Atnaujintoje Q3 ekipuotėje gausu patobulinimų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-11 06:00
„Audi Q3“ į prekybos salonus atkeliaus kitų metų pradžioje. „Scanpix“ nuotrauka
Vo­kie­čių ga­min­to­jas „Au­di” pri­sta­tė at­nau­jin­tus Q3 ir di­des­nės ga­lios Q3 RS mo­de­lius, ku­rie pa­si­žy­mi ne tik pa­ki­tu­siais iš­orės ak­cen­tais, bet ir dau­gy­be tech­ni­nių pa­to­bu­li­ni­mų. Vo­kie­čių tei­gi­mu, pirm­ta­kus nau­jie­ji mies­to vi­su­rei­giai pra­noks­ta iš­au­gu­sia ga­lia, su­ma­žė­ju­sio­mis de­ga­lų są­nau­do­mis ir ang­lies diok­si­do tar­ša.

Įdie­gė au­to­ma­ti­nį ci­lind­rų išjungimą

Nau­ją­jį va­rik­lių spek­trą su­da­ro trys ben­zi­ni­niai TFSI ir trys di­des­nio eko­lo­giš­ku­mo „TDI clean die­sel” ke­tu­rių ci­lind­rų ag­re­ga­tai. CO2 tar­ša, ga­min­to­jų tei­gi­mu, ma­žes­nė net 17 pro­cen­tų. 1,4 ir 2,0 li­trų dar­bo tū­rio va­rik­lių pa­jė­gu­mai – nuo 88 kW (120 AG) iki 162 kW (220 AG). Vi­si va­rik­liai su tur­bi­no­mis ir tie­sio­gi­nio įpurš­ki­mo sis­te­mo­mis bei ati­tin­ka griež­tus „Eu­ro 6″ rei­ka­la­vi­mus.

Kai ku­riuo­se va­rik­liuo­se įdieg­ta au­to­ma­ti­nio ci­lind­rų iš­jun­gi­mo sis­te­ma. Pa­vyz­džiui, pa­si­rin­kus šią sis­te­mą tu­rin­tį 1,4 TFSI COD ben­zi­ni­nį ar­ba 2,0 TDI va­rik­lį, au­to­mo­bi­lis pa­pil­do­mai pa­ženk­li­na­mas di­de­lį ener­gi­nį efek­ty­vu­mą ir eko­lo­giš­ku­mą nu­ro­dan­čia „Au­di Ul­tra” emb­le­ma.

„Au­di Q3" va­žiuok­lės kons­truk­ci­ja – pui­kus di­na­miš­ku­mo ir sau­gu­mo de­ri­nys. Jei­gu au­to­mo­bi­ly­je su­mon­tuo­ta pa­pil­do­ma „Au­di dri­ve se­lect” sis­te­ma ir pa­pil­do­mi re­gu­liuo­ja­mo stan­du­mo amor­ti­za­to­riai, at­si­ran­da ga­li­my­bė pri­de­rin­ti va­žiuok­lės stan­du­mą prie eis­mo są­ly­gų ar­ba vai­ruo­to­jo po­rei­kių.

“Au­di Q3" ra­tus ga­li­ma komp­lek­tuo­ti nuo 16 iki 20 co­lių rat­lan­kiais su ati­tin­ka­mo dy­džio pa­dan­go­mis. Pa­pil­do­mų va­žiuok­lės kom­po­nen­tų są­ra­še taip pat ga­li­ma ras­ti ir spe­cia­lų va­žia­vi­mo į nuo­kal­nę pa­gal­bi­nin­ką.

Au­to­mo­bi­lio mat­me­nys be­veik ne­pa­si­kei­tė: il­gis – 4,39 m, plo­tis – 1,83 m, aukš­tis – 1,59 me­tro. At­stu­mas tarp ašių taip pat iš­li­ko ne­pa­ki­tęs – 2,6 me­tro. „Au­di Q3" bend­ras svo­ris be vai­ruo­to­jo – 1385 ki­log­ra­mai.

Pre­ky­bą pra­dės kitąmet

„Au­di RS Q3" – di­des­nio ga­lin­gu­mo Q3 mo­di­fi­ka­ci­ja. At­nau­jin­tas šis vi­su­rei­gis ta­po dar ga­lin­ges­nis. 2,5 li­tro dar­bo tū­rio 5 ci­lind­rų va­rik­lis pa­sie­kia 250 kW (340 AG) pa­jė­gu­mą ir iki 450 Nm sū­kio mo­men­tą bei ati­tin­ka „Eu­ro 6″ stan­dar­tą.

100 km/val. gre­čiu jis va­žiuo­ja jau po 4,8 sek. ir ga­li skrie­ti mak­si­ma­liu 250 km/val. grei­čiu. Di­des­nio grei­čio ga­li­my­bę var­žo elek­tro­ni­nės ri­bo­ji­mo prie­mo­nės. Sa­vi­tos kons­truk­ci­jos RS iš­me­ti­mo sis­te­ma ne tik pa­si­žy­mi di­des­niu eko­lo­giš­ku­mu, bet ir sklei­džia įdo­mų ir at­pa­žįs­ta­mą va­rik­lio gaus­mą.

Pa­va­rų dė­žė – sep­ty­nių laips­nių „S tro­nic”. Ji per­duo­da va­rik­lio ju­de­sį „Quat­tro” vi­sų ra­tų pa­va­rai su nau­jo­viš­ka, jau 5-osios kar­tos dau­gia­dis­ke san­ka­ba. Spor­tiš­kai su­de­rin­tą RS va­žiuok­lę ga­li­ma pa­pil­dy­ti re­gu­liuo­ja­mo stan­du­mo adap­ty­viais amor­ti­za­to­riais ir „Au­di dri­ve se­lect” sis­te­mos val­dy­mo prie­mo­nė­mis.

Be 19 co­lių rat­lan­kių, pa­pil­do­mai ga­li­mi ir di­des­ni – 20 co­lių dis­kai. Per rat­lan­kio sti­pi­nų tar­pus ma­ty­ti ban­guo­to pro­fi­lio stab­džių dis­kai ir ryš­kiai nu­da­žy­tos jų ap­ka­bos. RS mo­di­fi­ka­ci­jos iš­skir­ti­nu­mą pa­brė­žia žvilgs­nį trau­kian­tys bu­fe­riai, RS emb­le­mo­mis pa­žy­mė­ti įvai­rūs iš­orės, prie­tai­sų sky­do ir sa­lo­no ele­men­tai. Bor­to kom­piu­te­ry­je įdieg­tos au­to­mo­bi­lių lenk­ty­nė­se la­bai pra­ver­čian­čios funk­ci­jos – to­kios kaip ra­to įvei­ki­mo laik­ma­tis, spe­cia­li­zuo­tas aly­vos ter­mo­me­tras ir de­ga­lų įpū­ti­mo slė­gio ma­tuok­lis.

Pre­ky­bos sa­lo­nus au­to­mo­bi­lis pa­sieks pir­mą­jį 2015-ųjų ket­vir­tį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami