Automobilinės alyvos ateitis: ar verta mokėti brangiau?

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-27 06:00
Šiais laikais automobilių variklių galia didėja, alyvos keitimo intervalai ilgėja, o pačios alyvos į variklius pilama vis mažiau. LŽ archyvo nuotraukos
Jei tek­tų nu­ro­dy­ti, kuo ski­ria­si au­to­mo­bi­lio va­rik­lio aly­vos, di­de­lė da­lis vai­ruo­to­jų pri­si­min­tų, jog šios yra sin­te­ti­nės ar pu­siau sin­te­ti­nės. Taip pat pa­žy­mė­tų, jog va­rik­liui skir­ti te­pa­lai bū­na skir­tin­go klam­pu­mo. Ta­čiau ino­va­ci­joms plin­tant švie­sos grei­čiu, ga­my­bos pro­ce­sų ir pro­duk­tų nau­jo­vė­mis gi­ria­si ir au­to­mo­bi­li­nės aly­vos ga­min­to­jai.

Vis­gi po­ky­čių ero­je ne­ma­žiau svar­bus ir vai­ruo­to­jų su­pra­ti­mas – kas­met įsi­gy­da­mi 42 tūkst. ki­lo­to­nų au­to­mo­bi­lių te­pa­lų, vai­ruo­to­jai ne vi­sa­da ži­no sa­vo au­to­mo­bi­lių po­rei­kius aly­vai. Tad ką de­rė­tų įsi­min­ti vai­ruo­to­jams, sie­kiant pil­nai at­skleis­ti ino­va­ci­jas, le­mian­čias il­ga­lai­kį au­to­mo­bi­lio va­rik­lio vei­ki­mą?

Dik­tuo­ja įsta­ty­mai ir gamintojai

Aly­vų ino­va­ci­jų ma­das apib­rė­žia įsta­ty­mų lei­dė­jai ir au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai: įsta­ty­mų lei­dė­jai griež­ti­na rei­ka­la­vi­mus au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mo­sioms du­joms, o au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai per­ke­lia šiuos rei­ka­la­vi­mus aly­vų tie­kė­jams.

Kokybiškos alyvos savyje turi priedų, sugeriančių variklio viduje susidarančius nešvarumus – todėl kokybiška variklio alyva patamsėja, o ne išlieka skaidri.

„Taip pat rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad au­to­mo­bi­lių va­rik­lių ga­lia di­dė­ja, aly­vos kei­ti­mo in­ter­va­lai il­gė­ja, o pa­čios aly­vos į va­rik­lius pi­la­ma vis ma­žiau. To­dėl di­dė­jant aly­vos svar­bai au­to­mo­bi­lio vei­ki­mo pro­ce­se, svar­bu kad ji bū­tų ma­žo klam­pu­mo, sta­bi­li ir il­gaam­žė. Tai pa­vyks­ta pa­siek­ti nau­do­jant mo­der­nias sin­te­ti­nes aly­vas ir tiks­liai su­de­ri­nant aly­vų prie­dus. Ki­ta ten­den­ci­ja, po tru­pu­tį įgau­nan­ti pa­grei­tį, yra bioa­ly­vų kū­ri­mas, ku­rių pa­grin­di­nis pri­va­lu­mas – eko­lo­giš­ku­mas“, - pa­aiš­ki­no „JX Nip­pon Oil & Ener­gy Eu­ro­pe Li­mi­ted“ par­da­vi­mų ir rin­ko­da­ros va­do­vas Lais­vi­das Bar­ta­še­vi­čius.

Anot pa­šne­ko­vo, šian­dien au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų spor­tas tu­ri di­de­lę įta­ką nau­jų pro­duk­tų kū­ri­mui. Pa­vyz­džiui, pa­ge­ri­nus vie­nos spor­ti­nės aly­vos, skir­tos ga­lin­giems spor­ti­niams va­rik­liams, ku­ro eko­no­mi­jos cha­rak­te­ris­ti­kas, spor­ti­nin­kai įga­vo ga­li­my­bę vi­siš­kai iš­nau­do­ti va­rik­lio ga­lią, ne­bi­jo­da­mi, kad vir­šys de­ga­lų li­mi­tą lenk­ty­nėms. Šios nau­jo­sios tech­no­lo­gi­jos pri­tai­ko­mos ir aly­vo­se kas­die­niam var­to­ji­mui.

Va­do­vau­ja­si stereotipais

Net ir aky­lai nag­ri­nė­jant ino­va­ci­jas, svar­bu, kaip pa­brė­žia aly­vų ga­min­to­jai, jog vai­ruo­to­jai iš­mok­tų pa­grin­di­nes pa­mo­kas, ku­rios ne­kis, net ir ino­va­to­riš­kiau­sių aly­vų pa­sau­ly­je. Daž­nai vai­ruo­to­jai yra įsi­ti­ki­nę, kad vi­sos aly­vos yra vie­no­dos, tik vie­nos bran­ges­nės, o ki­tos – pi­ges­nės. Dar dau­giau dis­ku­si­jų šia te­ma yra su­kė­lę pa­vie­niai ty­ri­mai, nu­sta­tę, jog tai pa­čiai kla­sei pri­klau­san­čios aly­vos daž­nai ski­ria­si tik ga­min­to­jo pa­va­di­ni­mu ir... kai­na.

„Vis­gi net tas pa­čias tarp­tau­ti­nes spe­ci­fi­ka­ci­jas ati­tin­kan­čios aly­vos sa­vo ko­ky­bi­nė­mis sa­vy­bė­mis ga­li bū­ti la­bai skir­tin­gos. Tai su­si­ję su aly­vos prie­dų ir ba­zi­nių aly­vų ko­ky­be. Stan­dar­ti­niai prie­dai, che­mi­jos kom­pa­ni­jų pla­ti­na­mi vi­siems ga­min­to­jams, daž­niau­siai kai­nuo­ja pi­giau, ta­čiau tech­no­lo­giš­kai jie daž­nai bū­na se­nes­ni, ati­tin­kan­tys stan­dar­ti­nius rei­ka­la­vi­mus. Tuo tar­pu pir­mau­jan­čių kom­pa­ni­jų nau­do­ja­mi prie­dai daž­nai mi­nė­tus stan­dar­ti­nius rei­ka­la­vi­mus pra­noks­ta, to­dėl už­ti­kri­na ge­res­nį va­rik­lio dar­bą bei ki­tas sa­vy­bes“, - pa­žy­mė­jo L. Bar­ta­še­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, kal­bant apie šį as­pek­tą, taip pat la­bai svar­bus yra nuo­la­ti­nis aly­vos kei­ti­mas. Ko­ky­biš­kos aly­vos sa­vy­je tu­ri prie­dų, su­ge­rian­čių va­rik­lio vi­du­je su­si­da­ran­čius ne­šva­ru­mus – to­dėl ko­ky­biš­ka va­rik­lio aly­va pa­tam­sė­ja, o ne iš­lie­ka skaid­ri – tad keis­da­mi aly­vą, pa­ša­li­na­me iš va­rik­lio ne­su­de­gu­sias ku­ro prie­mai­šas ar ki­tus ne­šva­ru­mus, ku­rie, il­gai­niui, ga­li už­kimš­ti ku­ro siurb­lį ir su­ga­din­ti va­rik­lį.

Aly­vą re­ko­men­duo­ja­ma keis­ti au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jo nu­ro­dy­tais in­ter­va­lais, ta­čiau jei daug va­ži­nė­ja­te mies­te, kur daž­nai ten­ka su­sto­ti ir vėl pra­dė­ti va­žiuo­ti, ver­tė­tų aly­vos kei­ti­mo in­ter­va­lą šiek tiek su­trum­pin­ti – aly­vą keis­ti daž­niau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami