Atūžia vandenilinė automobilių revoliucija

LŽ red@lzinios.lt 2015-01-28 06:00

red@lzinios.lt 2015-01-28 06:00
BMW i3 buvo sutiktas labai palankiai, tačiau tuo, kad parduoda daugiau elektromobilių, ypač kritus naftos kainoms, gamintojai pasigirti kol kas negali. Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja BMW pa­tvir­ti­no sie­kį i3 elek­tro­mo­bi­liui ir i8 spor­ti­niam įkrau­na­mam hib­ri­dui pri­tai­ky­tas ino­va­ci­jas per­kel­ti į ki­tų se­ri­jų mo­de­lius. Tai tik dar la­biau pa­ska­ti­no dis­ku­si­jas, kad van­de­ni­li­nės au­to­mo­bi­lių re­vo­liu­ci­jos vė­lia­vą pa­si­šo­vu­si ne­šti ja­po­nų „Toyo­ta“ ar­ti­miau­siais me­tais su­lauks rim­to at­sa­ko iš Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jų.

Tai­gi nau­ji BMW nuo kon­ve­je­rio ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je rie­dės su kė­bu­lo da­li­mis, pa­ga­min­to­mis iš ang­lies pluoš­to, to­bu­les­ne ae­ro­di­na­mi­ka, ma­žiau ang­lies diok­si­do iš­ski­rian­čiais, bet dėl to ga­lios ne­pra­ran­dan­čiais va­rik­liais. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je ėmus sklis­ti kal­boms apie 2017 me­tais prem­je­rai ruo­šia­mą van­de­ni­liu va­ro­mą BMW i5 mo­de­lį, ba­va­rai jų ne­pa­nei­gė.

Tie­sa, ja­po­nai kol kas bus vi­su žings­niu prie­ky­je, mat „Toyo­ta“ ne tik pri­sta­tė pir­mą­jį rin­kai skir­tą „Mi­rai“ (jap. „Ateitis“), bet ir su­lau­ku­si vy­riau­sy­bės už­nu­ga­rio spar­čiai ple­čia van­de­ni­lio de­ga­li­nių tink­lą ša­ly­je.

Ku­ria van­de­ni­li­nį mo­de­lį?

„Kol kas ne­ga­li­me kal­bė­ti apie jo­kį nau­ją "i" se­ri­jos mo­de­lį, par­uoš­tą ga­my­bai, - lei­di­ny­je „Au­to­News“ pub­li­kuo­ta­me pra­ne­ši­me tei­gė BMW par­da­vi­mo va­do­vas Ia­nas Ro­bert­so­nas. - Ta­čiau nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, pri­tai­ky­tas i3 ir i8 au­to­mo­bi­liams, sie­kia­me kuo grei­čiau per­kel­ti ir į ki­tus sa­vo mo­de­lius. Kol kas iš­ti­so iš ang­lies pluoš­to pa­ga­min­to kė­bu­lo ne­bus, ta­čiau bus dau­giau šios me­džia­gos ele­men­tų ke­lei­vio pu­sė­je, va­žiuok­lė ir taip to­liau.“

Pa­sak I. Ro­bert­so­no, pla­tų BMW au­to­mo­bi­lių spek­trą pa­pil­dys ir įkrau­na­mi hib­ri­dai. Prie i8 pri­si­dės hib­ri­di­niai 3 se­ri­jos ir X5 mo­de­liai. BMW at­sto­vo tei­gi­mu, hib­ri­di­nė tech­no­lo­gi­ja yra to­kia lanks­ti, kad ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je to­kių au­to­mo­bi­lių su­lauk­si­me vis dau­giau. Hib­ri­di­nė tech­no­lo­gi­ja lai­ko­ma pa­grin­di­niu ko­zi­riu, sie­kiant su­ma­žin­ti ga­lin­ges­nių ga­min­to­jo mo­de­lių iš­me­ta­mą ang­lies diok­si­do kie­kį.

Ska­ti­na mokesčiais

Tie­sa, kaip pa­ste­bi­ma, net ir tar­šos mo­kes­tį mo­kan­tys Va­ka­rų vals­ty­bių vai­ruo­to­jai kol kas ne­puo­la gie­do­ti mei­lės gies­mių hib­ri­di­niams mo­de­liams. Vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių – kur kas di­des­nė kai­na. Pa­vyz­džiui, „Au­di“ už A3 hib­ri­dą pa­pil­do­mai pra­šo mo­kė­ti 13 tūkst. eu­rų. „Mer­ce­des“ įkrau­na­mas S kla­sės hib­ri­das su V6 va­rik­liu kai­nuo­ja be­veik tiek pat kiek ben­zi­ni­nis mo­de­lis, tu­rin­tis V8 va­rik­lį.

„Nau­jus pro­jek­tus pra­de­da­me pir­miau­sia nuo­dug­niai iš­ana­li­za­vę, kiek kai­nuos nau­jas mo­de­lis. Nau­jau­si mo­de­liai daug kam lei­džia kas­dien nu­va­žiuo­ja­mą at­stu­mą įveik­ti tik su elek­tros va­rik­liu. Be to, ma­žes­nių mo­de­lių seg­men­te pa­pil­do­mi elek­tros va­rik­liai reikš­min­gai pa­di­di­ną bend­rą ga­lią, to­dėl na­tū­ra­lu, kad jų kai­na di­des­nė“, - ar­gu­men­ta­vo I. Ro­bert­so­nas.

BMW par­da­vi­mo di­rek­to­rius ne­bu­vo lin­kęs spė­lio­ti, ka­da elek­tro­mo­bi­lių kai­na ga­lė­tų su­si­ly­gin­ti su vi­daus de­gi­mo va­rik­lių va­ro­mų ma­ši­nų, ta­čiau ten­den­ci­ja yra pa­ste­bi­ma.

„Tai pri­klau­so nuo to, ka­da au­to­mo­bi­lį su vi­daus de­gi­mo va­rik­liu, įskai­čiuo­jant vals­ty­bės tai­ko­mus tar­šos mo­kes­čius, iš­lai­ky­ti taps bran­giau nei elek­tro­mo­bi­lį. Elek­tros va­rik­liai kol kas tik pra­de­da­mi plė­to­ti, o ba­te­ri­jų tal­pa ar­ti­miau­siais me­tais smar­kiai to­bu­lės, tad ma­žės ir kai­na“, - sa­kė BMW va­do­vas.

Pla­nas B – pa­pil­do­mas generatorius

I. Ro­bert­so­no tei­gi­mu, nau­do­jant se­lek­ty­vi­nės ka­ta­li­nės re­duk­ci­jos me­cha­niz­mą (SCR), skir­tą azo­tų ok­si­dų kie­kiui su­ma­žin­ti, kad au­to­mo­bi­lis ati­tik­tų „Eu­ro 6“ stan­dar­tą, ky­la ne tik ma­ši­nos kai­na, bet ir smar­kiai iš­au­ga bend­ras jos svo­ris. Tai dar vie­nas vi­daus de­gi­mo va­rik­lių tech­no­lo­gi­jos mi­nu­sas, pa­ly­gin­ti su elek­tro­mo­bi­lio kons­truk­ci­ja.

Šiuo me­tu apie pu­sė BMW i3 mo­de­lio pir­kė­jų įsi­gy­ja ne ti­krą­jį au­to­mo­bi­lį, bet REx mo­de­lį su pa­pil­do­mu 0,65 l dar­bi­nio tū­rio ben­zi­ni­niu ge­ne­ra­to­riu­mi, ku­ris ba­te­ri­jai iš­se­kus ga­mi­na elek­trą. Ga­min­to­jo ver­ti­ni­mais, pa­pil­do­mą ben­zi­ni­nį ge­ne­ra­to­rių kol kas no­rė­tų ma­ty­ti dau­ge­lis i3 pir­kė­jų, ta­čiau pa­si­rin­ki­mas la­bai pri­klau­so nuo po­li­ti­nių spren­di­mų. Pa­vyz­džiui, Nor­ve­gi­jo­je, kur toks au­to­mo­bi­lis jau ne­bū­tų lai­ko­mas elek­tro­mo­bi­liu, per­ka­mi tik vi­siš­kai elek­tra va­ro­mi i3, o Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je di­džio­ji dau­gu­ma pir­kė­jų ren­ka­si REx ver­si­ją.

Elek­tros va­rik­lį tu­rin­tis i3 nau­do­da­mas vien elek­tros ener­gi­ją ga­li nu­va­žiuo­ti iki 160 km at­stu­mą, o tu­rin­tis ben­zi­ni­nį ge­ne­ra­to­rių - du­kart to­liau, iki 300 ki­lo­me­trų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami