Atitiko gabaritus: galiūnas Ž. Savickas sėdo į tikrą visureigį

LŽ red@lzinios.lt 2015-10-01 13:56

red@lzinios.lt 2015-10-01 13:56
Žydrūnas Savickas Organizatorių nuotrauka
Pra­ėju­sį se­zo­ną an­trą­ją vie­tą pa­sau­lio čem­pio­na­te ir „Ar­nold Strong­man Clas­sic“ tur­ny­re užė­męs Lie­tu­vos ga­liū­nas Žyd­rū­nas Sa­vic­kas jau kal­ba apie am­bi­ci­jas ki­tą­met su­sig­rą­žin­ti stip­riau­sio­jo ti­tu­lą ir pa­siek­ti dar vie­ną pa­sau­lio re­kor­dą. Kop­ti iki aukš­čiau­sio­sios pa­ky­los spor­ti­nin­kui pa­dės ir jo rė­mė­jais ta­pę au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo „Jeep“ at­sto­vai, su­tei­kę Ž. Sa­vic­kui ga­li­my­bė va­ži­nė­tis iš­skir­ti­nio pra­va­žu­mo pra­ban­gų­jį „Jeep Grand Che­ro­kee“ vi­su­rei­gį.

„At­vi­rai pri­si­pa­žin­siu – kai bu­vau vai­kas, sva­jo­jau tu­rė­ti ti­krą „Jeep“ vi­su­rei­gį ir pa­ga­liau ma­no sva­jo­nė iš­si­pil­dė. Šis dži­pas man pa­tin­ka tuo, kad yra erd­vus ir di­de­lis, tad tin­ka prie to­kių ga­liū­nų, kaip aš. Už šio au­to­mo­bi­lio vai­ro man sy­kį jau te­ko sė­dė­ti – per Me­tų au­to­mo­bi­lio ban­dy­mus ir tuo­met įspū­dį pa­da­rė pui­kus ke­lio ma­to­mu­mas, nes sė­di aukš­tai, bei pra­va­žu­mo sa­vy­bės – man pa­čiam kar­tais ten­ka au­to­mo­bi­liu įveik­ti pus­nis. Sma­gu, kad da­bar šį au­to­mo­bi­lį ga­lė­siu vai­ruo­ti kas­dien“, – sa­kė Ž. Sa­vic­kas.

„Au­tob­ra­va“ va­do­vas Lie­tu­vos ga­liū­nui įtei­kė rak­te­lius nuo pra­ban­gios komp­lek­ta­ci­jos „Jeep Grand Che­ro­kee“ au­to­mo­bi­lio, kai­nuo­jan­čio 60 tūkst. eu­rų. Jo vi­du­je spor­ti­nin­kas ras oda ap­muš­tas šil­do­mas ir ven­ti­liuo­ja­mas sė­dy­nes, me­džio ir chro­mo ap­dai­los ele­men­tus, vers­tos odos lu­bas su dvie­jų da­lių stog­lan­giu, itin ko­ky­biš­ką gar­so sis­te­mą. Ne ką ma­žes­nį įspū­dį pa­lie­ka ir au­to­mo­bi­lio iš­orė: at­nau­jin­to di­zai­no mo­de­lis at­ro­do verž­lus ir so­li­dus, ga­lin­gu­mą per­tei­kia 20 co­lių skers­mens spe­cia­laus di­zai­no ma­ti­niai po­li­ruo­ti rat­lan­kiai, LED die­nos švie­sos lem­pos ir „Bi-Xe­non“ ti­po prie­ki­niai ži­bin­tai, rea­guo­jan­tys į vai­ro pa­su­ki­mo kam­pą, taip ge­riau apš­vies­da­mi vin­giuo­tą ke­lią nak­tį. Tarp vi­su­rei­gio tech­no­lo­gi­jų – ir ki­to au­to­mo­bi­lio au­to­ma­ti­nio se­ki­mo funk­ci­ja, adap­ty­vi grei­čio pa­lai­ky­mo sis­te­ma, su­si­dū­ri­mo pre­ven­ci­jos tech­no­lo­gi­ja, ak­lo­sios zo­nos ste­bė­ji­mo sis­te­ma.

„Vi­sas pa­sau­lis ži­no, kad ti­kra­sis dži­pas yra tik vie­nas – tai „Jeep“ mar­kės au­to­mo­bi­lis. Ly­giai taip pat ži­no­me, kad ti­kra­sis pla­ne­tos ga­liū­nas ir­gi yra tik vie­nas – Žyd­rū­nas Sa­vic­kas. Ti­ki­me, kad jam pa­vyks ki­tų me­tų tur­ny­ruo­se tą įro­dy­ti taip leng­vai, kaip kad „Jeep Grand Che­ro­kee“ įvei­kia su­dė­tin­giau­sias ke­lių at­kar­pas“, – sa­kė įga­lio­to­jo „Jeep“ at­sto­vo Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je, įmo­nės „Au­tob­ra­va“ di­rek­to­rius Re­nal­das Gi­nei­ka.

Ž. Sa­vic­ko „Jeep Grand Che­ro­kee“ ne­tu­rės ne­įvei­kia­mų kliū­čių – 3,0 l dar­bi­nio tū­rio V6 va­rik­lis iš­vys­to 184 kW ga­lią ir ga­li vilk­ti iki 3500 kg kro­vi­nį. 8 laips­nių au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, įvai­rūs va­žia­vi­mo re­ži­mai, trau­kos val­dy­mo sis­te­mos ir pneu­ma­ti­nė pa­va­ra leis spor­ti­nin­kui sau­giai įveik­ti kliū­tis bet ko­kio­mis oro są­ly­go­mis.

Prie nau­ju­tė­lai­čio dži­po sė­dęs 40 m. ga­liū­nas tei­gė, kad no­ro trauk­tis iš šio spor­to dar ne­tu­ri. „Šią va­sa­rą pa­atos­to­ga­vęs pa­ju­tau, kad jau pa­siil­gau var­žy­bų. Be to, no­ri­si tu­rė­ti dar bent vie­ną la­bai ge­rą se­zo­ną ir kar­je­rą pa­baig­ti bū­nant aukš­tu­mo­je. 2016 me­tų se­zo­nui ke­liu tiks­lą su­sig­rą­žin­ti pir­mą­sias vie­tas pa­sau­lio čem­pio­na­te ir „Ar­nold Strong­man Clas­sic“ tur­ny­re bei dar pa­ge­rin­ti rąs­to kė­li­mo re­kor­dą – iki 230 ki­log­ra­mų“, – tei­gė Ž. Sa­vic­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Rimas  217.147.36.231 2015-10-02 07:18:03
Kiek supratau, tai nieks tos mašinos jam nepadovanojo, žurnalistas išsisuko gudriu žodžiu "suteikė". Bet tikras džipas Savickui tinka prie stoto. Nors jis bekelėj ne su viena nesėstų. Išlipa, pakelia ir perneša per pelkę ar pusnį, tik va batai išsipurvins.
0 0  Netinkamas komentaras
„Autobrava“ ,  78.61.44.28 2015-10-01 15:11:58
tai jau tikrai bravo , kad pasaulyje šlovinančiam Lietuva žmogui padovanojo mašina kuri prie širdies. Žydrūnui - sveikatos ir stiprybės ,šlovinant Lietuvos vardą.
2 1  Netinkamas komentaras
Tadas  188.29.165.75 2015-10-01 14:44:37
Nu nuo Jeep visi visureigiai ir prasidėjo.
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami