Autoįvykiuose pasaulyje kasmet žūva beveik 1,5 mln. žmonių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-10 09:26
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-10 09:26
LŽ archyvo nuotrauka
Pa­sau­ly­je ke­lių eis­mo įvy­kiuo­se kas­met žūs­ta apie 1,3 mln. žmo­nių ir apie 20–50 mln. pa­ti­ria ne­mir­ti­nus, ta­čiau su­nkius su­ža­lo­ji­mus. 2014 m. Lie­tu­vos ke­liuo­se žu­vo 265 eis­mo da­ly­viai ir 3889 žmo­nės bu­vo su­žeis­ti.

Pa­ly­gin­ti su 2013 m., eis­mo įvy­kių ir su­žeis­tų­jų skai­čius Lie­tu­vos ke­liuo­se su­ma­žė­jo ati­tin­ka­mai 1,95 proc. ir 2,94 proc., ta­čiau, ne­pai­sant vi­sų pa­stan­gų, 2014 m. 3,52 proc. pa­di­dė­jo žu­vu­sių­jų eis­mo įvy­kiuo­se skai­čius. Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nės Asamb­lė­jos me­tu 2011–2020 me­tai ofi­cia­liai bu­vo pa­skelb­ti Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos (to­liau – PSO) Sau­gaus eis­mo de­ka­da (to­liau – De­ka­da). De­ka­dos tiks­las yra sta­bi­li­zuo­ti ir su­ma­žin­ti mir­čių ke­liuo­se skai­čių iki 2020 m. Tiks­lui pa­siek­ti bu­vo par­eng­tas vi­suo­ti­nis veiks­mų pla­nas, ku­ria­me yra apib­rėž­tos bū­ti­nos prie­mo­nės, ku­rių rei­kia im­tis, no­rint už­ti­krin­ti sau­gą ke­liuo­se.

Lie­tu­vo­je PSO Sau­gaus eis­mo de­ka­dos kon­tak­ti­nio as­mens funk­ci­jas vyk­do Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tras (to­liau – SMLPC). 2015 m. SMLPC vyk­dė ak­ty­vią veik­lą pri­si­dė­da­mas prie De­ka­dos tiks­lų. Ge­gu­žės 4–10 d. SMLPC pa­mi­nė­jo tre­čią­ją Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gaus eis­mo sa­vai­tę, ku­rios šū­kis bu­vo „Sau­go­ki­me vai­kų gy­vy­bes!“, suo­rga­ni­za­vo se­mi­na­rą, skir­tą sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jų, švie­ti­mo įstai­gų at­sto­vams, vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rų ir ki­tų ins­ti­tu­ci­jų spe­cia­lis­tams „Vai­kų sau­ga ke­liuo­se. Ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­da“, pa­skel­bė mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams skir­tą nuo­trau­kų kon­kur­są „Sau­go­ki­me vai­kų gy­vy­bes“, nuo­lat švie­tė vi­suo­me­nę ke­lių eis­mo sau­gos te­mo­mis, taip pat or­ga­ni­za­vo par­ašų rin­ki­mo kam­pa­ni­ją Vai­kų dek­la­ra­ci­jai dėl sau­gos ke­liuo­se pa­lai­ky­ti, ku­rią pa­si­ra­šė be­veik 34000 Lie­tu­vos žmo­nių. Vie­na iš De­ka­dos veiks­mų pla­ne nu­ma­ty­tų veik­los kryp­čių yra tarp­sek­to­ri­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas, to­dėl SMLPC bend­ra­dar­bia­vo ir vyk­dė įvai­rias trau­mų bei mir­čių ke­liuo­se ma­ži­ni­mo pre­ven­ci­nes ak­ci­jas kar­tu su Svei­ka­tos ap­sau­gos, Su­si­sie­ki­mo, Vi­daus rei­ka­lų bei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­mis bei ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis: Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cen­tru ir sa­vi­val­dy­bių vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­rais.

De­ka­dos veiks­mų pla­no vyk­dy­mo prog­re­są ste­bi PSO, reng­da­ma Pa­sau­lio ke­lių eis­mo sau­gos at­as­kai­tas. 2015 m. spa­lio mėn. PSO pri­sta­tė tre­čią­ją at­as­kai­tą, ku­rio­je api­bend­rin­ti 3 pir­mų­jų De­ka­dos me­tų duo­me­nys. Iš­ana­li­za­vus in­for­ma­ci­ją iš 180 ša­lių nu­sta­ty­ta, kad mir­čių ke­liuo­se skai­čius nuo 2007 m. sta­bi­li­za­vo­si ir sie­kia apie 1,25 mln. at­ve­jų per me­tus. Įver­ti­nus 4 proc. po­pu­lia­ci­jos prie­au­gį ir 16 proc. trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus pa­di­dė­ji­mą yra da­ro­ma iš­va­da, kad pre­ven­ci­nė trau­mų ke­liuo­se veik­la iš­sau­go­jo tūks­tan­čius gy­vy­bių. Apie 90 proc. vi­sų mir­čių ke­liuo­se įvyks­ta že­mo ir vi­du­ti­nio eko­no­mi­nio ly­gio vals­ty­bė­se (dau­giau­sia Af­ri­ko­je), nors jo­se eksp­loa­tuo­ja­ma tik pu­sė vi­sų pa­sau­lio trans­por­to prie­mo­nių. Be­veik 50 proc. mir­čių pa­sau­ly­je įvyks­ta tarp ma­žiau­siai ap­sau­go­tų eis­mo da­ly­vių – mo­to­cik­li­nin­kų (23 proc.), pės­čių­jų (22 proc.) ir dvi­ra­ti­nin­kų (4 proc.). O Eu­ro­pos re­gio­ne pu­sę žu­vu­sių­jų su­da­rė au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai ir ke­lei­viai, 26 proc. – pės­tie­ji.

At­as­kai­to­je nu­ro­do­ma, kad vie­na ge­riau­sių eis­mo įvy­kių, su­ža­lo­ji­mų ir mir­čių pre­ven­ci­jos prie­mo­nių yra ke­lių eis­mo sau­gos įsta­ty­mai, ku­rie reg­la­men­tuo­ja 5 svar­biau­sius ri­zi­kos fak­to­rius: sau­gos dir­žų nau­do­ji­mo, vai­ra­vi­mo aps­vai­gus nuo al­ko­ho­lio, grei­čio ri­bo­ji­mo, mo­to­cik­li­nin­kų šal­mų dė­vė­ji­mo ir vai­kų ap­sau­gos įren­gi­nių. Per pa­sku­ti­nius 3 me­tus 17 pa­sau­lio vals­ty­bių į sa­vo tei­sės ak­tus įtrau­kė bent vie­ną ge­ro­sios pra­kti­kos pa­vyz­dį, su­si­ju­sį su šiais ri­zi­kos fak­to­riais. Ta­čiau, no­rint pa­siek­ti ge­riau­sių re­zul­ta­tų, bū­ti­na vyk­dy­ti griež­tą ir ne­per­trau­kia­mą tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mų lai­ky­mo­si kon­tro­lę bei ug­dy­ti vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mą.

Grei­čio kon­tro­lė. Vi­du­ti­nis pa­sau­lio ke­lių eis­mo grei­tis nuo­lat di­dė­ja, o kar­tu di­dė­ja ir ava­ri­jų ti­ki­my­bė bei pa­sek­mių mas­tas. Su­au­gęs pės­čia­sis, par­trenk­tas au­to­mo­bi­lio, va­žiuo­jan­čio ma­žes­niu nei 50 km/h grei­čiu, tu­ri apie 20 proc. ti­ki­my­bę žū­ti, o par­trenk­tas au­to­mo­bi­lio, va­žiuo­jan­čio 80 km/h grei­čiu – jau be­veik 60 proc. Mies­tuo­se grei­tis tu­ri bū­ti ri­bo­ja­mas iki 50 km/h ar ma­žiau, o vie­tos val­džios ins­ti­tu­ci­jos pri­va­lo tu­rė­ti tei­sė­kū­ros ga­lią ma­žin­ti grei­tį at­siž­velg­da­mos į vie­tos ap­lin­ky­bes, pvz., su­ma­žin­ti lei­džia­mą grei­tį ša­lia mo­kyk­lų ar ki­tų vie­tų, kur ren­ka­si daug pa­žei­džia­mų eis­mo da­ly­vių. To­kie įsta­ty­mai ga­lio­ja 47 pa­sau­lio vals­ty­bė­se. Lie­tu­vos mies­tuo­se grei­tis yra ri­bo­ja­mas iki 50 km/h, ta­čiau sa­vi­val­dy­bės ne­tu­ri tei­sės mo­di­fi­kuo­ti grei­čio ap­ri­bo­ji­mų at­siž­velg­da­mos vie­tos ap­lin­ky­bes.

Vai­ra­vi­mo aps­vai­gus nuo al­ko­ho­lio pre­ven­ci­ja. Įsta­ty­mai, drau­džian­tys sės­ti už vai­ro pa­ty­ru­siems vai­ruo­to­jams, ku­rių krau­jy­je yra dau­giau kaip 0,05 g/dl al­ko­ho­lio, ir vai­ruo­to­jams, ne­tu­rin­tiems 2 m. sta­žo, ku­rių krau­jy­je yra 0,02 g/dl ar dau­giau al­ko­ho­lio, su­ma­ži­na ava­ri­jų, o tuo pa­čiu trau­mų ir mir­čių ke­liuo­se ti­ki­my­bę. To­kie įsta­ty­mai ga­lio­ja tik 34 pa­sau­lio vals­ty­bė­se, iš ku­rių 21 – Eu­ro­pos re­gio­ne. Lie­tu­vo­je pa­ty­ru­sių vai­ruo­to­jų krau­jy­je ne­ga­li bū­ti dau­giau kaip 0,04 g/dl al­ko­ho­lio, o pra­de­dan­čių­jų vai­ruo­to­jų krau­jy­je al­ko­ho­lio iš vi­so ne­ga­li bū­ti.

Šal­mų nau­do­ji­mas. Tei­sin­gas ko­ky­biš­ko mo­to­cik­li­nin­ko šal­mo nau­do­ji­mas ga­li su­ma­žin­ti mir­ties ri­zi­ką 40 proc., o su­nkaus gal­vos su­ža­lo­ji­mo ri­zi­ką – 70 proc. Šal­mų nau­do­ji­mo tai­syk­lės tu­ri ga­lio­ti vi­siems dvi­ra­čių mo­to­ri­zuo­tų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams ir ke­lei­viams, bet to­kie įsta­ty­mai ga­lio­ja tik 44 vals­ty­bė­se, o griež­čiau­si rei­ka­la­vi­mai tai­ko­mi tur­tin­giau­sio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se. Lie­tu­vo­je pa­gal įsta­ty­mą šal­mus pri­va­lo dė­vė­ti mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai ir ke­lei­viai, taip pat ne­pil­na­me­čiai dvi­ra­ti­nin­kai. Šal­mų stan­dar­tai nė­ra reg­la­men­tuo­ja­mi.

Sau­gos dir­žų nau­do­ji­mas. Sau­gos dir­žų nau­do­ji­mas su­ma­ži­na mir­ties ri­zi­ką 45–50 proc. as­me­nims, sė­din­tiems prie­ki­nė­se sė­dy­nė­se, ir 25 proc. – sė­din­tiems ga­li­nė­se sė­dy­nė­se. Įsta­ty­mai, įpa­rei­go­jan­tys vi­sus ke­lei­vius už­si­seg­ti sau­gos dir­žus, ga­lio­ja 105 vals­ty­bė­se ir api­ma 67 proc. po­pu­lia­ci­jos.

Sau­gus vai­kų ve­ži­mas trans­por­to prie­mo­nė­se. Vai­kai ir kū­di­kiai trans­por­to prie­mo­nė­se tu­ri bū­ti ve­ža­mi au­to­mo­bi­li­nė­se vai­kų kė­du­tė­se, nau­do­jant sau­gos dir­žus, at­siž­vel­giant į am­žių, ūgį ir svo­rį, o vy­res­ni vai­kai prie­ki­nė­je sė­dy­nė­je ve­ža­mi at­siž­vel­giant į am­žių ar ūgį. To­kie įsta­ty­mai ga­lio­ja tik 53 vals­ty­bė­se, api­man­čio­se 17 proc. po­pu­lia­ci­jos. Nors vai­kų kė­du­čių įtei­si­ni­mas yra la­bai svar­bus, jis yra su­nkiai įgy­ven­di­na­mas net tur­tin­go­se vals­ty­bė­se dėl šių įren­gi­nių kai­nos. Lie­tu­vo­je vai­kus iki 135 cm ūgio bū­ti­na vež­ti spe­cia­liai pri­tai­ky­to­se kė­du­tė­se.

Nors eg­zis­tuo­ja stip­ri moks­li­nė ba­zė su efek­ty­vio­mis, įro­dy­mais pa­grįs­to­mis prie­mo­nė­mis, ta­čiau at­as­kai­ta ro­do, kad trau­mų ir mir­čių ke­liuo­se ma­ži­ni­mui yra ski­ria­mas ne­pa­kan­ka­mas dė­me­sys. Ke­lių eis­mo sau­gu­mo reg­la­men­ta­vi­mo sri­ty­je bu­vo pa­da­ry­ta ženk­li pa­žan­ga, ta­čiau šių po­ky­čių grei­tis yra per lė­tas sie­kiant įgy­ven­din­ti am­bi­cin­gą Dar­naus vys­ty­mo tiks­lą – iki 2020 m. per­pus su­ma­žin­ti mir­čių ir su­ža­lo­ji­mų ke­lių eis­mo įvy­kiuo­se vi­sa­me pa­sau­ly­je. Die­giant PSO re­ko­men­duo­ja­mas prie­mo­nes ga­li­ma iš­sau­go­ti mi­li­jo­nus gy­vy­bių vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Pra­ne­ši­mą par­en­gė Svei­ka­tos mo­ky­mo ir li­gų pre­ven­ci­jos cen­tro Ne­in­fek­ci­nių li­gų pro­fi­lak­ti­kos sky­riaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos ad­mi­nis­tra­to­rė Eve­li­na Voitonis

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami