Atnaujins lėktuvų kilimo taką

LŽ red@lzinios.lt 2015-09-09 11:54

red@lzinios.lt 2015-09-09 11:54
Nusidėvėjusį Kyviškių (Panevėžio r.) skrydžių praktikos bazės lėktuvų kilimo ir tūpimo taką bendrovė "Panevėžio keliai" žada atnaujinti per keturis mėnesius. LŽ archyvo nuotrauka
Vie­na di­džiau­sių Bal­ti­jos ša­ly­se lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo ke­lių ir ge­le­žin­ke­lių pro­jek­ta­vi­mo bei sta­ty­bos bend­ro­vė „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pa­si­ra­šė ne­ei­li­nę su­tar­tį su Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­tu (VGTU), sa­ko­ma bend­ro­vės pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Anot jo, su­tar­tis api­ma VGTU An­ta­no Gus­tai­čio avia­ci­jos ins­ti­tu­to Ky­viš­kių skry­džių pra­kti­kų ba­zės lėk­tu­vų ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko ka­pi­ta­li­nio re­mon­to tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to par­en­gi­mo, jo vyk­dy­mo prie­žiū­ros pa­slau­gas bei ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bus.

„Tai, ma­nau, pir­mo­ji su­tar­tis Lie­tu­vos avia­ci­jos sri­ty­je, kai dar­bai bus at­lie­ka­mi va­do­vau­jan­tis Tarp­tau­ti­nės in­ži­nie­rių kon­sul­tan­tų fe­de­ra­ci­jos pa­tvir­tin­tos FI­DIC Gel­to­no­sios kny­gos rei­ka­la­vi­mais, api­man­čiais su­tar­ties vyk­dy­mą, kai pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bus at­lie­ka tas pats ran­go­vas. Toks dar­bo pri­nci­pas lei­džia su­ras­ti op­ti­ma­liau­sius spren­di­nius už­sa­ko­vo ke­lia­miems tiks­lams pa­siek­ti bei įga­li­na tai at­lik­ti per trum­piau­sią lai­ką“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas bend­ro­vės „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vir­man­tas Pui­do­kas.

Parašus po sutartimi dėl Kyviškių aerodromo dalinės rekonstrukcijos padėjo VGTU rektorius Alfonsas Daniūnas ir "Panevėžio kelių" generalinis direktorius Virmantas Puidokas./LŽ archyvo nuotrauka

Su­tar­ty­je nu­ma­ty­tas dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nas – 4 mė­ne­siai. „Pa­ne­vė­žio ke­lių“ spe­cia­lis­tai dar­bus pra­de­da ne­dels­da­mi. Pir­miau­sia, at­li­kus rei­ka­lin­gus in­ži­ne­ri­nius ty­ri­nė­ji­mus, bus par­eng­ti pre­li­mi­na­rūs pro­jek­ti­niai pa­siū­ly­mai dėl ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko dan­gos kons­truk­ci­jos re­mon­to bū­dų ir tech­no­lo­gi­jų.

Esa­mas ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­kas, ku­rio il­gis sie­kia 540 me­trų, o plo­tis – 23 me­trus, yra su­si­dė­vė­jęs, as­falt­be­to­nio dan­ga pa­žeis­ta bei de­for­muo­ta, iš­va­go­ta 7–9 cen­ti­me­trų sto­rio ply­šiais, su­si­da­riu­siais dėl ap­lin­kos po­vei­kio ir eksp­loa­ta­ci­jos, o dan­ga pa­klo­ta ant ne­su­riš­to pa­grin­do sluoks­nio.

Po re­mon­to ta­ko il­gis ir plo­tis ne­si­keis, ta­čiau bus vi­siš­kai nau­jai įreng­ta dan­gos kons­truk­ci­ja. Nu­ma­to­ma nu­im­ti su­si­dė­vė­ju­sią dan­gą ir pa­klo­ti nau­ją as­falt­be­to­nio dan­gą.

Ka­pi­ta­liš­kai re­mon­tuo­ja­mas ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­kas pa­gal il­gį ir plo­tį yra pri­ski­ria­mas 1A ka­te­go­ri­jai, pri­tai­ky­tas skry­džių pra­kti­kų ba­zės Ky­viš­kė­se reik­mėms. VGTU An­ta­no Gus­tai­čio avia­ci­jos ins­ti­tu­tas ren­gia or­lai­vių pi­lo­tus, skry­džių val­dy­mo, avia­ci­nės elek­tro­ni­kos in­ži­ne­ri­jos, avia­ci­nių elek­tros įren­gi­nių bei avia­ci­nės me­cha­ni­kos in­ži­ne­ri­jos spe­cia­lis­tus. Už šių stu­di­jų prog­ra­mų glū­di su­dė­tin­ga pro­fe­si­nio pra­kti­nio mo­ky­mo sis­te­ma, api­man­ti spe­cia­lią­ją avia­ci­nę tech­ni­ką bei spe­cia­li­zuo­tas pra­kti­nio mo­ky­mo ba­zes.

V.Pui­do­ko nuo­mo­ne, Lie­tu­vo­je yra daug avia­ci­jos ba­zių, ku­rioms bū­ti­na at­nau­jin­ti inf­ras­truk­tū­rą. Pro­jek­ta­vi­mo ir ran­gos dar­bų su­tel­ki­mas vie­no­se ran­ko­se bū­tų vie­nas iš eko­no­miš­kai nau­din­giau­sių prob­le­mos spren­di­mų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kyviškės gautų...  78.60.231.248 2015-09-10 15:47:19
Reikia daryti tokį taką, kad jis tiktų kartu būti ir Vilniaus oro uosto atsarginiu taku. Tokiu atveju 2017 m. vasarą, kai bus remontuojamas takas Vilniuje, jame visą mėnesį leistųsi ir kiltų į Vilnių ir iš jo skrendantys lėktuvai. Taip Lietuva nepatirtų nuostolių dėl turistų ir krovinių srauto praradimo. Be to, jame galėtų leistis lėktuvai tais atvejai, kai Vilniuje negalėtų leistis dėl rūko. Taip Kyviškės gautų dar ir papildomų pajamų, būtų ūkiškas sprendimas.
0 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami