Automatiškai valdomas „Tesla“ pateko dar į vieną avariją

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-19 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-19 06:00
Įvairūs "Tesla" modeliai neretai patenka į avarijas, tačiau į jas pradėta kreipti dėmesį tik po to, kai eismo įvykių dalyviais tapo automatiškai valdomi elektromobiliai.  "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Dar vie­nas au­to­ma­ti­niu bū­du, va­di­na­muo­ju au­to­pi­lo­tu, val­do­mas vi­su­rei­gis „Tes­la Mo­del X“ stai­ga pra­ra­do „pro­tą“ ir rė­žė­si į me­di­nę ke­lio ati­tva­rą. Ava­ri­ja įvy­ko lie­pos 1 die­ną JAV, Pen­sil­va­ni­jos vals­ti­jo­je.

Kaip nu­ro­do ame­ri­kie­čių por­ta­las cnbc.com, elek­tro­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas 77-erių Al­ber­tas Scag­lio­ne iš Mi­či­ga­no (JAV) vals­ti­jos dėl eis­mo įvy­kio ap­kal­ti­no pra­ban­gaus vi­su­rei­gio au­to­ma­ti­nę val­dy­mo sis­te­mą. Anot cnbc.com, vai­ruo­to­jas iš­ven­gė rim­tų trau­mų, bet vi­siš­kai nau­jas „Tes­la Mo­del X“ bu­vo ap­lam­dy­tas kaip rei­kiant. Ava­ri­ja įvy­ko nu­va­žia­vus apie 103 ki­lo­me­trus nuo JAV Pen­sil­va­ni­jos vals­ti­jos mies­to Pits­ber­go.

Ne­si­lai­kė ins­truk­ci­jos?

Ame­ri­kos vi­suo­me­nei skan­da­lin­gas fak­tas ta­po ži­no­mas tik po sa­vai­tės. Anot vie­tos ži­niask­lai­dos, elek­tri­nio vi­su­rei­gio ga­min­to­jas „Tes­la Mo­tors“ ne­nei­gia, jog nu­ti­kus eis­mo ne­lai­mei vei­kė ak­ty­vuo­ta au­to­mo­bi­lio val­dy­mo sis­te­ma. Ta­čiau kom­pa­ni­jos at­sto­vai pa­brė­žia, kad ma­ši­na rie­dė­jo kal­nuo­tu ke­liu, ku­ris net ne­bu­vo pa­žy­mė­tas li­ni­jo­mis.

Pa­sak „Tes­la Mo­tors“ at­sto­vų, ins­truk­ci­jos griež­tai nu­ro­do to­kiu at­ve­ju pe­rim­ti ma­ši­nos val­dy­mą į sa­vo ran­kas vai­ruo­to­jui, ta­čiau mi­či­ga­nie­tis sen­jo­ras rei­ka­la­vi­mo ne­si­lai­kė. Ga­min­to­jo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai ypač at­krei­pia­mas dė­me­sys į tai, kad va­di­na­ma­sis elek­tro­mo­bi­lio au­to­pi­lo­tas du kar­tus bal­su įspė­jo žmo­gų apie bū­ti­ny­bę pe­rim­ti vai­rą, bet šis ne­krei­pė nė ma­žiau­sio dė­me­sio į elek­tro­ni­kos ko­man­dą.

Cnbc.com tei­gi­mu, įvy­kį ti­ria už sau­gu­mą ke­liuo­se at­sa­kin­ga Šiau­rės Ame­ri­kos sau­gaus eis­mo ad­mi­nis­tra­ci­ja (NHTS). Jos eks­per­tai po ku­rio lai­ko ir tu­rė­tų at­sa­ky­ti, kas dėl ava­ri­jos Pen­sil­va­ni­jo­je kal­tas, o kas – tei­sus.

Tra­ge­di­ja Floridoje

Tai jau an­tras at­ve­jis per pa­sta­ruo­sius po­rą mė­ne­sių, kai į eis­mo įvy­kius pa­ten­ka au­to­ma­tiš­kai val­do­mi elek­tro­mo­bi­liai „Tes­la“. Tie­sa, pir­ma ava­ri­ja bai­gė­si kur kas liūd­niau. Ge­gu­žės 7-ąją ne­to­li Vi­lis­to­no mies­to, ku­ris yra į šiau­rę nuo vals­ti­jos sos­ti­nės Ma­ja­mio, ne­di­de­lės tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės sa­vi­nin­kas Jos­hua D. Brow­nas sa­vuo­ju „Tes­la Mo­del S“ va­žia­vo au­tos­tra­da. Apie 15.40 val. prie­ky­je elek­tro­mo­bi­liui ke­lią kir­to į kai­rę su­kęs su­nkve­ži­mis su pusp­rie­ka­be. Tuo me­tu vai­ruo­to­jas bu­vo įjun­gęs au­to­pi­lo­tą, ku­ris at­si­ra­dus kliū­čiai pri­va­lė­jo su­stab­dy­ti ma­ši­ną. De­ja, to ne­įvy­ko ir di­de­liu grei­čiu le­kian­tis „Tes­la Mo­del S“ pa­lin­do po vil­ki­ko pusp­rie­ka­be.

Ši tie­siog „nup­jo­vė“ elek­tro­mo­bi­liui vir­šu­ti­nę da­lį. Pa­skui „Tes­la Mo­del S“ dar rie­dė­jo au­tos­tra­da, iš­va­žia­vo į ša­li­ke­lę, už ke­lių šim­tų me­trų nuo eis­mo įvy­kio vie­tos rė­žė­si į pa­ke­lės tvo­rą, nu­ver­tė ją, ap­si­su­ko ir su­sto­jo tik ta­da, kai ke­ly­je at­si­ra­do dar vie­na tvo­ra. Vai­ruo­to­jas, aiš­ku, žu­vo su­si­dū­ri­mo su pusp­rie­ka­be aki­mir­ką.

Komp­ro­mi­tuo­ja inovaciją

Dėl šio įvy­kio NHTS ir­gi at­lie­ka ty­ri­mą. Ta­čiau „Tes­la Mo­tors“, ir tuo­met ne­lauk­da­ma ofi­cia­lių ad­mi­nis­tra­ci­jos iš­va­dų, vie­šai pa­ko­men­ta­vo, ko­dėl, kom­pa­ni­jos nuo­mo­ne, ne­su­vei­kė tik per­nai į ame­ri­kie­tiš­kus elek­tro­mo­bi­lius pra­dė­tas dieg­ti au­to­ma­ti­nis val­dy­mas. Kaip sa­ko­ma „Tes­la Mo­tors“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, va­di­na­mo­jo au­to­pi­lo­to vaiz­do ka­me­ra ne­iden­ti­fi­ka­vo prie­ky­je va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės dėl aukš­tos jos pusp­rie­ka­bės proš­vai­sos, bal­tos spal­vos ir ryš­kios sau­lės švie­sos.

Be­je, au­to­ma­ti­nę ma­ši­nos val­dy­mo sis­te­mą įjun­gia tik vai­ruo­to­jas, o ke­ly­je at­si­ra­dus kliū­čiai elek­tro­ni­ka ga­li ne tik su­stab­dy­ti elek­tro­mo­bi­lį, bet ir pri­vers­ti jį per­si­ri­kiuo­ti, val­dy­ti grei­tį. Ta­čiau vai­ruo­to­jo ko­man­dos vi­suo­met tu­ri pir­me­ny­bę. Jam už­ten­ka įsi­kiš­ti į val­dy­mą, kad au­to­pi­lo­tas nu­sto­tų vei­kęs. Vis dėl­to tra­giš­ko su­si­dū­ri­mo Flo­ri­do­je aki­mir­ką stai­ga per­si­ri­kia­vu­sio vil­ki­ko ne­pas­te­bė­jo nei vai­ruo­to­jas, nei elek­tro­ni­ka.

Jei eks­per­tai pri­pa­žins, kad abiem at­ve­jais dėl ava­ri­jų kal­tos au­to­ma­ti­nės au­to­mo­bi­lių sis­te­mos, bus su­duo­tas di­de­lis smū­gis „Goog­le“, „Volks­wa­gen“ ir ki­toms kom­pa­ni­joms, ku­rian­čioms ino­va­ty­vias au­to­ma­tiš­kai val­do­mas at­ei­ties trans­por­to prie­mo­nes.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Robotizacija  90.138.243.153 2016-07-19 11:21:56
Beatodairiškas siekis viską daryti robotais išvirs į katastrofą,
0 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami