Aušinimo skysčiui – antikorozinis testas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-10 06:00
Kokybiškas aušinimo skystis saugo variklio aušinimo sistemą nuo korozijos, užšalimo, padeda palaikyti tinkamą variklio darbinę temperatūrą, nepaisant apkrovos. LŽ archyvo nuotraukos
Jei­gu au­ši­ni­mo sis­te­ma ne­veiks tin­ka­mai, au­to­mo­bi­lis ga­li il­gam su­sto­ti. Ta­čiau jos prie­žiū­rą ir tin­ka­mą eksp­loa­ta­ci­ją vai­ruo­to­jai daž­nai pa­mirš­ta. Vis­kas pra­si­de­da nuo tin­ka­mo au­ši­ni­mo skys­čio pa­si­rin­ki­mo.

Vie­na pa­grin­di­nių au­ši­ni­mo sis­te­mos pa­skir­čių žie­mą – va­rik­lio ap­sau­ga nuo už­ša­li­mo, ji su­ma­ži­na va­rik­lio san­da­ru­mo pra­ra­di­mo ar­ba va­rik­lio blo­ko įtrū­ki­mo ga­li­my­bę. Pa­sak au­to­mo­bi­lių de­ta­lių sa­lo­no va­dy­bi­nin­ko Ro­ko Juo­dvir­šio, ga­ji me­cha­ni­kų ir vai­ruo­to­jų nuo­mo­nė, kad ge­riau­siai au­ši­ni­mo skys­tį nuo kris­ta­li­za­ci­jos žie­mą ap­sau­go vie­toj skie­di­nio nau­do­ja­mas jo kon­cen­tra­tas.

Metalų plokštelės viršuje dvi savaites buvo veikiamos prastos kokybės aušinimo skysčiu, apačioje – geros kokybės aušinimo skysčiu.

„Ta­čiau tai yra nie­kuo ne­pag­rįs­tas mi­tas, mat stan­dar­ti­nis kon­cen­tra­tas už­šą­la, t. y. kris­ta­li­zuo­ja­si esant mi­nus 17 laips­nių. Tik pra­skie­dus ati­tin­ka­mu kie­kiu van­dens (jo tiks­lios pro­por­ci­jos pri­va­lo bū­ti nu­ro­dy­tos kiek­vie­no pro­duk­to eti­ke­tė­je), skie­di­nio kris­ta­li­za­ci­jos tem­pe­ra­tū­ra su­mąž­ta iki, pa­vyz­džiui, mi­nus 35 laips­nių. Ati­tin­ka­mas gli­ko­lio ir van­dens pro­por­ci­jas iš­lai­ky­ti la­bai svar­bu. Op­ti­ma­liai mi­ši­ny­je gli­ko­lio tu­rė­tų bū­ti apie 50 proc., tai ga­ran­tuo­ja kris­ta­li­za­ci­jos ap­sau­gą iki mi­nus 35–37 laips­nių“, – aiš­ki­no R. Juo­dvir­šis.

Apau­ga nuosėdomis

Tin­ka­mos ko­ky­bės au­ši­ni­mo skys­tis ne tik ap­sau­go va­rik­lį nuo už­ša­li­mo, bet ir su­tei­kia ap­sau­gą nuo ko­ro­zi­jos iš me­ta­lo ir gu­mos pa­ga­min­tiems at­ski­riems au­šin­tu­vo ir va­rik­lio ele­men­tams bei juos jun­gian­čioms gu­moms.

Pa­grin­di­nė au­ši­ni­mo skys­čio ga­my­bos ža­lia­va yra eti­le­no gli­ko­lis, o kar­tais nau­do­ja­mas ir pro­pi­leng­li­ko­lis. Che­mi­nės ir fi­zi­ki­nės gli­ko­lio sa­vy­bės ap­sau­go va­rik­lio blo­ko tem­pe­ra­tū­ros nu­kri­ti­mą že­miau 0 laips­nių. Tra­di­ci­nė au­ši­ni­mo skys­čio che­mi­nė san­da­ra nė­ra su­dė­tin­ga: gli­ko­lis, an­ti­ko­ro­zi­niai prie­dai, prie­dai nuo pu­to­ji­mo bei dis­ti­liuo­tas van­duo. Ta­čiau pa­nau­do­ja­mus vie­ną ne­tin­ka­mos ko­ky­bės kom­po­nen­tą ga­lu­ti­nės skys­čio sa­vy­bės bus skir­tin­gos.

„Ži­no­ma, pra­stes­nės ko­ky­bės au­ši­ni­mo skys­tis nie­ko iš­kart „neuž­trum­pins“. Efek­to rei­kė­tų lauk­ti nu­va­žia­vus ne vie­ną tūks­tan­tį ki­lo­me­trų. Au­ši­ni­mo sis­te­mos ka­na­luo­se su­si­da­ro nuo­sė­dų, ku­rios su­ma­ži­na pa­čios sis­te­mos efek­ty­vu­mą. Vai­ruo­to­jų va­sa­rą vis dar mėgs­ta­ma ydin­ga pra­kti­ka – kai trūks­ta skys­čio, įpil­ti van­dens, itin re­tai keis­ti au­ši­ni­mo skys­tį ir nau­do­ti pi­giau­sius pro­duk­tus“, – sa­kė R.Juo­dvir­šis.

Va­do­vau­jan­tis ga­min­to­jų nu­sta­to­mu mak­si­ma­liu ter­mi­nu, au­ši­ni­mo skys­tis ga­lė­tų bū­ti kei­čia­mas tik kas pen­ke­rius me­tus. Ta­čiau esa­me Šiau­rės Eu­ro­po­je, kur va­sa­ros ir žie­mos tem­pe­ra­tū­rų amp­li­tu­dė la­bai ski­ria­si, tad ir au­ša­las kur kas grei­čiau drums­čia­si, tam­pa ne toks efek­ty­vus. Ne­no­rin­tys ga­din­ti va­rik­lio au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai tu­rė­tų vi­są sis­te­mo­je esan­tį an­tif­ri­zą keis­ti kas dve­jus, o mak­si­ma­liai – kas tre­jus me­tus. Kei­čiant au­ši­ni­mo sis­te­mos de­ta­les, taip pat re­ko­men­duo­ja­ma pa­keis­ti ir pa­tį skys­tį.

Ban­do an­ti­ko­ro­zi­niu testu

Au­ši­ni­mo skys­čio kei­ti­mo pro­ce­dū­ra nė­ra su­dė­tin­ga – ji įma­no­ma ir na­mų są­ly­go­mis. Rei­kia ži­no­ti, kad kei­čiant skys­tį, jei au­to­mo­bi­ly­je tam nė­ra spe­cia­lių iš­lei­di­mo an­gų, pa­pras­tai nu­mo­vus au­ši­ni­mo žar­ną da­lis se­no skys­čio liks sis­te­mo­je. Ne­de­rė­tų pa­mirš­ti, kad au­ši­ni­mo skys­tis yra nuo­din­ga pa­vo­jin­ga me­džia­ga, to­dėl ne­ga­li­ma jos iš­pil­ti bet kur, pri­va­lu uti­li­zuo­ti ir pri­duo­ti į at­lie­kų per­dir­bi­mo įmo­nes.

Šiuo me­tu pre­ky­bos cen­truo­se ir spe­cia­li­zuo­tuo­se par­duo­tu­vė­se ga­li­ma ras­ti bent ke­lias­de­šimt rū­šių au­ši­ni­mo skys­čių įvai­rio­mis kai­no­mis. Ta­čiau dėl kai ku­rių jų ko­ky­bės aky­les­ni vai­ruo­to­jai vi­sai pa­grįs­tai abe­jo­ja.

Au­ši­ni­mo skys­čio ko­ky­bę pa­ti­ki­mi ga­min­to­jai stan­dar­tiš­kai ver­ti­na ir an­ti­ko­ro­zi­niu tes­tu pa­gal jau ne vie­nus me­tus ga­lio­jan­tį stan­dar­tą (PN-78/H 04608 ar­ba ASTM D 1348). Jo me­tu ban­do­mų­jų me­ta­lų (va­rio, žal­va­rio, plie­no, ke­taus, aliu­mi­nio) plokš­te­lės 336 va­lan­doms (14 die­nų) ati­tin­ka­mo­je ter­pė­je pa­nar­di­na­mos į nuo 71 iki 88 laips­nių įkai­tin­tą au­ši­ni­mo skys­čio kon­cen­tra­tą, kar­tu į ban­do­mą­jį sten­dą tie­kiant 6 li­trus oro per va­lan­dą. Pra­ėjus dviem sa­vai­tėms aps­kai­čiuo­ja­mas plokš­te­lių ma­sės pra­ra­di­mas (g/m2).

„Ly­gi­nant ga­min­to­jų apie pro­duk­tus nu­ro­do­mą in­for­ma­ci­ją ir stan­dar­tus, ku­riuos šie ati­tin­ka, ga­li­ma su­si­da­ry­ti ga­na de­ta­lų vaiz­dą apie skir­tin­gų au­ši­ni­mo skys­čių ko­ky­bę. Svar­bu, kad pro­duk­tas pir­miau­sia ati­tik­tų ir ga­lio­jan­tį PN-C-4007:2000 stan­dar­tą bei tu­rė­tų ser­ti­fi­ka­tus, pa­tvir­tin­tus ge­rai ži­no­mų ty­ri­mų ins­ti­tu­tų. Taip pat pa­ti­ki­mas ga­min­to­jas vi­suo­met nu­ro­dys nau­do­ji­mo va­rik­ly­je bei sau­go­ji­mo pa­kuo­tė­je ter­mi­ną. Daž­nai ant pa­kuo­tės nu­ro­do­mi ir ati­tik­ties skir­tin­gų ga­min­to­jų va­rik­liams pa­tvir­ti­ni­mai. Tai reiš­kia, jog pa­tys ga­min­to­jai šį skys­tį tes­ta­vo sa­vo la­bo­ra­to­ri­jo­se ir pa­tvir­ti­na jo ko­ky­bę. Ži­no­ma, ant pi­giau­sios pre­ky­bos cen­truo­se par­duo­da­mos pro­duk­ci­jos to­kių da­ly­kų daž­niau­siai ne vi­suo­met ra­si­me“, – pa­žy­mė­jo R. Juo­dvir­šis.

Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­sioms vo­kiš­koms ir ja­po­niš­koms ma­ši­noms re­ko­men­duo­ja­mas G12 ar­ba G12+ (daž­niau­siai rau­do­nas) an­tif­ri­zas. Šis skir­tas au­to­mo­bi­liams, pa­ga­min­tiems nuo 1996 me­tų, o G12++ (daž­niau­siai vio­le­ti­nis) – au­to­mo­bi­liams nuo 2005 me­tų. Abu šie skys­čiai pri­ski­ria­mi pa­il­gin­to vei­ki­mo (long life) au­ši­ni­mo skys­čių ka­te­go­ri­jai ir kei­čia­mi kas 5 me­tus.

G13 skir­tas au­to­mo­bi­liams, pa­ga­min­tiems nuo 2008 me­tų. Nors šis au­ši­ni­mo skys­tis pa­si­žy­mi to­mis pa­čio­mis sa­vy­bė­mis kaip ir G12++, ja­me yra ne­di­de­lis kie­kis gli­ce­ri­no, ku­ris ne toks kenks­min­gas gam­tai. Šios ka­te­go­ri­jos skys­čiuo­se nau­do­ja­mas la­bai ge­rai iš­va­ly­tas gli­ce­ri­nas, tin­ka­mas nau­do­ti ir kos­me­ti­kos ga­mi­niams, to­dėl jis daug bran­ges­nis nei ki­tų ka­te­go­ri­jų au­ši­ni­mo skys­čiai. G13 au­ši­ni­mo skys­čiai pa­si­žy­mi veiks­min­ges­ne aliu­mi­nio ap­sau­ga nuo ko­ro­zi­jos.

Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad pi­ges­nį pro­duk­tą pa­ga­min­ti no­rin­tys ga­min­to­jai grie­bia­si ir ki­tų triu­kų. Kar­tais var­to­to­ją ga­li su­klai­din­ti ant pa­kuo­tės nu­ro­do­mi skai­čiai – bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, ar an­tif­ri­zo kie­kis nu­ro­dy­tas li­trais, ar ki­log­ra­mais. Pirk­da­mi 4 kg an­tif­ri­zo, gau­si­te pus­li­triu ma­žiau skys­čio, nei pirk­da­mi 4 l pa­kuo­tę.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami