Atostogauti lietuvius skraidins atnaujintais lėktuvais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-04 06:00
Kauno oro uoste įsikūrusiose „FL Technics“ dirbtuvėse šiemet iš viso bus atnaujinta 12 SPA aviakompanijos orlaivių. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Šie­met dar dau­giau ša­lies gy­ven­to­jų nei per­nai at­os­to­gų ke­ti­na vyk­ti sve­tur. Į au­gan­čius Lie­tu­vos tu­riz­mo agen­tū­rų po­rei­kius rea­guo­ja ir avia­kom­pa­ni­jos.

Sa­vo lėk­tu­vų par­ką mo­der­ni­zuo­jan­ti Lie­tu­vos at­os­to­gų skry­džių bend­ro­vė „Small Pla­net Air­li­nes“ (SPA) įver­ti­nu­si pa­di­dė­ju­sią pa­klau­są, šią va­sa­rą Vil­niaus oro uos­te pir­mą kar­tą ba­zuos tris „Air­bus 320“ or­lai­vius.

„O­rien­tuo­ja­mės į tu­ris­ti­nius skry­džius, ap­tar­nau­ja­me ke­lio­nių agen­tū­rų klien­tus, to­dėl ma­ty­da­mi po­rei­kį, ra­mes­nį žie­mos pe­rio­dą sky­rė­me lėk­tu­vų par­ko at­nau­ji­ni­mui. Taip pat pri­sta­ty­si­me ke­lei­viams nau­jų pa­slau­gų, kaip re­gis­tra­ci­ja į skry­džius in­ter­ne­tu. Esa­me vie­na pir­mų­jų už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vių rin­ko­je, pa­siū­lę sa­vo ke­lei­viams to­kį pla­tų pa­slau­gų spek­trą“, – tei­gė įmo­nės rin­ko­da­ros va­do­vas Si­mo­nas Bart­kus.

Dar dau­giau lėktuvų

Į tu­ris­tų ga­be­ni­mą sa­vo veik­lą nuo pat pra­džių orien­ta­vu­sią SPA bend­ro­vę ga­li­ma pa­grįs­tai lai­ky­ti pa­vyz­džiu, kaip spe­cia­li­zuo­jan­tis tam ti­kro­je ni­šo­je, įma­no­ma pel­nin­gai veik­ti net itin kon­ku­ren­cin­ga­me ir ma­žes­nėms kom­pa­ni­joms daž­nai ne­pa­lan­kia­me oro ve­žė­jų vers­le.

Per pra­ėju­sius me­tus dau­giau nei dvi­gu­bai iki­mo­kes­ti­nį pel­ną – iki 19,2 mln. eu­rų – iš­au­gi­nu­si Lie­tu­vos bend­ro­vė šie­met sa­vo val­do­mą lėk­tu­vų par­ką iš­plė­tė dar tri­mis or­lai­viais – jų iš vi­so da­bar val­do 21. Per­nai bend­ro­vė at­si­sa­kė pa­sku­ti­nio „Boeing“ lėk­tu­vo ir nuo šių me­tų klien­tus skrai­di­na 17 „Air­bus 320“ ir ke­tu­riais dič­kiais „Air­bus 321“.

12 lėk­tu­vų bend­ro­vė prieš ar­tė­jan­tį se­zo­ną nu­ta­rė iš es­mės at­nau­jin­ti Kau­no oro uos­to te­ri­to­ri­jo­je įsi­kū­ru­sia­me „FL Tech­nics“ or­lai­vių tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo bei re­mon­to cen­tre, ir į šiuos at­nau­ji­ni­mus in­ves­ta­vo 6 mln. eu­rų.

„Lėk­tu­vų at­nau­ji­ni­mo dar­bas yra itin at­sa­kin­ga už­duo­tis, rei­ka­lin­gi aukš­čiau­sios kla­sės spe­cia­lis­tai, ser­ti­fi­ka­tai. Džiau­gia­mės, jog par­tne­rius ra­do­me čia, Lie­tu­vo­je“, – ap­ro­dy­da­mas „FL Tech­nics“ an­ga­re nau­jai įren­gia­mus lėk­tu­vus pa­žy­mė­jo S. Bart­kus.

Ma­žiau var­gins apšvietimas

Vie­no „Air­bus 320“ lėk­tu­vo sa­lo­no at­nau­ji­ni­mas „FL Tech­nics“ cen­tre vi­du­ti­niš­kai trun­ka 2–3 sa­vai­tes ir skry­džių bend­ro­vei kai­nuo­ja apie 500 tūkst. eu­rų. Vie­nas pa­grin­di­nių nau­jo­viš­ko sa­lo­no ak­cen­tų – itin plo­nos „Re­ca­ro“ kė­dės, ku­rios yra ne tik pa­to­ges­nės ke­lei­viams, bet ir 40 proc. leng­ves­nės nei įpras­tos „Air­bus“ sė­dy­nės. Ži­nia – su­tau­py­ti ki­log­ra­mai ore at­si­per­ka ve­žė­jams. Ma­žes­nį kė­džių svo­rį ga­min­to­jui pa­vy­ko gau­ti pir­miau­sia dėl ino­va­ty­vios tink­li­nės me­džia­gos, pa­kei­tu­sios anks­čiau kė­dė­se nau­do­tą po­ro­lo­ną.

Dėl su­plo­nė­ju­sių sė­dy­nių at­si­ra­du­sius pa­pil­do­mus cen­ti­me­trus sa­lo­ne, in­ter­je­ro di­zai­ne­riai sėk­min­gai iš­nau­do­jo, pa­lik­da­mi dau­giau vie­tos ko­joms 1–3 ei­lė­se bei 2 kė­džių ei­lė­se virš spar­nų. Šias „Pre­mium“ vie­tas, kaip ir pa­pil­do­mas pa­slau­gas – grei­tą­ją pa­ti­krą oro uos­te, gar­des­nius pa­tie­ka­lus – at­os­to­gau­to­jai iš anks­to ga­lės už­si­sa­ky­ti in­ter­ne­tu. Anot S.Bart­kaus, pa­pil­do­mą erd­vę itin ver­ti­na su kū­di­kiais ir ma­žes­niais vai­kais skren­dan­tys tu­ris­tai. At­os­to­gau­ti skren­dan­čios šei­mos SPA rei­suo­se su­da­ro di­de­lę klien­tų da­lį.

„Lėk­tu­vuo­se taip pat įren­gė­me mo­der­nų ir ma­žes­nį nuo­var­gį ke­lian­tį LED apš­vie­ti­mą, ku­ris pa­dė­jo su­tau­py­ti treč­da­lį apš­vie­ti­mo sis­te­mos svo­rio, be to, var­tos treč­da­liu ma­žiau ener­gi­jos. Toks apš­vie­ti­mas ne tik sau­go gam­tą, bet ir švie­čia ryš­kiau, pri­klau­so­mai nuo skry­džio fa­zės, par­os lai­ko, ga­li bū­ti re­gu­liuo­ja­mas pa­gal in­ten­sy­vu­mą ir sa­lo­ną nu­spal­vin­ti skir­tin­go­mis spal­vo­mis. Taip ke­lei­viams su­teik­si­me dar dau­giau kom­for­to, ma­žiau vargs akys ir sme­ge­nys“, – sa­kė SPA rin­ko­da­ros va­do­vas.

Be­je, pa­na­šų spren­di­mą, kaip pa­sau­li­nio ly­gio ino­va­ci­ją, kiek anks­čiau pri­sta­tė Suo­mi­jos avia­li­ni­jos „Fin­nair“. Tuo­met kal­bė­ta, jog skir­tin­gi apš­vie­ti­mo sce­na­ri­jai itin svar­būs il­ges­niuo­se skry­džiuo­se, mat ga­li pa­gel­bė­ti žmo­gaus or­ga­niz­mui bei jo vi­di­niam bio­lo­gi­niam lai­kro­džiui leng­viau pri­si­tai­ky­ti prie kin­tan­čių lai­ko juo­stų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Liliai  213.252.196.2 2016-04-04 13:25:19
Small planet airparkas yra vienas naujesnių chaterių rinkoj. 10-15 metų airbusai yra per vidury savo gyvavimo rukmės. seni nudrozti keliauja į afriką ar aziją, o es erdvėje per griezti standartai kad reiketu nerimauti del saugumo.
1 0  Netinkamas komentaras
lilia  78.60.51.0 2016-04-04 12:20:38
tipo senus nudroztus lektuvus pritaikys buduliu skraidinimui??? o kodel nenori moketi priklausanciu kompensaciju kai veluoja ir tt???jokiomis "planetomis" NETIKIU ir NEPASITIKIU!!!
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami