Atnaujintas „Kia cee’d“ prekybos salonus pasieks jau kitą mėnesį

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-09 11:08
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-09 11:08
Atnaujintas "Kia c'eed" bus varomas ir labai taupiu 1 l darbinio tūrio trijų cilindrų benzininiu motoru. Gamintojo nuotrauka
„Kia“ at­sklei­dė dau­giau in­for­ma­ci­jos apie at­nau­jin­to kom­pak­ti­nio „ KIa cee‘d“ mo­de­lio de­ta­les. Pie­tų Ko­rė­jos kom­pa­ni­jos Eu­ro­pos pa­da­li­nio di­zai­ne­riai žy­miai pa­to­bu­li­no mo­de­lio in­ter­je­rą ir su­tei­kė pi­kan­tiš­kes­nę iš­vaiz­dą jo eks­ter­je­rui. Be to, mo­de­lį to­bu­li­nu­si ko­man­da pa­si­rū­pi­no pla­čia va­rik­lių ga­ma ir pa­žan­ges­nė­mis trans­mi­si­jo­mis.

Nau­jo­vių są­ra­šą pra­de­da vi­siš­kai nau­jas „Kia“ tri­jų ci­lind­rų 1 li­tro dar­bi­nio tū­rio T-GDI va­rik­lis, nau­ja sau­gu­mo ir kom­for­to įran­ga. Ko­rė­jie­čių tvir­ti­ni­mu, po­ky­čių ne­iš­ven­gė nė vie­nas at­nau­jin­tas „cee‘d“ šei­mos, ku­riai šiuo me­tu pri­klau­so pen­ke­rių du­rų heč­be­kas, uni­ver­sa­las „Sports­wa­gon“ ir tre­jų du­rų „pro_­cee‘d“, na­rys.

Ko­rė­jie­čių staig­me­na - tri­jų ci­lind­rų motoras

Su­bti­lius po­ky­čius ir ge­res­nę di­na­mi­ką sa­vo šei­mi­nin­kams ga­lės pa­siū­ly­ti ir „cee‘d GT“ bei „pro_­cee‘d GT“ mo­de­liai. Karš­to krau­jo vai­ruo­to­jus vi­lio­jan­ti spor­tiš­ko­ji „GT Li­ne“ pa­si­žy­mi ne tik di­na­miš­ku­mu, bet ir tra­di­ci­niams „cee‘d“ mo­de­liams bū­din­gu uni­ver­sa­lu­mu.

1.0 l T-GDI va­rik­lio su tur­bi­na ir tie­sio­gi­niu de­ga­lų įpurš­ki­mu yra pir­ma­sis „Kia“ pla­nuo­ja­mos ma­žų va­rik­lių ga­mos Eu­ro­po­je na­rys. Pir­kė­jai ga­lės rink­tis iš dvie­jų va­rian­tų – ba­zi­nio, pa­si­žy­min­čio 98,6 AG ga­lia ir 172 Nm su­ki­mo mo­men­tu bei 1,0 l T-GDI va­rik­lio, pa­sie­kian­čio 118 AG ga­lią ir to­kį pat (172 Nm) su­ki­mo mo­men­tą.

Di­džiau­sias va­rik­lio su­ki­mo mo­men­tas pa­sie­kia­mas esant 1500 - 4000 aps/­min, tai­gi vai­ruo­to­jai ga­li ti­kė­tis di­de­lio va­rik­lio elas­tin­gu­mo bet ko­kio­mis są­ly­go­mis. Po ho­mo­lo­ga­ci­jos ti­ki­ma­si, kad abu va­rik­liai ga­lės pa­siū­ly­ti ma­žiau­sias ko­kio­mis tik pa­si­žy­mė­jo vi­si „cee‘d“ ben­zi­ni­niai va­rik­liai ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­jas.

Ga­min­to­jai ža­da, kad ir dy­ze­li­nis „cee‘d“ va­rik­lis iš­lai­kys už­tar­nau­tą Eu­ro­pos pir­kė­jų pa­gar­bą ir po­pu­lia­ru­mą. Ir ne vel­tui - 1,6 l CRDi dy­ze­li­nis va­rik­lis taip pat bu­vo at­nau­jin­tas, jo ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja su­ma­žė­jo iki 102 g/km, o au­to­mo­bi­lių ver­si­jo­se su ISG au­to­ma­ti­nio va­rik­lio iš­jun­gi­mo san­kry­žo­se sis­te­ma – iki 94 g/km.

Bus ga­lin­ges­ni ir spor­tiš­ki hečbekai

Di­des­ne ga­lia pa­si­žy­min­tys „cee‘d GT“ ir „pro_­cee‘d GT“ mo­de­liai at­nau­jin­ta­me kom­pak­ti­nia­me mo­de­ly­je ir­gi vi­lios ge­res­nė­mis di­na­mi­nė­mis cha­rak­te­ris­ti­ko­mis. Pa­sak ga­min­to­jo, nau­jų pa­to­bu­li­ni­mų dė­ka GT mo­de­liai at­ro­do įspū­din­giau­siai vi­sa­me „karš­tų­jų heč­be­kų“ C seg­men­te.

1,6 li­trų T-GDI va­rik­lį tu­rin­tys „cee’d GT“ ir „pro_­cee‘d GT“ mo­de­liai ga­li pa­si­gir­ti ir nau­ja tur­bo­komp­re­so­riaus sis­te­ma. Dėl jos au­to­mo­bi­lių įsi­bė­gė­ji­mo sa­vy­bes pa­vy­ko pa­ge­rin­ti 0,1 sek. Da­bar au­to­mo­bi­liai iki 100 km/h įsi­bė­gė­ja per 7,6 sek. T-GDI 1,6 li­trų va­rik­lis pa­si­žy­mi 201 AG ga­lia ir 265 Nm su­ki­mo mo­men­tu. Po pa­to­bu­li­ni­mų jo ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­jos su­ma­žė­jo iki 170 g/km.

Kom­pa­ni­jos at­sto­vai ža­da, kad at­nau­jin­tie­ji mo­de­liai pre­ky­bos sa­lo­nus Eu­ro­po­je pa­sieks jau ki­tą mė­ne­sį. Drau­ge su au­to­mo­bi­liu pir­kė­jai gaus ir uni­ka­lią 7 me­tų ar­ba 150 tūkst. km ri­dos ga­ran­ti­ją.

2006 me­tų gruo­dį pa­si­ro­džiu­si „Kia cee‘d“ mo­de­lių šei­ma ga­mi­na­ma kom­pa­ni­jai pri­klau­san­čio­je Ži­li­nų ga­myk­lo­je Slo­va­ki­jo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami