Atnaujintas korėjiečių mažylis vėl tikisi sėkmės Europoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-10-02 12:42
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-10-02 12:42
Naujojo "Kia Venga" dyzelinis 1,4 l U2 motoras į atmosferą išmes vos 114 gr./km anglies dvideginio.  Gamintojo nuotrauka
Par­yžiaus au­to­mo­bi­lių par­odo­je pri­sta­to­mas at­nau­jin­tas kom­pak­ti­nės kla­sės vie­na­tū­ris "Kia Ven­ga", ku­rio pir­mo­ji lai­da de­biu­ta­vo prieš pen­ke­rius me­tus. Ga­min­to­jai at­nau­ji­no ir au­to­mo­bi­lio iš­orės, ir vi­daus di­zai­ną, pir­kė­jams yra siū­lo­mi nau­ji rat­lan­kiai, ge­ro­kai pa­il­gė­jęs pa­pil­do­mos įran­gos są­ra­šas.

„Kai „Ven­ga“ de­biu­ta­vo 2009 me­tais, tai bu­vo vie­nas sti­lin­giau­sių tuo me­tu rin­ko­je bu­vu­sių ma­žų­jų vie­na­tū­rių. „Ven­ga“ tuo me­tu lai­mė­jo ne­ma­žai ap­do­va­no­ji­mų už di­zai­ną ir tuo pat me­tu bu­vo ma­lo­nus vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lis tiems vai­ruo­to­jams, ku­rių gy­ve­ni­mo bū­das rei­ka­la­vo šei­my­niš­ko au­to­mo­bi­lio", - sa­ko „Kia Mo­tors Eu­ro­pe“ par­da­vi­mų va­do­vas Mi­chae­lis Co­le.

Pa­sak jo, nau­ja­sis 2015 me­tų „Kia Ven­ga“ ir to­liau bus toks pat pra­ktiš­kas, uni­ver­sa­lus ir pa­ti­ki­mas au­to­mo­bi­lis, ko­kio ti­ki­si Eu­ro­pos pir­kė­jai, o at­nau­jin­ta iš­vaiz­da už­ti­krins mo­der­niai at­ro­dan­čio kom­pak­ti­nio vie­na­tū­rio at­ei­tį dar ke­le­rius me­tus.

„Kia“ Eu­ro­pos di­zai­ne­rių ko­man­da, įsi­kū­ru­si Frank­fur­te, su­tei­kė nau­ja­jam „Ven­ga“ di­des­nes „tig­ro no­sies“ for­mos ra­dia­to­riaus au­ši­ni­mo gro­te­les su at­ski­rai pri­tvir­tin­ta „Kia“ emb­le­ma, nau­jos for­mos apa­ti­nė­mis gro­te­lė­mis su ki­to­kios for­mos prieš­rū­ki­niais ir LED die­nos švie­sų ži­bin­tais. Taip pat pa­keis­ta ga­li­nių ži­bin­tų for­ma, da­bar jie yra LED ti­po. Be to, pir­kė­jams bus pa­siū­ly­ti nau­jo di­zai­no 16 ir 17 co­lių dy­džio ra­tai.

„Ven­ga“ vi­du­je pir­kė­jai ras nau­ją tam­saus me­ta­lo spal­vos ap­dai­lą su švie­siais ak­cen­tais ir ga­lės pa­si­rink­ti iš dvie­jų nau­jų sė­dy­nių ap­mu­ša­lų raš­tų, ku­rie in­ter­je­rą pa­da­ro kur kas so­li­des­niu. Be to, pa­si­kei­tė cen­tri­nės kon­so­lės di­zai­nas. Pir­kė­jams bus pa­siū­ly­tas ge­ro­kai gau­ses­nis pa­pil­do­mos įran­gos są­ra­šas, ku­ria­me bus šil­do­mas vai­ras, nau­jos kar­tos „Kia“ AVN (au­dio-vi­deo na­vi­ga­ci­ja) su di­des­niu 7 co­lių skers­mens lie­ti­mui jau­triu ekra­nu su ga­li­nio vaiz­do ka­me­ra bei grei­ta vei­ka pa­si­žy­min­čiu pro­ce­so­riu­mi (pa­pil­do­mos įran­gos są­ra­šas skir­tin­go­se rin­ko­se ga­li skir­tis).

Nau­jo­ji 4 me­trų il­gio „Ven­ga“ iš­lai­kė ne­įp­ras­tai il­gą ne­bū­din­gą to­kios kla­sės au­to­mo­bi­liams ra­tų ba­zę (2615 mm) ir pa­si­žy­mi di­de­le vi­daus erd­ve bei aukš­to­mis lu­bo­mis (au­to­mo­bi­lio aukš­tis 1600 mm). Iš­ma­niai su­kons­truo­tas in­ter­je­ras pa­si­žy­mi di­des­nio­jo C seg­men­to au­to­mo­bi­liams bū­din­ga erd­ve. „Ven­ga“ ga­li­nės sė­dy­nės ga­li bū­ti ati­trau­kia­mos iki 130 mm at­gal ir at­ver­čia­mos san­ty­kiu 60/40 – to­kiu at­ve­ju ba­ga­ži­nė tam­pa di­džiu­lė, o jos grin­dys pa­gul­džius sė­dy­nes – ly­gios.

Pri­klau­so­mai nuo rin­kos, „Ven­ga“ bus par­duo­da­ma su vie­nu iš še­šių va­rik­lų: 1,4 l ir 1,6 l ben­zi­ni­niais ir dy­ze­li­niais, ku­rių ga­lia – nuo 77 iki 128 AG. Au­to­mo­bi­lis bus va­ro­mas prie­ki­niais ra­tais per pen­kių ar­ba še­šių pa­va­rų me­cha­ni­nę, taip pat - per ke­tu­rių pa­va­rų au­to­ma­ti­nę grei­čių dė­žę.

Kiek­vie­nas va­rik­lis bus komp­lek­tuo­ja­mas su de­ga­lus tau­pan­čia „Start/S­top“ (ISG) sis­te­ma ir ati­tiks "Eu­ro5" stan­dar­to eko­lo­gi­nius rei­ka­la­vi­mus. Pats drau­giš­kiau­sias gam­tai 1,4 l dy­ze­li­nis U2 va­rik­lis į at­mos­fe­rą ang­lies dvi­de­gi­nio iš­me­ta vos 114 gr./km.

„Kia Ven­ga“ iš­vaiz­da ir kons­truk­ci­ja su­kur­ta Eu­ro­po­je, jis ga­mi­na­mas taip pat Eu­ro­po­je ir su­kur­tas taip, kad ati­tik­tų eu­ro­pie­čių lū­kes­čius, to­dėl yra mė­gia­mas šio že­my­no pir­kė­jų – nuo 2009 m. po Eu­ro­pą jau va­ži­nė­ja dau­giau kaip 150 000 anks­tes­nės kar­tos au­to­mo­bi­lių. Per­nai Eu­ro­po­je par­duo­ta 29 000 „Ven­ga“ mo­de­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami