Atostogas vagys sugadina labiau nei blogas oras

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-18 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-18 06:00
Profesionalūs vagys vertingus daiktus iš automobilių sugeba nugvelbti per kelias akimirkas. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Va­sa­rą, ypač per il­guo­sius sa­vait­ga­lius, į ša­lies ku­ror­tus pa­skui bū­rius poil­siau­to­jų kas­met pa­trau­kia ir leng­vo gro­bio ieš­kan­tys il­ga­pirš­čiai. 

Jų tai­ki­niu daž­nai tam­pa au­to­mo­bi­liuo­se gy­ven­to­jų pa­lik­ti ver­tin­gi daik­tai, ku­riems nu­gvelb­ti va­gi­šiams daž­nai pri­rei­kia vos ke­le­to aki­mir­kų, pers­pė­ja­ma drau­di­mo bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Drau­di­mo kom­pa­ni­jos Lie­tu­vo­je Ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Aud­rius Pil­či­cas pa­žy­mi, kad dau­ge­liu at­ve­jų va­gis gy­ven­to­jai pri­si­vi­lio­ja pa­tys ge­rai ma­to­mo­se au­to­mo­bi­lio sa­lo­no vie­to­se pa­lik­da­mi bran­gius kom­piu­te­rius, fo­toa­pa­ra­tus, ran­ki­nes ar ki­tus daik­tus.

Anot A. Pil­či­co, bran­gūs daik­tai au­to­mo­bi­liuo­se va­gis vi­lio­ja la­biau­siai, ta­čiau pa­si­tai­kius ge­rai pro­gai il­ga­pirš­čiai per daug ne­si­ren­ka – au­to­mo­bi­lio už­rak­tą iš­lau­žia ar stik­lą iš­dau­žia net ir dėl smulk­me­nų. Pa­vyz­džiui, tarp daž­niau­siai iš au­to­mo­bi­lių pa­va­gia­mų daik­tų yra aki­niai nuo sau­lės, bū­ta at­ve­jų, kai iš gy­ven­to­jų įsi­lau­žus į au­to­mo­bi­lį nu­gvelb­ti al­ko­tes­te­riai, mais­to pro­duk­tai.

„Y­pač par­an­kūs nu­si­kal­tė­liams yra at­os­to­gau­jan­čių gy­ven­to­jų au­to­mo­bi­liai – juo­se daž­nai pa­lie­ka­mi ver­tin­gi fo­toa­pa­ra­tai, vaiz­do ka­me­ros, bran­gios meš­ke­rės, plan­še­ti­niai kom­piu­te­riai, na­vi­ga­ci­jos įran­ga, ba­ga­ži­nė­se – dvi­ra­čiai, bran­gios pa­la­pi­nės, sto­vyk­la­vi­mo reik­me­nys. Iš­si­ruo­šus į il­ges­nes ke­lio­nes aps­kri­tai ve­ža­ma­si dau­giau ir įvai­res­nių daik­tų, ku­rie ga­li su­do­min­ti va­gis. Be to, vyks­tan­tys at­os­to­gau­ti daž­nai ve­ža­si ir di­des­nes gry­nų­jų pi­ni­gų su­mas, ku­rias, kad ir trum­pam, ne­re­tai pa­lie­ka ran­ki­nė­je ar la­ga­mi­ne au­to­mo­bi­ly­je“, – sa­ko A. Pil­či­cas.

Anot drau­di­mo eks­per­to, ke­lio­nė­je net ir trum­pam su­sto­jus at­sik­vėp­ti ar už­su­kus į de­ga­li­nę nu­si­pirk­ti ka­vos ne­de­rė­tų ver­tin­gų daik­tų pa­lik­ti au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne, o jei jau ki­tos iš­ei­ties nė­ra, rei­kė­tų bent jau pa­dė­ti juos taip, kad iš lau­ko jų ne­si­ma­ty­tų.

„Ran­ki­nes su pi­ni­gais, ban­ko kor­te­lė­mis ir as­mens do­ku­men­tais pa­lie­kant au­to­mo­bi­lį be prie­žiū­ros vie­na­reikš­miš­kai rei­kė­tų pa­siim­ti su sa­vi­mi. Ki­tus ver­tin­gus daik­tus pa­tar­ti­na bent jau pri­deng­ti, įdė­ti į daik­tų dė­tu­vę, pa­slėp­ti po sė­dy­nė­mis. Tai da­ry­ti taip pat rei­kė­tų at­sar­giai, pir­miau­siai ap­siž­val­gius, ar nie­kas to­kio slaps­ty­mo ne­ma­to. Jei ke­liau­ja­ma ke­lie­se, trum­pų su­sto­ji­mų me­tu re­ko­men­duo­ja­ma bent vie­nam as­me­niui pa­si­lik­ti au­to­mo­bi­ly­je ir jį pa­sau­go­ti“, – sa­ko A. Pil­či­cas.

Jei au­to­mo­bi­lis apd­raus­tas nuo va­gys­čių, ge­riau­sia, pa­sak A. Pil­či­co, vi­sus ver­tin­gus daik­tus už­ra­kin­ti jo ba­ga­ži­nė­je. Taip sau­go­miems daik­tams ga­lio­ja drau­di­mo ap­sau­ga, to­dėl net va­gims iš­lau­žus ba­ga­ži­nę, ga­li­ma ti­kė­tis pa­tir­tų nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo. Be to, nuo va­gių ap­si­sau­go­ti ga­li pa­dė­ti šiuo­lai­kiš­kos au­to­mo­bi­lių ap­sau­gos sis­te­mos ir sig­na­li­za­ci­jos.

Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je duo­me­ni­mis, šie­met dėl va­gys­čių iš au­to­mo­bi­lių ba­ga­ži­nių gy­ven­to­jams jau at­ly­gin­ta dau­giau nei 6 tūkst. eu­rų nuo­sto­lių.

Anot A. Pil­či­co, nuo va­gių nu­ken­tė­ti la­biau­siai ri­zi­kuo­ja gy­ven­to­jai, au­to­mo­bi­lius pa­lie­kan­tys gat­vė­je ar ne­sau­go­mo­se sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se – ypač, jei jos yra at­okios.

„Daž­nai vyk­da­mi prie eže­rų ar ki­tų van­dens tel­ki­nių vai­ruo­to­jai ne­tu­ri ki­tos iš­ei­ties kaip tik pa­lik­ti au­to­mo­bi­lį to­lė­liau, pa­miš­kė­se, pra­ei­vių ap­len­kia­mo­se aikš­te­lė­se. To­kio­se vie­to­se va­gims dar­buo­tis yra pa­pras­čiau, ta­čiau au­to­mo­bi­lį žai­biš­kai apš­va­rin­ti jie su­ge­ba net ir jud­rio­se pre­ky­bos cen­trų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se, ku­rio­se nuo­lat šur­mu­liuo­ja žmo­nės. Tie­sa, to­kio­se vie­to­se šian­dien jau daug kur įreng­tos vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, to­dėl jo­se ne­šva­riems dar­be­liams va­gi­šiai ryž­ta­si re­čiau“, – sa­ko A. Pil­či­cas.

Par­en­gė Vid­man­tas Užusienis

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami