Autobusų „kapinyną“ atnaujins iš pagrindų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-10 06:00
Sostinės autobusų parką kitąmet atnaujins 150 šiuolaikiškų autobusų. LŽ archyvo nuotrauka
Rug­sė­jį Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja skelb­ti tarp­tau­ti­nį vie­šą­jį au­to­bu­sų veik­los nuo­mos kon­kur­są. Bend­ro­vė „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“ (VVT) ke­ti­na iš­si­nuo­mo­ti 100 dvia­šių au­to­bu­sų, ku­rių il­gis sie­kia 12 me­trų, ir 50 tria­šių (18 me­trų) au­to­bu­sų.

VVT įmo­nės su­reng­to­se at­vi­rų du­rų die­no­se da­ly­va­vę ga­min­to­jų at­sto­vai pri­sta­tė sa­vo trans­por­to prie­mo­nes. Ma­no­ma, jog tai bus vie­na di­džiau­sių nuo­mos su­tar­čių Bal­ti­jos vals­ty­bė­se šiais me­tais. Jos ver­tė, be ser­vi­so pa­slau­gų, kaip pla­nuo­ja­ma, sieks apie 34 mln. eu­rų, o iš­si­nuo­mo­ti au­to­bu­sai sos­ti­nė­je va­ži­nės aš­tuo­ne­rius me­tus.

„Ti­ki­mės, kad nau­ji, šiuo­lai­kiš­ki ir grei­ti au­to­bu­sai pa­ska­tins vil­nie­čius rink­tis ke­lio­nėms mies­te ne au­to­mo­bi­lius, o vie­šą­jį trans­por­tą. Taip sos­ti­nė­je su­ma­žės eis­mo spūs­čių, oro už­terš­tu­mas. Jei kon­kur­sas vyks be truk­džių, nau­ji iš­si­nuo­mo­ti au­to­bu­sai po Vil­nių pra­dės su­kti ra­tus ki­tų me­tų va­sa­rą“, – tvir­ti­no Vil­niaus me­ro pa­va­duo­to­jas Li­nas Kve­da­ra­vi­čius.

Eis­mas pa­si­keis neatpažįstamai

Ar su­nku vai­ruo­to­jui ap­suk­ti au­to­bu­są ga­lu­ti­nė­je sto­te­lė­je? Ar, tau­pant ši­lu­mą ir slo­pi­nant gar­są, ga­li­ma au­to­bu­sus įstik­lin­ti nau­do­jant stik­lo pa­ke­tus? Kam su­vers­ti kal­tę už tai, kad iš­va­žia­vus į rei­są bu­vo pra­kirs­ta trans­por­to prie­mo­nės pa­dan­ga? Štai to­kios žvel­giant iš ša­lies ne­svar­bios, ta­čiau il­gai­niui daug rū­pes­čių ga­lin­čios su­kel­ti de­ta­lės bu­vo ap­tar­tos per su­si­ti­ki­mą su au­to­bu­sų ga­min­to­jų at­sto­vais, at­vy­ku­siais į at­vi­rų du­rų die­nas „Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ įmo­nė­je.

Pa­sak bend­ro­vės VVT ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Gin­ta­ro Ma­že­lio, tuo­met, kai au­to­bu­sų par­kas iš­si­nuo­mos 150 nau­jų au­to­bu­sų, eis­mas mies­to gat­vė­se pa­si­keis ne­at­pa­žįs­ta­mai. „Mū­sų įmo­nės tiks­las – pa­siek­ti, kad kuo dau­giau dar­bin­go am­žiaus vil­nie­čių rink­tų­si VVT au­to­bu­sus, kaip es­te­tiš­kai pa­trauk­lią ir pa­to­gią trans­por­to rū­šį, o as­me­ni­niais au­to­mo­bi­liais va­ži­nė­tų į il­ges­nes sa­vait­ga­lio ke­lio­nes“, – tei­gė G. Ma­že­lis.

Ža­da šiuo­lai­kiš­ką techniką

VVT įmo­nės at­vi­rų du­rų die­no­se da­ly­va­vę au­to­bu­sų ga­min­to­jų at­sto­vai kal­bė­jo ir apie tai, kad pra­var­tu tech­ni­nės prie­žiū­ros pa­slau­gų įkai­nius in­dek­suo­ti daž­niau ne­gu kar­tą per me­tus. Mat bū­ti­na at­siž­velg­ti į var­to­to­jų kai­nų in­dek­są – pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų po­ky­čius.

„Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to“ at­sto­vai ak­cen­ta­vo au­to­bu­sų va­rik­lių ga­lią, de­ga­lų są­nau­dų ir pri­sta­ty­mo ter­mi­nų de­da­mą­sias. Taip pat pa­gei­da­vo, kad ga­min­to­jai juo­se ins­ta­liuo­tų šiuo­lai­kiš­ką vi­di­nę elek­tro­ni­nę įran­gą, už­ti­kri­nan­čią trans­por­to prie­mo­nės pa­grin­di­nių par­ame­trų mo­ni­to­rin­gą, ava­ri­nį stab­dy­mą ir pa­grei­tį, de­ga­lų są­nau­das, vaiz­do įra­šy­mą ir au­to­bu­so vi­du­je, ir iš­orė­je. Vi­sa tai pa­dės la­biau įtik­ti ke­lei­viams ir ma­žins įmo­nės iš­lai­das.

Nors vie­šą­jį kon­kur­są dar tik ren­gia­ma­si skelb­ti, šiuo me­tu jau pla­nuo­ja­ma, kur au­to­bu­sai bus sta­to­mi ir kur jiems bus tei­kia­mos ser­vi­so pa­slau­gos, t. y. kas at­liks pro­fi­lak­ti­nę tech­ni­nę prie­žiū­rą, o pri­rei­kus – re­mon­tuos. Ma­no­ma, kad 150 iš­si­nuo­mo­tų au­to­bu­sų įstengs pri­žiū­rė­ti 15 au­to­me­cha­ni­kų. Gal­būt šias pa­slau­gas, įgi­ję nau­jų įgū­džių, ga­lės teik­ti ir da­bar VVT dir­ban­tys spe­cia­lis­tai.

„No­rė­čiau ti­kė­ti, jog ki­tą­met Vil­nių pa­sieks XXI am­žiaus ci­vi­li­za­ci­ja. Tuo­met nie­kas ne­be­si­šai­pys, kad sos­ti­nės gat­vė­mis dar­da au­to­bu­sų „ka­pi­ny­nas“, – vy­lė­si G. Ma­že­lis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
uosis  88.222.136.88 2016-08-15 19:34:59
Ne instaliuoti, o yra sakoma - įdiegti.
0 0  Netinkamas komentaras
egle  213.220.146.191 2016-08-11 01:34:29
Vilniui reikia naujų autobusų, tai faktas...reikia ir naujų troleibusų, arba to, kas juos pakeis..
1 0  Netinkamas komentaras
vilnietis  84.240.58.25 2016-08-10 22:34:59
O troleibusų naujų nupirkti ir vėl neišeina? O gal nesinori to daryt, ruošiantis privatizavimui?
0 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami