Atnaujinta BMW „M Performance“ aksesuarų serija – daugiau grožio, daugiau galios

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-10 12:17
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-10 12:17
"BMW Performance" galios didinimo rinkiniai leidžia X3 ir X4 modelių galią padidinti 11 procentų - iki 286 AG. Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas BMW pri­sta­tė at­nau­jin­tą ak­se­sua­rų bei prie­dų li­ni­ją „M Per­for­man­ce“. Kon­cer­nas su­kū­rė net 1200 įvai­rių mo­di­fi­ka­vi­mo ele­men­tų, skir­tų pa­to­bu­lin­ti nau­jau­sių BMW X3, X4, M3, „M4 Cou­pe“ ir „M4 Con­ver­tib­le“ mo­de­lių iš­vaiz­dą ir pa­ge­rin­ti jų dar­bo efek­ty­vu­mą bei pa­jė­gu­mą.

Pri­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių ak­se­sua­rai ir tech­ni­niai prie­dai bu­vo ku­ria­mi re­mian­tis dau­gia­me­te da­ly­va­vi­mo aukš­to ly­gio lenk­ty­nė­se pa­tir­ti­mi ir va­do­vau­jan­tis ino­va­ci­jo­mis. Tad jie au­to­mo­bi­liams su­teiks dar dau­giau spor­tiš­ku­mo ir di­na­miš­ku­mo.

At­nau­jin­ta­me „M Per­for­man­ce“ asor­ti­men­te yra di­de­lis iš­ori­nių kė­bu­lo ele­men­tų, pa­ga­min­tų iš ang­lies pluoš­to, pa­si­rin­ki­mas. Tarp jų – ga­li­niai or­ta­kiai bei ap­ta­kai. Taip pat prie­ki­nio bu­fe­rio prie­dai pa­ga­min­ti iš po­liu­re­ta­no. Vi­si šie ele­men­tai skir­ti no­rin­tiems to­bu­lin­ti BMW M3, „M4 Cou­pe“ ir „M4 Con­ver­tib­le“ au­to­mo­bi­lius.

„M Per­for­man­ce“ se­ri­jos iš­orės di­zai­no ele­men­tų gau­so­je ga­li­ma iš­skir­ti tik BMW au­to­mo­bi­liams bū­din­gas prie­ki­nes ra­dia­to­riaus gro­te­les ir iš­ori­nių veid­ro­dė­lių gaub­tus. Spe­cia­liai BMW X3 ir X4 au­to­mo­bi­liams su­kur­ti nau­ji itin leng­vo ly­di­nio rat­lan­kiai. Jie ne tik su­tei­kia au­to­mo­bi­liui iš­skir­ti­nę iš­vaiz­dą, bet ir nau­do­jant šiuos rat­lan­kius žy­miai su­ma­žė­ja bend­ra au­to­mo­bi­lio ma­sė, to­dėl pa­di­dė­ja jo ma­nev­rin­gu­mas bei vai­ro tiks­lu­mas.

„M Per­for­man­ce“ ak­se­sua­rų se­ri­ja pa­pil­dy­ta ne tik įvai­rio­mis iš­orės di­zai­no de­ta­lė­mis, bet ir au­to­mo­bi­lio sa­lo­no ele­men­tais. Vie­nas jų – LED apš­vie­ti­mas, pa­brė­žian­tis ne­rū­di­jan­čio plie­no plokš­te­lę, ku­rio­je pa­vaiz­duo­ta „M Per­for­man­ce“ sim­bo­li­ka. Ji į akis krin­ta vos tik ati­da­ro­mos au­to­mo­bi­lio du­re­lės.

BMW M3 ir M4 sa­vi­nin­kai nau­jo­jo­je ak­se­sua­rų li­ni­jo­je ras jų au­to­mo­bi­liams skir­tą spe­cia­lų vai­rą su lenk­ty­ni­niams au­to­mo­bi­liams bū­din­gu funk­ci­nių myg­tu­kų ir svir­te­lių iš­dės­ty­mu. Su šiuo vai­ru bus ga­li­ma nu­sta­ty­ti ir sek­ti daug skir­tin­gų au­to­mo­bi­lio par­ame­trų, tarp jų ra­to įvei­ki­mo lai­ką, di­džiau­sią pa­siek­tą grei­tį ar įsi­bė­gė­ji­mo duo­me­nis.

Vie­nas įspū­din­giau­sių „M Per­for­man­ce“ prie­dų yra ga­lios di­di­ni­mo rin­ki­niai BMW X3 ir X4 ver­si­joms (F25/F26) su 3 l dar­bi­nio tū­rio dy­ze­li­niu ag­re­ga­tu. Su jais va­rik­liai tam­pa ge­ro­kai efek­ty­ves­ni ir pa­jė­ges­ni – au­to­mo­bi­lio įsi­bė­gė­ji­mo nuo 0 iki 100 km/val. lai­kas su­trum­pė­ja 0,3 se­kun­dės, ga­lia iš­au­ga 11 proc., iki 286 AG, o va­rik­lio su­ki­mo mo­men­tas – 7 proc., iki 600 Nm.

Vi­suo­se nuo 2011 m. pa­ga­min­tuo­se BMW au­to­mo­bi­liuo­se ga­li­ma su­mon­tuo­ti ir „M Per­for­man­ce“ vai­ra­vi­mo sti­liaus re­gis­tra­to­rių. Jis lei­džia ste­bė­ti vai­ra­vi­mo įpro­čius ir mo­ky­tis iš pa­da­ry­tų klai­dų. Tin­ka­mai su­kon­fi­gū­ra­vus šią sis­te­mą, duo­me­nis apie au­to­mo­bi­lio ak­ce­le­ra­ci­ją, pa­va­rų per­jun­gi­mą, va­rik­lio dar­bą ar au­to­mo­bi­lio grei­tį ga­li­ma gau­ti į iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami