Atšalus orams nepamiršti automobilio

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-15 10:24
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-15 10:24
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Stai­ga at­ša­lus orams sau­sį, tech­ni­nės pa­gal­bos ke­ly­je po­rei­kis iš­au­go 4 kar­tus. Dau­giau­siai vai­ruo­to­jai krei­pė­si pra­šy­da­mi pa­gal­bos už­kur­ti va­rik­lį bei trans­por­tuo­ti su­ge­du­sį au­to­mo­bi­lį į jų nu­ma­ty­tą vie­tą.

Re­mian­tis drau­di­mo bend­ro­vės BTA par­tne­rių UAB „Al­tas as­sis­tan­ce“ duo­me­ni­mis, 40 proc. nu­ken­tė­ju­sių­jų krei­pė­si dėl au­to­mo­bi­lio už­ve­di­mo, 57 proc. – dėl au­to­mo­bi­lio trans­por­ta­vi­mo į sau­go­mą aikš­te­lę ar au­to­mo­bi­lių ser­vi­są. „Pra­si­dė­jus sau­siui Lie­tu­vo­je įsi­vy­ra­vo ti­kra žie­ma ir ter­mo­me­tro ro­dik­lis nu­kri­to iki dau­giau nei – 20 laips­nių Cel­si­jaus, po ge­ros sa­vai­tės – vėl at­ši­lo bei už­ver­tė ša­lį la­vi­na snie­go. Stai­gūs orų po­ky­čiai pa­si­jau­tė ša­lies ke­liuo­se. Nuo sau­sio 4 d. tech­ni­nės pa­gal­bos po­rei­kis ke­ly­je iš­au­go net ke­tu­ris kar­tus. Pa­si­py­lė įvai­rių au­to­mo­bi­lių ge­di­mų, to­kių kaip au­ši­ni­mo sis­te­mos su­tri­ki­mai, dėl ku­rių va­rik­lis ga­li la­bai grei­tai per­kais­ti ir su­ges­ti. Au­to­mo­bi­liais su to­kiais ge­di­mais va­žiuo­ti ne­ga­li­ma, juos rei­kia trans­por­tuo­ti au­to­ve­žiu. Taip pat daug nu­sis­kun­di­mų ga­vo­me dėl de­ga­lų sis­te­mos ge­di­mų: už­ša­lu­sio dy­ze­li­no, už­si­kim­šu­sių fil­trų. Gau­sy­bė elek­tros sis­te­mos su­tri­ki­mų: au­to­mo­bi­lio ge­ne­ra­to­rių, star­te­rių ge­di­mų. Na, ir be abe­jo, tra­di­ciš­kai fik­sa­vo­me ne­ma­žai iš­si­kro­vu­sių aku­mu­lia­to­rių,“ – ko­men­tuo­ja BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Dau­giau­siai tech­ni­nės pa­gal­bos iš­kvie­ti­mų su­lau­kė iš vy­rų, jų krei­pė­si 76 proc., na, o mo­te­rų – 24 proc. Pa­sak A. Žiu­ke­lio, to­kia si­tua­ci­ja nė­ra ne­įp­ras­ta, mat, Lie­tu­vo­je vis dar įpras­ta, kad šei­mo­je au­to­mo­bi­liu tu­ri rū­pin­tis vy­ras.

Kaip at­ėjus šal­čiams reik­tų elg­tis su au­to­mo­bi­liu, kad tech­ni­nės pa­gal­bos neprireiktų

Svar­biau­sia žie­mai pa­si­ruoš­ti iš anksto

At­ėjus di­de­liems šal­čiams, ruo­šti au­to­mo­bi­lį žie­mai jau vė­lu, ge­riau­sia rū­pes­tin­gai pa­si­ruoš­ti prieš žie­mą. Ta­čiau ga­li­ma pa­si­rū­pin­ti ke­lio­mis de­ta­lė­mis, ku­rios, gal­būt, pa­dės iš­veng­ti ne­sklan­du­mų. Sten­ki­tės, kad bū­tų pil­nas ar­ba ar­ti­pil­nis au­to­mo­bi­lio de­ga­lų ba­kas. Ki­taip, va­žiuo­jant su be­veik tuš­čiu, ja­me kau­pia­si kon­den­sa­tas bei už­šą­la. Dėl to vė­liau au­to­mo­bi­lis ga­li ne­beuž­si­ves­ti, ar­ba va­žiuo­jant tie­siog už­ges­ti.

Drėg­mei sa­lo­ne – ne!

Drėg­mė sa­lo­ne ne tik ne­ma­lo­ni vai­ruo­to­jui bei ke­lei­viams, dėl jos la­biau ra­so­ja lan­gai, dėl pra­sto ma­to­mu­mo ke­liau­ti to­kiu au­to­mo­bi­liu pa­vo­jin­ga. Dėl drėg­mės sa­lo­ne ver­tė­tų ypač su­si­rū­pin­ti au­to­mo­bi­lių su me­džia­gi­niais ki­li­mė­liais šei­mi­nin­kams. Va­ži­nė­jant trum­pes­niais at­stu­mais prie ba­tų pri­li­pęs snie­gas iš­tirps­ta, pa­virs­ta van­de­niu ir pur­vu bei ne­spė­ja iš­ga­ruo­ti. To­dėl ke­lis kar­tus snie­guo­tais ba­tais įli­pus į au­to­mo­bi­lį, sa­lo­nas pri­si­kau­pia drėg­mės.

Spe­cia­lis­tai žie­mą re­ko­men­duo­ja nau­do­ti gu­mi­nius ki­li­mė­lius, ku­riuo­se su­si­kau­pu­sį van­de­nį leng­va iš­pil­ti. Tu­rė­ki­te ome­ny­je, kad po šiais ki­li­mė­liais taip pat ga­li kaup­tis drėg­mė. Kai ku­rie vai­ruo­to­jai nuo jos ban­do sau­go­tis po ki­li­mė­liais pa­klo­ję se­nų lai­kraš­čių. To­kie lai­kraš­čiai da­li­nai su­ge­ria drėg­mę, o vė­liau yra iš­me­ta­mi. Vis­gi sau­giau­sia veng­ti drėg­mės nau­do­jan­tis spe­cia­liais drėg­mės su­rin­kė­jais au­to­mo­bi­liams bei taip už­si­ti­krin­ti sau­ges­nę ke­lio­nę.

Ne­pa­mirš­ki­te pa­si­rū­pin­ti ir ko­ky­biš­kais skys­čiais au­to­mo­bi­lių spy­ne­lėms. Nau­do­jant ne­ko­ky­biš­ką pro­duk­tą, jis ne tik ne­už­ti­kri­na, kad spy­ne­lės ne­už­šals, bet ga­li­ma jas ir su­ga­din­ti.

Va­ly­tu­vai – svar­bu!

Net ir jei­gu au­to­mo­bi­lio lan­gai ne­už­ša­lę, ne­rei­kia gram­dy­ti le­do nuo stik­lo, prieš va­žiuo­jant vis tiek at­kel­ki­te va­ly­tu­vus nuo stik­lo. Jie ga­li bū­ti pri­ša­lę, ir jei­gu ban­dy­si­te įjung­ti juos to­kiu me­tu, ga­li­te su­ga­din­ti ar­ba va­ly­tu­vus, ar­ba pa­tį va­ly­tu­vų me­cha­niz­mą.

Ven­ki­te trum­pų kelionių

Jei tik įma­no­ma, esant di­de­liems šal­čiams de­rė­tų at­si­sa­ky­ti trum­pų ke­lio­nių. Už­ve­di­nė­da­mi va­rik­lį, šil­dy­da­mi sa­lo­ną, lan­gus, įjun­gę švie­sas su­nau­do­ja­me la­bai daug au­to­mo­bi­lio ener­gi­jos, ku­rią rei­kia at­sta­ty­ti. O va­žiuo­da­mi trum­pą at­stu­mą jūs tie­siog ga­li­te ne­spė­ti to pa­da­ry­ti, an­tram už­ve­di­mui jos ne­pa­kaks ir ta­da na­mo teks grįž­ti au­to­bu­su. Na o jei­gu nė­ra ga­li­my­bės va­žiuo­ti il­ges­nių at­stu­mų, ver­tė­tų pa­pil­do­mai pa­krau­ti au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­rių. O jei jau vis tiek nu­ti­ko ne­sėk­mė, ge­riau kvies­ki­te pro­fe­sio­na­lią pa­gal­bą, o ne ban­dy­ki­te bė­dą iš­spręs­ti pa­tys. Štai, pa­tiems ne­tei­sin­gai su­jun­gus už­ve­di­mo lai­dus, ga­li­ma su­ga­din­ti au­to­mo­bi­lį.

At­li­ki­te mi­ni­ma­lią au­to­mo­bi­lio diagnostiką

Re­gu­lia­riai pa­ti­krin­ki­te trans­por­to prie­mo­nės au­ši­ni­mo ir ki­tų eksp­loa­ta­ci­nių skys­čių ly­gį, ste­bė­ki­te elek­tros sis­te­mą (ge­ne­ra­to­riaus dar­bą, bei aku­mu­lia­to­riaus būk­lę), pa­pil­dy­ki­te ati­tin­ka­mai pa­gal oro tem­pe­ra­tū­rą spe­cia­liai skir­to lan­gų plo­vi­mo skys­čio. Pa­si­rū­pin­ki­te, kad ne­to­lie­se bū­tų le­do gran­dik­lis, ati­tir­pi­nan­tis už­ša­lu­sius lan­gus skys­tis. Ir, be abe­jo, va­žiuo­ki­te at­sar­giai, o ypač stab­dy­da­mi prieš ke­lio duo­bes ar ki­tus ne­ly­gu­mus – esant že­mai tem­pe­ra­tū­rai pa­ka­bos de­ta­lės tam­pa tra­pes­nės, ir ga­li bū­ti su­ga­din­tos esant daug ma­žes­nei ap­kro­vai, nei esant tei­gia­mai tem­pe­ra­tū­rai.

Vai­ruo­to­jai, ne­pa­mirš­ki­te sa­vęs!

Pa­si­rū­pin­ki­te tin­ka­ma ap­ran­ga, kad bū­tu­mė­te pa­si­ruo­šę, jei­gu at­si­tik­tų ne­lai­mė ir au­to­mo­bi­lis su­ges­tų. Tu­rė­ki­te pirš­ti­nes, ke­pu­rę ir ki­tą žie­mai tin­ka­mą at­ri­bu­ti­ką, bū­ti­nai tu­rė­ki­te pa­krau­tą te­le­fo­ną, ypač prieš to­li­mes­nes ke­lio­nes. Jei­gu įvyk­tų ne­lai­mė, jūs ti­krai no­rė­tu­mė­te tu­rė­ti ga­li­my­bę iš­sik­vies­ti pa­gal­bą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami