Atšvaitai – ir įspėti, ir apsaugoti

LŽ red@lzinios.lt 2014-10-18 06:00
red@lzinios.lt 2014-10-18 06:00
Net trys iš keturių tragiškų avarijų įvyksta nukentėjusiesiems nesegint atšvaitų. Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Vis tam­sė­jan­čios ir trum­pė­jan­čios die­nos gal­vos skaus­mą ke­lia ne tik Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nams, bet ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jai. Į gat­ves iš­bė­gę mo­ki­niai, ša­li­ke­le rie­dan­tys dvi­ra­ti­nin­kai, pės­čių­jų pe­rė­jų ne­pai­san­tys eis­mo da­ly­viai – vi­siems jiems iš­ky­la di­džiu­lis pa­vo­jus lik­ti ne­pas­te­bė­tiems men­kai ar vi­sai ne­apš­vies­tuo­se Lie­tu­vos ke­liuo­se ir gat­vė­se. 

Pre­ven­ci­nė švie­są at­spin­din­ti prie­mo­nė – at­švai­tas, lie­me­nė – šį pa­vo­jų ga­li su­ma­žin­ti ar vi­sai lik­vi­duo­ti, ta­čiau vis dar re­tas lie­tu­vis iš­ei­da­mas iš na­mų su­skum­ba pa­si­ti­krin­ti, ar se­gi­mas at­švai­tas sau­giai pri­tvir­tin­tas ge­riau­siai ma­to­mo­je vie­to­je.

At­sa­kin­gu­mo gat­vė­se ir ke­liuo­se – stin­ga

Va­dy­bi­nin­ku dir­ban­čiam Gied­riui ava­rin­ga au­to­ma­gis­tra­lė Vil­nius-Kau­nas jau ta­po ko­ne an­trai­siais na­mais: „Toks jau ma­no dar­bas, daug lai­ko pra­lei­džiu ke­ly­je. Čia pa­ma­tau vis­ko – ir at­sa­kin­gų, ke­ly­je bud­ru­mo ne­pra­ran­dan­čių vai­ruo­to­jų, ir to­kių, ku­riems ne pro ša­lį bū­tų pa­si­kar­to­ti Ke­lių eis­mo tai­syk­les, ta­čiau di­džiau­sią nuo­sta­bą pa­sta­ruo­ju me­tu man ke­lia pės­tie­ji ir dvi­ra­ti­nin­kai. Die­nos trum­pė­ja, ry­tai, kuo­met vi­si ke­liau­ja į dar­bus, vai­kus ly­di ir ve­ža į mo­kyk­las, bū­na dar to­kie tam­sūs, kad pa­ma­ty­ti kiek­vie­ną ša­li­ke­le žings­niuo­jan­tį­jį yra ti­krai la­bai su­nku. Ypač, kai tik vos ke­li iš jų prie dra­bu­žių ir kup­ri­nių tu­ri pri­tvir­tin­tus at­švai­tus. Ke­ly­je tai – la­bai svar­bu, juk at­švai­tų ne­se­gin­tys ri­zi­kuo­ja ne tik sa­vo pa­čių, bet ir vai­ruo­to­jų, jų ve­ža­mų ke­lei­vių gy­vy­bė­mis“.

Pa­klaus­tas, ar pats se­gi at­švai­tus ir ži­no, kaip tin­ka­mai juos tvir­tin­ti prie dra­bu­žių Gied­rius šyp­tel­da­mas pra­si­ta­rė, kad šias tai­syk­les de­rė­tų pa­si­kar­to­ti ir jam. „Vai­ruo­ju au­to­mo­bi­lį, jis tu­ri ži­bin­tus, ku­rie sig­na­li­zuo­ja apie ma­no da­ly­va­vi­mą eis­me, ta­čiau sa­vo vai­kams prie kup­ri­nių esu pri­tvir­ti­nęs po at­švai­tą. Tai ne­kai­nuo­ja nei daug lė­šų, nei lai­ko“, – apie at­švai­tų, pa­de­dan­čių ap­si­sau­go­ti nuo ke­ly­je ty­kan­čių pa­vo­jų, se­gė­ji­mo svar­bą pa­sa­ko­jo vai­ruo­to­jas.

Pa­si­se­ka ne visiems

Ta­čiau ne­lai­mių ke­liuo­se iš­ven­gia ne vi­si. Pa­si­kei­tu­sios oro są­ly­gos, lie­tus, snie­gas, rū­kas rei­ka­lau­ja ypa­tin­go ati­du­mo tiek iš vai­ruo­to­jų, tiek ir iš pės­čių­jų, ta­čiau eis­mo įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­čia at­švai­tų ne­se­gė­ję ir dėl šios prie­žas­ties per vė­lai pa­ste­bė­ti pės­tie­ji, tik dau­gė­ja. Tai liu­di­ja ir ne­lai­mių ke­liuo­se sta­tis­ti­niai duo­me­nys. Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos duo­me­ni­mis per de­vy­nis 2014-ųjų me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vo­je jau žu­vo 183 eis­mo da­ly­viai, iš jų 65 pės­tie­ji (36 – tam­siuo­ju par­os me­tu) bei 16 dvi­ra­ti­nin­kų. Per eis­mo įvy­kius bu­vo su­žeis­ti 665 pės­tie­ji ir 270 dvi­ra­ti­nin­kų.

Ką ga­li­me pa­keis­ti, kad ke­ly­je sau­giau tap­tų vi­siems?

Ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos par­ei­gū­nai bei Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, ska­tin­da­ma at­švai­tų nau­do­ji­mo kul­tū­rą, dar kar­tą pri­me­na apie daž­niau­siai da­ro­mas at­švai­tų tvir­ti­ni­mo klai­das ir ko­kių prie­mo­nių tu­ri bū­ti im­ta­si, kad į gat­vę iš­ėjęs ir at­švai­tą se­gin­tis žmo­gus bū­tų pa­ste­bė­tas.

Vi­sų pir­mą, at­švai­tas tu­rė­tų bū­ti pa­kan­ka­mai di­de­lis, kad trans­por­to prie­mo­nių ži­bin­tų švie­soms jį apš­vie­tus vai­ruo­to­jas ga­lė­tų pa­ste­bė­ti ir tin­ka­mai rea­guo­ti į at­švai­tą pri­si­se­gu­sį žmo­gų.

La­bai svar­bu at­švai­tą prie dra­bu­žių tvir­tin­ti taip, kad jį vai­ruo­to­jai ir ki­ti eis­mo da­ly­viai tam­siuo­ju par­os me­tu ga­lė­tų ma­ty­ti iš vi­sų pu­sių.

Dė­me­sį de­rė­tų at­kreip­ti ir į at­švai­tų tvir­ti­ni­mo tai­syk­les. Pa­ka­bi­na­mą at­švai­tą, daž­niau­siai per­ve­ria­mą vir­ve­le ar tam ti­kru seg­tu­ku pri­se­ga­mą prie dra­bu­žių (pvz., dir­žo, ran­ki­nės ar ki­še­nės), rei­kia tvir­tin­ti de­ši­nė­je pu­sė­je, kad jis lais­vai kris­tų ir švy­tuo­tų žmo­gaus ke­lių aukš­ty­je.

At­švai­tas-juo­ste­lė pa­pras­tai yra tvir­ti­na­ma ant dra­bu­žių ran­ko­vės (kiek aukš­čiau ran­kos rie­šo) ar ko­jos blauz­dos sri­ty­je, kad pės­čia­jam ju­dant au­to­mo­bi­lio ži­bin­tų švie­sa, at­sis­pin­din­ti nuo at­švai­to, par­ody­tų vai­ruo­to­jui, kur yra pės­čia­sis.

Šie pa­ta­ri­mai tu­rė­tų pa­dė­ti tiems, ku­rie ne­bu­vo ti­kri dėl tin­ka­mo at­švai­tų tvir­ti­no prie dra­bu­žių, ke­ly­je jaus­tis sau­giems ir svar­biau­sia – pa­ste­bė­tiems.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant

su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių direkcija

prie Su­si­sie­ki­mo ministerijos

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami