Autobusiukas, tinkantis visiems metų laikams

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-28 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-28 06:00
Visi keturi varantieji ratai minivenui "Mercedes-Benz Vito 4x4" užtikrina gerą pravažumą ir gilią žiemą Gamintojos nuotrauka
Nors ši žie­ma ir ne­ap­sun­ki­no Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų, ta­čiau pa­sau­ly­je siau­čiant re­kor­di­nėms žie­mos „Mer­ce­des-Benz“ pri­sta­tė vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų au­to­bu­siu­ką „Vi­to 4x4“. Pa­di­din­to pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lis pri­sta­to nau­jas ga­li­my­bes vers­lui su­nkiai pra­va­žiuo­ja­muo­se vie­to­se – ap­le­dė­ju­siuo­se ir už­pus­ty­tuo­se žie­mos ke­liuo­se, sta­ty­bų aikš­te­lė­se ar ne­as­fal­tuo­tuo­se ke­liuo­se.

„Mer­ce­des-Benz Vi­to 4x4“ pa­grin­di­niais pri­va­lu­mais ga­li­ma įvar­din­ti ma­žas ku­ro są­nau­das, kom­pak­tiš­ku­mą, pui­kią vai­ra­vi­mo di­na­mi­ką ir ma­nev­rin­gu­mą. Nau­ja­sis „Vi­to 4x4“ už­bai­gia nau­jo­jo mo­de­lio pri­sta­ty­mą. Tai yra vie­nin­te­lis vi­du­ti­nio dy­džio pre­ki­nis au­to­mo­bi­lis, siū­lan­tis vi­są va­ran­čių ra­tų įvai­ro­vę – ga­li­ma įsi­gy­ti prie­ki­niais ra­tais va­ro­mą au­to­mo­bi­lį, ga­li­niais ar­ba su vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų pa­va­ra.

Pra­va­žes­nė ir našesnė

Nau­jo­jo „Vi­to 4x4“ pa­va­ros tech­no­lo­gi­ja par­em­ta „Vi­to“ ga­li­nių va­ro­mų ra­tų pa­va­ros, au­to­ma­ti­nės grei­čių dė­žės su su­ki­mo mo­men­to kei­tik­lu ir elek­tro­ni­nio stab­džių jė­gos pa­skirs­ty­mo pa­grin­du. Tech­no­lo­gi­niu po­žiū­riu, tai la­bai ar­ti­ma sis­te­ma, ku­ri nau­do­ja­ma ke­lei­vi­niuo­se „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bi­liuo­se su vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų pa­va­ra. Va­rik­lio ga­lia į abi ašis yra per­duo­da­ma per cen­tri­nį di­fe­ren­cia­lą san­ty­kiu 45:55 nau­do­jant pui­kiai pa­sit­vir­ti­nu­sią „4ETS Elec­tro­nic Trac­tion Sys­tem“ trau­kos sis­te­mą kar­tu su ESP ir ASR di­na­mi­nio vai­ra­vi­mo kon­tro­lės sis­te­mo­mis. Jei vie­nas ar dau­giau iš au­to­mo­bi­lio ra­tų pra­ran­da su­ki­bi­mą, „4ETS“ sis­te­ma per ke­lias mi­li­se­kun­des in­di­vi­dua­liai juos pri­stab­do ir pa­di­di­na ga­lią ge­rai su­kim­ban­tiems ra­tams.

„Vi­to“ mo­de­liuo­se bu­vo pri­sta­ty­ta nau­ja At­ten­tion As­sist sis­te­ma, įspė­jan­ti apie vai­ruo­to­jo mie­guis­tu­mą ir ne­ati­du­mą, bei Cross­wind As­sist sis­te­ma, ma­ži­nan­ti net ir itin stip­raus šo­ni­nio vė­jo po­vei­kį, yra įtrau­kia­mos į stan­dar­ti­nę „Vi­to 4x4“ komp­lek­ta­ci­ją.

Ga­lin­gas ir ekonomiškas

Vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų pre­ki­nis au­to­mo­bi­lis ne tik pui­kiai iš­lai­ko sta­bi­lu­mą ant sli­džios dan­gos ar ro­do ge­ras sa­vy­bes trau­kiant prie­ka­bą, bet ga­li pa­si­gir­ti ir va­rik­lio ga­lia. Šia­me au­to­mo­bi­ly­je mon­tuo­ja­mas ga­lin­giau­sias įma­no­mas va­rik­lis – ke­tu­rių ci­lind­rų 2,1 li­tro dar­bi­nio tū­rio va­rik­lis iš­vys­to 190 AG (140 kW) jė­gą ir pa­sie­kia 440 Nm su­ki­mo mo­men­tą.

Ne­pai­sant di­de­lės ga­lios, šis pre­ki­nis au­to­mo­bi­lis ati­tin­ka Eu­ro 6 tar­šos stan­dar­tus. Va­rik­lio ga­lia į ra­tus per­duo­da­ma per 7 pa­va­rų „7G-TRO­NIC PLUS“ au­to­ma­ti­nę grei­čių dė­žę su su­ki­mo mo­men­to kei­tik­lu, ku­ri yra su­jung­tas su ECO start/s­top funk­ci­ja. Vi­du­ti­nės skai­čiuo­ja­mos šio au­to­bu­siu­ko ku­ro są­nau­dos yra 6,4 l / 100 km, o tar­šos ro­dik­liai sie­kia 169 g/km CO2. „Vi­to 4x4“ su 119 Blue­TEC va­rik­liu pa­sie­kia mak­si­ma­lų 199 km/h grei­tį.

Rei­kia at­kreip­ti dė­me­sį ir į tai, kad „Vi­to 4x4“ su kom­pak­tiš­ka ir pa­ly­gin­ti leng­va vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų pa­va­ros kons­truk­ci­ja sve­ria vos 50 ki­log­ra­mų dau­giau nei „Vi­to“ au­to­mo­bi­lis su ga­li­niais va­ran­čiai­siais ra­tais. Taip pat ku­riant šią vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų pa­va­rą bu­vo ski­ria­mas di­de­lis dė­me­sys pre­ki­nio au­to­mo­bi­lio aukš­čiui. Dėl to „Vi­to 4x4“ aukš­tis sie­kia 1,91 m. ir nė­ra aukš­tes­nis už ki­tus „Vi­to“ mo­de­lius su prie­ki­niais ar ga­li­niais va­ran­čiai­siais ra­tais. To­dėl su nau­juo­ju „Vi­to 4x4“ ga­li­ma va­žiuo­ti į dau­gu­mą ga­ra­žų ir po­že­mi­nių par­ka­vi­mo aikš­te­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami