.

Mo­ka­me nebrangiai

Įsi­gy­ti įran­gos - tik vie­na me­da­lio pu­sė. Kur kas so­li­des­nių in­ves­ti­ci­jų rei­ka­lau­ja TA sto­čių mo­der­ni­za­vi­mas, di­di­nant jų pra­lai­du­mą. Du­ris at­vė­rė nau­jos TA sto­tys Ra­sei­niuo­se, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se, Ne­men­či­nė­je ir Kau­ne. Į sto­čių ir pri­va­žia­vi­mo ke­lių mo­der­ni­za­vi­mą bei tech­no­lo­gi­nę įran­gą Vil­niaus įmo­nė „Tuv­li­ta" in­ves­ta­vo 7,5 mln. li­tų, Klai­pė­dos „Trans­ko­na" - 4,2 mln., Tel­šių TAC - 3,5 mln. li­tų.

Iš vi­so per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus, įgy­ven­di­nant ES di­rek­ty­vos rei­ka­la­vi­mus, ša­lies TA įmo­nės, jų pa­čių tei­gi­mu, jau in­ves­ta­vo 23 mln. li­tų. In­ves­ti­ci­jos į trans­por­to prie­mo­nių ti­kri­ni­mo tech­no­lo­gi­jas, kom­piu­te­ri­nę ir ki­tą įran­gą su­da­ro 38 proc. ski­ria­mų lė­šų, vi­sa ki­ta skir­ta ga­my­bi­nių sta­ti­nių inf­ras­truk­tū­rai ir jai ge­rin­ti.

Ša­ly­je TA sto­tys dir­ba ir to­kio­se vie­to­se, į ku­rias per die­ną at­vyks­tan­čios trans­por­to prie­mo­nės skai­čiuo­ja­mos vie­ne­tais. Ne­pai­sant to­kių sto­čių nuo­sto­lin­gu­mo, jos iš­lai­ko­mos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se vei­kian­čių TA sto­čių lė­šo­mis.

Šių me­tų gruo­dį veik­lą ša­lia Vil­niaus, Avi­žie­niuo­se, pra­dė­jo nau­ja ke­tu­rių li­ni­jų TA sto­tis, ku­rio­je ap­tar­nau­ja­mi tik iš anks­to te­le­fo­nu ar in­ter­ne­tu už­si­ra­šę klien­tai.

Nors dar­bo są­nau­dos bei in­ves­ti­ci­jos ir iš­au­go, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių TA kai­na Lie­tu­vo­je ir to­liau iš­lie­ka vie­na ma­žiau­sių Eu­ro­po­je - 42 li­tai. Lat­vi­jo­je leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio tech­ni­nė ap­žiū­ra kai­nuo­ja 80 li­tų, Es­ti­jo­je - 110, Len­ki­jo­je - 83, Vo­kie­ti­jo­je - 211 li­tų.

Tie­sa, nuo ki­tų me­tų va­sa­rio 1 die­nos Lie­tu­vo­je tech­ni­nės ap­žiū­ros kai­na kils iki 50 li­tų. Taip da­lį di­des­nių są­nau­dų TA cen­trai "iš­ieš­kos" iš vai­ruo­to­jų ki­še­nės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami