Atšalus orams ima „kosėti“ pakaitinimo žvakės

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-16 10:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-16 10:00
Pa­sta­rai­siais me­tais dy­ze­li­niai va­rik­liai smar­kiai to­bu­lė­jo. Kar­tu ki­to ir žie­mą prob­le­mų ne­re­tam se­nes­nio dy­ze­li­nio au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­kui su­ke­lian­čios pa­kai­ti­ni­mo žva­kių tech­no­lo­gi­jos. 

Tai reiš­kia, jog at­si­ra­do la­bai pla­tus pa­kai­ti­ni­mo žva­kių mo­de­lių spek­tras, iš ku­rio ga­li­ma pre­ci­ziš­kai par­ink­ti kiek­vie­nam va­rik­liui la­biau­siai tin­kan­čias žva­kes.

„Pa­čiuo­se mo­der­niau­siuo­se dy­ze­liuo­se da­bar tai­ko­mas tri­jų pa­ko­pų pa­kai­ti­ni­mo pro­ce­sas: par­en­gia­ma­sis pa­kai­ti­ni­mas, pa­kai­ti­ni­mas va­rik­lio pa­lei­di­mo me­tu ir bai­gia­ma­sis pa­kai­ti­ni­mas pa­lei­dus va­rik­lį. Taip pat ir dėl griež­tė­jan­čios iš­me­ta­mų­jų du­jų emi­si­jų kon­tro­lės ne­re­tai ga­min­to­jai pri­vers­ti už­de­gi­mo pro­ce­są pro­jek­tuo­ti taip, kad pa­kai­ti­ni­mo žva­kės veik­tų daug il­ges­nį lai­ką, o kai ku­riais at­ve­jais įsi­jung­tų trum­pam net va­žia­vi­mo me­tu. Vi­si šie po­rei­kiai nu­lė­mė da­li­nį pa­kai­ti­ni­mo žva­kių at­nau­ji­ni­mą“, – sa­kė au­to­mo­bi­lių pre­kių par­duo­tu­vės va­dy­bi­nin­kas Alek­se­jus Mi­tro­fa­no­vas.

Ver­ti­nant kons­truk­ci­ją, dau­gu­mos pa­kai­ti­ni­mo žva­kių svar­biau­sia da­lis yra di­de­lės var­žos vie­la, ku­ri stai­giai įkais­ta įjun­gus įtam­pą ir pra­dė­jus te­kė­ti elek­tros sro­vei. Kai­ti­ni­mo ener­gi­ja per­duo­da­ma de­gi­mo ka­me­ro­je esan­čiam su­slėg­tam orui ir stai­giai pa­ke­lia jo tem­pe­ra­tū­rą. Ta­da įpurš­kia­mi de­ga­lai, ku­rie su­si­mai­šo su karš­tu oru ir gau­tas mi­ši­nys leng­viau už­si­de­ga. Anks­tes­nės kar­tos pa­kai­ti­ni­mo žva­kių ri­tės stan­dar­tiš­kai įkais­da­vo iki 800–900 laips­nių, o mo­der­niau­sių žva­kių ri­čių tem­pe­ra­tū­ra yra dar aukš­tes­nė.

Dy­ze­li­niuo­se va­rik­liuo­se žva­kės nau­do­ja­mos de­ga­lams už­deg­ti. Jos ne­ki­birkš­čiuo­ja kaip jų „ko­le­gės“ iš ben­zi­ni­nių va­rik­lių, tik įkai­ti­na mi­ši­nį jam pa­ten­kant į ci­lind­rus. Vie­nas pa­grin­di­nių žva­kės tech­ni­nių ro­dik­lių, par­odan­čių jos pa­jė­gu­mą, yra įkai­ti­mo iki dar­bi­nės tem­pe­ra­tū­ros lai­kas. Di­na­miš­kam au­to­mo­bi­liui, ko ge­ro, ne­tiks 30 se­kun­džių kais­tan­čios žva­kės, o į dy­ze­li­nį kro­vi­ni­nį mi­kroau­to­bu­są vi­siš­kai ne­bū­ti­na im­plan­tuo­ti 5 se­kun­džių žva­kes, ypač įver­ti­nant tai, kad jų kai­na di­des­nė.

Ne­tin­ka­ma įtam­pa sude­gi­na

Jei su­si­du­ria­me su pa­kai­ti­ni­mo žva­kių ge­di­mu, anot A.Mi­tro­fa­no­vo, ge­riau­sią in­for­ma­ci­ją apie ge­di­mą ir jo prie­žas­tis ga­li su­teik­ti pa­kai­ti­ni­mo žva­kės iš­vaiz­da. Jei iš­suk­ta žva­kė at­ro­do įpras­tai, bet ne­kais­ta, grei­čiau­siai yra pa­žeis­ta žva­kės kai­ti­ni­mo ar­ba re­gu­lia­vi­mo ri­tė.

„Jei žva­kės vamz­de­lis pa­žeis­tas ar­ba iš­si­ly­dęs, prob­le­ma daž­niau­siai sly­pės per aukš­to­je įtam­po­je, ku­rią nu­le­mia pa­žeis­ta val­dy­mo sis­te­ma, ne­tin­ka­mą pa­čių žva­kių įtam­pa ar įkro­vos klai­da. Taip pat kar­tais vamz­de­liai pa­žei­džia­mi, esant ne­įp­ras­toms de­gi­mo są­ly­goms – esant de­ga­lų purkš­tu­ko pa­žei­di­mams ar į de­gi­mo ka­me­rą pa­ten­kant per daug aly­vos. Jei vamz­de­lis ne pa­žeis­tas, o iš vis su­de­gęs, be­veik šim­tas pro­cen­tų, kad bus pa­nau­do­ta ne to ti­po de­gi­mo žva­kė (vie­toj 24 V – 12 V) ar­ba val­dy­mo blo­kas yra pa­žeis­tas ir tie­kia ne­tin­ka­mą įtam­pą“, – pa­žy­mė­jo A.Mi­tro­fa­no­vas.

De­gi­mo žva­kes pri­ver­žian­tys me­cha­ni­kai, no­rė­da­mi iš­veng­ti žva­kės per­ver­ži­mo ar ne­pri­ver­ži­mo, tu­rė­tų žva­kę įsrieg­ti ga­min­to­jo spe­ci­fi­ka­ci­jo­se nu­ro­dy­tu su­ki­mo mo­men­tu. Jei žva­kė bus ne­pa­kan­ka­mai pri­verž­ta, di­de­lė ti­ki­my­bė, kad ji taps de­gi­mo mi­ši­nio nuo­tė­kio ir su­ma­žė­ju­sio elek­tros efek­ty­vu­mo prie­žas­ti­mi. O per stip­riai pri­ver­žus žva­kes, de­for­muo­sis jų me­ta­li­nis kor­pu­sas.

Ge­riau pa­kai­tin­ti ke­lis kartus

Nu­sta­čius, kad žva­kė ne­kai­ti­na tin­ka­mai, ją rei­kia pa­keis­ti. Tam rei­ka­lin­gas spe­cia­lus žva­kių rak­tas. Tai rei­kia da­ry­ti at­sar­giai, už­ke­pu­sios žva­kės ga­li leng­vai trūk­ti. Jei vis dėl­to nu­spren­dė­te šią pro­ce­dū­rą at­lik­ti pa­tys, o ne pa­ti­kė­ti au­to­ser­vi­so spe­cia­lis­tams, prieš at­suk­da­mi se­ną­sias žva­kes pa­kai­tin­ki­te va­rik­lį iki dar­bi­nės tem­pe­ra­tū­ros, tuo­met jas iš­im­ti bus leng­viau.

Jei pa­ti­kri­nus žva­kes pa­aiš­kė­ja, kad vi­sos jos vei­kia pui­kia, ta­čiau va­rik­lis vis tiek ne­už­si­ve­da, o prie­tai­sų sky­de­ly­je mirk­si įspė­ja­mo­ji in­di­ka­to­riaus lem­pu­tė, rei­kia iš­siaiš­kin­ti, ar jas pa­sie­kia elek­tros sro­vė. To­kiu at­ve­ju ti­kri­na­me, ar vei­kia re­lė ir žva­kių lai­dai. Daž­nai nu­tin­ka taip, kad šie lai­dai iš­kle­ra, tai­gi tin­ka­mai ne­kon­tak­tuo­ja su žva­ke. Tuo­met bū­ti­na su­tvar­ky­ti kon­tak­tus – ir prob­le­ma bus iš­spręs­ta.

At­ėjus žie­mos šal­čiams, jei au­to­mo­bi­lis už­si­ve­da su­nkiau, re­ko­men­duo­ja­ma prieš tai pa­da­ry­ti ne po vie­ną, bet po du ar tris kai­ti­ni­mo cik­lus. Įjun­gus de­gi­mą, už­si­žie­bia lem­pu­tė, pa­lau­kia­me, kol žva­kė su­šil­dys de­gi­mo ka­me­rą, bet va­rik­lio ne­pa­lei­džia­me. Iš­jun­gia­me de­gi­mą ir pa­kar­to­ja­me pro­ce­dū­rą iš nau­jo. Taip au­to­mo­bi­lis leng­viau už­ve­da­mas.

Esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai bū­ti­na nau­do­ti žie­mi­nį dy­ze­li­ną. Že­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je va­sa­ri­nis dy­ze­li­nas tirš­tė­ja, su­nkiau pe­rei­na per de­ga­lų fil­trą, purkš­tu­kus, to­dėl su­nkiai už­si­de­ga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
šlanga  86.100.14.215 2015-11-16 11:02:09
Klaida ant klaidos.tokius straipsnius turi rašyti specialistai.
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami