Automobilį suremontuoja tarpininkai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-21 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-21 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Ne­tu­ri­te lai­ko ar no­ro už­siim­ti au­to­mo­bi­lio re­mon­tu ar jo par­uo­ši­mu pri­va­lo­ma­jai tech­ni­nei ap­žiū­rai? At­si­ra­dus ge­di­mui, ne­ži­no­te kur ieš­ko­ti pa­ti­ki­mo meis­tro? Tuo­met pa­gal­bos ieš­ko­ki­te in­ter­ne­te - ten skel­bia­si au­to­mo­bi­lių re­mon­to tar­pi­nin­kai.

Rin­kos eko­no­mi­ka ža­vi tuo, kad sa­vo ark­liu­ką pa­kin­ky­ti ir iš jo už­dirb­ti lei­džia kiek­vie­nam, ku­ris tu­ri pa­kan­ka­mai mo­ty­va­ci­jos ir ran­da klien­tų sa­vo pre­kei ar pa­slau­gai. Ne pa­čias bū­ti­niau­sias, bet gy­ve­ni­mą da­liai vai­ruo­to­jų pa­leng­vi­nan­čias pa­slau­gas siū­lo pa­sta­ruo­ju me­tu dygs­tan­tys au­to­mo­bi­lių re­mon­to tar­pi­nin­kai.

Krei­pia­si net dėl padangų

Vie­ni tar­pi­nin­kai siū­lo iš jū­sų kie­mo pa­im­ti su­ge­du­sį au­to­mo­bi­lį ir at­gal pri­sta­ty­ti su­re­mon­tuo­tą, ki­ti – su­ves­ti su ge­riau­sią kai­ną ir ko­ky­biš­ką pa­slau­gą siū­lan­čiais meis­trais.

LŽ pa­kal­bi­no du pa­slau­gas tei­kian­čius re­mon­to tar­pi­nin­kus ir pa­pra­šė pa­aiš­kin­ti, kuo jie ga­lė­tų pa­gel­bė­ti vai­ruo­to­jams, pri­vers­tiems su­kti gal­vą dėl au­to­mo­bi­lio prie­žiū­ros.

Au­to­mo­bi­lio meis­tru pri­sis­ta­tan­tis Li­nas Gri­ga­liū­nas pa­aiš­ki­no to­kią pa­slau­gą tei­kian­tis jau pu­san­trų me­tų ir per tą lai­ką spė­jęs su­bur­ti nuo­la­ti­nių klien­tų bū­rį. „Daug in­ten­sy­viai dir­ban­čių žmo­nių su­nkiai ran­da lai­ko rū­pin­tis au­to­mo­bi­lio re­mon­tu, o ser­vi­sai ar ga­ra­žuo­se dir­ban­tys meis­trai men­kai pa­si­kaus­čiu­siam šio­je sri­ty­je vai­ruo­to­jui vi­sai pa­grįs­tai ke­lia di­de­lį ne­pa­si­ti­kė­ji­mą. Da­lis au­to­mo­bi­lių šei­mi­nin­kų ne­tu­ri lai­ko ne tik par­uoš­ti ma­ši­ną tech­ni­nei ap­žiū­rai, ieš­ko­ti meis­trų, at­si­ra­dus ge­di­mui ar po eis­mo įvy­kio, bet ir pa­si­rū­pin­ti nuo­la­ti­ne au­to­mo­bi­lio prie­žiū­ra – pa­vyz­džiui, pa­keis­ti va­sa­ri­nes pa­dan­gas žie­mi­nė­mis. Ma­no tiks­las – pa­dė­ti iš­spręs­ti įvai­rias prob­le­mas, su­si­ju­sias su au­to­mo­bi­liu“, - sa­kė L. Gri­ga­liū­nas.

Pa­ti­ki žmo­nos au­to­mo­bi­lį

Pa­šne­ko­vo ma­ny­mu, nė­ra vie­no ser­vi­so, ku­ris bet ku­rį re­mon­to dar­bą at­lik­tų ko­ky­biš­kai ir už op­ti­ma­lią kai­ną. Vie­na­me dir­ba ge­ras au­to­mo­bi­lių elek­tri­kas, ki­ta­me – su­ma­nus va­rik­lių spe­cia­lis­tas, tre­čia­me – kruopš­tus da­žy­to­jas. Au­to­mo­bi­lių en­tu­zias­tu sa­ve lai­kan­tis L. Gri­ga­liū­nas tei­gė per ke­le­rius me­tus skir­tin­guo­se au­to­ser­vi­suo­se at­ra­dęs sa­vo sri­ties auk­sa­ran­kių, pas ku­riuos, at­siž­velg­da­mas į rei­ka­lin­gų dar­bų po­bū­dį, ga­be­na klien­tų au­to­mo­bi­lius.

„Nors ma­no klien­tai nė­ra tie, ku­rių svar­biau­sias tiks­las – kiek įma­no­ma la­biau su­tau­py­ti, sten­giuo­si vi­sa­da jiems pa­siū­ly­ti va­rian­tus, ku­riuos pa­si­rin­kus ko­ky­bė ati­tik­tų kai­ną. Siū­lau rink­tis ko­ky­biš­kiau­sią va­rian­tą, taip mak­si­ma­liai už­ti­krin­da­mas, kad ge­di­mas po ke­lių mė­ne­sių ne­at­si­nau­jins. Ga­li­ma pro­tin­gai pi­ni­gus iš­leis­ti ne tik ren­kan­tis meis­tro pa­slau­gas, bet ir per­kant rei­ka­lin­gas de­ta­les. Ne­siū­lau iš­kart pul­ti pirk­ti jų iš Lie­tu­vo­je vei­kian­čių stam­bių­jų tie­kė­jų, ypač jei­gu yra tik vie­nin­te­lis va­rian­tas – spe­ci­fi­nė ori­gi­na­li de­ta­lė, ku­riai pa­kai­ta­lų nė­ra. Bu­vo at­ve­jų, kai už­sa­kius tą pa­čią ori­gi­na­lią de­ta­lę iš už­sie­nio tie­kė­jų jos kai­na nuo Lie­tu­vo­je pra­šo­mų 1600 li­tų su­men­ko vi­su tūks­tan­čiu. Ži­no­ma, ten­ka pa­lauk­ti ke­lias die­nas ar sa­vai­tę, kol de­ta­lė pri­sta­to­ma, bet dėl to­kio skir­tu­mo ke­lios pa­pil­do­mos die­nos ne­prailgs­ta“, - pa­sa­ko­jo au­to­mo­bi­lių re­mon­to asis­ten­tas.

Jis ne­su­ti­ko su tei­gi­niu, kad jo siū­lo­mos re­mon­to tar­pi­nin­ko pa­slau­gos rei­ka­lin­gos tik tiems, ku­rie vi­siš­kai ne­si­gau­do „po ka­po­tu“. Pa­šne­ko­vas tei­gė, kad lai­ko re­mon­tui ne­tu­ri ne tik au­to­mo­bi­lių pa­sau­lio gel­tons­na­piai. Į L. Gri­ga­liū­ną daž­nai krei­pia­si ir vy­rai, ne­tu­rin­tys lai­ko tai­sy­ti žmo­nos au­to­mo­bi­lį, ar­ba pa­čios da­mos. Pa­grin­di­nis kri­te­ri­jus, ku­ris api­bū­din­tų jo klien­tus, – tai in­ten­sy­viai dir­ban­tys spe­cia­lis­tai, ku­rių dar­bo va­lan­da bran­ges­nė nei pa­slau­gas siū­lan­čio tar­pi­nin­ko. L. Gri­ga­liū­nas pa­aiš­ki­no, kad pir­mo­sios dvi jo pa­slau­gos va­lan­dos klien­tui at­siei­na 50 li­tų, to­liau – 20-30 li­tų už va­lan­dą. Jis tei­gė skai­čiuo­jan­tis tik tą lai­ką, kai pa­ima ir pri­sta­to au­to­mo­bi­lį, ieš­ko jam de­ta­lių ir ser­vi­so, de­ra­si su meis­trais, bet ne tas va­lan­das, kai au­to­mo­bi­lis yra re­mon­tuo­ja­mas ser­vi­se.

„Ži­no­ma, tai ma­no ir klien­to pa­si­ti­kė­ji­mo klau­si­mas. Ta­čiau kiek­vie­no klien­to po­rei­kiais rū­pi­nuo­si nuo­šir­džiai ir kar­tą pa­si­nau­do­jus ma­no pa­slau­go­mis au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­kui daž­niau­siai ne­be­ky­la klau­si­mų, ar są­ži­nin­gai sa­vo su­teik­tas pa­slau­gas ver­ti­nu. Jei klien­tas nuo­la­ti­nis, jis ras pas ma­ne vi­sus su­kaup­tus duo­me­nis apie au­to­mo­bi­lio re­mon­tą, ei­na­muo­sius prie­žiū­ros dar­bus. Sten­giuo­si au­to­mo­bi­lį pri­žiū­rė­ti taip, kad klien­tas sa­vo ma­ši­na ga­lė­tų pa­si­ti­kė­ti. Pir­mą­kart su­si­ti­kęs su klien­tu, už­duo­du klau­si­mą, ar jis pa­si­ti­ki sa­vo au­to­mo­bi­liu. O jei rei­kė­tų da­bar juo nu­va­žiuo­ti tūks­tan­tį ki­lo­me­trų iki Ber­ly­no, ar iš­drįs­tu­mė­te? De­ja, la­bai daž­nai at­sa­ky­mas bū­na "ne" ar­ba "ne­ži­nau“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

Au­to­ser­vi­sai siū­lo­si patys

Treč­da­lis au­to­mo­bi­lius vai­ruo­jan­čių did­mies­čių gy­ven­to­jų nė­ra lo­ja­lūs au­to­ser­vi­sų klien­tai ir meis­trus kei­čia daž­nai, at­siž­vel­ga­mi į jų siū­lo­mas pa­slau­gas, kai­ną, ga­li­mą re­mon­to lai­ką ir vie­tą. Iš­va­duo­ti trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kus nuo am­ži­nų gal­vo­sū­kių ren­kan­tis au­to­ser­vi­są pa­si­šo­vė sis­te­mos Au­to­dak­ta­ras.lt ko­man­da, šį pro­jek­tą in­ter­ne­te pa­skel­bu­si prieš mė­ne­sį. Ji ser­vi­so pa­ieš­ką apg­rę­žia ki­ta kryp­ti­mi. In­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je ap­si­lan­kęs au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­kas ne­mo­ka­mai pa­tei­kia užk­lau­są, jo­je trum­pai ap­ra­šy­da­mas au­to­mo­bi­lio ge­di­mą. Prie sis­te­mos pri­si­jun­gu­sios au­to­mo­bi­lių re­mon­to dirb­tu­vės ma­to pa­teik­tą užk­lau­są ir siū­lo sa­vo pa­slau­gas. Šiuo me­tu pro­jek­tas vie­ni­ja apie 50 Vil­niu­je vei­kian­čių ser­vi­sų, ta­čiau grei­tu lai­ku ke­ti­na prie sis­te­mos pri­si­jun­gu­sių re­mon­to dirb­tu­vių skai­čių pa­dvi­gu­bin­ti.

„Dar­bo die­ną užk­lau­są pa­tei­kęs lan­ky­to­jas per pus­die­nį su­lau­kia vi­du­ti­niš­kai 4-5 pa­siū­ly­mų, iš ku­rių ga­li rink­tis. Pu­sė be­si­krei­pian­čių vai­ruo­to­jų jau bū­na diag­no­za­vę ga­li­mą ge­di­mą, tad ser­vi­sai ga­li jiems pa­teik­ti pre­li­mi­na­rią kai­ną. Ki­ta pu­sė par­ašo, kad, pa­vyz­džiui, "barš­ka va­žiuok­lė", tuo­met gau­na siū­ly­mų, ko­kiu lai­ku ga­lė­tų at­vyk­ti į ser­vi­są ir kiek at­siei­tų pa­ti diag­nos­ti­ka. Vai­ruo­to­jams mū­sų pa­slau­gos yra ir vi­sa­da liks ne­mo­ka­mos“, - pa­žy­mė­jo va­dy­bi­nin­kas Ka­ro­lis Ščer­baus­kas.

Pa­sak jo, meis­trus at­ei­ty­je sve­tai­nės lan­ky­to­jai ga­lės rink­tis ne tik pa­gal jų pa­siū­ly­mus. Ser­vi­sai jų klien­tų bus rei­tin­guo­ja­mi pa­gal su­teik­tą pa­slau­gų ko­ky­bę, vai­ruo­to­jai ga­lės pa­lik­ti sa­vo at­si­lie­pi­mus.

„Mi­ni­ma­lūs rei­ka­la­vi­mai ser­vi­sams, ku­rie no­ri pri­si­jung­ti prie mū­sų sis­te­mos, – vei­kian­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė ir el. pa­što dė­žu­tė, 4-5 kel­tu­vai, me­cha­ni­kų ko­man­da. Tai­gi su ga­ra­žuo­se po vie­ną au­to­mo­bi­lį re­mon­tuo­jan­čiais meis­trais ne­dir­ba­me. Pats tu­riu pa­tir­ties įvai­rių pa­slau­gų par­da­vi­mo sri­ty­je. Įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą, ma­ne as­me­niš­kai nu­ste­bi­no, kad au­to­ser­vi­sai, ku­rie iš pa­žiū­ros tu­rė­tų bū­ti ne pats kom­piu­te­ri­nėms tech­no­lo­gi­joms im­liau­sias pa­slau­gų sek­to­rius, pa­vyz­din­gai grei­tai at­sa­ko į klien­tų užk­lau­sas. To­dėl lauk­ti pa­siū­ly­mų ke­le­tą die­nų ti­krai ne­teks“, - pa­ti­ki­no pro­jek­to su­ma­ny­to­jas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami