Automobilį užrakinsi – bet vis tiek prarasi

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-17 06:00
Vagys automobiliuose diegiamas bevielio rakto sistemas gali įveikti vos per keletą minučių. „Twitter“ nuotrauka
Mi­li­jo­nai au­to­mo­bi­lių, pa­ga­min­tų per pa­sta­ruo­sius 20 me­tų, tu­ri įdieg­tas be­vie­lio rak­to (angl. key­less) sis­te­mas. Pa­si­ro­do, į dau­ge­lį au­to­mo­bi­lių to­kiu bū­du pa­tek­ti itin pa­to­gu ne tik jų šei­mi­nin­kams, bet ir... va­gims.

Bir­min­ge­mo uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų va­do­vau­ja­ma ty­rė­jų gru­pė vos prieš ke­le­tą die­nų pa­vie­ši­no iš­sa­maus eks­pe­ri­men­to re­zul­ta­tus, ku­rio me­tu jie dau­giau­siai ty­rė „Volks­wa­gen“ gru­pei pri­klau­san­čių mar­kių – „Au­di“, „Volks­wa­gen“, „Seat“ ir „Ško­da“ – be­vie­lio rak­to sis­te­mų pa­žei­džia­mu­mą.

Ta­čiau taip pat sėk­min­gai spe­cia­lis­tai „nu­lau­žė“ ir per pa­sta­ruo­sius de­šimt me­tų pa­ga­min­tų įvai­rių ki­tų ga­min­to­jų „Al­fa Ro­meo“, „Chev­ro­let“, „Ci­troen“, „Da­cia“, „Ford“, „Fiat“. „Lan­cia“, „Mit­su­bis­hi“, „Nis­san“, Opel“, „Peu­geot“ ir „Re­nault“ au­to­mo­bi­lių „key­less“ sis­te­mas.

Iš­ko­duo­ja per ke­lias minutes

Ty­ri­mo, pa­va­din­to „Už­ra­kin­si – bet vis tiek pra­ra­si: au­to­mo­bi­lių be­vie­lio rak­to sis­te­mų (ne)sau­gu­mas“ re­zul­ta­tai šo­ki­ruo­ja, mat spe­cia­lis­tams įveik­ti dau­gu­mos au­to­mo­bi­lių „key­less“ sis­te­mų šif­rą, pa­si­tel­kus ra­di­jo ban­gų skai­ty­tu­vus ir ne­šio­ja­mą kom­piu­te­rį su ko­da­vi­mo prog­ra­ma, už­tru­ko nuo 1 iki 10 mi­nu­čių.

Au­to­mo­bi­lių sau­gos sis­te­mų spe­cia­lis­to Man­to Kie­los tei­gi­mu, anks­čiau bu­vo ži­no­ma apie me­to­dą, kai be­vie­lio rak­to sis­te­mas bu­vo ga­li­ma įveik­ti pa­si­tel­kus ele­men­ta­rų ra­di­jo ry­šio re­trans­lia­to­rių, va­di­na­mą „il­gą­ja ran­ka“. To­kiu at­ve­ju vie­na­me ga­le po­ro­je dir­ban­tys va­gys pul­te­lio sig­na­lą su­čium­pa, o ki­ta­me ga­le re­trans­lia­to­riu­mi sig­na­las per­duo­da­mas į au­to­mo­bi­lio, prie ku­rio sto­vi an­tra­sis va­gis, sis­te­mą.

„Bet to­kiu at­ve­ju, vis tiek ri­zi­kuo­ja­ma, kad su­veiks au­to­mo­bi­lio sig­na­li­za­ci­ja, ga­li kil­ti ki­tų tech­ni­nių prob­le­mų. Da­bar nau­jau­sio ty­ri­mo duo­me­nys par­odė, jog sig­na­lą ne tik leng­va „pa­gau­ti“, bet ir jį iš­šif­ruo­ti – ir tam ne­rei­kia bran­gios tech­ni­kos. Aki­vaiz­du, jog da­bar ga­min­to­jų nau­do­ja­mos „key­less“ sis­te­mos yra per­ne­lyg leng­vai iš­ko­duo­ja­mos – dėl pa­to­gu­mo to­li gra­žu ne­di­dė­ja au­to­mo­bi­lių sau­gu­mas“, – sa­kė sau­gos sis­te­mų spe­cia­lis­tas.

Ga­li klo­nuo­ti pultelį

Perž­vel­gus ty­ri­mo iš­va­das, tam­pa aiš­ku, jog pa­žei­džia­miau­sios šiuo me­tu iš­lie­ka „Volks­wa­gen Group“ ga­mi­na­muo­se au­to­mo­bi­liuo­se nau­do­ja­mos „key­less“ ko­do sis­te­mos, ku­rias ty­rė­jai su­skirs­tė į ke­tu­rias nuo 1995 me­tų iki šian­dien die­gia­mas kar­tas.

Ne­pai­sant pa­to­bu­li­ni­mų, dau­ge­liu at­ve­jų jas pa­vy­ko iš­ko­duo­ti vos vie­ną­kart su­čiu­pus „key­less“ pul­te­lio siun­čia­mą sig­na­lą. Ki­tų ga­min­to­jų nau­do­ja­ma „Hi­tag2“ ko­da­vi­mo sis­te­ma bu­vo kiek su­dė­tin­ges­nė. Ją ty­rė­jams pa­vyk­da­vo iš­ko­duo­ti „su­čiu­pus“ bent ke­tu­ris at­ski­rus „key­less“ pul­te­lio iš­siųs­tus sig­na­lus. Vis­gi vi­sais at­ve­jais tai pa­vyk­da­vo pa­da­ry­ti la­bai grei­tai.

„Sau­gu­mo pra­sme – tai iš­ties pa­vo­jin­ga. Nu­lau­žus „key­less“ ko­dą iš es­mės ga­li­ma be di­de­lio var­go klo­nuo­ti nau­ją au­to­mo­bi­lio pul­te­lį. Pa­te­kus į au­to­mo­bi­lį to­kiu bū­du, sig­na­li­za­ci­ja ti­krai ne­su­veiks. Taip ne­pas­te­bė­tam ga­li­ma ap­vog­ti au­to­mo­bi­lį – iš­neš­ti ver­tin­gus daik­tus ar pa­vog­ti šian­dien juo­do­jo­je rin­ko­je itin pa­klau­sias mul­ti­me­di­jos sis­te­mas. Taip pat apei­nant im­obi­lai­ze­rio sis­te­mą, per OBD jung­tį įprog­ra­ma­vus nau­ją ko­dą ga­li­ma už­ves­ti ir pa­grob­ti pa­tį au­to­mo­bi­lį“, – apie ga­li­mas pa­sek­mes kal­bė­jo M. Kie­la.

Ke­le­to nau­jau­sių neįveikė

Nors ga­li­ma teig­ti, jog be­vie­lio rak­to sis­te­mų pa­žei­džia­mu­mai yra di­džio­jo­je dau­gu­mo­je pa­sta­ruo­sius de­šimt­me­čius ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių, ke­le­to nau­jau­sių mo­de­lių už­rak­tų sis­te­mų ty­ri­mą at­li­ku­siems spe­cia­lis­tams vis­gi ne­pa­vy­ko įveik­ti. Tie­sa, vie­nin­te­lės ge­ro­sios iš­im­tys yra da­lis nau­jau­sių „Volks­wa­gen Group“ MQB plat­for­mos pa­grin­du ga­mi­na­mų mo­de­lių, kaip po­pu­lia­rus sep­tin­tos lai­dos „Volks­wa­gen Golf“.

Pa­sak „Volks­wa­gen Group“ at­sto­vo spau­dai Pe­te­rio Weis­hei­to, nau­jau­sios kar­tos „Golf“, „Ti­guan“, „Tou­ran“ ir „Pas­sat“ au­to­mo­bi­lių be­vie­lio rak­to sis­te­mos ne­bė­ra pa­žei­džia­mos.

„Nau­jau­sia au­to­mo­bi­lių kar­ta nė­ra pa­veik­ta šios nu­ro­dy­tos prob­le­mos“, – į žur­na­lis­tų klau­si­mą la­ko­niš­kai at­sa­kė P.Weis­hei­tas, bet ne­ko­men­ta­vo anks­tes­nių mo­de­lių trū­ku­mų. „Volks­wa­gen“ taip pat at­si­sa­kė at­skleis­ti, ku­rie be­vie­lių sis­te­mų ga­min­to­jas, ar vie­nas jų, tie­kė ir tie­kia šias sis­te­mas au­to­mo­bi­liams.

Įdo­mu tai, jog dar 2013 m. „Volks­wa­gen Group“ bu­vo ėmu­sis tei­si­nių prie­mo­nių prieš ty­rė­jų ko­man­dą, ku­rie jau anks­čiau iden­ti­fi­ka­vo da­lį spra­gų 20 skir­tin­gų ga­min­to­jų, taip pat ir „Volks­wa­gen Group“, nau­do­ja­mo­se be­vie­lio rak­to sis­te­mo­se. Anks­tes­nį ty­ri­mą moks­li­nin­kams pa­vy­ko pub­li­kuo­ti, tik su­ta­rus su ga­min­to­jo tei­si­nin­kais, jog vie­šai prie­ina­mo­je me­džia­go­je ne­bus de­ta­liai ap­ra­šy­ti ele­men­ta­riau­si bū­dai nu­lauž­ti sis­te­mas.

Aki­vaiz­du, jog nau­jau­sias šį mė­ne­sį pa­vie­šin­tas ty­ri­mas ga­min­to­jams su­kels dar dau­giau gal­vos skaus­mo. Si­tua­ci­ja rim­ta, nes tam­pa aiš­ku, jog šias sis­te­mas ga­li nu­lauž­ti net tik ki­no fil­muo­se ro­do­mi prog­ra­ma­vi­mo ir ko­da­vi­mo ge­ni­jai. Tą įsi­gi­ję ne­su­dė­tin­gas prie­mo­nes rea­ly­bė­je ga­li pa­da­ry­ti ir ma­žiau su­ma­nūs va­gys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
keyless: bevielis ar beprotis?  78.60.81.20 2016-08-22 17:08:06
Aš tai naudoju raktą su viela. Vieną galą rišu prie rankos, o kitą kišu durelėsna. Tiesa, žurnalistas galėjo pasiūlyti ir lengvesnį variantą pvz.: bevirvį raktą. Ne taip žiauriai veržtų riešą.
0 0  Netinkamas komentaras
Antanas  213.252.196.2 2016-08-17 13:51:29
Jau seniai aišku, kad vis daugiau elektronikos į auto prikaišiojama vien tik dėl išpindėjimo, bet be realios praktinės vertės. Kuo daugiau elektronikos tuo daugiau darbo servisams.
2 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami