Atlikti techninę apžiūrą padės ir STT

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-04-06 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-04-06 06:00
Žadama, kad jau greitai ant techninės apžiūros centrų sienų kabės atmintinės, kuriose bus įspėjama apie gresiančias bausmes už korupcines veikas atliekant TA.  LŽ archyvo nuotrauka
At­ro­do, jau šie­met pe­rei­sian­čių pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA) vai­ruo­to­jų lau­kia su­nkes­ni nei anks­čiau lai­kai, nes TA kon­tro­lie­riams tal­kins ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai.

Vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, 2016 me­tų sau­sio 1 die­ną Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­tos 1 549 158 trans­por­to prie­mo­nės, ku­rios vi­du­ti­niš­kai net 15,4 me­tų se­nu­mo. Iš jų di­džią­ją dau­gu­mą (1 257 473) su­da­rė leng­vie­ji ke­lei­vi­niai (M 1 kla­sės) au­to­mo­bi­liai. Šie ir­gi maž­daug 15 me­tų se­nu­mo. Dau­gu­ma nau­do­tų ma­ši­nų vai­ruo­to­jų pui­kiai ži­no, kad TA se­nie­noms daž­nai ga­li kai­nuo­ti la­bai bran­giai, tad ieš­ko iš­ei­čių. Ne­di­de­lė pa­slap­tis, kad daž­nai TA at­lie­ka­ma iš anks­to su­si­ta­rus su kon­tro­lie­riais, o tai jau va­di­na­ma ko­rup­ci­ja.

Su ky­šiais ir be jų

„Bu­vo­me su­si­ti­kę su STT par­ei­gū­nais, ir jie pa­tys pa­sa­ko­jo, kas da­ro­si, pa­vyz­džiui, pro­vin­ci­jo­je. Ten tai, kad pri­klau­sai bend­ruo­me­nei, yra daug svar­biau nei mies­tuo­se – vi­si vie­ni ki­tus pa­žįs­ta. Vai­ruo­to­jai ir kon­tro­lie­riai kar­tu au­go, drau­ge į šo­kius vaikš­čio­jo, tai­gi ne­tgi at­vy­kus į TA cen­trą vai­ruo­to­jui ne­tvar­kin­ga ma­ši­na, į kai ku­riuos jos tech­ni­nius trū­ku­mus žiū­ri­ma pro pirš­tus. Ir kaip kon­tro­lie­riui at­sa­ky­ti? Juk drau­gai!“ – dien­raš­čiui pa­sa­ko­jo Gin­tau­tas Šlė­de­ris, Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ di­rek­to­rius.

Ta­čiau STT Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ro­mual­das Gy­lys bu­vo lin­kęs kal­bė­ti apie pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros sis­te­mo­je įsi­ke­ro­ju­sią ko­rup­ci­ją, kai už­mer­ku­siam akis prieš tech­ni­nius trū­ku­mus kon­tro­lie­riui yra at­si­ly­gi­na­ma. „Bu­vo at­ve­jų, kai TA kon­tro­lie­riai bu­vo trau­kia­mi at­sa­ko­my­bėn (bau­džia­mo­jon – aut.)“, – kons­ta­ta­vo par­ei­gū­nas.

R. Gy­lys pa­brė­žė, jog po­kal­bį su „Tran­seks­tos“ ir TA įmo­nių va­do­vais ini­ci­ja­vo STT. „Ma­no nuo­mo­ne, jie (įmo­nių va­do­vai – aut.) tar­pu­sa­vy­je ne­bu­vo ge­rai su­pra­tę, ko­kia ga­li grės­ti at­sa­ko­my­bė kon­tro­lie­riams“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no STT Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos val­dy­bos va­do­vas.

Rei­ka­las ti­krai su­bti­lus. Lie­tu­vo­je pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą at­lie­ka pri­va­čios įmo­nės, dėl to jų dar­buo­to­jams lyg ir ne­ga­li bū­ti tai­ko­mi vals­ty­bės tar­nau­to­jams ar par­ei­gū­nams ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai. Vis dėl­to, anot R.Gy­lio, at­sa­ko­my­bė už ky­šio ėmi­mą TA kon­tro­lie­riams nie­kur ne­dings­ta. Pa­žei­dę įsta­ty­mus jie pri­va­lo at­sa­ky­ti ir pa­gal ati­tin­ka­mus Bau­džia­mo­jo ko­dek­so (BK) straips­nius. „Juk vals­ty­bė TA kon­tro­lie­riui yra pa­ve­du­si at­lik­ti funk­ci­ją – pa­ti­krin­ti au­to­mo­bi­lį. Ir šis pri­ima spren­di­mą, leis­ti ar ne­leis­ti ma­ši­nai da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me“, – pa­sa­ko­jo STT Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sky­riaus viršininkas

G. Šlė­de­ris pa­tvir­ti­no, kad su­si­ti­ki­me su STT par­ei­gū­nais TA sis­te­mos at­sto­vams bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­tį BK kon­tro­lie­rius yra trak­tuo­ja­mas kaip vals­ty­bės tar­nau­to­jas.

Pra­dės nuo atmintinių

„Tran­seks­tos“ va­do­vo tei­gi­mu, pa­sta­rai­siais me­tais aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čios įmo­nės daug da­rė, kad su­ma­žin­tų ko­rup­ci­ją TA sis­te­mo­je. Tar­kim, vi­so­je Lie­tu­vo­je ap­žiū­ros pro­ce­dū­ros yra ste­bi­mos tie­sio­giai vaiz­do ka­me­ro­mis, o mo­der­niau­sios iš jų – pa­no­ra­mi­nės – lei­džia ma­ty­ti ir smul­kiau­sias veiks­mo de­ta­les. Di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ne­re­tai ro­tuo­ja­mi ir TA kon­tro­lie­riai. Pa­sak G. Šlė­de­rio, „Tran­seks­tos“ ir TA įmo­nių at­sto­vai daž­nai ren­gia rei­dus, kai at­lie­ka­mas se­nų, bet ką tik pe­rė­ju­sių ap­žiū­rą ma­ši­nų kon­tro­li­nis pa­ti­kri­ni­mas. Ta­čiau LŽ pa­šne­ko­vas skun­dė­si, kad ne­sant rei­kia­mos pa­tir­ties pa­tiems sis­te­mos dar­buo­to­jams su­gau­ti ne­są­ži­nin­gą TA kon­tro­lie­rių yra la­bai su­nku.

„Per vie­ną to­kį rei­dą bu­vo­me su­čiu­pę sa­vo dar­buo­to­ją, ku­ris lai­kė tech­ni­nį au­to­mo­bi­lio pa­są, o į jį bu­vo įdė­ta 50 li­tų ku­piū­ra. Ta­čiau pra­dė­jus ka­man­ti­nė­ti at­ski­rai kon­tro­lie­rių ir vai­ruo­to­ją pir­ma­sis aiš­ki­no, kad apie ku­piū­rą jis nie­ko ne­ži­no­jo. Tuo me­tu vai­ruo­to­jas tei­si­no­si, jog pi­ni­gus tie­siog pa­mir­šo iš­im­ti iš do­ku­men­to. Ky­šio da­vi­mo fak­tas taip ir ne­bu­vo įro­dy­tas. Dėl to ge­ro­kai dau­giau pa­tir­ties su­kau­pu­si STT siū­lo mums ne­mo­ka­mą me­to­di­nę pa­gal­bą. Du kar­tus – pa­va­sa­rį ir ru­de­nį – vyks se­mi­na­rai, ku­riuo­se kon­tro­lie­riai bus mo­ko­mi, kaip elg­tis, kai įta­ria, kad jiems bus siū­lo­mas ky­šis. Ma­nau, tei­gia­mų re­zul­ta­tų tu­rė­tu­me su­lauk­ti jau šių me­tų pa­bai­go­je“, – pa­sa­ko­jo „Tran­seks­tos“ va­do­vas.

TA cen­truo­se tu­rė­tų at­si­ras­ti at­min­ti­nės, ku­rio­se bus nu­ro­dy­ta, kas gre­sia ky­šį duo­dan­tiems ir juos im­an­tiems žmo­nėms. Taip pat STT siū­ly­mu ža­da­ma su­da­ry­ti TA kon­tro­lie­riams ins­truk­ci­jas, ku­rių jie pri­va­lės lai­ky­tis, an­traip bus lai­ko­mi pa­žei­dę įsta­ty­mus. Ke­ti­na­ma ma­siš­kai trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ir vai­ruo­to­jus, ku­rie ne­pai­sys ins­truk­ci­jo­je nu­ro­dy­tų kon­tro­lie­rių rei­ka­la­vi­mų ir siū­lys jiems ne­tei­sė­tą at­ly­gį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Atmintine - jega  78.60.168.138 2016-04-06 21:23:16
Reikia gi nuo ko nors pradeti.
0 0  Netinkamas komentaras
Tučkus  84.55.45.254 2016-04-06 19:32:09
Rimtas darbas, reikės iš darbo biržos ožių šiam darbui pasamdyti...
3 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami