Atvertas kelias vakarietiškiems greitkeliams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-12-16 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-12-16 06:00
Skirmantas Skrinskas: "Didžiausias laimėjimas 2014-aisiais, kad pavyko išsaugoti tokią kelių būklę, kokia ji buvo metų pradžioje."  LŽ archyvo nuotrauka
30 me­tų pro­jek­ti­nis nau­do­ji­mo lai­ko­tar­pis - toks pa­pras­tai yra nu­sta­to­mas la­biau į va­ka­rus nuo Lie­tu­vos esan­čio­se vals­ty­bė­se, tarp jų – ir Len­ki­jo­je, tie­sia­miems greit­ke­liams. 40 me­tų pro­jek­ti­nį nau­do­ji­mo lai­ko­tar­pį nau­jai nu­ties­toms trans­por­to ar­te­ri­joms tai­ko Šve­di­ja. Iki šiol Lie­tu­vo­je ga­lio­jo dar nuo so­viet­me­čio nu­sta­ty­tas 20 me­tų pro­jek­ti­nis nau­do­ji­mo lai­ko­tar­pis. Ko­dėl svar­bu kal­bė­ti apie truk­mę?

Pa­si­ro­do, nuo jos pri­klau­so tie­sia­mo ke­lio dan­gos sto­ris, in­ži­ne­ri­nių įren­gi­nių gau­sa. Ka­dan­gi Lie­tu­vos greit­ke­liams bū­da­vo ir te­bė­ra tai­ko­mas trum­pes­nis pro­jek­ti­nis nau­do­ji­mo lai­ko­tar­pis, jų dan­gos yra plo­nes­nės, jos grei­čiau lanks­to­si, lū­ži­nė­ja, tru­pa. Ta­čiau rug­sė­jį Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) pri­ėmė spren­di­mą mū­sų nau­jai nu­ties­tiems greit­ke­liams ir au­to­ma­gis­tra­lėms tai­ky­ti to­kį pro­jek­ti­nį nau­do­ji­mo lai­ko­tar­pį, koks yra nu­sta­to­mas ir Va­ka­ruo­se. Pla­nuo­ja­ma, kad to­kį pro­jek­ti­nį lai­ko­tar­pį tu­rės svar­biau­sios mū­sų trans­por­to ar­te­ri­jos - 4 eis­mo juo­stų au­to­ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ ruo­žas nuo Ma­ri­jam­po­lės iki Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos, ku­ris bus baig­tas ties­ti maž­daug 2018-2024 me­tais. Bai­gian­tis me­tams apie nau­jo­vę, taip pat – ki­tus LAKD šie­met at­lik­tus ir at­ei­ties dar­bus kal­bė­jo­mės su di­rek­ci­jos di­rek­to­riu­mi Skir­man­tu Skrinsku.

Mal­dau­ja su­pras­ti kelininkus

- 2014-ie­ji jau vi­sai pri­ar­tė­jo prie pa­bai­gos. Ko­kį svar­biau­sią šių me­tų ke­li­nin­kų lai­mė­ji­mą ga­lė­tu­mė­te pa­mi­nė­ti? - LŽ klau­sė LAKD va­do­vo S. Skrinsko.

- Di­džiau­sias lai­mė­ji­mas, kad pa­vy­ko iš­sau­go­ti to­kią ke­lių būk­lę, ko­kia ji bu­vo me­tų pra­džio­je, nors prie­žiū­rai ir plė­trai ski­ria­mų lė­šų kie­kis pa­di­dė­jo ne­daug. Taip pat svar­bu, kad nors šiek tiek su­ma­žė­jo žū­čių vals­ty­bi­niuo­se ke­liuo­se (LAKD duo­me­ni­mis, gruo­džio 15 die­ną tas su­ma­žė­ji­mas su­da­rė mi­kros­ko­pi­nius 0,6 proc. - aut.), pa­ly­gin­ti sėk­min­gai nau­do­jo­me eu­ro­pi­nes lė­šas ke­lių re­kons­truk­ci­jai ir ma­no­me, kad iki me­tų pa­bai­gos di­džią­ją da­lį pla­nuo­tų dar­bų baig­si­me.

La­bai at­sa­kin­gai ren­gė­mės ir tiems dar­bams, ku­riuos su­pla­na­vo­me pa­da­ry­ti 2015 me­tais. Pre­li­mi­na­rus ki­tų me­tų biu­dže­tas Ke­lių plė­tros ir prie­žiū­ros prog­ra­mos (KPPP) jau yra pa­tvir­tin­tas. Jis nė­ra toks, ko­kio ti­kė­jo­si ke­li­nin­kai ir ko­kio rei­kė­tų ke­liams, ta­čiau ban­dy­si­me su­ktis.

- Ar ga­li­te at­skleis­ti, ko­kio dy­džio jis bus?

- Ke­lių prie­žiū­rai ir plė­trai nu­ma­to­ma skir­ti 1,21 mlrd. li­tų, ar­ba 14 proc. dau­giau nei šie­met. Bet vis­kas gra­žu tik iš pir­mo žvilgs­nio. Ti­kro­vė­je di­džio­ji prie­au­gio da­lis bus pa­nau­do­ta ne vals­ty­bi­niams, o vie­ti­niams ke­liams re­mon­tuo­ti. Iš vi­so mies­tų gat­vių, vie­ti­nių ke­lių re­mon­tui ir jų prie­žiū­rai bus skir­ta 37 proc. KPPP biu­dže­to. Už li­ku­sią su­mą bus at­lie­ka­mas vi­sų vals­ty­bi­nių ke­lių – au­to­ma­gis­tra­lių, greit­ke­lių, kraš­to ir ra­jo­ni­nių - re­mon­tas ir prie­žiū­ra. Šiems ke­liams fi­nan­sa­vi­mas iš­augs vos 6 proc., nors kai ku­riuos jų jau dar­ko gi­lios pro­vė­žos, ver­kiant bū­ti­na re­kons­truo­ti žvyr­ke­lius, kai ku­rių trans­por­to ar­te­ri­jų dan­go­se yra at­si­ra­du­si va­di­na­mo­ji kro­ko­di­lo oda, o tai lei­džia teig­ti, jog dan­ga nu­si­dė­vė­ju­si. Jei įver­tin­si­me dar ir dar­bo są­nau­dų bei me­džia­gų pa­bran­gi­mą, tai vals­ty­bi­niams ke­liams skir­tų lė­šų ne­pa­dau­gės nė 3 pro­cen­tais.

De­ja, jau ta­po įpras­ta, kad KPPP yra ap­kar­po­ma dėl va­di­na­mų­jų vals­ty­bės reik­mių. Prog­ra­mos lė­šos bu­vo ap­kar­py­tos iš šie­met – net 265 mln. li­tų, ar­ba dau­giau nei du kar­tus, nei tai bu­vo pa­da­ry­ta prieš me­tus. At­ro­do, ki­tais me­tais lė­šos, ku­rios bū­ti­nai tu­rė­jo bū­ti skir­tos ke­lių plė­trai, bus iš­leis­tos ša­lies gy­ny­bi­niam pa­jė­gu­mui stip­rin­ti. Su­pran­tu, kad mums rei­ka­lin­ga stip­ri ir ge­rai ap­gink­luo­ta ka­riuo­me­nė. Vis dėl­to spren­di­mų pri­ėmė­jams siū­ly­čiau pa­gal­vo­ti ir dėl ke­lių. Tai – stra­te­gi­nis mū­sų vals­ty­bės tur­tas, o su­ny­ku­sias trans­por­to ar­te­ri­jas at­kur­ti kai­nuo­ja daug bran­giau nei nuo­lat jas ko­ky­biš­kai pri­žiū­rė­ti ir re­mon­tuo­ti.

- Gal 2015 me­tais pa­ga­liau bus pra­dė­tas ties­ti ke­tu­rių juo­stų au­to­ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ ruo­žas jud­riau­sio­je ša­lies vie­to­je tarp Kau­no ir Ma­ri­jam­po­lės. Ka­da ga­li­me ti­kė­tis pir­mo­jo eta­po dar­bų pra­džios?

- La­bai no­riu ti­kė­tis, kad ke­tu­rių juo­stų "Via Bal­ti­cos" au­to­ma­gis­tra­lės nuo Kau­no iki Len­ki­jos sie­nos pir­mo­jo eta­po dar­bai bus pra­dė­ti jau at­ei­nan­čių me­tų pa­va­sa­rį ar pa­čio­je va­sa­ros pra­džio­je. Gruo­džio 9 die­ną bu­vo at­plėš­ti vo­kai, ir pa­aiš­kė­jo, kad nu­ties­ti Kau­no ra­jo­ne pir­mus 6 au­to­ma­gis­tra­lės ki­lo­me­trus pre­ten­duo­ja pen­kios įmo­nės. Be­je, ten bus dar sta­to­mi ir du via­du­kai, tu­ne­lis, įren­gia­mos ki­tos eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nės. Šiuo me­tu vyk­do­mos 8 vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ros dar­bams, fi­nan­suo­ja­miems iš Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų. Bai­gus šias pro­ce­dū­ras ki­tų me­tų pir­mą­jį pus­me­tį, pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti re­kons­truo­ti eko­no­miš­kai bū­ti­niau­sius 62 ki­lo­me­trus ma­gis­tra­li­niuo­se ir kraš­to ke­liuo­se bei re­kons­truo­ti pra­dė­tas 4 su­dė­tin­gas san­kry­žas ma­gis­tra­li­niuo­se ke­liuo­se. Vi­sų pro­jek­tų ver­tė ga­li siek­ti 400 mln. li­tų. Tad di­rek­ci­jos ko­lek­ty­vui da­bar - in­ten­sy­vus dar­by­me­tis.

Džiu­gu, kad 2015-ųjų ge­gu­žę pra­dės veik­ti pir­mas vie­šo­sios ir pri­va­čios par­tne­rys­tės pro­jek­to bū­du pa­sta­ty­tas Pa­lan­gos ap­link­ke­lis. Ti­ki­mės, kad ki­tais me­tais at­si­ras ir spren­di­mas dėl ki­tos to­kio pat ti­po su­tar­ties – Vil­niaus-Ute­nos ke­lio re­kons­truk­ci­jos.

Ži­no­ma, pa­mi­nė­jau tik pa­čius svar­biau­sius dar­bus.

Pra­ver­tė Au­gus­ta­vo patirtis

- Prieš ku­rį lai­ką LŽ ra­šė apie tai, kaip len­kai tie­sia ke­lius, kad šie bū­tų to­kie pat ko­ky­biš­ki, kaip ir Va­ka­ruo­se, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je. Lie­tu­vos greit­ke­liams nu­sta­to­mas vos dvi­de­šim­ties me­tų pro­jek­ti­nis nau­do­ji­mo lai­ko­tar­pis, kai Len­ki­jo­je tai­ko­mas tris­de­šim­ties me­tų. Dėl to au­to­ma­gis­tra­lių ir greit­ke­lių dan­gos kons­truk­ci­jos ten yra 10 proc. sto­res­nės nei Lie­tu­vo­je. Gir­dė­jau, jog LAKD pri­ėmė spren­di­mą va­ka­rie­tiš­kus nau­do­ji­mo lai­ko­tar­pius tai­ky­ti ir mū­sų trans­por­to ar­te­ri­joms?

- Toks spren­di­mas rug­sė­jo mė­ne­sį iš tie­sų bu­vo pri­im­tas. At­ei­ty­je 30 me­tų pro­jek­ti­nis nau­do­ji­mo lai­ko­tar­pis bus tai­ko­mas vi­siems Lie­tu­vo­je tie­sia­miems greit­ke­liams ir au­to­ma­gis­tra­lėms. Ten, kur ke­lių pro­jek­ta­vi­mo ir tie­si­mo dar­bai bu­vo pra­dė­ti va­do­vau­jan­tis se­nuo­ju reg­la­men­tu, ir to­liau bus tai­ko­mas 20 me­tų pro­jek­ti­nis nau­do­ji­mo lai­ko­tar­pis. Ka­dan­gi „Via Bal­ti­cos“ ruo­žui nuo Ma­ri­jam­po­lės iki Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos bus da­ro­mi nau­ji pro­jek­tai, šio ruo­žo ke­lio tva­ru­mas jau nie­kuo ne­be­sis­kirs nuo va­ka­rie­tiš­ko­jo.

Ke­lio kons­truk­ci­ja la­bai ne­si­keis, ta­čiau bus su­pro­jek­tuo­ta dau­giau dvie­jų ly­gių san­kry­žų, bus klo­ja­ma sto­res­nė dan­ga. Tie­sa, pa­di­dės ir to­kio ke­lio sta­ty­bų kai­na – pre­li­mi­na­riai ji bus di­des­nė nuo 4 iki 18 pro­cen­tų. Ta­čiau dar dau­giau pla­nuo­ja­ma gau­ti nau­dos iš to, kad treč­da­liu pa­di­dės to­kio ke­lio nau­do­ji­mo lai­kas.

Ieš­ko ga­li­my­bių ties­ti greičiau

- Len­ki­jo­je ke­tu­rių juo­stų au­to­ma­gis­tra­lės "Via Bal­ti­ca" ruo­žą nuo Var­šu­vos iki Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti ar­ba re­kons­truo­ti iki 2020-ųjų. Mes iki sie­nos su Len­ki­ja sa­vo at­kar­pą nu­tie­si­me ge­riau­siu at­ve­ju dar po po­ros me­tų. Lan­kan­tis Au­gus­ta­ve te­ko pa­tir­ti, ko­dėl len­kai dir­ba spar­čiau. Pa­si­ro­do, Len­ki­jo­je daug pa­pras­tes­nė pri­va­čios že­mės pa­ėmi­mo stra­te­gi­niams pro­jek­tams tvar­ka. Sa­vi­nin­kui pra­ne­ša­ma apie pa­ima­mą jo že­mę, ta­da į jo sąs­kai­tą per­ve­da­mi pi­ni­gai už pa­im­tą že­mę pa­gal tos die­nos rin­kos kai­ną, o dar­bus jau ga­li­ma pra­dė­ti po 90 die­nų nuo krei­pi­mo­si die­nos. Vė­liau ne­pa­ten­kin­tas sa­vi­nin­kas ga­li kreip­tis į teis­mą. Pas mus pra­dė­ti at­lik­ti dar­bus drau­džia­ma tol, kol bus baig­ti teis­mų pro­ce­sai. Ar at­ei­ty­je ga­li­me ti­kė­tis dau­giau „len­kiš­kos“ nei „lie­tu­viš­kos“ tvar­kos šiuo klau­si­mu?

- Ky­la įvai­rių kliū­čių: skly­pai bū­na pa­da­ly­ti ke­liems sa­vi­nin­kams, kai ku­rie iš jų iš­vy­kę iš ša­lies, su kai ku­riais gin­či­ja­ma­si dėl kai­nos. Ta­čiau pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus pro­ce­dū­ros ta­po daug spar­tes­nės.

Teis­mams su­teik­ta tei­sė leis­ti Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­im­tą pri­va­čią že­mę įre­gis­truo­ti vals­ty­bės var­du dar ne­išsp­ren­dus gin­čo dėl at­ly­gi­ni­mo dy­džio.

Kaip ro­do mū­sų pa­tir­tis, teis­mų spren­di­mai dėl lei­di­mo pa­im­ti pri­va­čią že­mę ir įre­gis­truo­ti ją vals­ty­bės var­du šiuo me­tu jau pri­ima­mi vi­du­ti­niš­kai per 3 mė­ne­sius, o įsi­tei­sė­ja vi­du­ti­niš­kai per 6-8 mė­ne­sius.

Pa­gal anks­tes­nę Že­mės įsta­ty­mo re­dak­ci­ją lei­di­mas įre­gis­truo­ti pa­im­tą vals­ty­bės var­du že­mę bū­da­vo pri­ima­mas tik kar­tu iš­spren­dus at­ly­gi­ni­mo dy­džio klau­si­mą, kar­tais gin­čai teis­muo­se truk­da­vo iki 3 me­tų.

Že­mės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas iš es­mės su­trum­pi­no ne pa­čią že­mės pa­ėmi­mo pro­ce­dū­rą (kai ku­riais at­ve­jais ji ta­po dar il­ges­nė dėl pri­va­lo­mų skel­bi­mų lai­kraš­čiuo­se, jei sa­vi­nin­kas ne­at­sii­ma laiš­kų ir ki­ta), bet su­trum­pi­no gin­čus teis­muo­se dėl lei­di­mo pa­im­ti že­mę ir įre­gis­truo­ti ją vals­ty­bės var­du.

- Bet ar ne­rei­kė­tų ter­mi­no dar la­biau su­trum­pin­ti?

- LAKD krei­pė­si į tei­si­nin­kus, kad jie iki me­tų pa­bai­gos pa­teik­tų iš­va­dą apie tai, ko­kios dar ga­li­my­bės bū­tų pa­grei­tin­ti iš­pir­ki­mą ne­pa­žei­džiant sa­vi­nin­kų in­te­re­sų. Pa­sit­vir­ti­no ir nuo šių me­tų an­tro ket­vir­čio at­nau­jin­tas di­džių­jų pro­jek­tų vie­šų­jų pir­ki­mų ver­ti­ni­mas pa­gal eko­no­mi­nį kri­te­ri­jų, kur kai­na ver­ti­na­ma 85 proc., įren­gi­mo truk­mė - 10 proc., o pa­pil­do­mos ga­ran­ti­jos lai­kas - 5 pro­cen­tais. Taip pa­vy­ko su­tau­py­ti vi­du­ti­niš­kai iki 15 proc. kai­nos, kar­tais net iki 50 proc. ke­lio tie­si­mo truk­mės ir daž­niau­siai iki 30 proc. pa­pil­do­mo ga­ran­ti­nio ter­mi­no, ku­rį siū­lo ran­go­vas ga­ran­tuo­da­mas už sa­vo dar­bų ko­ky­bę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami