Atnaujintas karalius suspindo technologijomis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-23 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-23 06:00
Devintos laidos atnaujintas "Toyota Land Cruiser" į kalną gali ropoti 42 laipsnių kampu. Gamintojo nuotraukos
Anks­čiau bu­vo įpras­ta, kad be­ke­lių ka­ra­liu­mi va­di­na­mas su­nku­sis vi­su­rei­gis „Toyo­ta Land Crui­ser“ tu­ri ne ma­žiau kaip še­šis ci­lind­rus sa­vo va­rik­ly­je. Ta­čiau at­nau­jin­tas de­vin­tos lai­dos ja­po­nų mons­tras iš­si­ver­čia vos su ke­tu­riais.

Prieš sės­da­mas prie at­nau­jin­to „Toyo­ta Land Crui­ser“ vai­ro ne vie­nas ban­dan­tis vi­su­rei­gį žmo­gus, tarp jų – ir LŽ žur­na­lis­tas, klau­sė sa­vęs: ar tu­rin­tis vos ke­tu­ris ci­lind­rus (nors kiek­vie­nas jų yra 3 l dar­bi­nio tū­rio) dy­ze­li­nis D-4D mo­to­ras su­ge­bės va­ry­ti į prie­kį 2,3 to­nos sve­rian­tį be­ke­lės ka­ra­lių taip, kad jis ro­dy­tų di­na­mi­kos ste­buk­lus, pa­vyz­džiui, au­to­ma­gis­tra­lė­je?

Iš­su­kęs į Vil­niaus-Pa­ne­vė­žio greit­ke­lį ne­tru­kau su­si­gės­ti, kad bu­vau bent kiek su­abe­jo­jęs su­ma­niai­siais Ja­po­ni­jos in­ži­nie­riais. „Toyo­ta Land Crui­ser“ leng­vai įsi­bė­gė­jo iki mak­si­ma­laus leis­ti­no grei­čio Lie­tu­vo­je, ke­ly­je bu­vo di­na­miš­kas lyg ko­kia spor­ti­nė ma­ši­na, to­dėl grei­tai pa­si­gai­lė­jau, jog mū­sų ša­ly­je ga­li­ma va­žiuo­ti tik mak­si­ma­liu 130 km/h grei­čiu. Net ir skrie­jant pa­ly­gin­ti grei­tai, ke­tu­ri ci­lind­rai lei­do su­nkia­jam vi­su­rei­giui ro­dy­ti tau­pu­mo ste­buk­lus. Di­džiu­lis be­ke­lės ka­ra­lius greit­ke­ly­je vi­du­ti­niš­kai nau­do­jo su­nkia­jam vi­su­rei­giui ga­na ma­žą kie­kį dy­ze­li­no – apie 14 li­trų šim­tui ki­lo­me­trų.

Pra­na­šu­mai at­sisk­lei­džia bekelėje

Tei­sy­bę pa­sa­kius, į ti­krą be­ke­lę bend­ro­vės „Mo­to­to­ja“ dien­raš­čiui LŽ duo­tu iš­ban­dy­ti at­nau­jin­tu „Toyo­ta Land Crui­ser“ ne­bu­vau įsu­kęs. Bu­vo anks­ty­vas pa­va­sa­ris, to­dėl bi­jo­jau įklimp­ti ar­ba ap­ga­din­ti au­to­mo­bi­lį. Ta­čiau ži­nau, kad be­ke­lė­je ja­po­nų vi­su­rei­gis ro­do ste­buk­lus.

Tech­ni­nė­se spe­ci­fi­ka­ci­jo­se skel­bia­ma, kad at­nau­jin­tas „Toyo­ta Land Crui­ser“ be var­go ga­li už­ro­po­ti įkal­ne, ky­lan­čia aukš­tyn 42 laips­nių kam­pu. Ly­giai tiek pat pa­svi­ru­sia įkal­ne vi­su­rei­gis ge­ba va­žiuo­ti ir iš­il­gai. Ir vien jau ši at­nau­jin­tos ma­ši­nos sa­vy­bė yra tech­ni­kos ste­buk­las.

Visureigio salone valdymo mygtukai sumontuoti taip, kad yra lengvai pasiekiami ir suprantami.

Įsta­biau­sia, kad tam ne­rei­kia nei di­de­lių vai­ruo­to­jo pa­stan­gų, nei jo ge­bė­ji­mų. „Už­ten­ka su­sto­ti, nu­sta­ty­ti pa­va­rų dė­žės mo­vas (įjung­ti va­di­na­mą­jį lė­tin­tu­vą) ir prie­tai­sų sky­de­ly­je už­si­de­ga gel­to­nos lem­pu­tės, reiš­kian­čios, kad au­to­mo­bi­lis vi­są lai­ką va­ro­mas ke­tu­riais ra­tais ir kad sta­bi­lu­mo kon­tro­lės sis­te­ma iš­jung­ta. Vie­ną myg­tu­ką pa­spau­dęs tu­ri sa­vai­me ju­dan­tį vi­su­rei­gį. Jė­ga! Tik su­nku su­si­tai­ky­ti su tuo, kad iš pir­mo žvilgs­nio su­nkiai įvei­kia­mu kal­nu „Land Crui­ser“ už­ro­pos be var­go“, - tei­gė vie­nas at­nau­jin­tą „Toyo­ta Land Crui­ser“ ban­dęs ko­le­ga.

De­rė­tų at­ski­rai pa­mi­nė­ti ir „Crawl“ sis­te­mą. Dėl jos „Toyo­ta“ in­ži­nie­riai ver­ti ti­krų ova­ci­jų. Kol ki­ti ga­min­to­jai mai­go dau­gy­bę myg­tu­kų, ku­rių vie­nas pa­de­da ma­ši­nai leis­tis nuo­kal­ne, ki­tas - į ją kil­ti, tre­čias – va­žiuo­ti ne­kal­nuo­ta be­ke­le, „Land Crui­ser“ įmon­tuo­tas vie­nin­te­lis myg­tu­kas, ku­ris pa­va­din­tas „Crawl“ ("Slink­ti").

"Crawl" pa­de­da ne­sku­bant su­nkia­jam vi­su­rei­giui ir į kal­ną už­ro­po­ti, ir nuo jo nu­si­leis­ti, ir tie­siog va­žiuo­ti pa­pras­tu ke­liu. Kom­piu­te­ris kiek­vie­nam ra­tui at­ski­rai nu­sta­to su­ki­mo mo­men­tą ar stab­dy­mo jė­gą, o to pats vai­ruo­to­jas be elek­tro­ni­kos įsi­ki­ši­mo pa­da­ry­ti ne­ga­lė­tų.

Žvyr­ke­liu – kaip asfaltu

Kad kuo ge­riau pa­jus­čiau be­ke­lių ka­ra­liaus jė­gą, at­nau­jin­tą „Land Crui­ser“ dau­giau­sia sten­giau­si iš­ban­dy­ti žvyr­ke­liuo­se ir kai­mo ke­liu­kuo­se. Iš kar­to bu­vo jus­ti, jog ti­kro­ji su­nkio­jo vi­su­rei­gio sti­chi­ja yra ne tik be­ke­lė, bet ir ne­as­fal­tuo­ti už­mies­čio ke­liai. Va­žiuo­jant, pa­vyz­džiui, žvyr­ke­liais, jei ne iš po au­to­mo­bi­lio ra­tų ky­lan­čios dul­kės, at­ro­dy­tų, ta­ry­tum skrie­ji as­fal­tuo­tu ke­liu.

Mies­te šis ja­po­nų vi­su­rei­gis pa­to­gus sa­vo ne­įti­kė­ti­nai ma­žu to­kiai di­de­lei trans­por­to prie­mo­nei ap­si­su­ki­mo spin­du­liu – vos 5,8 me­tro. Ma­žes­nis nei kai ku­rių trum­pes­nių prie­ki­niais ra­tais va­ro­mų se­da­nų ap­si­su­ki­mo spin­du­lys lei­džia ne tik lais­viau ma­nev­ruo­ti ke­ly­je, bet ir daug grei­čiau pa­sta­ty­ti „Toyo­ta Land Crui­ser“ par­ka­vi­mo aikš­te­lė­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami